Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Nasze kapitały

Zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej to jeden z trzech filarów strategii Grupy ORLEN na lata 2017-2021. Rekordowy zysk EBITDA wg LIFO w 2016 roku w wysokości 9,4 mld PLN przed uwzględnieniem dodatniego wpływu odwrócenia odpisów netto aktualizujących wartość aktywów rzeczowych to przede wszystkim zasługa konsekwencji w umacnianiu przewag konkurencyjnych gdyż wpływ otoczenia makroekonomicznego nie był tak korzystny jak przed rokiem. Wysokie zyski z działalności operacyjnej przełożyły się na 9,3 mld PLN przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w 2016 roku. Pozwoliły one sfinansować działalność inwestycyjną w kwocie 4,4 mld PLN, wypłacić zgodnie z obowiązującą polityką dywidendę dla Akcjonariuszy w kwocie 2 PLN na akcję i dodatkowo zmniejszyć zadłużenie netto o 3,4 mld PLN. W rezultacie zadłużenie netto na koniec 2016 roku wyniosło 3,4 mld PLN a dźwignia finansowa netto obniżyła się do 11,5%.

Dług netto i dźwignia finansowa [mld PLN], %

Więcej: Komentarz Zarządu do Wyników Finansowych za 2016 rok


Stabilna sytuacja finansowa

 • Rekordowy wynik EBITDA LIFO Grupy ORLEN w 2016 roku w wysokości 9,4 mldPLN przed uwzględnieniem wpływu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych,
 • Przepływy z działalności operacyjnej: 9,3 mld PLN,
 • Dźwignia finansowa na koniec 2016 roku: 11,5%,
 • Dług netto na koniec 2016: 3,4 mld PLN.


 Efektywność operacyjna

 • Przerób ropy naftowej w 2016 roku na poziomie 30,1 mln ton i sprzedaż wolumenowa: 30,7 mln ton,
 • Spadek uzysku produktów białych w Grupie ORLEN o (1 p.p.) (r/r) do poziomu 78%,
 • Wzrost sprzedaży wolumenowej segmentu detalicznego o 2,5% (r/r).

 Projekty inwestycyjne

 • Budowa CCGT we Włocławku i w Płocku wraz z infrastrukturą,
 • Budowa instalacji Polietylenu (PE3) w Litvinowie,
 • Budowa instalacji Metatezy w Płocku.
   
 • Uruchomienie 70 stacji paliw (w tym stacji własnych: 35 w Polsce, 10 w Niemczech i 25 w Czechach),
 • Modernizacja i rebranding 67 stacji paliw  (w tym 50 stacji własnych: w Polsce, 11 w Czechach oraz 6 w Niemczech),
 • Otwarcie 133 nowych punktów Stop Cafe, Stop Cafe Bistro i Stop Cafe 2.0 w Polsce i w Czechach.
   
 • Kanada – 344 mln PLN / Polska – 181 mln PLN.

 


 

Utrzymanie stabilnych wyników finansowych/Wypłata dywidendy

 • Dywidenda za 2013: wypłata 0,6 mld PLN / 1,44 PLN na akcję
 • Dywidenda za 2014: wypłata 0,7 mld PLN / 1,65 PLN na akcję
 • Dywidenda za 2015: wypłata 0,9 mld PLN / 2,0 PLN na akcję         
 • Dywidenda za 2016: wypłata 1,3 mld PLN / 3,0 PLN na akcję

 Segment Downstream

http://pm.smi.pl/attachments/download/1679/kapital-produkcyjny-1.png


Aktywa rafineryjne i energetyczne Grupy ORLEN


Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wood Mackenzie


Infrastruktura logistyczna wykorzystywana przez Grupę ORLEN w Europie


Segment Detal


Segment Wydobycie

Kanada

Polska


Działalność inwestycyjna

Główne projekty rozwojowe w 2017 roku:

Downstream:

 • Budowa instalacji Polietylenu (PE3) w Litvinowie
 • Budowa CCGT w Płocku wraz z infrastrukturą
 • Budowa instalacji Metatezy w Płocku

Detal:

 • Budowa nowych stacji paliw
 • Włączenie do sieci 40 stacji OMV w Czechach
 • Modernizacje stacji i rozbudowa oferty pozapaliwowej

Wydobycie:

 • Kontynuacja prac poszukiwawczych i wydobywczych w Polsce oraz Kanadzie
 • Nakłady inwestycyjne: 50% Kanada / 50% Polska

CAPEX 2017 1)


Planowane postoje remontowe w Grupie ORLEN w 2017 roku:

 • PKN ORLEN: DRW III, Hydrokraking, HOG, Reforming, PX/PTA
 • Grupa ORLEN Lietuva: FKK, Wytwórnia Wodoru,  Visbreaking
 • Grupa Unipetrol: Visbreaking (Litvinov), Hydrokraking (Litvinov), HON (Kralupy)
 • Anwil: PCW
 • BOP: Polietylen/Polipropylen

Ludzie filarem Grupy ORLEN

Naszym priorytetem jest  bezpieczne wykonywanie pracy i kreowanie proaktywnych postaw wśród pracowników oraz kontraktorów

TRR pracowników* Grupy ORLEN w latach 2011 – 2016:


 

TRR pracowników = (ilość wypadków przy pracy ze zwolnieniem lekarskim pracowników Grupy ORLEN w danym roku x 1.000.000)/ liczbę przepracowanych roboczogodzin pracowników Grupy ORLEN w danym roku

Kapitał intelektualny jest zasobem strategicznym Grupy ORLEN, zapewniającym przedsiębiorstwu trwałą przewagę konkurencyjną.

http://pm.smi.pl/attachments/download/1675/kapital-intelektualny-1.png

 • 19,7 tys. zaangażowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników w Polsce i za granicą
 • Doświadczony zespół  realizujący projekty o charakterze badawczo‑rozwojowym związane z wdrażaniem nowych produktów i technologii oraz wynikające z obowiązujących przepisów
 • Wewnętrzna kultura organizacyjna oparta na wartościach: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność
 • Zintegrowany System Zarządzania - dzięki któremu możemy zapewnić profesjonalną obsługę klientów oraz utrzymywać najwyższe standardy ochrony zdrowia i środowiska
 • Polityki i procedury w zakresie poszczególnych obszarów działalności, zapewniające najwyższej jakości standardy zarządzania
 • Polityka motywowania pracowników do tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych poprzez wdrażanie projektów i platform intranetowych do stymulowania procesów innowacyjnych i zarządzania wiedzą
 • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań – rozwój portfela R&D i innowacje są nieodłączną częścią Strategii Grupy ORLEN na lata 2017-2021 i kluczowym elementem drugiego filaru strategii – Ludzie – Innowacje tworzące wartość
 • ORLEN – najcenniejsza polska marka - jej wartość wyniosła w 2016 roku 3,9 mld zł według dziennika „Rzeczpospolita”

Kapitał społeczny Grupy ORLEN opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i względem otoczenia zewnętrznego.

 


"Wartości i zasady postępowania” - stanowią fundament relacji wewnątrz firmy i z zewnętrznymi interesariuszami. Dotyczy to zarówno partnerów biznesowych, społeczności lokalnych, jak i relacji z konkurencją


Odpowiedzialność

 • Współpraca ze społecznościami lokalnymi
  Grupa ORLEN jest aktywnym i wiarygodnym partnerem lokalnej społeczności. Najwięcej społecznych projektów lokalnych realizujemy w miejscach prowadzenia działań biznesowych. Tradycyjnie jest to Płock gdzie zlokalizowana jest siedziba spółki i największy zakład produkcyjny, ale także inne regiony, na terenie których funkcjonują zakłady i ośrodki biznesowe należące do Grupy ORLEN.
 • Współpraca z NGOs
  Współpraca z organizacjami pozarządowymi poszerza i umacnia dialog pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, dzięki niej zachodzą pozytywne zmiany w otoczeniu.
 • Inicjatywy CSR i zrównoważonego rozwoju
  Między innymi: Global Compact, Fair Trade, Respect Index, Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050, Deklaracja przystąpienia do Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu, czy Deklaracja zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce.
 • Współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami, zarówno branżowymi, specjalistycznymi jak i typowo biznesowymi, budując trwałe relacje z otoczeniem.
  PKN ORLEN działa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w poszanowaniu określonych prawem warunków środowiskowych i w myśl założeń społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszelkie działania prowadzi profesjonalnie zwracając uwagę na obecne i przyszłe oddziaływania środowiskowe.
 • Kodeks postępowania dla dostawców”
  W ramach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego łańcucha dostaw włączyliśmy  kryteria odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju do standardu zarządzania procesami zakupowymi.

Dobroczynność

 • Polityka dobroczynności
  Jej priorytetami są ochrona życia i zdrowia oraz edukacja i wychowanie.  Pomocy udzielamy zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Fundacji ORLEN - DAR SERCA oraz Fundacji ANWIL dla Włocławka
 • Wolontariat Pracowniczy
  Nasi pracownicy inicjują oraz wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem czy pracą fizyczną wszelkie działania realizowane na rzecz inicjatyw społecznych Grupy ORLEN
 • Program pomocy strażom pożarnym
  Ochrona zdrowia i życia to przedmiot szczególnej troski PKN ORLEN. Celem realizowanego od 2000 roku programu jest poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań oraz wyrażenie uznania dla niosących pomoc strażaków.

Sponsoring

Projekty społeczne

 • Obejmujemy mecenatem projekty  wsparcia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 • Będąc liderem branży petrochemicznej Grupa ORLEN wykorzystuje posiadane specjalistyczne kompetencje do promocji edukacji i wiedzy związanej z naukami ścisłymi, ze szczególnym uwzględnieniem chemii.
 • Jako firma działająca w branży ściśle powiązanej z motoryzacją, bierze udział w realizacji projektów zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Projekty sportowe

 • Jako największa polska firma czujemy się odpowiedzialni za wspieranie dyscyplin i reprezentacji narodowych, które pozytywnie oddziałują na miliony Polaków. Mamy świadomość jak potrzebne jest promowanie sportu amatorskiego oraz zdrowego i aktywnego stylu życia.
 • Wspieramy takie dyscypliny jak lekkoatletyka, siatkówka i sporty motorowe oraz propagujemy sport wśród dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizowanych w Polsce imprez sportowych adresowanych do najmłodszych.

Raportowanie zintegrowane

Od 2015 roku publikujemy raporty zintegrowane prezentujące relacje i zależności pomiędzy finansowymi oraz pozafinansowymi aspektami działalności Grupy ORLEN. Raportowanie zintegrowane jest sposobem i narzędziem komunikacji organizacji pokazującym, w jaki sposób jej strategia, ład korporacyjny i wyniki, w kontekście otoczenia zewnętrznego, pozwalają jej tworzyć wartość w różnych perspektywach czasowych.


Wszelkie działania biznesowe prowadzimy w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem konsekwencji obecnych i przyszłych oddziaływań środowiskowych.

W swojej działalności Grupa ORLEN wykorzystuje odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne. Wszelkie działania biznesowe prowadzone są w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem konsekwencji obecnych i przyszłych oddziaływań środowiskowych.

 • Surowce wykorzystywane w procesach produkcyjnych: odnawialne – powietrze, woda, estry, bioetanol i nieodnawialne – ropa naftowa, gaz ziemny i chemikalia pomocnicze,
 • Dbamy o ekologiczny charakter naszych procesów produkcyjnych, m.in. poprzez: ograniczanie emisji substancji do atmosfery, efektywną gospodarkę wodno-ściekową, efektywne gospodarowanie odpadami,
 • Zakłady produkcyjne Grupy ORLEN w Polsce, Czechach i na Litwie zlokalizowane są na powierzchni ponad 1,7 mln ha,
 • Sumaryczna wysokość nakładów na inwestycje związane z ochroną środowiska poniesiona przez wszystkie Spółki Grupy ORLEN wyniosła w 2016 roku ponad 22 mln Euro.

Grupa ORLEN dysponuje własnymi rezerwami ropy i gazu (2P) w Polsce i Kanadzie - blisko 114 MMBOE

  J.m. Kanada Polska
Rezerwy ropy i gazu (2P) mln boe 102,5 11,3
Wydobycie mln boe/rok 4,5 0,5
Średnia produkcja tys. boe/dzień 12,2 1,4
Struktura wydobycia (ciekłe/gazowe) % 43/57 10/90
Odwierty netto liczba 13,1 5,0
Koncesje liczba - 31

 Aktywa wydobywcze Grupy ORLEN w Kanadzie:

Źródło: Opracowanie własne

Aktywa poszukiwawcze Grupy ORLEN w Polsce:

Źródło: Opracowanie własne


Emisje

Zestawienie emisji wybranych substancji w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2015-2016:

Rodzaj substancji Wielkość emisji [Mg] Wzrost / spadek
  2015 2016 [Mg] [%]
Dwutlenek siarki 15 501,14 4 567,11 -10 934,03 -70,54
Tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) 5 770,94 4 452,06 -1 318,88 -22,85
Tlenek węgla 1 673,21 1 500,69 -172,52 -10,31
Suma węglowodorów 957,95 878,07 -79,88 -8,34
Pył ogółem1) 472,14 373,53 -98,61 -20,89
Pozostałe substancje 102,82 549,07 446,26 434,04
Łączna emisja substancji bez dwutlenku węgla 24 478,20 12 320,53 -12 157,67 -49,67
1) Pył ogółem tj. pył ze spalania, pył krzemowy oraz metale w pyle

 

Zestawienie emisji wybranych substancji w Zakładzie PTA we Włocławku w latach 2015-2016:

Rodzaj substancji Wielkość emisji [Mg] Wzrost/spadek
  2015 2016 [Mg] [%]
Dwutlenek siarki 2,33 2,46 0,13 5,58
Tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) 71,63 80,53 8,90 12,42
Tlenek węgla 749,74 874,29 124,56 16,61
Pył ogółem 2,78 2,31 -0,47 -16,88
Pozostałe substancje 39,99 36,15 -3,84 (9,60)
Łączna emisja substancji bez dwutlenku węgla 866,47 995,74 129,27 14,92

Wielkość emisji wybranych substancji emitowanych do powietrza przez pozostałe spółki Grupy ORLEN [Mg]:

Wielkość emisji [Mg]
Substancja 2015 2016 Wzrost/spadek [%]
Dwutlenek siarki 18 761 17 118 - 8,76
Tlenki azotu 5 301 5 147 (2,90)
Tlenek węgla 1 798 1 133 (37,00)
Pyły 1 239 1 144 - 7,66
Pozostałe substancje 11 219 12 721 13,39
Ogółem 38 318 37 263 - 2,75

Woda

Ilość i rodzaj pobranej wody przez Zakład Produkcyjny w Płocku w latach 2015-2016:

Parametr Rok  
  2015 2016 wzrost / spadek [%]
Pobór wody z Wisły [m3] 24 363 987 23 437 909 - 3,8
Pobór wody ze studni głębinowej [m3] 413 629 463 206 + 11,98
Ilość wód zawróconych [m3] 2 418 949 3 147 039 + 30,1

Pobór wód przez Zakład PTA we Włocławku w latach 2015- 2016:

Parametr Rok  
  2015 2016 wzrost / spadek [%]
Woda zdemineralizowana [m3] 1 898 542 1 873 478 -1,3
Woda przemysłowa [m3] 68 893 47 069 -31,68
Woda zdekarbonizowana [m3] 2 170 540 2 147 147 -1,1
Woda zużywana na cele socjalno-bytowe [m3] 5 349 5 436 1,6
SUMA - Pobór wody od dostawcy ANWIL [m3] 4 143 324 4 073 130 -1,7

Pobór wody w latach 2015-2016 w pozostałych spółkach Grupy ORLEN [m3]:

Pobór wód [m3] 1)
Ujęcie 2015 2016 Wzrost/ spadek [%]
Powierzchniowe 59 408 533 55 779 646 -6,11
Podziemne 1 929 628 2 026 601 5,03
Wodociągowe 855 278 831 129 -2,82
Ogółem 61 338 161 58 637 376 (4,40)

1) Dane w tabeli uwzględniają wodę dystrybowana przez ANWIL


Odpady

Gospodarka odpadami w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2015 – 2016:

Odpady Ilość [Mg]  
  2015 2016 wzrost / spadek o [%]
Wytworzone ogółem: w tym: 17 039 48215,615

183,0

niebezpieczne

8 057 10 829,065 34,4

inne niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych)

8 982 37 386,550 316,2
Przekazane do odzysku 14 464 47 343 227,3
Przekazane do unieszkodliwienia 1 729 4 480 159,1
Magazynowane 6 184 2 577 (58,3)

Gospodarka odpadami w Zakładzie PTA we Włocławku w jatach 2015 - 2016:

Odpady Ilość [Mg]  
  2015 2016 wzrost/spadek [%]
Wytworzone ogółem: w tym: 6 444 4477 -30,5

niebezpieczne

6 425 4383 -31,8

inne niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych)

19 93 389,5
Przekazane do odzysku 86 139 61,6
Przekazane do unieszkodliwienia 6 294 4335 -31,1
Magazynowane 67 70 4,5

Łączna masa odpadów wytworzonych w 2016 roku przez pozostałe spółki Grupy ORLEN wynosi łącznie ponad 120 tys. ton. Ich rozdział przedstawiono poniżej:

Ilość wytworzonych odpadów [Mg] 2015 2016 Wzrost/spadek [%]
Niebezpiecznych 58 842 60 055 2,06
Innych niż niebezpieczne 76 750 60 299 -21,43
Ogółem 135 592 120 354 -11,24