Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Nasz Raport

Kapitały:  

Nasze podejście do raportowania

Prezentujemy Państwu Raport Roczny Grupy ORLEN przygotowany w formule zintegrowanej. To już trzeci raport zintegrowany, który pokazuje relacje i zależności pomiędzy finansowymi oraz pozafinansowymi aspektami działalności Grupy ORLEN. W ten sposób staje się wyczerpującym i przejrzystym dokumentem, prezentującym działalność Koncernu, jego model biznesowy, strategię, proces budowy wartości i wyniki finansowe z perspektywy kluczowych grup interesariuszy. Aby ten cel skutecznie realizować, układ i treść publikacji opierają się na strukturze i wytycznych rekomendowanych przez IIRC (International Integrated Reporting Council) oraz wytycznych GRI (Global Reporting Initiative). Raport uwzględnia również kierunki najnowszego prawodawstwa unijnego w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności.

Doświadczenie w raportowaniu

Raportowanie jest stałym, ważnym elementem systemu komunikowania działań Grupy ORLEN. Kwestie komunikowania i dialogu z otoczeniem mają swoje ważne miejsce w realizowanej przez Grupę ORLEN Strategii CSR na lata 2015 – 2017. Raporty wydawane są w cyklu rocznym i podlegają ciągłej ewolucji z uwagi na zmiany zachodzące w Grupie ORLEN, jak i w jej otoczeniu zewnętrznym.

Do 2014 roku publikowaliśmy osobno raporty roczneraporty społecznej odpowiedzialności biznesu. Od chwili powstania PKN ORLEN wydał czternaście raportów rocznych i dziesięć społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Od roku 2008 raporty CSR są sporządzane zgodnie z międzynarodowym standardem GRI (Global Reporting Initiative). Do 2013 jako odrębne publikacje ukazywały się raporty ekologiczne i raporty środowiskowe.

W sierpniu 2015 roku opublikowany został pierwszy Raport Zintegrowany PKN ORLEN za 2014 rok.

Dlaczego integracja

Integracja odnosi się nie tylko do naszego podejścia do raportowania, ale też do procesów zachodzących w Grupie ORLEN, mających na celu jeszcze lepsze zrozumienie i realizowanie oczekiwań Interesariuszy:

Raport Zintegrowany, który zastąpił wydawane co roku raporty roczne i raporty społecznej odpowiedzialności biznesu, przedstawia relacje i zależności pomiędzy finansowymi oraz pozafinansowymi aspektami działalności Grupy ORLEN. Nawiązuje do globalnych standardów i trendów w sprawozdawczości firm promowanych między innymi przez International Integrated Reporting Council (IIRC). Wytyczne te, ogłoszone w 2011 roku zakładają odchodzenie od prezentacji wyników rocznych w formule ściśle powiązanej ze strukturą organizacyjną firmy na rzecz bardziej dynamicznego i wszechstronnego podejścia do komunikacji z Interesariuszami. Raportowanie zintegrowane jest sposobem i narzędziem komunikacji organizacji pokazującym, w jaki sposób jej strategia, ład korporacyjny i wyniki, w kontekście otoczenia zewnętrznego, pozwalają jej tworzyć wartość w różnych perspektywach czasowych.

„Zintegrowane myślenie prowadzi do zintegrowanego podejmowania decyzji i działalności, które prowadzą do budowy wartości w krótkim, średnim jak i długim terminie.” (IIRC framework).

Nowa formuła Raportu stanowiła naturalny, kolejny krok, w dostosowywaniu tej formy komunikacji do trendów rynkowych i oczekiwań Interesariuszy, a także pozwoliła na lepsze zrozumienie przez nich modelu biznesowego, strategii i ryzyk, czy identyfikację szans biznesowych.

Jak przygotowaliśmy raport

Jednym z celów określonych w naszej Strategii CSR jest dążenie Koncernu do bycia postrzeganym przez Interesariuszy jako lider odpowiedzialnego biznesu. W ramach realizacji tego celu zobowiązaliśmy się do wdrożenia szeregu inicjatyw i działań, w tym także do wprowadzenia raportowania zintegrowanego. Prezentowany Raport jest już trzecią tego typu publikacją, która została przygotowana po raz drugi dla całej Grupy ORLEN i stanowi kolejny krok w kierunku podwyższenia jakości raportowania.

Raportowanie zintegrowane stanowi nowy sposób komunikowania modelu biznesowego. Jest to proces w trakcie którego odbywają się analizy i zbierane są informacje kluczowe dla Interesariuszy Grupy ORLEN. W efekcie powstaje kompleksowy Raport Zintegrowany, informujący, m.in. w jaki sposób realizowana strategia biznesowa i system zarządzania ryzykiem przekłada się na tworzenie wartości firmy w czasie, z uwzględnieniem wpływu firmy na otoczenie. Raport przedstawia działania prowadzone w 2016 roku przez Grupę ORLEN, pokazuje ich wyniki i efekty oraz najistotniejsze aspekty działalności finansowej i pozafinansowej przekładające się na budowę jej wartości.

Nie wprowadzono zmian w informacjach podanych w poprzednich raportach. Nie zostały dokonane korekty informacji prezentowanych w poprzednich Raportach. Raport Zintegrowany został poddany weryfikacji zewnętrznej. Audyt przeprowadziła renomowana firma Bureau Veritas.

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczącym rozmiaru, struktury, form własności i łańcucha dostaw

Przeprowadzone zmiany w strukturze Grupy ORLEN są elementem realizacji strategii zakładającej koncentrację na działalności podstawowej i przeznaczanie uwolnionego kapitału na rozwój najbardziej perspektywicznych obszarów.

W raportowanym okresie przeprowadzonych zostało szereg istotnych zmian wpływających na wielkość, strukturę i formę własności Grupy ORLEN, w tym między innymi:


W ramach procesów organizacyjnych w 2016 roku kontynuowane były prace związane z konsolidacją spółek Grupy Unipetrol. Działalność spółek Polymer Institute Brno, Benzina, Unipetrol Services, Unipetrol Rafinerie, Chemopetrol i Česka Rafinerska od 2017 roku jest prowadzona w ramach Unipetrol RPA.
W 2016 roku Spółka Unipetrol RPA z grupy Unipetrolu podpisała umowę przejęcia 100 procent udziałów w należącej do Anwilu spółce Spolana. Przejęcie firmy Spolana umożliwi Grupie Unipetrol bardziej efektywne planowanie i optymalizowanie produkcji oraz reagowanie na zmieniające się warunki zewnętrzne.


W 2016 roku nastąpiło połączenie spółki ORLEN Upstream Kanada z Kicking Horse Energy Inc., KCK Operating Company Ltd., Columbia Natural Resources Canada, Ltd. i Kicking Horse International Exploration Ltd. W ramach dalszej optymalizacji struktury segmentu wydobycia przeprowadzono połączenie się spółek ORLEN Upstream sp. z o.o. z ORLEN Upstream International B.V.


W ramach procesu konsolidacji spółek serwisowych Grupy ORLEN w styczniu 2016 roku nastąpiło połączenie spółek ORLEN Serwis, ORLEN Wir oraz Wircom. Ostatnim etapem realizacji działań dotyczących procesu konsolidacji spółek serwisowych w Grupie ORLEN była transakcja przejęcia przez PKN ORLEN pełnego pakietu akcji ORLEN Serwis.


W 2016 roku PKN ORLEN sfinalizował transakcję sprzedaży 100% akcji spółki ORLEN Transport Sprzedaż aktywów transportowych, które pozostają poza obszarem działalności podstawowej jest zgodna ze strategią PKN ORLEN i ma na celu wzrost wartości Koncernu w perspektywie długoterminowej.


W 2016 roku spółka ORLEN Laboratorium zmieniła formę prawną i zaczęła działać pod nazwą: ORLEN Laboratorium Spółka Akcyjna, w skrócie ORLEN Laboratorium S.A. Zmiana formy prawnej spółki ORLEN Laboratorium wynika z realizowanej w Grupie ORLEN koncepcji systematyzowania struktury właścicielskiej w spółkach.

Wykreślenie spółek z KRS

W 2016 roku zakończono proces likwidacji spółek: Pro-Lab Spółka z o.o., EkoNaft sp. z o.o. i Unipetrol Austria HmbH.

W pozostałych spółkach Grupy ORLEN nie wystąpiły istotne zmiany w strukturze właścicielskiej.

W związku z odbudową instalacji do produkcji etylenu w Litvinovie po awarii z sierpnia 2015 roku oraz awaryjnym zatrzymaniem instalacji Fluidalnego Krakingu Katalitycznego rafinerii w Kralupach z Grupy Unipetrol konieczna była optymalizacja procesów produkcyjnych, koordynacja przepływów produktowych w ramach Grupy ORLEN oraz zakupy półproduktów i produktów ograniczające skutki postojów instalacji.

Do ważniejszych zmian w zakresie łańcucha dostaw surowców do produkcji z 2016 roku należało podpisanie przez PKN ORLEN z PGNiG nowego, 5-letniego kontraktu, obowiązującego do września 2021 roku o wartości ponad 7 mld PLN. Na bazie zawartej umowy PGNiG będzie strategicznym dostawcą paliwa gazowego do spółek Grupy ORLEN w Polsce. Grupa ORLEN realizuje działania mające na celu zapewnienie stabilnych dostaw i obniżania ogólnego kosztu zakupu gazu ziemnego, m.in. poprzez dywersyfikację źródeł dostaw, centralizację obrotu gazem ziemnym oraz budowę kompetencji traderskich. Zbudowany w 2016 roku nowy portfel umów gazowych pozwala na szereg działań optymalizacyjnych zarówno na poziomie rożnych dostawców, jak i różnych indeksów gazowych oraz kilku miejscach dostaw.

W zakresie dostaw ropy naftowej w 2016 roku obowiązywały dwie umowy o charakterze długoterminowym na dostawy ropy rurociągiem do rafinerii w Płocku zawarte z Rosnieft Oil Company oraz Tatneft Europe AG oraz umowa na dostawy ropy drogą morską z Saudi Arabian Oil Company. Dostawy ropy naftowej na bazie powyższych umów przebiegały zgodnie z planem i zapewniały ponad 70% dostaw ropy naftowej. Zrealizowano również dostawy z Kazachstanu, Iranu oraz Azerbejdżanu. Na mocy odrębnych umów PKN ORLEN SA dostarcza ropę naftową również do 3 rafinerii z Grupy ORLEN zlokalizowanych odpowiednio w Litvinovie i Kralupach w Czechach oraz w Możejkach na Litwie. Do rafinerii w Czechach ropę dostarczano z Rosji, Algierii, Arabii Saudyjskiej, Azerbejdżanu oraz Kazachstanu natomiast rafineria w Możejkach zaopatrywana była głównie w ropę rosyjską, a ponadto zrealizowano dostawy z Arabii Saudyjskiej i Kazachstanu.


Proces definiowania aspektów raportowania

W sprawozdawczości finansowej stosujemy Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). W obszarze sprawozdawczości pozafinansowej zastosowaliśmy wytyczne raportowania Global Reporting Initiative G4. W przygotowaniu raportu kierowaliśmy się wytycznymi zintegrowanego raportowania Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council). Zarówno wytyczne GRI jak i IIRC kładą nacisk na wybór kluczowych aspektów raportowania, które w najwyższym stopniu odnoszą się do działalności firmy, jej wpływu i oczekiwań Interesariuszy w danym momencie.

Wytyczne Global Reporting Initiative są międzynarodowym wzorcem raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm. Tworzą spójne ramy dla raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, które są stosowane na całym świecie. Wytyczne wyznaczają zasady i wskaźniki, które podmioty mogą wykorzystać do mierzenia i raportowania na temat swoich ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych wyników. W 2013 roku GRI opublikowało najnowsze i najpełniejsze wytyczne raportowania społecznego G4. Norma ta poszerza zakres raportowania społecznego w obszarze angażowania Interesariuszy w proces tworzenia raportu, podkreśla rolę łańcucha wartości oraz znaczenie doboru treści, które powinny pojawić się w raporcie z uwagi na ich istotność. W 2014 roku PKN ORLEN opublikował „Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2013. 10 lat odpowiedzialnego raportowania”, pierwszy, opracowany zgodnie w wytycznymi GRI G4.

Według IIRC raportowanie zintegrowane to proces, którego skutkiem jest cykliczna komunikacja organizacji poprzez raport zintegrowany, w ramach, którego pokazuje ona tworzenie wartości w czasie. Raport zintegrowany to sposób i narzędzie komunikacji organizacji pokazujące, w jaki sposób jej strategia, ład korporacyjny i wyniki, w kontekście otoczenia zewnętrznego, pozwalają jej tworzyć wartość w krótkiej, średniej i długiej perspektywie czasowej (Źródło: Consultation draft of the international framework, International Integrated Reporting Council, kwiecień 2013).

PKN ORLEN spełnia także wymogi Dyrektywy 2014/95/UE „w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dot. różnorodności przez niektóre duże jednostki i grupy”. Obowiązki wynikające z ww. Dyrektywy zostały zaimplementowane w Polsce Ustawą o rachunkowości z 15 grudnia 2016 roku. Od 1 stycznia 2017 roku duże jednostki zainteresowania publicznego w Polsce zobowiązane są do składania oświadczeń w zakresie środowiskowym, społecznym i pracowniczym, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Celem nowej regulacji UE jest zwiększenie przejrzystości, podniesienie istotności oraz porównywalności ujawnianych informacji niefinansowych. Kwestie będące przedmiotem Dyrektywy są między innymi uregulowane w "Wartościach i zasadach postępowania PKN ORLEN S.A.".

Na proces definiowania istotnych aspektów raportowania w Grupie ORLEN złożyły się następujące działania:

W proces opracowania treści Raportu zostali zaangażowani Interesariusze Grupy ORLEN, zarówno wewnętrzni jak i zewnętrzni, którzy - podobnie jak w dwóch ubiegłych latach - swoją opinię wyrazili za pośrednictwem ankiet. Interesariusze wewnętrzni – pracownicy Grupy ORLEN uznali wszystkie aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe za ważne. Interesariusze zewnętrzni czyli przedstawiciele otoczenia Grupy ORLEN uznali, że trzy aspekty - wpływ otoczenia makroekonomicznego, rozwój zawodowy i relacje z pracownikami, różnorodność i równość szans – mają dla nich średnie znaczenie, zaś pozostałe aspekty – ważne.

Ten wieloetapowy proces definiowania istotnych aspektów pozwolił na opracowanie Matrycy istotności dla Grupy ORLEN.

ASPEKTY
EKONOMICZNE
ASPEKTY
SPOŁECZNE
ASPEKTY
ŚRODOWISKOWE
N E L R O   Y P U R G   A L D   U T K E P S A   E I N E Z C A N Z E I K O S Y W                          
               
E I N D E R Ś      
E I K S I N      
  NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE
ZNACZENIE ASPEKTU DLA OTOCZENIA GRUPY ORLEN

Mapa Interesariuszy

W ramach prac nad Raportem Zintegrowanym dokonano kolejnej weryfikacji Mapy Interesariuszy Grupy ORLEN. Przeprowadzona analiza pokazała, że od wielu lat ich grono jest generalnie ustabilizowane. W wyniku wewnętrznych konsultacji oraz przeprowadzonej ankiety wskazani zostali Interesariusze Grupy ORLEN, którzy w kolejnym etapie zostali zakwalifikowani do grupy kluczowych lub ważnych. W procesie weryfikacji uczestniczyli przedstawiciele różnych obszarów Grupy ORLEN. W wyniku aktualizacji została dodana nowa grupy Interesariuszy, a mianowicie „Innowatorzy i startupy”. Za kluczowych interesariuszy zostali uznani – Pracownicy, Akcjonariusze, Klienci i Skarb Państwa.

Legenda:
szare - ważni Interesariusze
czerwone - kluczowi Interesariusze
 

Nasze relacje z Interesariuszami oparte są o zasady odpowiedzialności i dialogu. Sposób ich budowania wskazują „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN”, w których stwierdzamy, że „Jesteśmy przekonani, że otwarte i uczciwe komunikowanie się pozwala budować trwałe i pozytywne relacje z Interesariuszami, a tym samym wpływa na wzrost konkurencyjności i wartości Firmy”. W relacjach z partnerami biznesowymi stawiamy na uczciwość, przejrzystość, wzajemny szacunek oraz profesjonalizm. W trosce o ich jakość dostosowujemy częstotliwość i kanały komunikacji do charakterystyki i aktualnych oczekiwań wybranej grupy Interesariuszy. Szereg tego typu działań prezentujemy w Raporcie.

Koncepcja i kluczowe funkcjonalności

Niniejszy Raport dotyczący roku kalendarzowego 2016 został przygotowany wyłącznie w wersji on-line. Jest możliwe wygenerowanie pliku pdf zawierającego wszystkie teksty zawarte w Raporcie.

Idea oraz treści Raportu Zintegrowanego Grupy ORLEN 2016 opierają się na czterech założeniach:

INTEGRACJA

Zgodny z ideą integracji sposób zdefiniowania najważniejszych obszarów znajduje odzwierciedlenie już na poziomie struktury Raportu:


KAPITAŁY

Prezentacja działalności Grupy ORLEN poprzez kapitały – finansowy, produkcyjny, ludzki, intelektualny, społeczny naturalny.
Kapitały te stanowią zasób, do którego organizacja ma dostęp, i z którego korzysta na rzecz tworzenia wartości.

CZYNNIK LUDZKI

Strategie, osiągnięcia i organizacja to nie tylko procesy i dane. Za każdą decyzją i za każdym sukcesem zawsze przecież stoją Ludzie. Na potrzeby tego Raportu o zabranie głosu poprosiliśmy kluczowych Interesariuszy.
Dzięki nim mogliśmy lepiej i pełniej pokazać jak jest tworzona wartość Grupy ORLEN, jak są podejmowane decyzje, jak zarządzamy ryzykiem i co dotychczas osiągnęliśmy, a co przed nami.

SIEĆ POŁĄCZEŃ

Strony wewnętrzne w Raporcie to nie tylko statyczna prezentacja treści.
Są ze sobą powiązane podobnie do pierścieni łańcucha, stanowiąc o unikatowości publikacji Grupy ORLEN.
Każda podstrona jest powiązana z:

Treści mogą zostać zdefiniowane przez kapitały: finansowy, produkcyjny, ludzki, intelektualny, społeczny i naturalny


 
Ułatwia to odszukanie informacji o kapitałach, które często przenikając się ze sobą, przyczyniają się do budowy wartości firmy w różnych obszarach.

Powiązanie ze wskaźnikami GRI G4.

Dane pozafinansowe zamieszczone w Raporcie zostały zaprezentowane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI), wersja G4.

W ramach każdej strony wewnętrznej znajduje się informacja o wskaźniku GRI wraz z kilkoma dodatkowymi narzędziami, takimi jak wyszukiwarka GRI, czy tabela GRI.
 

Wybrane strony wewnętrzne są połączone z danymi pochodzącymi z ostatniego Raportu. Dzięki temu umożliwiamy porównanie istotnych dla odbiorców danych i ich zmian na przestrzeni ostatnich lat.

Raport zawiera liczne narzędzia interaktywne ułatwiające dostęp do treści, interaktywną tabelę wskaźników GRI, słownik pojęć ekonomicznych i branżowych, czy ankietę online.

Opinia Audytora

Polityką organizacji jest poddawanie Raportu weryfikacji niezależnych organizacji.

Opinia audytora

Opinia audytora, PDF 274 KB

Tabela wskaźników GRI

Poniżej pełna wersja Tabeli GRI z zaraportowanymi wskaźnikami GRI za 2016 rok.

Wskaźnik Opis wskaźnika
  WSKAŹNIKI OGÓLNE
  Strategia i analiza
G4-1 Oświadczenie ze strony najważniejszych rangą decydentów w organizacji (np. prezesa, dyrektora generalnego lub osoby zajmującej podobne stanowisko) o znaczeniu zrównoważonego rozwoju dla organizacji oraz strategii działania w organizacji w celu realizacji założeń zrównoważonego rozwoju.
G4-2
G4-2
Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans.
  Profil organizacji
G4-3 Nazwa organizacji.
G4-4 Podstawowe marki, produkty i usługi.
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji.
G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionych w raporcie.
G4-7 Charakter własności oraz forma prawna.
G4-8 Rynki obsługiwane przez organizację (uwzgledniając podział geograficzny, obsługiwane sektory oraz typy klientów i beneficjentów).
G4-9 Skala organizacji, m.in. następujące informacje:
- całkowita liczba pracowników;
- całkowita liczba zakładów;
- przychody netto ze sprzedaży (dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego) lub dochodów netto (dla sektora publicznego);
- kapitalizacja z perspektywy zadłużenia i kapitału własnego (dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego);
- liczba dostarczanych produktów lub usług.
G4-10 a.Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia i płeć.
b. Całkowita liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w podziale na typ zatrudnienia i płeć.
c. Całkowita liczba zatrudnionych w podziale na pracowników i pracowników nadzorowanych w podziale na płeć.
d. Całkowita liczba zatrudnionych w podziale na regiony i płeć.
e. Podać, czy znacząca część pracy organizacji jest wykonywana przez pracowników, którzy w świetle prawa są samozatrudnieni lub osoby inne niż pracownicy lub pracownicy nadzorowani, w tym pracownicy i pracownicy nadzorowani podwykonawców.
f. Podać, czy występują znaczące różnice w liczbie osób zatrudnionych (np. związane z porą roku w przypadku pracowników w sektorze turystyki czy pracami sezonowymi w przypadku rolnictwa).
G4-11 Podać procent zatrudnionych objętych zbiorowymi układami pracy.
G4-12
G4-12
Opisać łańcuch dostaw organizacji.
G4-13 Podać wszelkie znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące wielkości organizacji, jej struktury, własności lub łańcucha dostaw, m.in.: zmiany w lokalizacji prowadzenia działalności lub zmiany w działalności uwzględniające otwarcie zakładów, zamknięcie zakładów lub ich rozbudowę; zmiany w strukturze kapitału zakładowego oraz innego kapitału, a także zmiany organizacyjne (dotyczy organizacji w sektorze prywatnym); zmiany w lokalizacji dostawców, strukturze łańcucha dostaw lub relacjach z dostawcami, w tym w zakresie doboru dostawców lub zakończenia współpracy.
  Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne
G4-14 Opisać, czy organizacja stosuje zasadę przezorności, a jeśli tak, w jaki sposób ją wdraża.
G4-15 Wymienić zewnętrzne inicjatywy, deklaracje lub zasady dotyczące kwestii ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych, które organizacja podpisała lub do których się stosuje.
G4-16 Wymienić uczestnictwo w stowarzyszeniach (np. branżowych) oraz organizacjach krajowych lub międzynarodowych, w których organizacja: należy do organu zarządzającego; uczestniczy w projektach lub komitetach; zapewnia znaczące fundusze poza standardową opłatą członkowską; uznaje członkostwo za działanie strategiczne. Dotyczy to głównie członkostwa na poziomie organizacji.
  Zidentyfikowane istotne aspekty oraz odpowiadające im granice
G4-17 a.Wymienić wszystkie podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub równoważnych dokumentach.
b. Podać, czy jakikolwiek podmiot uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub równoważnych dokumentach został pominięty w raporcie. Organizacja może podać ten wskaźnik poprzez odniesienie się do publicznie dostępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego lub równoważnych dokumentów.
G4-18 a) Wyjaśnić proces definiowania treści raportu oraz granic aspektów.
b) Wyjaśnić, jak organizacja wdraża zasady definiowania treści raportu.
G4-19 Wymienić wszystkie istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu.
G4-20 W przypadku każdego istotnego aspektu opisać jego granice w ramach organizacji zgodnie z tym, co poniżej: Podać, czy aspekt jest istotny wewnątrz organizacji. Jeśli aspekt nie jest istotny dla wszystkich podmiotów w ramach organizacji (zgodnie z G4-17), wybrać jedno z poniższych dwóch podejść i ująć w raporcie: - listę podmiotów lub grup podmiotów uwzględnionych we wskaźniku G4-17, dla których aspekt nie jest istotny lub - listę podmiotów lub grup podmiotów uwzględnionych we wskaźniku G4-17, dla których aspekt jest istotny. Podać wszelkie szczegółowe limity dotyczące granic w ramach organizacji.
G4-21 W przypadku każdego istotnego aspektu opisać jego granice na zewnątrz organizacji zgodnie z zasadami poniżej: - Podać, czy aspekt jest istotny na zewnątrz organizacji. - Jeśli aspekt jest istotny na zewnątrz organizacji, zidentyfikować podmioty, grupy podmiotów lub elementy, dla których aspekt jest istotny. Ponadto podać lokalizację geograficzną, gdzie aspekt posiada istotne znaczenie dla zidentyfikowanych podmiotów. - Podać wszelkie szczegółowe limity dotyczące granic na zewnątrz organizacji.
G4-22 Opisać wpływ wszelkich zmian w informacjach podanych w poprzednich raportach oraz przyczyny tych zmian.
G4-23 Opisać znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące zakresu i granic aspektów.
  Zaangażowanie interesariuszy
G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację.
G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy.
G4-26 Opisać podejście organizacji do angażowania interesariuszy, uwzględniając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy oraz podać, czy któryś z procesów zaangażowania był podjęty specjalnie w celu sporządzenia raportu.
G4-27 Podać kluczowe kwestie i zagadnienia poruszone przez interesariuszy w procesach zaangażowania interesariuszy oraz podać odpowiedź organizacji na nie, między innymi poprzez włączenie ich do raportu. Wskazać grupy interesariuszy, które podniosły daną kluczową kwestię czy zagadnienie.
  Profil raportu
G4-28 Okres objęty raportowaniem (np. rok obrachunkowy lub kalendarzowy), w którym miały miejsce opisywane zdarzenia.
G4-29 Data poprzedniego (ostatniego) raportu (jeśli dotyczy).
G4-30 Cykl raportowania (np. roczny, dwuletni).
G4-31 Osoba kontaktowa w zakresie pytań dotyczących raportu i jego treści.
  Indeks treści GRI
G4-32 a. Opcja „zgodnie z” wybrana przez organizację.
b. Indeks treści GRI dla wybranej opcji.
c. Podać odniesienie do zewnętrznego raportu z weryfikacji, jeśli raport został poddany zewnętrznej. GRI zaleca poddanie raportu zewnętrznej weryfikacji pod kątem jakości, ale nie jest to wymóg, aby raport był „zgodny z” Wytycznymi.
 
  Weryfikacja
G4-33 a. Podać politykę organizacji oraz bieżące praktyki w zakresie zapewnienia zewnętrznej weryfikacji raportu. b. Jeśli zakres i podstawy weryfikacji zewnętrznej nie zostały uwzględnione w raporcie weryfikacyjnym dołączonym do raportu zrównoważonego rozwoju, należy je dodatkowo podać. c. Opisać relacje pomiędzy organizacją a podmiotem przeprowadzającym zewnętrzną weryfikację. d. Podać, czy w procesie weryfikacji raportu zrównoważonego rozwoju udział wzięli przedstawiciele najwyższego organu zarządzającego lub wyższej kadry zarządzającej.
  Ład organizacyjny
G4-34 Opisać strukturę organu zarządzającego organizacji, między innymi komitety najwyższego organu zarządzającego. Zidentyfikować wszelkie komitety odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływu na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo.
  Etyka
G4-56 Podać wartości organizacji, jej zasady, standardy i normy zachowania ujęte w postaci kodeksów postępowania oraz kodeksów etyki.
G4-57 Opisać wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji, np. infolinie etyczne.
G4-58 Opisać wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy zgłaszania naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji, takie jak przekazywanie tych kwestii do bezpośrednich przełożonych, mechanizmy informowania opinii publicznej przez sygnalistów (whistleblowing) o naruszeniach lub infolinie.

 

Aspekt Wskaźnik Opis wskaźnika
   

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE

    KATEGORIA: EKONOMICZNA
Wskaźniki ekonomiczne G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Wskaźniki ekonomiczne”.
Pośredni wpływ ekonomiczny G4-EC7 Rozwój oraz wpływ inwestycji na infrastrukturę i usługi.
  G4-EC8 Znaczący pośredni wpływ ekonoomiczny, w tym skala tego wpływu.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Pośredni wpływ ekonomiczny”.
Praktyki zakupowe G4-EC9 Odsetek wydatków na lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Praktyki zakupowe”.
    KATEGORIA: ŚRODOWISKOWA
Materiały/ Surowce G4-EN1 Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objętości.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Materiały/Surowce".
Woda G4-EN8 Całkowity pobór wody według źródła.
  G4-EN10 Procent oraz całkowita objętość wody przetwarzanej i ponownie wykorzystywanej.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Woda”.
Emisje G4-EN15 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1).
  G4-EN21 Emisje tlenków azotów, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Emisje”.
Ścieki i odpady G4-EN22 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.
  G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem.
  G4-EN25 Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne (w rozumieniu Aneksu I, II, III i VIII Konwencji Bazylejskiej) oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Ścieki i odpady".
Produkty i usługi G4-EN27
G4-EN27
Stopień ograniczenia oddziaływania produktów i usług na środowisko.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Produkty i usługi”.
Zgodność z regulacjami G4-EN29 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Zgodność z regulacjami”.
Ogólne G4-EN31 Całkowite wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Ogólne”.
Mechanizmy skargowe dotyczące kwestii środowiskowych G4-EN34 Liczba skarg dotyczących wpływu na środowisko złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Mechanizmy skargowe dotyczące kwestii środowiskowych”.
    KATEGORIA: SPOŁECZNA
    Praktyki zatrudniania i godnej pracy
Zatrudnienie G4-LA2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie nie przysługują pracownikom czasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Zatrudnienie”.
Bezpieczeństwo i higiena pracy G4-LA5 Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy.
  G4-LA6 Rodzaj urazów oraz wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych i nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, z podziałem na regiony i płeć.
  G4-LA7 Pracownicy często zapadający na choroby zawodowe lub szczególnie narażeni na choroby zawodowe.
  G4-LA8 Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
Szkolenia i edukacja G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników.
  G4-LA10 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Szkolenia i edukacja”.
Różnorodność i równość szans G4-LA12 Skład ciał zarzadzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Różnorodność i równość szans”.
    Odpowiedzialność za produkt
Zdrowie i bezpieczeństwo klientów G4-PR1 Procent istotnych produktów i usług, w przypadku których poddaje się ocenie ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników.
  G4-PR2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu ich życia, w podziale na rodzaj skutków.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Zdrowie i bezpieczeństwo klienta”.
Znakowanie produktów i usług G4 – PR3 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim wymogom.
  G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klientów.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Znakowanie produktów i usług”.
Komunikacja marketingowa G4-PR6 Sprzedaż produktów zakazanych lub wywołujących kontrowersje.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Komunikacja marketingowa".
Prywatność klienta G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta oraz utraty danych klientó.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Prywatność klientów".
    Wskaźniki pochodzące z suplementu sektorowego dla branży paliwowo-gazowej
  OG-13 Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzaju działalności.
  OG-14 Ilość wyprodukowanych i zakupionych biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju.

Przejdź do: