Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Badania i Rozwój Technologiczny

Kapitały:  

PKN ORLEN, największe polskie przedsiębiorstwo, działające na rynkach globalnych, angażuje się w projekty innowacyjne i analizuje procesy pod kątem potencjalnych szans rozwojowych. Rozwój portfela R&D i innowacje zostały wpisane do nowej Strategii Grupy ORLEN na lata 2017-2021 i są jednym z kluczowych elementów filaru strategii – Ludzie – Innowacje tworzące wartość.


PKN ORLEN w ramach prowadzonych projektów badawczych realizował prace związane z odzyskiem kwasu tereftalowego z odpadów technologicznych. Dodatkowo przeprowadzono przemysłową próbę oceny wpływu przerobu benzyny ciężkiej z instalacji Hydrokrakingu na instalacji Reformingu w celu poprawy uzysków Bloku Aromatów.

Rozpoczęto realizację projektu badawczego „Metodyka prognozowania i monitorowania jakości benzyny kierowanej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. Technologia produkcji benzyny bazowej i wytwarzania finalnej benzyny motorowej, jako element przeciwdziałania zaburzeniom w gospodarce surowcowo – produktowej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INNOCHEM.

PKN ORLEN jako pierwsza polska firma uruchomił projekt crowdsourcingowy skierowany do globalnej społeczności. Koncern we współpracy z firmą NineSigma, właścicielem platformy NineSights szukał pomysłu na efektywne zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła, które powstaje podczas pierwszego etapu przerobu ropy i jest bezpowrotnie tracone do atmosfery. W 2016 roku konkurs został rozstrzygnięty a do dalszej współpracy w ramach powyższego projektu zostały zaproszone zespoły: polska firma PWPO-T PROMONT, będąca liderem polsko-szwedzkiego konsorcjum wyspecjalizowanego w inżynierii chemicznej, indyjskie biuro projektowe Guha Industries, a także niemiecki ośrodek badawczy ILK Dresden.

Kontynuowany był projekt z zakresu zaawansowanych biopaliw, który dotyczy opracowania alternatywnych źródeł pozyskania biokomponentów wyższej generacji przy współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz Uniwersytetem Szczecińskim.

PKN ORLEN uruchomił w 2016 roku internetową platformę współpracy i wymiany wiedzy z zakresu nowych rozwiązań technologicznych pod nazwą „Innowacje, Startupy”. To nowoczesne narzędzie komunikacji wykorzystywane przez najbardziej innowacyjne firmy, ma ułatwić kontakty w zakresie innowacji i zapewnić korzyści obydwu stronom. Nowy serwis adresowany głównie do środowiska startupów i innowatorów dostępny jest pod adresem www.innowacje.orlen.pl. Serwis „Innowacje, Startupy” zakłada współpracę z innowatorami w ramach kilku płaszczyzn. Jedna z nich, Innowacje@orlen stanowi otwartą aplikację, za pośrednictwem której można zgłosić propozycję innowacyjnych rozwiązań w kluczowych obszarach funkcjonowania PKN ORLEN, m.in. w obszarach Produkcji, Energetyki czy też Marketingu i Sprzedaży. W sekcjach Akcelerator i Crowdsourcing można znaleźć szczegółowe informacje na temat ogłaszanych przez Koncern programów adresowanych do wynalazców, naukowców i firm, które pozwolą na prezentację innowacyjnych rozwiązań i bliską współpracę przy ich wdrażaniu z najlepszymi ekspertami PKN ORLEN.

Innym przykładem prowadzonych przez Koncern działań mogą być spotkania networkingowe, np. podczas Kongresu 590 w Rzeszowie w listopadzie 2016 roku i warsztaty prowadzone przez ekspertów PKN ORLEN z polskimi startupami podczas Impact’16 w Krakowie.


Grupa Unipetrol prowadziła prace badawcze nakierowane na procesy związane z produkcją paliw silnikowych i pogłębionym przetwarzaniem frakcji ciężkich z przerobu ropy naftowej. Kontynuowano poszukiwania możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przy produkcji paliw silnikowych oraz prace związane z niskosiarkowymi komponentami paliw oraz produkcją asfaltu drogowego o podwyższonej trwałości i ścieralności. Prowadzono także prace nad możliwościami zagospodarowania węglowodorów lekkich pochodzących z procesu pirolizy oraz poprawy jakości propylenu do produkcji polipropylenu, optymalizacji jego produkcji oraz wprowadzenia nowych układów katalitycznych zgodnych z REACH.


Grupa ORLEN Lietuva kontynuowała realizację projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej procesów produkcyjnych. Prowadzono również szereg projektów związanych z ochroną środowiska i obejmujących m.in. redukcję pyłów z instalacji Fluidalnego Krakingu Katalitycznego (FCC), redukcję związków siarki (SO2) i azotu (NOx) i z zakładowej elektrociepłowni oraz system monitoringu emisji na instalacjach FCC, odzysku siarki i wytwórni wodoru.


Anwil podpisał umowy o współpracy z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w zakresie prac badawczych nad zastosowaniem gipsu z odsiarczania spalin do produkcji nawozów saletrzanych, z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu nad opracowaniem technologii uzdatniania szlamów z oczyszczania solanki w wytwórni chloru oraz Instytutem Elektrotechniki w Warszawie w zakresie kinetycznej aktywacji katalizatorów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Kontynuowano również prace nad wdrożeniem technologii produkcji PCW modyfikowanego nanokompozytami. Uzyskano dofinasowanie zewnętrzne w ramach programu INNOCHEM dla projektu „Opracowania technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PCW”.


ORLEN Oil prowadził prace badawcze związane z wdrożeniem nowych oraz modyfikacjami jakościowymi istniejących produktów, procesami uzyskania nowych aprobat, eksploatacji olejów smarowych oraz definiowania nowych kierunków rozwoju technologii środków smarnych w odpowiedzi na oczekiwania klientów. W 2016 roku opracowano i wdrożono technologie 22 nowych produktów w olejach dla motoryzacji, 13 w grupie płynów eksploatacyjnych oraz 10 technologii w olejach przemysłowych, a modyfikacją objęto 14 produktów w segmencie olejów przemysłowych, smarów plastycznych i motoryzacji.


Grupa ORLEN Południe w roku 2016 kontynuowała realizację projektu rozwojowego „Konwersja gliceryny do glikolu 1,2-propylenowego”. Podpisano umowę na zakup projektu bazowego i licencję. Ponadto kontynuowano prace związane z II i III generacją biopaliw. Wdrożono do produkcji frakcję NEV, która stanowi surowiec dla instalacji Krakingu Katalitycznego. Opracowano antyzbrylacz do nawozów sztucznych dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Programu Sektorowego INNOCHEM dla projektu „Biodegradowalne środki przeciwzbrylające dla przemysłu nawozów sztucznych”.


Grupa ORLEN Upstream kontynuowała zaangażowanie w projekty naukowo-badawcze w ramach programu „Blue Gas”. Program jest częścią wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jest on ukierunkowany na wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, mających na celu wytworzenie i komercjalizację technologii wydobywczych. W 2016 roku prowadzone były prace badawcze w obszarze koncesyjnym Lubień Kujawski, mające na celu potwierdzenia parametrów i przydatności złoża soli do magazynowana gazu ziemnego.


Przejdź do: