Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Dane segmentowe

6.1. Segmenty działalności
6.2. Przychody, koszty, wyniki finansowe, nakłady inwestycyjne

6.1.SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

Działalność operacyjna Grupy ORLEN prowadzona jest w ramach:

oraz Funkcji Korporacyjnych obejmujących działalność związaną z zarządzaniem, administracją oraz pozostałą działalność nieprzypisaną do wyodrębnionych segmentów operacyjnych stanowiących tzw. pozycję uzgodnieniową.

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI


Oceny wyników finansowych segmentów operacyjnych i decyzje o przydziale zasobów dokonywane są głównie na bazie EBITDA. Wskaźnik EBITDA jest jedną z miar efektywności prowadzonej działalności, która nie jest zdefiniowana w MSSF. Grupa ORLEN definiuje wskaźnik EBITDA jako zysk/(strata) netto za dany okres sprawozdawczy przed uwzględnieniem wpływu podatku dochodowego, efektów działalności finansowej oraz kosztów amortyzacji.

Przychody z transakcji z podmiotami zewnętrznymi i transakcje między segmentami realizowane są na warunkach rynkowych.


 

6.2.PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIKI FINANSOWE, NAKŁADY INWESTYCYJNE

2016 rok

  NOTA Segment Downstream Segment Detal Segment Wydobycie Funkcje Korporacyjne Wyłączenia Razem
Sprzedaż zewnętrzna 7.1.1
7.1.2
49 202 29 841 442 68 - 79 553
Sprzedaż między segmentami   10 892 280 - 283 (11 455) -
Przychody ze sprzedaży   60 094 30 121 442 351 (11 455) 79 553

Koszty operacyjne ogółem

  (54 939) (28 681) (537) (1 072) 11 455 (73 774)
Pozostałe przychody operacyjne 7.1.4 1 964 87 60 53 (1) 2 163
Pozostałe koszty operacyjne 7.1.5 (324) (125) (83) (176) 1 (707)
Przychody i koszty operacyjne netto, w tym:   1 640 (38) (23) (123) - 1 456
utworzenie/odwrócenie odpisów aktualizujących
wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
7.2.4 218 (7) (73) 7 - 145
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 9.3 298 - (1) - - 297
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej   7 093 1 402 (119) (844) - 7 532
Przychody i koszty finansowe netto 7.1.6.1
7.1.6.2
          (645)
Zysk przed opodatkowaniem             6 887
Podatek dochodowy             (1 147)
Zysk netto             5 740
Amortyzacja 7.1.3 1 317 392 301 100 - 2 110
EBITDA   8 410 1 794 182 (744) - 9 642
CAPEX   3 533 479 525 136 - 4 673
 

2015 rok

  NOTA Segment Downstream Segment Detal Segment Wydobycie Funkcje Korporacyjne Wyłączenia Razem
Sprzedaż zewnętrzna

7.1.1
7.1.2

56 987 31 052 215 82 - 88 336
Sprzedaż między segmentami   12 624 70 - 206 (12 900) -
Przychody ze sprzedaży   69 611 31 122 215 288 (12 900) 88 336
Koszty operacyjne ogółem   (64 963) (29 934) (347) (971) 12 900 (83 315)
Pozostałe przychody operacyjne 7.1.4 276 50 3 91 - 420
Pozostałe koszty operacyjne 7.1.5 (316) (67) (852) (119) - (1 354)
Przychody i koszty operacyjne netto, w tym:   (40) (17) (849) (28) - (934)
utworzenie/odwrócenie odpisów aktualizujących
wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
7.2.4 (136) - (852) (5) - (993)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 9.3 253 - - - - 253
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej   4 861 1 171 (981) (711) - 4 340
Przychody i koszty finansowe netto 7.1.6.1
7.1.6.2
          (642)
Zysk przed opodatkowaniem             3 698
Podatek dochodowy             (465)
Zysk netto             3 233
Amortyzacja 7.1.3 1 269 368 173 85 - 1 895
EBITDA   6 130 1 539 (808) (626) - 6 235
CAPEX   2 242 448 288 205 - 3 183

CAPEX- zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, nieruchomości inwestycyjnych oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z kapitalizacją kosztów finansowania zewnętrznego