Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Informacje o istotnych postępowaniach

Na dzień 31 grudnia 2016 roku spółki Grupy ORLEN były stroną w następujących istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej:

8.1. Postępowania, w których spółki z Grupy ORLEN są stroną pozwaną

8.1.1. Postępowania, których wartość stanowi więcej niż 10% kapitałów własnych Emitenta

Ryzyko dotyczące zbycia aktywów i wierzytelności w związku z nabyciem akcji Unipetrol
Sprawa dotyczy zapłaty odszkodowania z tytułu szkód będących między innymi wynikiem zarzucanych PKN ORLEN przez Agrofert Holding a.s. (Agrofert) czynów nieuczciwej konkurencji oraz rzekomo bezprawnego naruszenia dobrego imienia firmy Agrofert w związku z nabyciem przez PKN ORLEN akcji spółki UNIPETROL. Wyrokiem z dnia 21 października 2010 roku Trybunał Arbitrażowy („Sąd Arbitrażowy”) w Pradze (Republika Czeska) oddalił w całości powództwo Agrofert przeciwko PKN ORLEN o zapłatę 3 186 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2016 roku (co odpowiada 19 464 mln CZK) wraz z odsetkami oraz zobowiązał Agrofert do pokrycia kosztów postępowania poniesionych przez PKN ORLEN. W dniu 3 października 2011 roku PKN ORLEN otrzymał z sądu powszechnego w Pradze skargę Agrofert o uchylenie powyższego wyroku. Skarga ta została oddalona przez sąd wyrokiem z dnia 24 stycznia 2014 roku. W dniu 7 kwietnia 2014 roku Agrofert złożył apelację od powyższego wyroku. W dniu 7 kwietnia 2015 roku sąd apelacyjny oddalił apelację Agrofert. W dniu 4 września 2015 roku Agrofert odwołał się od powyższego wyroku do czeskiego Sądu Najwyższego. We wrześniu 2016 roku Sąd Najwyższy oddalił skargę Agrofert. W listopadzie 2016 roku Agrofert odwołał się od tego rozstrzygnięcia do czeskiego Sądu Konstytucyjnego. PKN ORLEN podejmuje kroki prawne w celu utrzymania w mocy wyżej wymienionych korzystnych orzeczeń sądowych, wydanych w przedmiotowej sprawie.

8.1.2. Pozostałe istotne postępowania, których łączna wartość nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta

Postępowania podatkowe w ORLEN Południe S.A. (dawniej Rafineria Trzebinia S.A.)
W dniach 14 maja 2014 oraz 20 maja 2014 roku spółka otrzymała decyzje Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie określające zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące: maj - sierpień 2004 roku na kwotę 132 mln PLN. Rafineria Trzebinia S.A.  zapłaciła całość zobowiązania wraz z należnymi odsetkami wykorzystując jednocześnie utworzone na ten cel w latach poprzednich rezerwy. Rafineria Trzebinia S.A. złożyła skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego („WSA”) w Krakowie na powyższe decyzje. Dnia 26 lutego 2015 roku ogłoszono wyrok WSA w Krakowie oddalający skargi spółki. W dniu 5 maja 2015 roku spółka złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego („NSA”) w Warszawie skargi kasacyjne od wyroku WSA, które nie zostały rozpatrzone do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego.

Wobec wydania przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzeczenia w podobnej sprawie spółka złożyła wnioski o wznowienia postępowania administracyjnego. Dyrektor Izby Celnej w Krakowie na mocy decyzji wydanych w dniu 23 lipca 2015 roku odmówił wznowienia postępowania ze względu na toczące się przed NSA postępowanie w sprawach zakończonych ostatecznymi decyzjami za maj – sierpień 2004 roku. Od decyzji Dyrektora Izby Celnej w Krakowie odmawiających wznowienia postępowania spółka złożyła odwołania, które zostały oddalone. W dniu 16 listopada 2015 roku spółka złożyła skargi na powyższe decyzje, które WSA w Krakowie oddalił wyrokiem z dnia 11 lutego 2016 roku. W dniu 28 kwietnia 2016 roku spółka złożyła skargi kasacyjne do NSA w wyżej opisanych postępowaniach. Skargi te nie zostały  rozpoznane do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego.

Pozew I.P.-95 s.r.o. przeciwko UNIPETROL RPA s.r.o. o odszkodowanie  
W dniu 23 maja 2012 roku UNIPETROL RPA s.r.o. otrzymał z Sądu Okręgowego w Ostrawie pozew spółki I.P.-95 s.r.o. o odszkodowanie związane ze złożeniem przez UNIPETROL RPA s.r.o. w listopadzie 2009 roku wniosku o ogłoszenie upadłości spółki I.P.-95 s.r.o. Łączna wartość pozwu wynosi około 293 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2016 roku (co odpowiada 1 789 mln CZK). UNIPETROL RPA s.r.o. jest jednym z ośmiu podmiotów pozwanych solidarnie o zapłatę wyżej wymienionej kwoty. W ocenie UNIPETROL RPA s.r.o. roszczenie jest bezpodstawne. Strony oczekują na wyznaczenie terminu następnych czynności procesowych.

Roszczenie OBR S.A. o odszkodowanie
W dniu 5 września 2014 roku spółka OBR S.A. wystąpiła przeciwko PKN ORLEN do Sądu Okręgowego w Łodzi z pozwem o zapłatę z tytułu zarzucanego naruszenia przez PKN ORLEN praw do patentu: „Sposób rozdziału produktów procesu hydroodsiarczania ciężkiej pozostałości po próżniowej destylacji ropy naftowej”. Kwota roszczenia w pozwie została oszacowana przez OBR S.A. na kwotę około 83 mln PLN. Żądanie pozwu obejmuje zasądzenie od PKN ORLEN na rzecz OBR S.A. sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej wartości opłaty licencyjnej za korzystanie z rozwiązania objętego ww. patentem oraz zasądzenie obowiązku zwrotu korzyści uzyskanych na skutek stosowania tego rozwiązania. W dniu 16 października 2014 roku PKN ORLEN złożył odpowiedź na pozew. Pismem procesowym z dnia 11 grudnia 2014 roku wartość przedmiotu sporu została określona przez powoda na kwotę około 247 mln PLN. Postanowieniem sądu z dnia 21 maja 2015 roku strony zostały skierowane do mediacji. Postępowanie mediacyjne zostało zakończone. Sprawa wróciła do rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Łodzi. Pierwsza rozprawa odbyła się w dniu 19 października 2016 roku. Rozprawa wyznaczona na 4 stycznia 2017 roku nie odbyła się. Nowy termin rozprawy został wyznaczony na 22 marca 2017 roku. W ocenie PKN ORLEN powyższe roszczenia są bezpodstawne.

8.2. Postępowania, w których spółki z Grupy ORLEN są stroną pozywającą

Postępowanie arbitrażowe przeciwko Basell Europe Holding B.V.
W dniu 20 grudnia 2012 roku PKN ORLEN przesłał do Basell Europe Holdings B.V. wezwanie wszczynając postępowanie arbitrażowe przed Trybunałem Arbitrażowym ad hoc w Londynie o odszkodowanie w związku z Umową Joint Venture zawartą w 2002 roku pomiędzy PKN ORLEN a Basell Europe Holdings B.V. W dniu 12 maja 2016 roku Trybunał Arbitrażowy przesłał stronom wyrok, w którym oddalił roszczenia PKN ORLEN i zasądził na rzecz Basell Europe Holdings B.V. zwrot kosztów postępowania. PKN ORLEN po analizie możliwości odwołania podjął decyzję o niewnoszeniu skargi o uchylenie wyroku, co kończy postępowanie w sprawie.

Spór pomiędzy ORLEN Lietuva i Lietuvos Geležinkeliai
W dniu 31 grudnia 2014 roku ORLEN Lietuva złożyła w sądzie arbitrażowym w Wilnie wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego przeciwko spółce Lietuvos Gelezinkeliai („LG”). Obecnie w postępowaniu tym ORLEN Lietuva  domaga się przeliczenia taryf za przewozy kolejowe zgodnie z umową zawartą z LG za okres od stycznia 2014 roku. ORLEN Lietuva wniosła również o odszkodowanie z tytułu nieprawidłowej interpretacji przez LG umowy o przewozy kolejowe poprzez stosowanie nieprawidłowych stawek. Uwzględnienie żądania ORLEN Lietuva skutkowałoby – w zależności od interpretacji dokonanej przez sąd arbitrażowy - uzyskaniem przez tę spółkę  oszczędności w wysokości oszacowanej do października 2016 roku na kwotę nie niższą niż 181 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2016 roku  (co odpowiada kwocie nie niższej niż 41 mln EUR) lub otrzymaniem odszkodowania z tytułu stosowania nieprawidłowych stawek w kwocie 442 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2016 roku (co odpowiada kwocie do 100 mln EUR).

Jednocześnie, do dnia 31 grudnia 2016 roku, zostało wszczętych siedem postępowań sądowych, w których LG domaga się od ORLEN Lietuva zapłaty około 166 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2016 roku  (co odpowiada kwocie około 37,5 mln EUR) z tytułu opłat za przewozy kolejowe produktów ORLEN Lietuva. Trzy z wyżej opisanych postępowań zostały połączone, a następnie sąd zdecydował, że połączona sprawa nie będzie rozpatrywana przez sąd państwowy, ponieważ priorytet ma jurysdykcja sądu arbitrażowego, co zostało potwierdzone postanowieniem sądu apelacyjnego. Następnie ta sprawa była przedmiotem rozpoznania przez litewski Sąd Najwyższy, który zdecydował, że sprawa może być rozpatrywana co do meritum przez sąd państwowy, gdyż roszczenia LG mogą być uznane za odrębne należności za inny okres wykonywania umowy. Postępowanie w czwartej sprawie zostało  zawieszone przez sąd państwowy do czasu, gdy sąd arbitrażowy podejmie decyzję w sprawie powództwa ORLEN Lietuva, natomiast w piątej i szóstej sprawie sąd państwowy odmówił wszczęcia postępowania, również z uwagi na właściwość sądu arbitrażowego. LG odwołało się od wyżej wymienionych decyzji sądów państwowych i w toku są postępowania w instancji odwoławczej. ORLEN Lietuva odwołała się do sądu apelacyjnego od decyzji o wszczęciu postępowania w siódmej sprawie i oczekuje na decyzję sądu.