Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Akcjonariat i Akcje

Kapitały:  

Akcje PKN ORLEN notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów WIG, WIG20, WIG30, WIG-Poland, a także indeksu branżowego WIG-PALIWA.

Od 19 listopada 2009 roku akcje PKN ORLEN należą do indeksu spółek zaangażowanych w społeczną odpowiedzialność biznesu – RESPECT Index.

Kapitał zakładowy PKN ORLEN dzieli się na 427 709 061 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 PLN. Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności akcji PKN ORLEN.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN1

Zgodnie z informacjami z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN z dnia 24 stycznia 2017 roku
 

W 2016 roku indeks największych spółek WIG20 zyskał na wartości 4,8% (r/r), natomiast indeks WIG 11,4% (r/r). W tym okresie cena akcji PKN ORLEN wzrosła o 25,7% (r/r). W 2016 roku na rynku podstawowym właściciela zmieniło 265 965 219 akcji, czyli o 18% mniej w porównaniu z rokiem 2015.

 

Kluczowe dane dotyczące akcji PKN ORLEN

Kluczowe Dane J.M. 2016 2015 2014 zmiana %
1 2 3 4 5 6=(3-4)/4
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej mln PLN 5 261 2 837 (5 811) 85,4%
Kurs maksymalny1 PLN 87,17 85,25 49,50 2,3%
Kurs minimalny1 PLN 57,64 47,75 36,88 20,7%
Cena akcji na koniec roku1 PLN 85,30 67,85 48,92 25,7%
Średnia cena w okresie1 PLN 68,56 65,84 42,26 4,1%
Wskaźnik P/E średni2   5,6 9,9 ( 3,1) (43,4%)
Wskaźnik P/E na koniec roku   6,9 10,2 (3,6) (32,4%)
Liczba wyemitowanych akcji szt. 427 709 061 427 709 061 427 709 061 0,0%
Kapitalizacja na koniec roku mln PLN 36 484 29 020 20 924 25,7%
Średnia dzienna wartość obrotów mln PLN 73 86 34 (15,1%)
Średni dzienny wolumen obrotu szt. 1 059 622 1 288 482 796 614 (17,8%)

Ceny akcji wg kursów zamknięcia
2 P/E – cena rynkowa akcji / EPS

Wykaz instytucji finansowych wydających rekomendacje oraz raporty dotyczące akcji PKN ORLEN1

Z siedzibą w Polsce Z siedzibą poza Polską
BDM Haitong Bank Bank of America Merrill Lynch Morgan Stanley
BOŚ Ipopema Berenberg Raiffeisen
BZ WBK mBank Concorde Securities Renaissance Capital
Citi PKOBP Erste Societe Generale
Deutsche Bank Vestor Goldman Sachs UBS
    HSBC UniCredit
    J.P. Morgan Wood

Według stanu na dzień 3 lutego 2017

Aktualna lista rekomendacji wydanych dla akcji Spółki znajduje się na korporacyjnej stronie internetowej pod adresem: www.orlen.pl

 

Najważniejsze wydarzenia na tle notowań akcji PKN ORLEN w 2016 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych portalu gpwinfostrefa.com

Notowania PKN ORLEN na GPW w latach 1999 – 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych portalu gpwinfostrefa.com

 

Notowania PKN ORLEN, WIG20 i WIG PALIWA na GPW w 2016 roku1

1 Zmiana procentowa notowań PKN ORLEN, WIG 20 i WIG PALIWA w stosunku do notowań z 30 grudnia 2015 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych portalu gpwinfostrefa.com

Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa zakłada stopniowe zwiększanie poziomu dywidendy na akcję z uwzględnieniem realizacji strategicznych celów finansowych oraz prognoz dotyczących sytuacji makroekonomicznej. Metoda ta nie wiąże dywidendy z zyskiem netto, który w obszarze działalności Grupy ORLEN podlega dużej zmienności i może zawierać elementy o charakterze niegotówkowym, takie jak przeszacowanie wartości aktywów, zapasów czy kredytów zniekształcając obraz bieżącej sytuacji finansowej Grupy.

Propozycja podziału zysku Jednostki Dominującej za 2016 rok została przedstawiona w pkt 7.2.7.6 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2016 rok.

Informacja na temat dywidendy wypłacanej przez PKN ORLEN w latach ubiegłych znajduje się na korporacyjnej stronie internetowej pod adresem www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Gielda/Strony/Dywidenda.aspx.


Przejdź do: