Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

List Prezesa Zarządu

Kapitały:  

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

 

Istotnym czynnikiem sukcesu firm branży rafineryjno-petrochemicznej, takich jak Grupa ORLEN, jest umiejętne wykorzystanie zmian otoczenia ekonomicznego i rynkowego, nie tylko w kategorii maksymalizowania zysku, ale również konsekwentnego wzmacniania siły finansowej oraz pozycji konkurencyjnej firmy. Podsumowując miniony rok możemy śmiało powiedzieć, że wszystkie te cele udało nam się zrealizować. Co więcej, znalazło to potwierdzenie w ocenie rynku – 21 listopada 2016 roku, po raz pierwszy w historii, PKN ORLEN stał się najbardziej wartościową spółką na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W kolejnych latach zamierzamy kontynuować rozwój Koncernu czego potwierdzeniem są ambitne cele ogłoszonej w grudniu ubiegłego roku Strategii Grupy ORLEN na lata 2017-2021.

Wojciech Jasiński
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PKN ORLEN S.A.

Znaczący wpływ na wyniki oraz działalność Koncernu miała globalna sytuacja rynkowa oraz otoczenie makroekonomiczne. W 2016 roku baryłka ropy Brent kosztowała średnio niecałe 44 dolary, o 17% mniej niż w 2015 roku i najmniej od 12 lat. Niższa była również marża downstream, głównie ze względu na obniżenie marż na benzynie i produktach petrochemicznych. Utrzymująca się niska cena ropy stała się katalizatorem pozytywnych rezultatów i możliwości rozwoju. Dotyczy to naturalnie spółek, które odpowiednio wcześniej zdywersyfikowały źródła przychodów i mogły w pełni wykorzystać warunki rynkowe, jak właśnie PKN ORLEN. W ostatnim kwartale 2016 roku istotnie zmieniła się sytuacja na rynku krajowym, umożliwiając pełne wykorzystanie przewag przez przedsiębiorstwa działające legalnie w obrocie paliwami. Wdrożone regulacje prawne przyczyniły się do znacznego ograniczenia szarej strefy w tym obszarze, co przełożyło się na wzrost konsumpcji oleju napędowego w Polsce.

Wypracowany w minionym roku zysk EBITDA LIFO z wyłączeniem wpływu odpisów aktualizujących majątek trwały na poziomie 9,4 mld zł jest najwyższym w historii Koncernu. Łączne wolumeny sprzedaży Koncernu wzrosły o 2%, w czym rekordowa sprzedaż paliw stanowiła 10 miliardów litrów. Trzeba pamiętać, że w ciągu roku wyniki Koncernu zostały obciążone postojami remontowymi, w tym m.in. instalacji Steam Crackera w czeskim Litvinowie.

W segmencie Downstream kontynuowane były główne projekty rozwojowe, mające na celu wzrost efektywności aktywów produkcyjnych w ramach Grupy ORLEN. Na rynku czeskim w 2016 roku zainaugurowano jeden z najbardziej wyczekiwanych projektów inwestycyjnych, który istotnie wzmocni pozycję Grupy ORLEN na chemicznym i petrochemicznym rynku w Europie Środkowej - instalację polietylenu (PE3). W fazę realizacji weszła także jedna z kluczowych inwestycji petrochemicznych Koncernu, budowa Instalacji Metatezy w Płocku. Do kluczowych projektów inwestycyjnych, które poprawią efektywność obszaru Downstream należy również zaliczyć zainicjowany już na początku 2017 roku projekt budowy instalacji Visbreakingu. Efektem tej inwestycji będzie pogłębienie przerobu ropy naftowej w płockim zakładzie, a także podniesienie dostępności operacyjnej rafinerii. W 2016 roku kontynuowane były prace związane z budową dwóch największych gazowych elektrociepłowni w Polsce – we Włocławku (463MWe) i Płocku (596 MWe). Jednocześnie podjęte zostały działania w kierunku zwiększenia samowystarczalności energetycznej stacji paliw. Prowadzony był pilotaż instalacji modułów fotowoltaicznych na obiektach Koncernu, którego wyniki są obiecujące i poddawane są obecnie analizom. W fazie wstępnej pozostaje projekt zainstalowania na stacjach paliw turbin wiatrowych, który ma stanowić kolejny krok we wdrażaniu ekologicznych technologii.
 
W 2016 roku Grupa ORLEN utrzymała pozycję regionalnego lidera w obszarze sprzedaży detalicznej. Nasza sieć stacji paliw odnotowała 1,4 mln dziennie transakcji z rekordowym wynikiem 1,8 mld zł na poziomie zysku EBITDA. Koncern rozwijał ofertę pozapaliwową, a na koniec roku łącznie na rynkach macierzystych funkcjonowało blisko 1691 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, w tym 1500 w Polsce, 168 w Czechach i 23 na Litwie. W ramach strategicznych założeń trwały prace nie tylko nad rozbudową konceptów gastronomicznych, jak i sklepów. W ramach nowych założeń strategicznych – silnej orientacji na klienta i tworzeniu unikalnych doświadczeń zakupowych przewidywane jest uruchomienie w tym roku 130 punktów w nowym formacie gastronomicznym Stop.Cafe oraz handlowym O!Shop.

Otoczenie makroekonomiczne, a szczególnie ceny ropy naftowej utrzymujące się na niskim poziomie determinowały działania Koncernu w obszarze Wydobycia. W ramach realizowanych przez Grupę ORLEN projektów wydobywczych łączne zasoby gazu i ropy (2P) wzrosły w 2016 roku z 97 mln boe do ok. 114 mln boe na koniec 2016 roku. Na przestrzeni minionego roku kontynuowane były również prace na polskich koncesjach. Na bazie podpisanego listu intencyjnego z PGNiG rozpoczęto wiercenie kolejnych otworów poszukiwawczych w Wielkopolsce. W ramach samodzielnych projektów ORLEN Upstream rozpoczął prace wiertnicze m.in. w Małopolsce. Ogłoszona pod koniec roku Strategia Koncernu przewiduje dla tego segmentu rozwój w formule ostrożnej kontynuacji prac w celu zwiększenia poziomu produkcji i wielkości zasobów 2P.

Ambitne plany rozwojowe udało się wdrażać przy utrzymaniu stabilnej sytuacji finansowej. W 2016 roku nie tylko obniżony został poziom długu i dźwigni finansowej netto, ale także konsekwentnie dywersyfikowano źródła finansowania. W tym czasie PKN ORLEN, poprzez spółkę zależną ORLEN Capital AB z sukcesem wyemitował euroobligacje na kwotę 750 mln euro. Największa emisja korporacyjnych euroobligacji o ratingu inwestycyjnym trafiła również do obrotu na Rynkach Catalyst GPW.

W ubiegłym roku zadbaliśmy także o bezpieczeństwo dostaw surowców, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw paliw w Polsce. Koncern znacząco wzmocnił strukturę dostaw, m.in. przedłużając na kolejny rok kontrakt na dostawy ropy z Saudi Aramco. Podpisany został również nowy kontrakt z MERO regulujący poziom stawek za przesył ropy oraz kontrakt z chorwackim Jadranski Naftovod na transport ropy naftowej do czeskich rafinerii rurociągiem Janaf. Aneksowano także umowy z Rosneft i Tatneft na dostawy surowca do czeskich rafinerii Koncernu. W zakresie dostaw paliwa gazowego zabezpieczone zostały potrzeby Koncernu na kolejne 5 lat na bazie długoterminowej umowy z PGNiG.

W Czechach kluczowe było wprowadzenie w fazę realizacji największej instalacji petrochemicznej - PE3. Inwestycja zwiększy wykorzystanie instalacji etylenu i umożliwi głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej w Grupie Unipetrol. W ramach procesu optymalizacji struktury aktywów Grupy ORLEN w Czechach, spółki Benzina i Ceska Rafinerska połączone zostały z Unipetrol RPA, przy czym druga transakcja została sfinalizowana już na początku bieżącego roku. Z kolei dla lepszego dostosowania do bardzo wymagającego i konkurencyjnego rynku oraz otwarcia na nowe wyzwania biznesowe do Grupy Unipetrol w ramach akwizycji wewnętrznej, trafiła Spolana, która wcześniej funkcjonowała w strukturach ANWIL.

W ubiegłym roku bardzo dobre wyniki wypracowała Grupa ORLEN Lietuva, która wykorzystała korzystną sytuację makroekonomiczną, pracowała praktycznie przy pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych i zdecydowanie w ostatnich latach poprawiła efektywność. Mamy jednak świadomość, że rafineria w Możejkach jest szczególnie wrażliwa na wahania czynników makroekonomicznych, dlatego nasze wysiłki koncentrowały się na przygotowaniu jej na trudniejsze czasy.

W celu jeszcze bardziej elastycznego reagowania na wyzwania związane z otoczeniem rynkowym, prowadzone były procesy konsolidacyjne w ramach Grupy ORLEN. W 2016 roku sfinalizowana została transakcja sprzedaży spółki ORLEN Transport.

Działania w zakresie sprzedaży aktywów, które pozostają poza obszarem działalności podstawowej Koncernu mają na celu wzrost wartości Koncernu w perspektywie długoterminowej.

Na przestrzeni 2016 roku Koncern wzmacniał kulturę korporacyjną wspierającą innowacyjność. W ramach realizowanych działań PKN ORLEN uruchomił internetową platformę współpracy i wymiany wiedzy z zakresu nowych rozwiązań technologicznych pod nazwą „Innowacje, Startupy”. Z kolei zakończony w 2016 roku globalny konkurs crowdsourcingowy, w ramach którego poszukiwaliśmy rozwiązań odzysku i zagospodarowania niskotemperaturowego ciepła, cieszył się dużym zainteresowaniem innowatorów z całego świata. Obecnie pracujemy nad uruchomieniem projektów na styku energetyki i detalu, które umożliwią zwiększenie samowystarczalności energetycznej stacji paliw. Jednocześnie testowane są pilotażowo rozwiązania z zastosowaniem naturalnych rozwiązań, jak bakterie pochłaniające przemysłowe zapachy, czy algi, z których można uzyskać biokomponenty do paliw.

Strategia Koncernu przyjęta w grudniu 2016 roku to odpowiedź na dynamiczne zmiany w otoczeniu zewnętrznym, zarówno w kontekście gospodarczym, jak i społecznym, czy rozwoju nowych technologii. Wyznaczone zostały kierunki strategiczne na kolejne 5 lat i bardziej szczegółowe cele finansowe na lata 2017-18. Plany są ambitne - zarówno w kategorii zysku, jak również inwestycji - ale realne. W latach 2017-2018 na inwestycje Koncern planuje przeznaczać średniorocznie 5,4 mld zł z czego: 3,7 mld zł na segment Downstream, 0,6 mld zł na segment Detalu oraz do 0,8 mld zł na Wydobycie. W tym okresie, zgodnie z założeniami średnioroczna wartość EBITDA wg LIFO wyniesie 8,8 mld zł. Grupa ORLEN ma silną pozycję zarówno rynkową jak i finansową dlatego nasza strategia do 2021 roku nie jest rewolucją, gwarantuje natomiast stabilny wzrost.

Posiadany kapitał ludzki postrzegamy jako kluczowy czynnik do dalszego, stabilnego rozwoju, dlatego Ludzie stanowią niezmiennie jeden z filarów strategii Koncernu. Realizacja codziennych zadań przez wszystkich pracowników Koncernu determinuje rynkowy sukces Grupy ORLEN. Dziękując za ten wkład, chciałbym również podziękować Członkom Rady Nadzorczej za wsparcie w realizacji strategicznych założeń i budowie siły Koncernu.

Integralną częścią strategicznego planu rozwoju Grupy ORLEN jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Realizując nasze cele biznesowe zawsze pamiętamy, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia, w którym funkcjonujemy oraz opierać się na zrównoważonym i odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów. Głównym celem działań CSR prowadzonych przez Grupę ORLEN jest tworzenie wartości zarówno dla spółek Grupy, jak i jej Interesariuszy. Najwyższe standardy etyczne, społeczne i środowiskowe nie są jedynie kodeksowymi zapisami, ale stanowią fundament naszych codziennych działań.

Budując długotrwałe, pozytywne relacje ze wszystkimi naszymi Interesariuszami już po raz trzeci opracowaliśmy raport roczny w formule zintegrowanej, łączącej dane finansowe z pozafinansowymi aspektami działalności. Raport został przygotowany zgodnie z wytycznymi International Integrated Reporting Council (Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego) i Global Reporting Initiative (Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej), wersja G4.

Zapraszam Państwa do lektury Raportu.


Wojciech Jasiński
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
PKN ORLEN S.A.


Przejdź do: