Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców

Kapitały:  
 

Szczególne miejsce w naszej strategii zajmuje bezpieczeństwo i higiena pracy oraz bezpieczeństwo procesowe. W 2016 roku, dzięki motywacji i zaangażowaniu całej załogi, udało nam się osiągnąć bardzo dobry wskaźnik wypadkowości TRR, co oznacza, że PKN ORLEN jest bezpiecznym miejscem zarówno dla swoich pracowników jak i kontraktorów. Dbamy również o to, aby rozwój aktywów produkcyjnych Grupy ORLEN odbywał się w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska naturalnego i lokalnych społeczności.

Piotr Chełmiński
Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki
(do 30.06.2017)

 

Troska o bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów Grupy ORLEN. Obszar ten traktowany jest na równi z budowaniem wartości Koncernu, czy też tworzeniem jego solidnych fundamentów finansowych. Podstawą realizacji działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Koncernu jest włączanie wszelkich jego aspektów, standardów, dobrych praktyk, a także najnowszych osiągnięć wiedzy i techniki z tego zakresu, do wszystkich działań operacyjnych spółek Grupy ORLEN.

Takie określenie priorytetów wynika z przyjętej filozofii działania: to ludzie są naszą największą wartością i należy im zapewnić bezpieczne warunki pracy. Jest to etyczne podejście do ochrony zdrowia i życia ludzkiego, wskazujące na konieczność uczynienia wszystkiego, co w danych warunkach jest możliwe, dla zapobiegania wypadkom, awariom przemysłowym, pożarom i katastrofom.

Bezpieczeństwo i system zarządzania

System zarządzania bezpieczeństwem Grupy ORLEN obejmuje nie tylko pracowników Koncernu, ale również pracowników firm zewnętrznych (kontraktorów). Podstawą funkcjonowania sytemu zarządzania bezpieczeństwem Koncernu jest realizowanie działań w dwóch głównych kierunkach. Pierwszym z nich jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy, w tym wdrażanie dobrych praktyk i najnowszych osiągnięć wiedzy oraz techniki w obszarach operacyjnych Koncernu. Natomiast drugim kierunkiem jest budowanie świadomości bezpiecznego wykonywania pracy i kreowanie proaktywnych postaw wśród pracowników oraz kontraktorów. Działania mające na celu rozwój i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem Grupy ORLEN są planowane w ramach Strategii Bezpieczeństwa Grupy ORLEN. Realizacja celów strategii zapewnia budowanie ogólnokoncernowego standardu bezpieczeństwa Grupy ORLEN oraz spełnienie indywidualnych potrzeb obszarów bezpieczeństwa poszczególnych spółek, wynikających ze specyfiki ich działalności.

System zarządzania bezpieczeństwem Grupy ORLEN podlega ciągłej ocenie, mającej na celu identyfikację jego potencjałów do doskonalenia. W spółkach Koncernu funkcjonują systemy zarządzania BHP, nadzorowane przez jednostki certyfikujące, które posiadają akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji – dotyczy spółek polskich). Podczas przeprowadzanych audytów jednostek certyfikujących weryfikowana jest zgodność między innymi z wymaganiami prawnymi oraz innymi regulacjami, którymi spółki są objęte. Ponadto w spółkach Koncernu przeprowadzane są regularne w obszarze bezpieczeństwa audyty wewnętrzne, wizyty koordynacyjne i wizyty doradcze. Wyniki ich oceny oraz spostrzeżenia stanowią podstawę opracowywania i realizacji „Planów działań korygujących i doskonalących”, „Planów Poprawy Stanu BHP” oraz celów obszaru indywidualnego „Strategii Bezpieczeństwa” poszczególnych spółek.

Wychodząc naprzeciw potrzebom ciągle zmieniającego się obszaru bezpieczeństwa Grupy ORLEN zaplanowano na lata 2017-2021 realizację nowej koncepcji jego zarządzania, opartej na budowaniu i rozwoju jednolitego standardu bezpieczeństwa wewnątrz Grupy ORLEN przy jednoczesnym zwiększeniu doskonałości operacyjnej oraz doskonałości prewencyjnej bezpieczeństwa osobistego
i bezpieczeństwa procesowego. Zgodnie z tą koncepcją istotnym elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem Koncernu jest również tworzenie jego kultury bezpieczeństwa opartej na utożsamianiu się pracowników ze standardami bezpieczeństwa pracy Grupy ORLEN oraz ich poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i współpracowników.

Struktura zarządzania bezpieczeństwem Grupy ORLEN od 2017 roku:

 

W 2016 roku kontynuowano takie dobre praktyki, jak „Zgłoś zagrożenie bezpieczeństwa pracy”, program „Zachęt BHP” oraz „Po pierwsze bezpieczeństwo”, w ramach których doskonalona jest świadomość bezpieczeństwa wśród pracowników oraz kontraktorów. Promowaniu wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy służyły także konkursy angażujące pracowników Grupy ORLEN. Po raz czwarty mogli wziąć udział w konkursie „Dobre Praktyki BHP”. Odbyła się też druga edycja konkursu „Miliony przepracowanych roboczogodzin bez wypadku przy pracy”.

Działania z zakresu doskonalenia bezwypadkowej kultury bezpieczeństwa są oparte na edukacji i motywacji pracowników oraz kontraktorów, a także rozwoju bezpieczeństwa behawioralnego, zaś celem tych działań jest wypracowanie wśród nich postawy współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, w pracy oraz poza nią. Ich istotnymi elementami są popularyzacja tematyki bezpieczeństwa pracy, propagowanie zdrowego stylu życia oraz promowanie zasad równowagi pomiędzy pracą i odpoczynkiem. Jedną z realizowanych w Grupie ORLEN, już od pięciu lat, inicjatyw, jest Tydzień Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia. W jego ramach przygotowano wiele atrakcji promujących zdrowy styl życia i odżywiania między inymi pokazy pierwszej pomocy, spotkania z dietetykami, strefy medyczne i relaksacyjne, akcje edukacyjne, gry i konkursy. W akcji wzięli udział nie tylko pracownicy Grupy ORLEN, ale również jej kontraktorzy oraz rodziny pracowników. W ubiegłym roku także wśród klientów stacji paliw PKN ORLEN przeprowadzono akcje pod hasłem „Bezpieczny Kierowca. Bezpieczny Pasażer”.

Aspiracją Grupy ORLEN jest dążenie do uzyskania liczby wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów, pożarów oraz awarii przemysłowych na poziomie równym zero. Dążenie do realizacji tych celów stawia wyzwanie dla obszaru bezpieczeństwa pracy Koncernu w zakresie budowania jego jednolitego standardu dla wszystkich spółek. Budowanie tego standardu wymaga ciągłej identyfikacji i rozpowszechniania najlepszych stosowanych praktyk, wymiany doświadczeń pomiędzy spółkami Grupy ORLEN, jak również korzystanie z doświadczeń firm z branży ropy i gazu o światowym zasięgu.

Zgodnie z wdrożoną ideą, iż „Bezpieczeństwo pracowników firm zewnętrznych jest tak samo ważne jak i bezpieczeństwo pracowników Grupy ORLEN”, istotnym elementem modelu zarządzania bezpieczeństwem pracy Koncernu jest dzielenie się tymi praktykami także z kontraktorami.

Za pomocą „Alertów Bezpieczeństwa” realizowana jest komunikacja w Grupie ORLEN dotycząca zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadkowych i awaryjnych. W zakresie zdarzeń awaryjnych przeprowadzane są „Lesson Learned” z zastosowaniem list kontrolnych mających na celu identyfikację działań zapobiegawczych w różnych lokalizacjach Grupy ORLEN.

Cele i wyzwania na kolejne lata

Strategia Bezpieczeństwa Grupy ORLEN określona na lata 2017-2021 zakłada realizację celów w czterech głównych jej obszarach:

Kluczowym celem realizacji Strategii Bezpieczeństwa Koncernu określonej na lata 2017-2021 jest wdrożenie „Standardów Bezpieczeństwa” w spółkach Grupy ORLEN. Celem ich wprowadzenia jest uzyskanie jednolitych wymagań w obszarze bezpieczeństwa spółek Koncernu. Wymagania te zostały wyznaczone na podstawie identyfikacji, analizy i wyboru najlepszych przedsięwzięć i dobrych praktyk realizowanych w spółkach produkcyjnych Grupy ORLEN, jak i światowych liderów z obszaru firm przeroby ropy i gazu.

Niezmiennie celem aspiracyjnym Grupy ORLEN jest dążenie do obniżenia liczby wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów, pożarów oraz zdarzeń awaryjnych. Zaś wyzwaniem dla Koncernu jest uzyskanie poziomu kultury bezpieczeństwa pracy, charakteryzującego się pełną świadomością odpowiedzialności pracowników i kontraktorów za bezpieczeństwo pracy, która jest wykonywana z myślą o swoim bezpieczeństwie oraz innych. Zrealizowanie tego wyzwania będzie osiągnięciem przez Koncern najwyższego poziomu zarządzania bezpieczeństwem pracy - „Chronię nie tylko siebie ale i innych”.

Celem realizacji ustalonych działań w ramach Strategii Bezpieczeństwa Grupy ORLEN 2017-2021 jest wywołanie efektu synergii, który pozwoli podnieść poziom wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa w Koncernie oraz na utrzymanie pozycji Koncernu jako jednego z liderów bezpieczeństwa pracy w branży.

Komisje BHP

Komisje ds. BHP funkcjonują we wszystkich spółkach, dla których wymagane jest ich powoływanie, zgodnie z przepisami prawa. W tych spółkach wszyscy zatrudnieni pracownicy są reprezentowani w formalnych komisjach ds. BHP poszczególnych spółek. W przypadku pozostałych spółek, w których powoływanie komisji ds. BHP nie jest wymagane przepisami prawnymi, zatrudnieni w nich pracownicy są reprezentowani przez Związki Zawodowe, Społecznych Inspektorów Pracy, Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy lub Przedstawicieli pracowników. Wszyscy pracownicy Grupy ORLEN są reprezentowani przez swoich przedstawicieli na Komisji ds. BHP PKN ORLEN .

Rok Odsetek Spółek Grupy ORLEN powołujących 
komisje ds. BHP 1)
Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych w przedmiotowych 
komisjach ds. BHP2)
2015 100% 100%
2016 100% 100%

1) (Ilość spółek Grupy ORLEN, w których powoływane są komisje ds. BHP/ilość spółek dla których wymagane jest, aby powoływały komisje ds. BHP dla danego roku)*100%
2) (Liczba pracowników zatrudnionych w spółkach, w których powoływane są komisje ds. BHP/liczba pracowników zatrudnionych w spółkach dla których wymagane jest, aby powoływały komisje ds. BHP dla danego roku)*100%

Głównymi zagadnieniami, którymi zajmują się komisje BHP były:

1. Wprowadzanie zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzanie nowych procesów technologicznych oraz substancji chemicznych, jeśli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia Pracowników,

2. Analizowanie wniosków wynikających z oceny ryzyka zawodowego,

3. Akceptowanie standardów dotyczących wyposażania Pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, w środki higieny osobistej,

4. Dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5. Wypracowywanie wniosków oraz akceptowanie planu poprawy warunków bhp oraz współdziałanie w zakresie ich realizacji,

6. Dokonywanie oceny realizacji programu poprawy warunków pracy, w tym środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, a w szczególności planu poprawy warunków bhp,

7. Przeprowadzanie konsultacji związanych z wyznaczaniem pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji Pracowników,

8. Formułowanie wniosków z zakresu powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów organizacyjnych dotyczących sfery socjalnej i BHP (posiłki profilaktyczne, prace w szczególnych warunkach, itp.),

9. Omówienie statystyk wypadkowości i chorób zawodowych oraz ich analizy,

10. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych instytucji kontrolujących zagadnienia.

Podstawowe wskaźniki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zgodnie z polityką bezpieczeństwa Grupy ORLEN realizowane są działania we wszystkich obszarach działalności spółek Koncernu mające na celu konsekwentne obniżanie poziomu wypadkowości. Analiza statystyczna wartości wskaźnika wypadkowości TRR pracowników3) oraz liczby wypadków przy pracy pracowników 4) Grupy ORLEN odnotowanych w ostatnich 6 latach wskazuje, iż ich wartości utrzymują się na podobnym poziomie w ostatnich 3 latach, tuż po radykalnej serii spadku ich wartości do 2014 roku. Jest to proces stabilizacji poziomu wypadkowości Koncernu, który został znacząco obniżony w stosunku do poprzednich lat.

TRR pracowników3) Grupy ORLEN w latach 2009 – 2016:

3) Wskaźnik wypadkowości TRR pracowników = (liczba wypadków przy pracy ze zwolnieniem lekarskim pracowników Grupy ORLEN w danym roku x 1.000.000)/ liczbę przepracowanych roboczogodzin pracowników Grupy ORLEN w danym roku

 

Liczba wypadków przy pracy pracowników4) Grupy ORLEN w latach 2011 – 2016:

4)Liczba wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN jest to liczba uznanych wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN przez pracodawcę, które były bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego

Jednym z filarów systemu zarządzania bezpieczeństwem Grupy ORLEN jest obszar bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczący również kontraktorów. Realizowanych jest wiele przedsięwzięć mających na celu doskonalenie kultury bezpieczeństwa wśród kontraktorów, wykonujących prace dla spółek Koncernu i na ich terenie. W ramach tych działań przeprowadzane są cykliczne wizyty kontrolne kontraktorów pod względem bezpieczeństwa pracy zgodnie z jednolitym standardem określonym dla wszystkich spółek Koncernu. Ponadto realizowane są proaktywne przedsięwzięcia mające na celu budowanie świadomości bezpiecznego wykonywania pracy i kreowanie proaktywnych postaw wśród pracowników kontraktorów7). Efektem tych działań jest utrzymanie podobnego poziomu ilości wypadków przy pracy kontraktorów na przestrzeni ostatnich trzech lat oraz wartości całkowitego5) wskaźnika wypadkowości TRR Grupy ORLEN niemalże równej do wartości uzyskanej w 2015 roku.

 

Całkowity wskaźnik TRR5) (pracowników i kontraktorów) Grupy ORLEN w latach 2015 – 2016:

5) Całkowity wskaźnik wypadkowości TRR - liczba wypadków przy pracy skutkujących zwolnieniami lekarskimi pracowników spółek oraz pracowników firm zewnętrznych wykonujących pracę na rzecz i na terenie należącym lub dzierżawionym przez spółki Grupy ORLEN w danym okresie * 1000000 / liczba roboczogodzin przepracowanych w tym okresie
 

Łączna liczba wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów6) Grupy ORLEN w latach 2014 – 2016:

* 2014 rok: 40 wypadków pracowników i 30 wypadków kontraktorów
2015 rok: 44 wypadki pracowników i 28 wypadków kontraktorów
2016 rok: 45 wypadków pracowników i 29 wypadków kontraktorów

6) Łączna liczba wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów to liczba uznanych przez pracodawcę wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN oraz pracowników firm zewnętrznych, które były bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego

Rodzaje wypadków przy pracy pracowników4) Grupy ORLEN w 2016 roku:

Liczba wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN4)
Rok ogółem śmiertelne lekkie
2016 45 0 44

Rodzaje wypadków przy pracy kontraktorów7) Grupy ORLEN w 2016 roku:

Liczba wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN7)
Rok ogółem śmiertelne lekkie
2016 29 0 27

7) Liczba wypadków przy pracy kontraktorów określa liczbę uznanych wypadków przy pracy pracowników firm zewnętrznych wykonujących pracę na rzecz i na terenie należącym lub dzierżawionym przez spółkę GK ORLEN, które były bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego. W myśl definicja kontraktorami są również pracownicy Stacji Paliw PKN ORLEN S.A.

Wśród odnotowanych wypadków przy pracy pracowników w 2016 roku w ich 98% przypadkach pracownicy doznali urazów lekkich. Natomiast 93% uznanych wypadków przy pracy kontraktorów stanowiły wypadki lekkie.

 

Liczba dni absencji8) poszkodowanych pracowników4) w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN w 2016 roku:

8)Liczba dni absencji osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy określana jest jako liczba faktycznych dni absencji chorobowej pracownika, które były wynikiem uznanego przez pracodawcę wypadku przy pracy

 

Wskaźnik ciężkości9) dla wypadków przy pracy odnotowanych wśród pracowników w Grupie ORLEN w 2016 roku:

9) Wskaźnik ciężkości jest podawany jako wynik ilorazu liczby dni absencji chorobowej poszkodowanych w wypadkach przy pracy pracowników Grupy ORLEN oraz liczby uznanych przez pracodawcę wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN skutkujących zwolnieniami lekarskimi
Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia pracowników firm zewnętrznych należy do priorytetów, stanowiących część strategii Koncernu. W celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa kontraktorów konsekwentnie i długofalowo budowana jest ich świadomość w zakresie właściwej oceny sytuacji, znajomości  potencjalnego ryzyka i sposobów jego ograniczania, przestrzegania procedur i zasad bezpieczeństwa, właściwego korzystania z systemów i środków ochrony, a także  zgłaszania spostrzeżeń dotyczących potencjalnych sytuacji niebezpiecznych. Oprócz analiz wypadkowych kontraktorów w Grupie ORLEN poddawane są badaniu również dane dotyczące absencji chorobowej, wynikającej z zaistnienia wypadków przy pracy kontraktorów realizujących prace na terenie spółek Koncernu. Nie ma narzędzi prawnych pozwalających na upublicznienie przedmiotowych informacji.

 

Liczba odnotowanych chorób zawodowych10) wśród pracowników Grupy ORLEN w latach 2015 – 2016:

* PKN ORLEN (1), ORLEN Lietuva (3), Paramo (1), ANWIL (1)
** ORLEN Lietuva (6)
10) Liczba uznanych chorób zawodowych określa liczbę decyzji wydanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzających choroby zawodowe u pracowników, którzy pracują bądź pracowali w spółkach Grupy ORLEN

Narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wystąpiło na przestrzeni lat wykonywania przez nich pracy, gdy warunki pracy nie były kształtowane przez spółkę Grupy ORLEN.

Ilość odnotowanych chorób zawodowych w poszczególnych grupach pracowników Grupy ORLEN
Grupy pracowników Koncernu, wśród których odnotowano choroby zawodowe 2015 2016
Pracownicy administracyjno-biurowi 0 0
Wyższy i średni personel techniczny 0 0
Pracownicy obsługujący instalacje i urządzenia technologiczne 2 4
Pracownicy wykonujący prace konserwacyjno-remontowe 3 2
Pracownicy zatrudnieni w transporcie i magazynowaniu 1 0
Ogółem 6 6
 10)Liczba uznanych chorób zawodowych określa liczbę decyzji wydanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzających choroby zawodowe u pracowników, którzy pracują bądź pracowali w spółkach Grupy ORLEN.

Grupy pracowników Koncernu z wysokim ryzykiem wystąpienia chorób zawodowych

W Grupie ORLEN prowadzony jest stały monitoring i identyfikacja czynników mogących powodować powstawanie chorób zawodowych wśród pracowników. Wykonywane są cyklicznie badania środowiska pracy oraz przeprowadzana jest ich bieżąca analiza i ocena ryzyka potencjalnego wypływu na zdrowie pracowników Koncernu. Dla wszystkich zidentyfikowanych czynników na stanowiskach pracy z wysokim ryzykiem wystąpienia chorób zawodowych wdrożono systemowe działania zapobiegawcze w zakresie zastosowania rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych w postaci ochron indywidualnych i zbiorowych. Zastosowanie tych rozwiązań zapewnia eliminację zagrożenia powstania chorób zawodowych wśród pracowników na wskutek występowania czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzaju działalności

W 2016 roku liczba pożarów w Grupie ORLEN została odnotowana na podobnym poziomie w stosunku do liczby pożarów zaistniałych w 2015 roku. Wśród pożarów odnotowanych w 2016 roku 77% (20 pożarów) związanych było z procesami technologicznymi, zaś 4 z ich ogólnej liczby wymagało interwencji Państwowej Straży Pożarnej.

Liczba pożarów 11) w Grupie ORLEN w latach 2015-2016:

Liczba pożarów11)  w Grupie ORLEN
Rok ogółem liczba pożarów w tym związane z procesami technologicznymi w tym wymagające interwencji Państwowej Straży Pożarnej
2015 25 18 6
2016 26 20 4

11) Liczba odnotowanych pożarów związanych z prowadzonymi procesami przez spółki Grupy ORLEN, dotyczące wyłącznie terenu należącego do spółek lub dzierżawionego przez nie, z wyłączeniem terenu Stacji Paliw

Bezpieczeństwo procesowe i System Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym

Bezpieczeństwo procesowe to stan warunków organizacyjnych, operacyjnych i technicznych, zapewniający bezpieczne prowadzenie procesów technologicznych, w których skutecznie zapobiega się wypływom substancji i/lub energii do otoczenia.

Sprostanie wyzwaniom strategicznym nowoczesnego koncernu multienergetycznego oraz wymaganiom krajowym w zakresie zapobiegania oraz dalszego zwiększenia skuteczności i efektywności działań na rzecz zapobiegania poważnym awariom, a także ograniczania potencjalnych skutków takich zdarzeń wymaga skutecznego oraz systemowego zarządzania bezpieczeństwem procesowym w zgodzie z najwyższymi standardami światowymi w tym zakresie tj. OSHA 1910. System ma realizować zadania, między innymi w zakresie budowy świadomości bezpieczeństwa, analizy ryzyka, zarządzania ryzykiem oraz wykorzystywania doświadczenia zarówno swojego jak i na podstawie zdarzeń mających miejsce na całym świecie. Podstawowe elementy określone we wciąż doskonalonym systemie zarządzania bezpieczeństwem procesowym w PKN ORLEN to:

 1. PRZYWÓDZTWO w BEZPIECZEŃSTWIE czyli niezmiennie kluczowy aspekt w kształtowaniu systemu i kultury bezpieczeństwa - silne, nowoczesne przywództwo oraz rola jaką odgrywa kadra kierownicza firmy wpływająca na postawy i codzienne działania operacyjne wespół z wysoko kwalifikowanymi załogami.

 2. OBOWIĄZKI i kompetencje pracowników czyli określenie, na wszystkich poziomach organizacji, obowiązków pracowników odpowiedzialnych za działania na wypadek awarii przemysłowej, a także środków podejmowanych w celu uświadamiania potrzeby ciągłego doskonalenia i zapobiegania.

 3. PROGRAMY SZKOLENIOWE czyli określenie programów szkoleniowych oraz zapewnienia szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za działania proaktywne i zapobiegawcze oraz na wypadek awarii przemysłowej na wszystkich poziomach organizacji oraz dla innych osób pracujących w zakładzie, w tym podwykonawców.

 4. MECHANIZMY czyli określenie funkcjonowania mechanizmów umożliwiających systematyczną analizę zagrożeń poważną awarią przemysłową oraz prawdopodobieństwo jej wystąpienia a w konsekwencji jej uniknięcia.

 5. INSTRUKCJE i PROCEDURY czyli określenie instrukcji bezpiecznego funkcjonowania instalacji, w których znajdują się substancje niebezpieczne, przewidziane dla normalnej eksploatacji instalacji, a także konserwacji i czasowych przerw w ruchu a także instrukcje sposobu postępowania w razie konieczności dokonania zmian w procesie przemysłowym.

 6. MONITORING i NADZÓR czyli określenie konieczności prowadzenia, z uwzględnieniem najlepszych dostępnych praktyk, monitoringu funkcjonowania instalacji, w których znajdują się substancje niebezpieczne, umożliwiającego podejmowanie działań korekcyjnych (korygujących) w przypadku wystąpienia zjawisk stanowiących odstępstwo od normalnej eksploatacji instalacji, w tym związanych ze zużyciem instalacji i korozją jej elementów.

 7. ANALIZY czyli prowadzenie systematycznej oceny jednego z podstawowych dokumentów a jednocześnie systemowych zadań do realizacji podstawowego celu jakim jest zapobieganie, prewencja i proaktywność czyli Programu Zapobiegania Awariom oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym, prowadzoną z punktu widzenia ich aktualności i skuteczności ze wskazaniem sposobu jej dokumentowania i zatwierdzania, a także wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, które są wymagane dla zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 8. DOŚWIADCZENIE czyli wykorzystywania nauki z zaistniałych zdarzeń awaryjnych mających miejsce zarówno w Grupie ORLEN jak i na świecie w tym określenie mechanizmów prowokujących konieczność i obowiązek takiej nauki (lessons learned).

Zestawienie zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w GK ORLEN.

Powyższa infografika obrazuje zakres jaki w głównej mierze obejmuje obszar bezpieczeństwa procesowego. W Grupie ORLEN aż 27 zakładów/obiektów zakwalifikowanych jest do zakładów o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a prawie o połowę mniejsza liczba to zakłady o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z ramami klasyfikacyjnymi jednolitej dla Europy Dyrektywy Seveso III zaimplementowanej do prawa krajowego wszystkich krajów UE w roku 2015. Należy podkreślić, że dla obu typów zakładów wyzwaniem jest nowoczesny i skutecznie funkcjonujący system zarządzania bezpieczeństwem procesowym, który jest zorganizowanym sposobem kierowania bezpieczeństwem i obejmuje wszystkie istotne elementy bezpieczeństwa, o których jest mowa powyżej.

Aby obrazować aktualny stan bezpieczeństwa procesowego w spółkach produkcyjnych GK posługujemy się szeregiem wskaźników bezpieczeństwa procesowego w tym zarówno opóźnionych jak i wyprzedzających zgodnie ze standardami API754, których monitorowanie i pomiar w konsekwencji prowadzi do najważniejszego celu całego systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym, a mianowicie zapobiegania i minimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Raportowanie tych wskaźników pozwala również porównywać się z najlepszymi w branży i tym samym realizować cel związany z osiągnięciem doskonałości procesowej.

Zdarzenie awaryjne na poziomie TIER 1, TIER 2

TIER 1
Zdarzenia o dużych skutkach w związku z nagłym i nieprzewidzianym uwolnieniem substancji do otoczenia z uwagi na niezadziałanie warstw zabezpieczeń. Zdarzenia te włączają nagłe i nieprzewidziane uwolnienia substancji niebezpiecznych oraz substancji nietoksycznych i niepalnych (parę wodną, kondensat, wodę gorącą, azot, sprężone powietrze, CO2) w trakcie prowadzenia procesu skutkując jedną lub więcej konsekwencjami:

 • Obrażenia skutkujące zwolnieniem lekarskim lub śmiercią pracownika własnego, wykonawcy, podwykonawcy,
 • Hospitalizacja i/lub śmierć innej osoby,
 • Oficjalnie zainicjowana ewakuacja społeczności lokalnej lub zalecenie schronienia w domach,
 • Pożar lub eksplozja skutkujące stratami w kosztach bezpośrednich firmy w wysokości co najmniej 25 tys. USD (25 000 USD x ~3 PLN/USD = ~75 000 PLN),
 • Zrzut ciśnienia do atmosfery z wykorzystaniem urządzeń zrzutowych w ilości większej niż progowe ilości przez czas dłuższy niż 1 godzina,
 • Uwolnienie substancji w ilości większej niż progowe ilości w przez czas dłuższy niż 1 godzina.

TIER 2
Zdarzenia o mniejszych skutkach w związku z nagłym i nieprzewidzianym uwolnieniem substancji do otoczenia z uwagi na niezadziałanie warstw zabezpieczeń. Zdarzenia te włączają nagłe i nieprzewidziane uwolnienia substancji niebezpiecznych oraz substancji nietoksycznych i niepalnych (parę wodną, kondensat, wodę gorącą, azot, sprężone powietrze, CO2) w trakcie prowadzenia procesu skutkując jedną lub więcej konsekwencjami nie sklasyfikowanymi w zdarzeniach TIER 1:

 • Wypadek przy pracy pracownika własnego, wykonawcy czy podwykonawcy,
 • Pożar lub eksplozja skutkujące stratami w kosztach bezpośrednich firmy w wysokości co najmniej 2,5 tys.USD (2,500 USD x ~3 PLN/USD= ~7,500 PLN),
 • Zrzut ciśnienia do atmosfery w ilości większej niż progowe ilości dla zdarzeń Tier2 przez czas dłuższy niż 1 godzina,
 • Uwolnienie substancji w ilości większej niż progowe ilości dla zdarzeń Tier2 przez czas dłuższy niż 1 godzina.

W roku 2016 kontynuowano w Grupie ORLEN raportowanie wyprzedzającego wskaźnika bezpieczeństwa procesowego na poziomie 3 (TIER3), odzwierciedlającego wystąpienie potencjalnych zdarzeń awaryjnych. W 2017 roku we współpracy z Biurem Techniki planowany jest do wprowadzenia kolejny wskaźnik wyprzedzający na poziomie TIER4.

Zdarzenia na poziomie 3 (TIER3) stanowią liczbę blokadowych zatrzymań instalacji lub węzłów na skutek zadziałania zabezpieczeń aktywnych i pasywnych (automatycznych i mechanicznych).

Wskaźnik TIER3 liczony jest w następujący sposób:

 • Zdarzenia na poziomie 3 (TIER3) produkcja – reprezentuje liczbę blokadowych zatrzymań instalacji lub węzłów na skutek zadziałania zabezpieczeń aktywnych i pasywnych (automatycznych i mechanicznych).
 • Zdarzenia na poziomie 3 (TIER3) logistyka – reprezentuje liczbę blokadowych zatrzymań nalewu produktów do cystern kolejowych i autocystern w wyniku zadziałania zabezpieczeń aktywnych i pasywnych (automatycznych i mechanicznych) przypadających na liczbę wykonanych nalewów w danym czasie.
 

Ilość zdarzeń na poziomie T1 i T2

T1 ZDARZEŃ BEZPIECZEŃSTWA PROCESU

T2 ZDARZEŃ BEZPIECZEŃSTWA PROCESU​

 

Wskaźniki T1 PSER12) i T2 PSER13)

12) Liczba zdarzeń o dużych skutkach w związku z uwolnieniem substancji do otoczenia * 1000 000 / ilość roboczogodzin
13) Liczba zdarzeń o mniejszych skutkach w związku z uwolnieniem substancji do otoczenia * 1000 000 / ilość roboczogodzin
14) Stowarzyszenie utworzone przez grupę czołowych firm naftowych do przeprowadzenia badań dotyczących kwestii środowiskowych związanych z przemysłem naftowym. Jego zakresem działań są m.in. takie obszary jak jakość paliwa i emisji spalin, jakość powietrza, jakość wody, zanieczyszczenia gleby, odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialności za produkt naftowy. Wskaźniki T1 PSER i T2 PSER Concawe stanowią liczbę odnotowanych zdarzeń awaryjnych w przedsiębiorstwach członkowskich, pomnożoną przez milion i podzieloną przez łączną, zaraportowaną przez nie liczbę roboczogodzin (https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/2017/06/Rpt_17-6.pdf).

Raportowane zdarzenia na poziomie T1 i T2 za 2016 rok wiązały się z emisją do otoczenia pochodzącą z pożarów i z wycieków. Natomiast nie było zdarzeń, które wywołały poważnej szkody w środowisku naturalnym. Wycieki w postaci ciekłej zostały zebrane i zutylizowane.

Monitorowanie integralności majątku produkcyjnego i program utrzymania ruchu

Podstawą zachowania integralności środków trwałych jest terminowa realizacja rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych aparatów i rurociągów oraz utrzymywanie parametrów technologicznych prowadzonych na instalacjach procesów wewnątrz okien operacyjnych. Monitorowanie dochowania realizacji terminów czynności inspekcyjno – dozorowych jest wspierane przez system SZEOR. Większość czynności rewizji wewnętrznych aparatów i prób ciśnieniowych wykonuje się w trakcie zaplanowanych postojów remontowych i technologicznych w oparciu o wieloletni harmonogram. Przeglądy i kontrola nastaw zaworów bezpieczeństwa objęte są dedykowaną procedurą w celu zapewnienia ich integralności. Dedykowanym programem określającym, między innymi terminy wykonania testów i sprawdzeń funkcjonalności objęte są również automatyczne układy sterowania i zabezpieczeń. Równocześnie, we współpracy i pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), prowadzone jest wdrażanie programu RBI (Risk Based Inspection). Wartością dodaną programu jest ciągłe zwiększanie dostępności i bezpieczeństwa instalacji przy zachowaniu integralności majątku produkcyjnego.

W zakładzie produkcyjnym w Płocku funkcjonuje System Zarządzania Niezawodnością (SZN), w ramach którego analizom poddawane są wszystkie zdarzenia nieplanowych postojów instalacji lub zmniejszenia wolumenu produkcji oraz istotne zdarzenia utraty niezawodności. System jest podstawowym elementem działania procesu ciągłej poprawy i doskonalenia organizacyjnego i technicznego. Przykładowe dane odzwierciedlające funkcjonowanie SZN prezentowane są na poniższych wykresach.

Ilość powołanych zespołów wyjaśniających zdarzenia z zakresu niezawodności

 

Ilość rekomendacji wydanych przez zespoły wyjaśniające

Opis próby, której dotyczą dane dla 2016 roku

1. PKN ORLEN S.A.
2. AB ORLEN Lietuva
3. ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
4. ORLEN Południe S.A.
5. ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
6. ORLEN Upstream Sp. z o.o.
7. PARAMO, a.s.
8. ORLEN Deutschland GmbH
9. ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
10. ORLEN Projekt S.A.
11. ORLEN Wir Sp. z o.o.
12. UNIPETROL a.s.
13. Ventus-Nafta, AB
14. ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
15. ORLEN Administracja Sp. z o.o.
16. ORLEN OIL Sp. z o.o.
17. ANWIL S.A.
18. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
19. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
20. UNIPETROL RPA, s.r.o.
21. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
22. PETROTRANS,s.r.o.
23. ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
24. ORLEN Aviation Sp. z o.o.
25. IKS "SOLINO" S.A.
26. ORLEN Transport S.A.
27. ORLEN Laboratorium S.A.
28. ORLEN Serwis S.A.
29. ORLEN Eko Sp. z o.o.
30. ORLEN Ochrona Sp. z o.o.
31. ORLEN Budonaft Sp. z o.o.
32. Ship-Service S.A.


Przejdź do: