Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Ład Korporacyjny w PKN ORLEN

Kapitały:  

Szczegółowe zasady funkcjonowania organów korporacyjnych w PKN ORLEN regulują:

Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej PKN ORLEN www.orlen.pl w sekcjach: O firmie (zakładka Dokumenty korporacyjne) i Relacje inwestorskie (zakładka Walne zgromadzenie).

Zmiana Statutu PKN ORLEN wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmian Statutu Spółki zapada większością trzech czwartych głosów. Walne Zgromadzenie Spółki może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Po wpisaniu zmian w Statucie do rejestru przedsiębiorców PKN ORLEN przekazuje na ten temat raport bieżący do publicznej wiadomości.

Na korporacyjnej stronie internetowej PKN ORLEN w zakładkach „O firmie” oraz „Relacje Inwestorskie” dostępne są najświeższe informacje o składzie osobowym Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki, a także roczne raporty z wypełniania kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W Spółce funkcjonuje specjalny Zespół zajmujący się nadzorem w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego określonych w regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych. W jego skład wchodzą trzej członkowie Rady Nadzorczej Spółki oddelegowani przez Radę do samodzielnego pełnienia tych czynności. W trakcie 2016 roku delegowani przedstawiciele Rady Nadzorczej odbyli z przedstawicielami Zarządu oraz pracownikami Spółki kilka spotkań. Omawiano na nich kwestie dostosowania wewnętrznych aktów organizacyjnych Spółki do zmian w kodeksie DPSN oraz w przepisach o obowiązkach informacyjnych Spółki na rynku kapitałowym obowiązujących od 3 lipca 2016 roku. Dyskutowano także na temat nowych zasad raportowania przez PKN ORLEN S.A. na rynek kapitałowy w porównaniu do reguł, które obowiązywały przed wejściem w życie zmian w przepisach prawa. Na spotkaniach tych poruszano także wątpliwości interpretacyjne, jakie pojawiają się w nowo obowiązujących regulacjach Unii Europejskiej.

Stosowany Zbiór Zasad Ładu Korporacyjnego

W 2016 roku PKN ORLEN stosował wszystkie zasady zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016” („DPSN”), obowiązującego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („Giełda”, „GPW”). Kodeks dostępny jest na stronie internetowej Giełdy www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw oraz na korporacyjnej stronie internetowej PKN ORLEN, w sekcji przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Gielda/Strony/DobrePraktykiGPW.aspx.


Przejdź do: