Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Komentarz Zarządu do wyników finansowych za 2016 rok

Kapitały:  

 

W 2016 roku PKN ORLEN wypracował rekordowy wynik finansowy, do czego przyczyniły się wszystkie segmenty działalności. Konsekwentna realizacja kluczowych inwestycji, skuteczna walka z szarą strefą w obrocie paliwami i sprzyjająca, choć nie tak korzystna jak w roku 2015, sytuacja makroekonomiczna przełożyły się na znakomite przepływy pieniężne. Dzięki konsekwencji w działaniach prorozwojowych nasza pozycja konkurencyjna stale się umacnia i jesteśmy świetnie przygotowani na wyzwania przyszłości oraz realizację kolejnych celów strategicznych.

Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych
(do 30.06.2017)

Przychody ze sprzedaży Grupy ORLEN w roku 2016 wyniosły 80 mld PLN. Zmniejszony poziom przychodów ze sprzedaży w porównaniu do ubiegłego roku odzwierciedla spadek cen ropy naftowej i w efekcie notowań głównych produktów oferowanych przez Grupę ORLEN.
Łączne wolumeny sprzedaży wyniosły 39,5 mln t i były wyższe we wszystkich segmentach operacyjnych.

W 2016 roku Grupa ORLEN po raz kolejny osiągnęła rekordowy wynik EBITDA LIFO w wysokości 9 412 mln PLN, przed uwzględnieniem wpływu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych 1. Zrealizowany zysk był wyższy o 674 mln PLN (r/r).

Ujemny wpływ czynników makroekonomicznych wyniósł (631) mln PLN (r/r) i obejmował głównie efekt niższych marż na paliwach, przy dodatnim wpływie dyferencjału Brent/Ural, marż na produktach petrochemicznych oraz osłabienia kursu PLN względem USD i EUR.

Ujemny efekt wolumenowy w kwocie (880) mln PLN (r/r) wykazany pomimo wyższej sprzedaży wolumenowej wynika głównie z niższej sprzedaży wysokomarżowych produktów petrochemicznych w Grupie Unipetrol na skutek niedostępności (do czasu uruchomienia w listopadzie 2016 roku) instalacji do produkcji etylenu po awarii z sierpnia 2015 roku.

Dodatni wpływ pozostałych czynników wyniósł 2 185 mln PLN (r/r) i obejmował głównie:

Po uwzględnieniu odpisów aktywów trwałych1 zysk EBITDA LIFO Grupy ORLEN za 2016 roku wyniósł 9 557 mln PLN.

Dodatni wpływ zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów wyniósł 85 mln PLN i w rezultacie zysk EBITDA Grupy ORLEN w 2016 roku osiągnął poziom 9 642 mln PLN.

Po uwzględnieniu kosztów finansowych i obciążeń podatkowych zysk netto Grupy ORLEN za 2016 rok osiągnął wartość 5 740 mln PLN i był wyższy o 2 507 mln PLN w porównaniu z osiągniętym w roku 2015.


1) Rozwiązanie odpisów netto z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w 2016 roku wyniosło 145 mln PLN i wynikało głównie z odwrócenia odpisu aktualizującego wartość aktywów rafineryjnych Grupy Unipetrol z 2016 roku w kwocie 316 mln PLN oraz zawiązania odpisów aktualizujących wartość aktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Upstream w Polsce w wysokości (73) mln PLN i aktywów ORLEN Oil w wysokości (55) mln PLN

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych netto w 2015 roku wyniosły (993) mln PLN i dotyczyły głównie aktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Upstream w Polsce w kwocie (429) mln PLN, odpisów aktywów wydobywczych w Kanadzie w wysokości (423) mln PLN oraz odpisów aktywów petrochemicznych Grupy Unipetrol w związku z awarią instalacji do produkcji etylenu z sierpnia 2015 roku w kwocie (93) mln PLN


Wyniki segmentowe Grupy ORLEN

Grupa ORLEN prowadziła działalność gospodarczą w ramach trzech segmentów operacyjnych. Funkcje Korporacyjne zapewniają wsparcie dla procesów biznesowych realizowanych w ramach segmentów.

Nakłady inwestycyjne Grupy ORLEN

Grupa ORLEN na realizację programu inwestycyjnego w 2016 roku przeznaczyła 4 673 mln PLN.

Poziom nakładów wg rynków działalności [%]                                                     Podział nakładów inwestycyjnych w segmentach [mln PLN]

 

 Do największych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku należały:

  • Budowa CCGT we Włocławku i w Płocku wraz z infrastrukturą,
  • Budowa instalacji Polietylenu (PE3) w Litvinowie,
  • Budowa instalacji Metatezy w Płocku.

  • Uruchomienie 70 stacji paliw (w tym stacji własnych: 35 w Polsce, 10 w Niemczech i 25 w Czechach),
  • Modernizacja i rebranding 67 stacji paliw  (w tym 50 stacji własnych: w Polsce, 11 w Czechach oraz 6 w Niemczech),
  • Otwarcie 133 nowych punktów Stop Cafe, Stop Cafe Bistro i Stop Cafe 2.0 w Polsce i w Czechach.

  • Projekty poszukiwawczo-wydobywcze w Polsce i Kanadzie w celu poszerzenia własnych zasobów ropy i gazu.

Przejdź do: