Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Odpowiedzialność Środowiskowa

Kapitały:  

Nasza strategia oparta jest na zasadach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, uwzględniając między innymi, kryteria ekologiczne. Firma dąży do równoważenia celów wobec swoich Interesariuszy raportując wyniki działalności w obszarze ekologii. Jest świadoma swojego oddziaływania na środowisko, zgodnie z zasadą przezorności Grupa ORLEN prowadzi działalność biznesową stosując działania zapobiegające degradacji środowiska. Cele środowiskowe zostały określone w przyjętej przez PKN ORLEN Zintegrowanej Polityce Środowiskowej.

Działania realizowane są w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się: System Zarządzania Jakością wg ISO 9001, System Zarządzania Jakością wg AQAP 2120, System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP, System Certyfikacji ISCC oraz Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP).

Wdrożone Systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią wsparcie dla codziennych działań Spółki mających na celu profesjonalną obsługę Klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

Przeprowadzony w kwietniu 2016 roku przez Bureau Veritas Polska audyt recertyfikacyjny ZSZ potwierdził prawidłowość naszych działań i ich zgodność ze standardami odniesienia oraz pozwolił na przyznanie PKN ORLEN certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

W 2016 roku kontynuowano realizację Strategii w obszarze ochrony środowiska na lata 2013 – 2017, której głównymi elementami były między innymi:

Wśród kluczowych projektów oraz inicjatyw deklarowanych i realizowanych w roku 2016 w ramach przyjętej Strategii w obszarze ochrony środowiska znalazł się m.in. montaż modułów fotowoltaicznych na wybranych stacjach paliw w Polsce. Realizowane w 2016 roku w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN projekty środowiskowe związane były głównie z dostosowaniem instalacji do nowych wymogów i standardów środowiskowych nałożonych przez Konkluzje dotyczące Najlepszych Dostępnych Technik BAT. Były to zarówno działania administracyjne, obejmujące przygotowanie i złożenie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji, jak i inwestycyjne, związane z dostosowaniem instalacji do obowiązujących wymagań prawnych.

Najważniejszą inwestycją ekologiczną zakończoną w 2016 roku w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku była budowa instalacji odazotowania i odpylania spalin dla poszczególnych kotłów Elektrociepłowni oraz wspólnej instalacji odsiarczania spalin (IOS). Ostatni z kotłów, K3, został podłączony do instalacji odsiarczania spalin. Funkcjonowanie IOS pozwoliło na obniżenie emisji SO2 z Elektrociepłowni o ponad 95% (r/r) w 2016 roku.

Do najistotniejszych projektów realizowanych w pozostałych spółkach Grupy ORLEN w minionym roku należały: budowa instalacji technologicznych DeNOx i DeSOx oraz montaż nowego systemu ciągłego monitorowania emisji w elektrowni T700 w UNIPETROL RPA; budowa instalacji DeSOx w jednostce FCC w rafinerii w Kralupach oraz rozbudowa systemów ciągłego monitorowania emisji w rafinerii w Litvinovie i Kralupach należących do Spółki Česká Rafinérská; dostosowanie węzła energetycznego do obowiązujących przepisów pod kątem emisji spalin, w tym obniżenia emisji pyłów, w ORLEN Południe.

W IV kwartale 2016 roku PKN ORLEN, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, przeprowadził przeszacowanie rezerw finansowych niezbędnych dla zabezpieczenia realizacji prac remediacyjnych terenu obiektów paliwowych, optymalizując jej wysokość. Raport został wykonany przez zespół zewnętrznych ekspertów, posiadających szeroką wiedzę w tej materii popartą bogatym doświadczeniem nabytym w ramach prac realizowanych w kraju i za granicą. Przeprowadzono szczegółową analizę polegającą na określeniu ryzyka ekologicznego badanych obiektów i powiązanych z nim prawdopodobnych kosztów usuwania skutków zanieczyszczeń środowiska. Przedmiotem oceny były stacje paliw, Terminale Paliw, Bazy Magazynowe i Zakłady Produktów Naftowych oraz Zakład Produkcyjny w Płocku.

Ograniczenie wpływu na środowisko to od lat jeden z priorytetów Grupy Kapitałowej ORLEN, co potwierdzają liczne ekoinicjatywy i dobre praktyki doceniane w konkursach ekologicznych.

PKN ORLEN został w 2016 roku wyróżniony w Konkursie Ekoodpowiedzialni w Biznesie.

Spółka ANWIL po raz drugi otrzymała Biały Listek CSR przyznawany firmom, które deklarują implementowanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą działania na rzecz efektywnego zarządzania swoim wpływem na otoczenie.

 Zobacz nagranie "Odpowiedzialność Środowiskowa"

 

Grupa ORLEN wykazuje szczególną dbałość o zasoby naturalne na wszystkich polach działania spółki. Dotyczy to również pobieranej wody. Wykorzystuje się ją w sposób przemyślany.

Działania realizowane w ramach aspektu „Woda” obejmują kilka elementów:

Dominującym źródłem poboru wody dla potrzeb spółek były wody powierzchniowe. Wody te ujmowane są przez największe spółki Grupy ORLEN, tj. ANWIL, IKS Solino, PKN ORLEN, ORLEN Południe, Česká Rafinérská, Paramo, ORLEN Lietuva, Unipetrol RPA, Spolana, a następnie dystrybuowane siecią wodociągową do własnych instalacji produkcyjnych oraz instalacji innych spółek.

Łączny pobór wód powierzchniowych, podziemnych i wodociągowych w Grupie ORLEN w 2016 roku wyniósł 82 610 301 m3.

Poniżej zostało przedstawione zestawienie prezentujące ilość i rodzaj pobranej wody przez największy zakład w Grupie ORLEN – Zakład Produkcyjny w Płocku.

W Zakładzie Produkcyjnym w Płocku wdrożone jest rozwiązanie pt. „Sposób uzdatniania ścieków do celów przemysłowych”, polegające na zamknięciu obiegu „wodno - ściekowego” poprzez produkcję wód przemysłowych z oczyszczonych ścieków, tzw. III stopień oczyszczania (akcelatory do koagulacji i flokulacji) i IV stopień oczyszczania (stawy glonowo - trzcinowe) oraz „węzeł inhibitowania”, gdzie ścieki oczyszczone poddawane są inhibitowaniu i sanitacji wodą chlorową. Woda ze ścieków jest stosowana jako woda gospodarcza do mycia i czyszczenia oraz do celów przeciwpożarowych. Aby wykorzystywana woda nadawała się do ponownego wprowadzenia do sieci wody gospodarczej i p.poż., podczas prób szczelności zbiorników kontrolowana jest czystość urządzeń. Sieć wody gospodarczej i p.poż zasila woda pochodząca z odsalania obiegów. Skropliny z obiegów parowych są oczyszczane i wykorzystywane jako woda wysokiej jakości.

Z uwagi na wykorzystywanie dużych ilości wody każda możliwa ilość jest zawracana do sieci i wykorzystywana ponownie.

Ilość i rodzaj pobranej wody przez Zakład Produkcyjny w Płocku w latach 2015 - 2016:

  Rok  
Parametr 2015 2016 wzrost/spadek
[%]
Pobór wody z Wisły [m3] 24 363 987 23 437 909 (3,8)
Pobór wody ze studni głębinowej [m3] 413 629 463 206 11,98
Ilość wód zawróconych [m3] 2 418 949 3 147 039 30,1

Prowadzony jest monitoring ilości i jakości pobieranej wody. Spadek poboru wody z Wisły (o 3,8%) w stosunku do roku 2015 wynikał z licznych postojów remontowych instalacji produkcyjnych, co spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na wodę do celów energetycznych oraz na uzupełnienie układów chłodniczych, ale jednocześnie ze względu na przygotowywanie instalacji produkcyjnych do remontu wzrosło zapotrzebowanie na wodę gospodarczą i ppoż., co przełożyło się na wzrost o 30,1% ilości wód zawróconych (ścieków), z których ta woda jest produkowana. W roku 2016 ilość wykorzystanej ponownie wody (wód zawróconych) stanowiła 13,42% całkowitej ilości pobranej wody z Wisły.
 

 

Ilość pobranej wody oraz oczyszczonych ścieków odprowadzonych do Wisły na tle przerobionej ropy naftowej w latach 2015 – 2016 dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku:

 

Natomiast Zakład PTA we Włocławku na potrzeby funkcjonowania instalacji zużywa wodę od dostawcy zewnętrznego Spółki ANWIL.

Pobór wód przez Zakład PTA we Włocławku w latach 2015 - 2016:

Parametr Rok wzrost/spadek
[%]
  2015 2016  
Woda zdemineralizowana [m3] 1 898 542 1 873 478 (1,3)
Woda przemysłowa [m3] 68 893 47 069 (31,68)
Woda zdekarbonizowana [m3] 2 170 540 2 147 147 (1,1)
Woda zużywana na cele socjalno-bytowe [m3] 5 349 5 436 1,6
SUMA - Pobór wody od dostawcy ANWIL [m3] 4 143 324 4 073 130 (1,7)

Brak postoju remontowego w roku 2016 przyczynił się do spadku zużycia wody przemysłowej w stosunku do 2015 roku. Prowadzenie prac remontowych powiązany jest ze zużyciem wody przemysłowej (m.in. hydrodynamiczne mycie aparatów, próby ciśnieniowe).

Obiekty dystrybucyjne PKN ORLEN S.A. (stacje paliw, terminale paliw) w 2016 roku pobrały 1 912 m3 wody powierzchniowej i 69 898 m3 wody podziemnej.

Wielkość poboru wody ze środowiska w pozostałych spółkach Grupy ORLEN zależy głównie od zapotrzebowania produkcji. W 2016 roku wyniosła ona ponad 55 mln m3.

Pobór wody w latach 2015 - 2016 w pozostałych spółkach Grupy ORLEN [m3]:

Pobór wód [m3]
Ujęcie 2015 2016 Wzrost/spadek
[%]
Powierzchniowe 59 408 533 55 779 646 (6,11)
Podziemne 1 929 628 2 026 601 5,03
Wodociągowe 855 278 831 129 (2,82)
Ogółem1) 62 193 439 58 637 376 (5,72)

1)dane w tabeli uwzględniają wodę pobraną dla potrzeb własnych i innych odbiorców

Prowadzony jest monitoring ilości i jakości pobieranej wody. Spadek poboru wody ze środowiska wiązał się z zamknięciem instalacji produkcji etylenu w czeskiej spółce Unipetrol. Ponadto Spółki pobrały 831 129 m3 wody z sieci wodociągowych dostawców zewnętrznych.

MATERIAŁY POCHODZĄCE Z RECYKLINGU WYKORZYSTANE W PROCESIE PRODUKCYJNYM (W ZAKRESIE ASPEKTU WODA)

Pobór wody we wszystkich spółkach jest opomiarowany. Spółki PKN ORLEN, ANWIL, ORLEN Południe, ORLEN Lietuva oraz SPOLANA wykorzystały powtórnie w procesach produkcyjnych łącznie 8 137 342 m3 wody. Stanowi to 9,85% ogółu wody ujmowanej przez Grupę ORLEN.

 

Emisje

Monitorowanie wielkości substancji do powietrza realizowane jest poprzez pomiary okresowe i pomiary ciągłe emisji, dzięki czemu stopień wykorzystania przyznanych w pozwoleniach zintegrowanych limitów emisji jest kontrolowany na bieżąco.

Działania realizowane w ramach aspektu „Emisje” obejmują kilka elementów.

Największy udział w emisji do powietrza z instalacji spółek Grupy ORLEN mają: dwutlenki siarki, tlenki azotu, tlenki i dwutlenki węgla oraz pył. Emisje te powstają głównie w wyniku spalania paliw przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz w procesach technologicznych instalacji rafineryjnych i chemicznych. Ponadto występują emisje charakterystyczne dla prowadzonych procesów technologicznych.

Łączna emisja wszystkich substancji do powietrza w tym dwutlenku węgla, dla Grupy ORLEN w 2016 roku wyniosła 13 009 402,27 Mg.

W 2016 roku dla instalacji Petrochemii, Rafinerii, Elektrociepłowni, zlokalizowanych w Płocku oraz instalacji PTA we Włocławku uzyskane wyniki pomiarów okresowych emisji nie wykaz przekroczeń dopuszczalnych wartości określonych w pozwoleniach zintegrowanych, a wyniki zanotowane przez system monitoringu ciągłego zamontowanego na emitorach w Zakładowej Elektrociepłowni spełniały warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.

Poniższe informacje i dane dotyczą wybranych emisji bez CO2, która została zaraportowana w sekcji Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych.

Zestawienie emisji wybranych substancji w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2015-2016:

  Wielkość emisji [Mg] Wzrost/spadek
Rodzaj substancji 2015 2016 [Mg] [%]
Dwutlenek siarki 15 501,14 4 567,11 (10 934,03) (70,54)
Tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) 5 770,94 4 452,06 (1 318,88) (22,85)
Tlenek węgla 1 673,21 1 500,69 (172,52) (10,31)
Suma węglowodorów 957,95 878,07 (79,88) (8,34)
Pył ogółem1 461,06 371,05 (90,01) (19,52)
Pozostałe substancje 2 113,90 551,55 437,65 384,24
Łączna emisja substancji bez dwutlenku węgla 24 478,20 12 320,53 (12 157,67) (49,67)

1) W raporcie za rok 2015 i wcześniejszych pozycja uwzględniała rownież emisję metali.
2) Pozostałe substancje - pozycja uwzględnia również emisję metali, która w raporcie za rok 2015 i wcześniejszych była w pozycji pył ogółem.

 

 Łączna emisja substancji na tle przerobu ropy naftowej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2015 – 2016:

W roku 2016 odnotowano spadek łącznej emisji substancji, bez emisji dwutelnku węgla, o około 50% w odniesieniu do roku 2015, który spowodowany był w głównej mierze spadkiem emisji SO2 i NOx w wyniku pełnej pracy z wysoką skutecznością instalacji mokrego odsiarczania spalin, odazotowania i odpylania na Elektrociepłowni. Zwiększenie emisji w pozycji pozostałe substancje jest skutkiem zaraportowania po raz pierwszy emisji kwasów nieorganicznych ich soli i bezwodników po dokonaniu pomiarów za instalacją odsiarczania spalin (ISO).

W roku 2016 w Zakładzie do Produkcji Kwasu Tereftalowego PTA we Włocławku odnotowano niewielki wzrost emisji podstawowych substancji do powietrza w porównaniu do roku 2015.

 

Zestawienie emisji wybranych substancji w Zakładzie PTA we Włocławku w latach 2015 – 2016:

  Wielkość emisji [Mg]
Rodzaj substancji 2015 2016 Wzrost/spadek
[Mg]
Wzrost/spadek
[%]
Dwutlenek siarki 2,33 2,46 0,13 5,58
Tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) 71,63 80,53 8,90 12,42
Tlenek węgla 749,74 874,29 124,56 16,61
Pył ogółem 2,78 2,31 (0,47) (16,88)
Pozostałe substancje 39,99 36,15 (3,84) (9,60)
Łączna emisja substancji bez dwutlenku węgla 866,47 995,74 129,27 14,92

W pozostałych spółkach Grupy ORLEN, w porównaniu z rokiem 2015, emisja poszczególnych substancji do powietrza w roku 2016 spadła. W największym stopniu udało się ograniczyć w Grupie emisję tlenków węgla.

 

Wielkość emisji substancji emitowanych do powietrza przez pozostałe spółki Grupy ORLEN [Mg]:

Wielkość emisji [Mg]
Substancja 2015 2016 Wzrost/spadek
[%]
Dwutlenek siarki 18 761 17 118 (8,76)
Tlenki azotu 5 301 5 147 (2,90)
Tlenek węgla 1 798 1 133 (37,00)
Pyły 1 239 1 144 (7,66)
Pozostałe substancje 11 219 12 721 13,39
Ogółem 38 318  37 263 (2,75)

Zmniejszenie wielkości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu wiąże się ze zmniejszeniem zużycia oleju na rzecz paliwa gazowego, zabudową DeSOx w jednostce FCC w rafinerii w Kralupach, coraz lepszą kontrolą parametrów spalania oraz poprawą efektywności energetycznej.

Imisja

W roku 2016 monitoring jakości powietrza atmosferycznego w otoczeniu Zakładu Produkcyjnego w Płocku prowadzony był podobnie jak w roku poprzednim w zakresie ozonu (O3), tlenku węgla (CO), dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), benzenu, toluenu i ksylenu (BTX) w automatycznej stacji monitoringowej zlokalizowanej poza terenem ogrodzonym Zakładu Produkcyjnego w Płocku – Gimnazjum Nr 5. Stacja jest włączona do Państwowego Monitoringu, wyniki pomiarów są automatycznie przekazywane do Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Analiza wyników pomiarów uzyskanych w 2016 roku wskazuje, że zostały dotrzymane normy środowiskowe dla wszystkich mierzonych substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku. Nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych stężeń średniorocznych dla żadnej mierzonej substancji.

Dla stacji Gimnazjum Nr 5 średnioroczne stężenie uzyskane w roku 2016 dla dwutlenku siarki (SO2) było o prawie 30% niższe w stosunku do roku 2015. Uzyskanie niższych stężeń było głównie związane ze spadkiem emisji dwutlenku siarki z Zakładu Elektrociepłowni po uruchomieniu Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS).

Dla pozostałych głównych substancji: dwutlenek azotu (NO2) i benzenu (C6H6) uzyskane w 2016 i 2015 roku stężenia były na porównywalnym poziomie.

Monitoring jakości powietrza wokół zakładów, poza PKN ORLEN, prowadzą trzy spółki: ANWIL, ORLEN Lietuva oraz Česká Rafinérská.

W spółce ANWIL pomiary okresowe poza terenem Zakładu prowadzone są w dwóch punktach pomiarowych w zakresie chlorku winylu (C2H3Cl) i 1,2-dichloroetanu (C2H4Cl2), natomiast w granicach Zakładu dodatkowo w zakresie amoniaku (NH3) i dwutlenku azotu (NO2).

Z kolei ORLEN Lietuva prowadzi monitoring imisji w powietrzu atmosferycznym w czterech punktach pomiarowych poza rafinerią w tzw. strefach sanitarnych. Pomiary wykonywane są raz dziennie w zakresie: LZO, benzenu (C6H6), toluenu (C7H8), etylobenzenu (C8H10), tlenku węgla (CO), siarkowodoru (H2S) i dwutlenku azotu (NO2).

W Česká Rafinérská monitorowana jest imisja dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NO2) oraz benzenu (C6H6). Monitoring imisji prowadzony jest w sposób ciągły w automatycznej stacji do pomiarów imisji.

Wyniki monitoringu imisji, w odniesieniu do wartości normatywnych, wskazują na spełnienie wymogów prawnych.

 • Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1) w Grupie ORLEN obejmują emisje raportowane w ramach Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Ponadto występuje emisja CO2 nie objęta Systemem EU ETS, która w 2016 roku wyniosła łącznie 2 035 Mg. W obliczeniach uwzględniono emisje CO2 i N2O (wskaźnik GWP-298). Emisje biogenicznego CO2 nie występują.

W PKN ORLEN w roku 2016 dla instalacji Rafinerii, Elektrociepłowni, Olefin II, Tlenku Etylenu i Glikolu oraz PTA, jak również w pozostałych instalacjach należących do Grupy ORLEN objętych zezwoleniem na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji, prowadzono bilansowanie emisji gazów cieplarnianych w układzie miesięcznym. Na bieżąco monitorowano stopień wykorzystania przyznanych uprawnień do emisji CO2 dla każdej z instalacji. Ponadto prowadzono predykcję emisji CO2 w odniesieniu do planu produkcji w układzie rocznym i związane z tym zapotrzebowanie na uprawnienia.
Zgodnie z Ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do 28 lutego 2016 roku na europejskie rachunki powinny wpłynąć darmowe uprawnienia wynikające ze wstępnego przydziału uprawnień skorygowanego międzysektorowym współczynnikiem korygującym. Przydziały uprawnień wpłynęły na konta instalacji 25 lutego 2016 roku.

Emisja CO2 w 2016 roku z poszczególnych instalacji należących do PKN ORLEN wraz z przydziałem uprawnień:

Obiekt Emisja
[Mg eCO2
]
Przydział uprawnień
[szt.]
Wykonanie
[%]
Nadwyżka/niedobór uprawnień
[szt.]
Rafineria 2 556 591 3 022 672 181,91 (2 475 979)
Elektrociepłownia 2 942 060
Olefiny II 732 701 637 034 115,02 (95 667)
Tlenek Etylenu i Glikolu 41 467 30 701 135,07 (10 766)
PTA 92 089 114 699 80,29 22 610
PKN ORLEN 6 364 908 3 805 106 167,27 (2 559 802)

Na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w celu przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej, PKN ORLEN, ANWIL S.A. i ORLEN Południe S.A. wnioskowały o dodatkowy przydział darmowych uprawnień do emisji CO2 z tytułu wytwarzania energii elektrycznej dla wniosku derogacyjnego zawartego w KPI. Inwestycje realizowane przez PKN ORLEN, tj. budowa kotła K8 i turbozespołu TG-7 w Elektrociepłowni oraz budowa Elektrowni we Włocławku zostały ujęte w Krajowym Planie Inwestycyjnym i z tego tytułu spółka może ubiegać się o dodatkowe uprawnienia dla energetyki w okresie od 2013 - 2020.

 

Zweryfikowana emisja CO2 w pozostałych Spółkach Grupy ORLEN w latach 2015 – 2016:

  Emisja [Mg CO2]
Spółka 2015 2016
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. 3 975 2 972
ANWIL S.A. 1 187 597 1 151 673
Basell Orlen Polyolefiins Sp. z o.o. 36 482 40 707
ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze 40 196 35 180
ORLEN Południe S.A. Zakład Trzebinia (DRW) 8 272 8 746
ORLEN Południe S.A. Zakład Trzebinia (Elektrociepłownia) 80 198 82 921
Public Company ORLEN Lietuva 1 755 789 1 830 717
UNIPETROL RPA 2 841 185 2 491 235
Česká Rafinérská a.s. 889 418 677 662
PARAMO a.s. 36 064 36 622
SPOLANA a.s. 239 568 233 445
Łącznie Spółki Grupy ORLEN 7 118 744 6 591 880
 

Ilość przyznanych uprawnień do emisji CO2 w pozostałych spółkach i ich wykorzystanie:

Spółka Grupy ORLEN

Emisja CO2
w 2016

Przydział uprawnień
[szt.]

Wykorzystanie
uprawnień
[%]

Nadwyżka/Niedobór uprawnień
[szt.]

ANWIL S.A. 1 151 673 960 804 119,87 (190 869)
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 40 707 62 124 65,53 21 417
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. 2 972 10 743 27,66 7 771
ORLEN Południe S.A. (Zakład Trzebinia) 91 667 47 313 193,75 (44 354)
ORLEN Południe S.A. (Zakład Jedlicze) 35 180 18 460 190,57 (16 720)
UNIPETROL RPA, s.r.o. 2 491 235 1 279 465 194,71 (1 211 770)
Paramo a.s. 36 622 48 537 75,45 11 915
Spolana a.s. 233 445 132 782 175,81 (100 663)
Česká Rafinérská a.s. 677 662 819 935 82,65 142 273
ORLEN Lietuva 1 830 717 1 359 259 134,68 (471 458)
Łącznie Spółki Grupy ORLEN 6 591 880 4 739 422 139,09 (1 852 458)

Dla wszystkich instalacji Grupy ORLEN niezależna weryfikacja emisji CO2 przebiegła pozytywnie. Wielkość emisji monitorowana jest zgodnie z metodyką właściwą dla wielkości instalacji opisaną w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą zasady monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz danych dotyczących działalności zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2013 roku i w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Interdyscyplinarny Zespół Nadzorujący ds. CO2, w roku 2016 poza efektywnym zarządzaniem uprawnieniami do emisji oraz bieżącym monitorowaniem otoczenia regulacyjnego w zakresie systemu EU ETS zajmował się przygotowaniem niezbędnych dokumentacji zapewniających prawidłowe monitorowanie i funkcjonowanie instalacji.

Grupa ORLEN na bieżąco monitoruje ilość wykorzystania przyznanych uprawnień. Brakujące do umorzenia emisji rocznych uprawnienia, zostały zakupione.

 

Główne działania realizowane w ramach aspektu Odpady to:Łączna masa odpadów wytworzonych w 2016 roku przez Grupę ORLEN wyniosła 175 243,78 Mg, w tym odpadów niebezpiecznych wytworzono 75 304,60 Mg, a innych niż niebezpieczne – 99 939,18 Mg.

Wytworzone odpady zostały przekazane do unieszkodliwienia w ilości 57 412 Mg i odzysku w ilości 98 534 Mg . Poza tym składowano 2 996 Mg odpadów niebezpiecznych i 1 634 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. W roku 2016 Zakład Produkcyjny w Płocku w największej ilości wytworzył odpady gipsu (22 420,950 Mg), złomu (6 032,154 Mg) i zużytych katalizatorów (6718,188 Mg)

 

Gospodarka odpadami w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2015 – 2016:

  Ilość [Mg]  
Odpady 2015 2016 wzrost/spadek
[%]
Wytworzone ogółem: w tym: 17 039 48215,62 183

niebezpieczne

8 057 10 829,07 34,4

inne niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych)

8 982 37 386,550 316,2
Przekazane do odzysku 14 464 47 343 227,3
Przekazane do unieszkodliwienia 1 729 4 480 159,1
Magazynowane 6 184 2 577 (58,3)

W 2016 roku w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku odnotowano wzrost ilości wytworzonych odpadów o 183 % w stosunku do roku 2015, na co decydujący wpływ miała ilość wytworzonego gipsu z uruchomionej Instalacji Odsiarczania Spalin. W masie odpadów przekazanych do odzysku i unieszkodliwienia w roku 2016 uwzględnione są także odpady, które były wytworzone i magazynowane w latach poprzednich. Ponadto w obiektach dystrybucyjnych PKN ORLEN wytworzono 37,53 Mg odpadów niebezpiecznych oraz 2 160,63 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

W roku 2016 procesom odzysku poza granicami Polski poddano 5 910,888 Mg odpadów niebezpiecznych oraz 919,679 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

Zakład PTA we Włocławku w roku 2016 wytworzył o 30,5% mniej odpadów niż w roku 2015. Gospodarka odpadami była prowadzona zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym. W największej ilości wytworzono odpady pochodzące z technologii produkcji kwasu tereftalowego (4 329,98 Mg). W roku 2016 odpady te były przekazywane odbiorcy zewnętrznemu.

 

Gospodarka odpadami w Zakładzie PTA we Włocławku w latach 2015 - 2016:

  Ilość [Mg]  
Odpady 2015 2016 wzrost/spadek
[%]
Wytworzone ogółem: w tym: 6 444 4477 (30,5)

niebezpieczne

6 425 4383 (31,8)

inne niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych)

19 93 389,5
Przekazane do odzysku 86 139 61,6
Przekazane do unieszkodliwienia 6 294 4335 (31,1)
Magazynowane 67 70 4,5

Zarówno w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku jak i w Zakładzie PTA we Włocławku nie przekroczono limitów określonych w pozwoleniach zintegrowanych.

W Zakładzie Produkcyjnym w Płocku oraz Zakładzie PTA we Włocławku, w roku 2016 prowadzono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

 

Łączna masa odpadów wytworzonych w 2016 roku przez pozostałe spółki Grupy ORLEN wynosi ponad 120 tys.[Mg]. Ich rozdział przedstawiono poniżej.

Ilość wytworzonych odpadów
[Mg]
2015
[Mg]
2016
[Mg]
Wzrost/spadek
[%]
Niebezpiecznych 58 842 60 055 2,06
Innych niż niebezpieczne 76 750 60 299 (21,43)
Ogółem 135 592 120 354 (11,24)

Wytworzone w Grupie ORLEN odpady inne niż niebezpieczne to przede wszystkim żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów, odpady z uzdatniania wody do celów przemysłowych oraz z oczyszczania ścieków. W grupie odpadów niebezpiecznych wytworzonych przez Spółki Grupy ORLEN największy udział miały odpady z produkcji wyrobów przemysłowych, w tym pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne. W odniesieniu do roku 2015, w roku 2016 nastąpił spadek ilości wytworzonych odpadów, głównie odpadów innych niż niebezpieczne. Był on spowodowany uznaniem gipsu za produkt uboczny z procesu odsiarczania spalin z oddanej do użytku pod koniec 2015 r. Instalacji Odsiarczania Spalin przy Elektrociepłowni PKN ORLEN S.A. Do czasu zakończenia rozruchu tej instalacji oraz osiągnięcia wymaganych parametrów jakościowych powstający gips był odpadem z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych i w 2015 roku tak był klasyfikowany. W 2016 roku powstający gips stanowił już pełnowartościowy produkt uboczny.

W spółkach ANWIL, Spolana oraz ORLEN Lietuva wytworzono znacznie mniej odpadów w postaci zaolejonych szlamów z separacji ścieków oraz odpadów rozbiórkowych w porównaniu z rokiem 2015.

W 2016 roku w spółkach Grupy ORLEN odzyskowi poddano ponad 51 tys. Mg odpadów, a unieszkodliwiono ponad 48 tys. Mg odpadów. Najczęstszą metodą odzysku jest regeneracja olejów odpadowych lub ich powtórna rafinacja, natomiast unieszkodliwianie odpadów prowadzone jest głównie w instalacjach do ich termicznego przekształcania lub oczyszczalniach ścieków.

 

Sposób postępowania z odpadami w pozostałych spółkach Grupy ORLEN:

W Grupie ORLEN eksploatowane są trzy składowiska odpadów:

 • ORLEN Eko – składowisko odpadów niebezpiecznych przeznaczone do unieszkodliwiania pozostałości po procesie przekształcania w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych,
 • ANWIL – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne,
 • Spolana – składowisko odpadów niebezpiecznych przeznaczone do składowania popiołów.
 

Ilość odpadów przekazanych na składowiska Grupy ORLEN:

PKN ORLEN przekazuje Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania PRTR, które zawierają informacje o uwalnianiu i transferze zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi oraz o odpadach kierowanych do zakładów unieszkodliwiania lub na składowiska.

W roku 2016 obowiązkowi sprawozdawczemu związanemu z Europejskim Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR) w zakresie odpadów podlegało 11 spółek. Łączna masa transferowanych odpadów wyniosła ponad 156 tys. Mg z czego blisko 95 tys. Mg transferował PKN ORLEN.

 

Transfer odpadów w spółkach Grupy ORLEN:

Działania realizowane w ramach aspektu Ścieki obejmują kilka głównych elementów:

Ścieki ze wszystkich spółek Grupy ORLEN kierowane są do systemów kanalizacji przemysłowej i deszczowej, a następnie poddawane procesom oczyszczania.

Ilość ścieków odprowadzonych do środowiska jest opomiarowana i w 2016 roku wyniosła łącznie dla Grupy ORLEN 46 045 031 m3.

Parametry oczyszczonych ścieków w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku w latach 2015 - 2016:

  Rok  
Parametr 2015 2016 Wzrost/spadek
[%]
Ilość ścieków odprowadzonych do Wisły [m3] 13 872 354 12 489 077 (10)
Ładunek ChZT w ściekach odprowadzonych do Wisły [kg/rok]1 797 800 795 554 (0,3)
Zawiesina w ściekach odprowadzanych do Wisły [kg/rok] 120 689 131 135 8,7
Fenol w ściekach odprowadzanych do Wisły [kg/rok] 1 140 175 25

1) ładunek brutto

PKN ORLEN posiada wysokosprawną Centralną Oczyszczalnię Ścieków (COŚ), w której oczyszczane są ścieki socjalne, przemysłowe i wody opadowe napływające z obszaru Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz od firm obcych funkcjonujących na jego terenie lub w jego obrębie. Wszystkie ścieki napływające na COŚ poddawane są procesom wielostopniowego oczyszczania na drodze mechanicznej, fizykochemicznej oraz biologicznej. Oczyszczone zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym ścieki odprowadzane są do odbiornika (rzeki Wisły). Jakość ścieków jaką może odprowadzić dana instalacja jest ściśle określona w tzw. normatywie jakościowo – ilościowym, aktualizowanym co roku. W PKN ORLEN część ścieków oczyszczonych wykorzystywana jest powtórnie do produkcji wody gospodarczej i p.poż, co znacznie zmniejsza ilość wody pobieranej z Wisły oraz ładunki zanieczyszczeń odprowadzane ze ściekami do Wisły.

 

Ilość ścieków odprowadzonych do Wisły i pobranej wody na tle przerobionej ropy naftowej w latach 2015 – 2016 przez Zakład Produkcyjny w Płocku:

Ładunek ChZT w ściekach odprowadzanych do Wisły w 2016 roku praktycznie był na takim samym poziomie co w 2015 roku (minimalny spadek o 0,3%). Ze względu na przygotowania instalacji produkcyjnych do remontu, co wiązało się ze zwiększonymi napływami ładunków zanieczyszczeń na COŚ, odnotowano w 2016 roku wzrost ładunku fenoli odprowadzanych do Wisły o 25% i zawiesiny o 8,6% w stosunku do roku 2015, przy jedoczesnym zachowaniu bardzo wysokich redukcji tych parametrów na oczyszczalni ścieków (odpowiednio 99,9% i 91%).

Spadek o 10% ilości odprowadzanych do Wisły ścieków w 2016 roku w stosunku do roku 2015 spowodowany był zawróceniem większej ilości ścieków do produkcji wody gospodarczej i ppoż. Wzrost zapotrzebowania na wodę gospodarczą i ppoż przez Zakład Produkcyjny był związany z licznymi postojami remontowymi instalacji produkcyjnych.

Ładunki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach odprowadzanych do Wisły w latach 2015 – 2016 przez Zakład Produkcyjny w Płocku:

W Zakładzie PTA we Włocławku wszystkie rodzaje ścieków powstające w wyniku produkcji kwasu tereftalowego odprowadzane są do poszczególnych systemów kanalizacyjnych ANWIL zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Udziela ona pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładów Azotowych ANWIL we Włocławku, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z instalacji do produkcji kwasu tereftalowego (PTA).

Ilość i jakość odprowadzonych ścieków przez Zakład PTA we Włocławku w latach 2015 - 2016:

  Rok  
Parametr 2015 2016 wzrost/spadek
[%]
Ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji ANWIL [m3] 1 807 880 1 903 453 5,0
Ładunek ChZT w ściekach odprowadzanych do kanalizacji ANWIL [kg/rok] 4 929 696 3 860 093 (21,7)
Ładunek BZT5 w ściekach odprowadzanych do kanalizacji ANWIL [kg/rok] 2 104 736 2 055 171 (2,4)
Kobalt w ściekach odprowadzanych do kanalizacji ANWIL [kg/rok] 677 396 (41,5)

Spadek ładunku ChZT w ściekach miał związek z wymianą wkładów filtra S-2522A/B podczas remontu w październiku 2015 roku.
Spadek ładunku kobaltu w ściekach miał związek z wymianą złoża żywic jonowymiennych w Węźle odzysku kobaltu ze ścieków podczas remontu w październiku 2015 roku.

Ilość ścieków, odprowadzanych do środowiska przez pozostałe spółki Grupy ORLEN, przedstawia poniższa tabela.

 

Wielkość zrzutu ścieków w latach 2015-2016 w pozostałych spółkach Grupy ORLEN [m3]:

  Ilość ścieków odprowadzonych do środowiska [m3]
Rodzaj ścieków 2015 2016 Wzrost/spadek
[%]
Przemysłowe 29 776 037 26 323 123 (11,60)
Pozostałe 10 137 410 7 232 831 (28,65)
Ogółem 39 913 447 33 555 954 (15,93)

Spadek ilości odprowadzonych ścieków był spowodowany głównie czasowym wyłączeniem pracy instalacji rafineryjnej w Kralupach, prowadzonej przez spółkę Česká Rafinérská. Ilość odprowadzonych ścieków ograniczyły również spółki ANWIL i Spolana.

 

Udział ładunku poszczególnych substancji w ściekach odprowadzanych do środowiska.

Sumaryczny ładunek wszystkich substancji w ściekach odprowadzanych do środowiska przez pozostałe spółki GK wyniósł blisko 50 tys. Mg.

 

Działania realizowane w zakresie zapewnienia poziomu zgodności z regulacjami środowiskowymi są następujące:

Wszystkie Spółki Grupy ORLEN posiadają wymagane prawem decyzje, zgodnie z którymi w roku 2016 prowadzona była działalność.
Pozwolenia zintegrowane oraz zezwolenia sektorowe wymagają ciągłej aktualizacji w zakresie przystosowania do zmieniającego się otoczenia prawnego i potrzeb biznesowych.
W PKN ORLEN S.A. w 2016 roku uzyskano nowe decyzje administracyjne lub zmiany dotychczasowych dla instalacji. Zakładu Produkcyjnego w Płocku, Zakładu PTA we Włocławku oraz dwóch nowych instalacji, tj. Zakładu CCGT w Płocku i CCGT we Włocławku.

Na terenie struktur regionalnych PKN ORLEN, na które składają się:

 • własne stacje paliw – stacje paliw sprzedające towary i usługi należące do ORLEN, stacje paliw wyłączone ze sprzedaży, a nie przekazane do majątku odrębnego i stacje paliw przekazane do majątku odrębnego,
 • terminale paliw oraz siedziby struktur regionalnych,
 • obiekty majątku odrębnego.

obowiązki wynikające z prawa środowiskowego realizuje Spółka ORLEN Eko na podstawie umowy nadzorowanej przez Biuro Ochrony Środowiska. W roku 2016 uzyskano 7 decyzji dla terminali paliw: pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych, pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków opadowych i roztopowych, bytowych, technologicznych i wód gruntowych.

W 2016 roku uzyskano 132 wymagane pozwolenia wodnoprawnych dla stacji paliw. Dla 5 stacji paliw złożone zostały we właściwych organach ochrony środowiska wnioski wraz z operatami wodnoprawnymi i toczą się postępowania mające na celu wydanie decyzji.

Zgodność realizowanych działań z prawem środowiskowym w 2016 roku weryfikował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) Delegatura w Płocku i Delegatura we Włocławku, przeprowadzając w obszarze ochrony środowiska  łącznie 9 kontroli. W wyniku kontroli wydano dwa zarządzenia pokontrolne, których zalecenia przyjęto do realizacji.

W roku 2016 na terenie struktur regionalnych PKN ORLEN (stacje paliw, terminale paliw, obiekty majątku odrębnego) przeprowadzono łącznie 59 kontroli. Były one przeprowadzane przez: WIOŚ, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miasta.

WIOŚ przeprowadził na terenie stacji paliw 43 kontrole i w związku z tym wydano 9 zarządzeń pokontrolnych. Zalecenia pokontrolne dotyczyły, m.in.:

 • gospodarki wodno-ściekowej oraz normatywnego zrzutu ścieków do środowiska,
 • wykonywania średniodobowych analiz ścieków,
 • wykonywania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających ścieki opadowe.

W przypadku terminali paliw, WIOŚ przeprowadziły łącznie 10 kontroli. Wydano 1 zarządzenie pokontrolne, które dotyczyło eksploatacji instalacji odprowadzającej ścieki do środowiska. W 2016 roku WIOŚ przeprowadził również kontrole na terenie obiektu Majątku Odrębnego – BM 23 Olecko i Pałac Srebrna.

W pozostałych spółkach Grupy ORLEN również miały miejsce kontrole zewnętrznych organów ochrony środowiska. Kontrole najczęściej prowadzone były przez organy inspekcji ochrony środowiska i dotyczyły spełnienia wymagań ochrony środowiska wynikających z przepisów prawa i posiadanych decyzji administracyjnych. W 2016 roku przeprowadzono 34 kontrole w spółkach zależnych, w tym 9 na obiektach dystrybucyjnych spółek Benzina (2 kontrole) i ORLEN Paliwa (6 kontroli) i PETROLOT (1 kontrola). W 2016 roku przeprowadzono 52 kontrole w spółkach zależnych, w tym 10 na obiektach dystrybucyjnych spółek Benzina (2 kontrole), ORLEN Paliwa (6 kontroli), Ventus Nafta (1 kontrola) oraz PETROLOT (1 kontrola).
Kontrole były prowadzone w zakresie:

 • gospodarki wodno-ściekowej,
 • gospodarki odpadowej,
 • emisji do powietrza i sprawozdawczości,
 • środowiska gruntowo-wodnego.

Prowadzono również kontrole inwestycyjne obiektów na etapie ich ostatecznego przygotowania do eksploatacji.

W 2016 roku na trzy spółki Grupy ORLEN – Paramo , Unipetrol RPA i ORLEN Lietuva nałożono kary finansowe za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska. Wymierzone kary były konsekwencją zdarzeń awaryjnych, m.in. rozszczelnienia kanalizacji i wycieku substancji do środowiska oraz zwiększoną emisją do atmosfery. Wysokość kar wyniosła 36 276 Euro.

Działania realizowane w ramach aspektu „Ogólny” obejmują następujące elementy:

Nakłady inwestycyjne

Sumaryczna wysokość nakładów na inwestycje związane z ochroną środowiska poniesiona przez wszystkie Spółki Grupy ORLEN wyniosła w 2016 roku ponad 22 mln Euro.

Nakłady inwestycyjne na zadania mające na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w 2016 roku wyniosły 55,72 mln PLN. W porównaniu do roku 2015 były niższe o ponad  76,4%. Nakłady poniesione na środowiskowe zadania inwestycyjne stanowiły 2,81% całkowitych nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w PKN ORLEN w 2016 roku.
 

 

Nakłady inwestycyjne w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2015 – 2016:

 

W roku 2016 zakończona została realizacja bardzo ważnej inwestycji ekologicznej - budowy instalacji odazotowania i odpylania spalin z Elektrociepłowni oraz wspólnej instalacji odsiarczania spalin dla wszystkich kotłów.  Jej efektem jest redukcja emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenku azotu (NOx) i pyłu oraz przystosowanie źródła ciepła i energii elektrycznej Spółki do wymogów Dyrektywy IED obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku.

Nakłady na środowiskowe zadania inwestycyjne na terenie stacji paliw w roku 2016 wyniosły blisko 3,7 mln PLN i były niższe o ponad 44% od nakładów poniesionych w 2015 roku. Realizowane były zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne, przede wszystkim polegające na uregulowaniu gospodarki wodno-ściekowej, modernizacji odwodnień linowych, separatorów stacji i myjni.

W pozostałych spółkach Grupy ORLEN w 2016 roku również zrealizowano szereg inicjatyw mających na celu zmniejszenie energochłonności procesów, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zabezpieczenie środowiska przed zanieczyszczeniem. Najistotniejsze miały miejsce w spółce ORLEN Południe i dotyczyły dostosowania węzła energetycznego do obowiązujących przepisów pod kątem emisji spalin, UNIPETROL RPA – przygotowanie instalacji technologicznej DeNOx i DeSOx w elektrowni T700 wraz z montażem systemu ciągłego monitorowania emisji, IKS Solino – rozbudowa monitoringu hydrogeologicznego.

Wysokość nakładów na inwestycje związane z ochroną środowiska poniesionych w 2016 roku przez spółki zależne Grupy ORLEN wyniosła blisko 8,34 mln Euro.

Opłaty środowiskowe

Podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do ponoszenia opłat środowiskowych z tego tytułu, zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Zakład Produkcyjny w Płocku uiszcza opłaty za emisję substancji do powietrza, pobór wód i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Natomiast Zakład PTA we Włocławku tylko za emisje substancji do powietrza, ponieważ pobór wody i odprowadzanie ścieków jest uregulowane umową cywilno-prawną.

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku i Zakładzie PTA we Włocławku w latach 2015 – 2016:

  Sumaryczna wielkość opłat [PLN] wzrost/spadek
Rodzaj opłaty 2015 2016 [PLN] [%]
Ogółem 17 115 703,21 10 348 130,56 (6 767 572,65) (40)
Za emisję 14 719 190,21 8 155 047,56 (6 564 142,65) (45)

Zakład Produkcyjny w Płocku

14 512 228,00* 7 935 429,03 (6 576 798,97) (45)

Zakład PTA we Włocławku

206 962,21* 219 618,53 12 656,32 6
Za pobór wód 1 416 874,00 1 367 459,00 (49 415,00) (3)
Za odprowadzanie ścieków 979 639,00 825 624,00 (154 015,00) (16)

*w tym uprawnienia do emisji CO2

W 2016 roku nastąpił 40% spadek opłat za emisję do powietrza z Zakładu Produkcyjnego w Płocku. W głównej mierze wynika to z zabudowanych instalacji oczyszczania spalin na Elektrociepłowni.

 

Wielkość opłat wniesionych za korzystanie ze środowiska w stacjach paliw, terminalach paliw, obiektach majątku odrębnego oraz pozostałych obiektach PKN ORLEN w latach 2015- 2016:

  Sumaryczna wielkość opłat [PLN] wzrost/spadek
Rodzaj opłaty 2015 2016 [PLN] [%]
Ogółem

684 753,00

1 116 368,00 431 615,00 63
Za emisję 484 501,00 862 197,00 377 696,00 78,0
Za pobór wód 5 686,00 9 462,00 3 776,00 66,4
Za odprowadzanie ścieków 194 566,00 244 709,00 50 143,00 25,8

W roku 2016 odnotowano wzrost o ponad 60% łącznej wielkości opłat za korzystanie ze środowiska na terenie struktur regionalnych PKN ORLEN. Wzrost wysokości opłat za korzystanie ze środowiska dotyczył wszystkich komponentów.

 

Łączna wielkość opłat wniesionych za korzystanie ze środowiska w PKN ORLEN w latach 2015 - 2016:

  Sumaryczna wielkość opłat [PLN] Wzrost/spadek
Rodzaj opłaty 2015 2016 [PLN] [%]
Ogółem 17 800 456,21 11464498,56 (6 336 429,65) (35,6)
Za emisję 15 203 691,21 9017244,56 (6 186 446,65) (40,7)
Za pobór wód 1 422 560,00 1376921,00 (46 111,00) (3,2)
Za odprowadzanie ścieków 1 174 205,00 1070333,00 (103 872,00) (8,8)

Opłaty za korzystanie ze środowiska w PKN ORLEN w latach 2015– 2016:

W 2016 roku PKN ORLEN odnotował sumaryczny spadek opłat za korzystanie ze środowiska o ponad 35% w stosunku do roku 2015. Największy wpływ na taki stan miało zmniejszenie opłat z tytułu emisji do powietrza z Zakładu Produkcyjnego w Płocku, w głównej mierze dzięki instalacji oczyszczania spalin na Elektrociepłowni.

Pozostałe Spółki Grupy ORLEN  również ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Łączna wysokość poniesionych opłat w 2016 roku to ponad 13 mln Euro. Największy udział w sumie opłat środowiskowych ma pobór wód ujmowanych, poza PKN ORLEN, przez 8 spółek. Znaczący spadek opłat zanotowano w związku ze składowaniem odpadów. Jest on konsekwencją spadku ilości odpadów zdeponowanych na składowisku należącym do spółki ANWIL.

Wysokość opłat środowiskowych w pozostałych spółkach Grupy ORLEN [Euro]:

Kwota [Euro]
Rodzaj opłaty 2015 2016 Wzrost/spadek
[%]
Całkowita emisja do powietrza 3 031 167 € 3 035 333 € 0,14
Pobór wód 10 664 284 € 9 588 827 € (10,08)
Odprowadzanie ścieków 328 642 € 361 872 € 10,11
Składowanie odpadów 95 204 € 66 742 € (29,90)
Suma opłat 14 119 297 13 052 774 (7,55)
 

Struktura opłat za korzystanie ze środowiska [Euro]:

Kompensacja przyrodnicza

PKN ORLEN jako duży zakład przemysłowy intensywnie rozwijają się, w tym przygotowuje tereny pod nowe inwestycje. Często wiąże się to z koniecznością wycinki drzew i krzewów z terenów przemysłowych. W ramach rekompensaty prowadzonych jest wiele działań proekologicznych, m.in. nasadzenia drzew i krzewów na terenach własnych i miasta Płocka.
W roku 2016 w ramach kompensacji przyrodniczej posadzono 134 drzewa i 22 krzewy.

Odbudowa populacji sokoła wędrownego

PKN ORLEN uczestniczy w odbudowie krajowej populacji sokoła wędrownego od 1999 roku współpracując ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKOŁ”. Sokół wędrowny jest wpisany w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek CR - skrajnie zagrożony. Realizacja programu jest więc przykładem prowadzonych od lat przez PKN ORLEN prośrodowiskowych działań. Ponadto współpraca ze Stowarzyszeniem jest doceniana i nagradzana przez jury konkursów ekologicznych, w których Spółka bierze udział.

W ramach zawartej ze Stowarzyszeniem umowy prowadzone są prace polegające na ciągłej obserwacji gniazda i sokołów, obrączkowaniu piskląt oraz przeglądzie i konserwacji budki poza okresem lęgowym.

Dzisiaj każdy z nas może obserwować życie tych dzikich ptaków, do czego zachęcamy za pośrednictwem podglądu on-line gniazda.

Szczegółowe informacje o sokole wędrownym, historii gniazda, rozwoju programu i samym Stowarzyszeniu na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ” można znaleźć na stronie internetowej www.peregrinus.pl

Program Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska)

PKN ORLEN uczestniczy w Programie „Odpowiedzialność i Troska” (OiT) od 1997 roku. Jest to dobrowolny, prośrodowiskowy program przemysłu chemicznego realizowany na całym świecie. Miarą jego sukcesu jest ciągła poprawa stanu środowiska, natomiast prowadzenie stałego dialogu ze swoimi klientami, dostawcami, kooperantami oraz ze społecznością lokalną jest jednym z najważniejszych obszarów przynależności firm do grona Responsible Care. Realizatorzy publicznie deklarują chęć poprawy i demonstrują jej rezultaty.
W Programie „OiT” uczestniczą także: IKS Solino, Basell Orlen Polyolefins, ANWIL, ORLEN Południe.

W roku 2016 PKN ORLEN kontynuował realizację Programu Responsible Care. Wypełnione zostały wszystkie zobowiązania sprawozdawcze wynikające z uczestnictwa w Programie RC (sprawozdania, wskaźniki, ankiety). Informacje w nich zawarte są wykorzystywane do zbilansowania i oceny kondycji ekologicznej oraz stopnia wdrażania Programu "OiT" przez przedsiębiorstwa branży chemicznej będące sygnatariuszami Programu i zrzeszone w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego www.pipc.org.pl.

PKN ORLEN realizował także zobowiązania wynikające z wdrożonego Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care. Zgodnie z ideą Programu PKN ORLEN realizował deklarowane na rok 2016 zadania w ramach tzw. triady HSE (Health, Safety, Environment). Łącznie zakończył 48 zadań z 64 deklarowanych. W trakcie realizacji jest 14 zadań, które będą kontynuowane w roku 2017.

 

Liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu Responsible Care w latach 1997 – 2016:

 

Oprócz sprawozdawczości i zadań obligatoryjnych spółka kontynuowała inicjatywę zwiększania aktywności pracowników w zakresie zdobywania i poszerzania wiedzy o idei i wytycznych Programu OiT oraz uwrażliwiania na otaczającą przyrodę. W ramach uczestnictwa w programie „OiT” w roku 2016 realizowane były inicjatywy takie jak: konkurs fotograficzny „Złap zająca”, „Akcja drzewko za butelkę – nowa odsłona”, „Dbam o środowisko”, „Obserwatorzy przyrody”.

  Zobacz nagranie „Odpowiedzialność Środowiskowa - Sokoły”

 

Działania realizowane w ramach aspektu "Mechanizmy rozpatrywania skarg związanych z wpływem środowiskowym” obejmują następujące elementy:

W 2016 roku w rejestrze Systemu Zakładowej Inspekcji Ekologicznej odnotowywano zgłoszenia obejmujące informacje o potencjalnych ryzykach wystąpienia uciążliwości związanych z wydarzeniami planowanymi i nieplanowanymi dotyczącymi prac remontowych, jak i interwencje wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Porównanie liczby zgłoszeń do Systemu Zakładowej Inspekcji Ekologicznej w latach 2014 – 2016:

Rok Zdarzenia planowane Zdarzenia losowe Interwencje
2014 68 58 34
2015 97 53 63
2016 130 45 153

W 2016 roku odnotowano 117 interwencji zewnętrznych i 36 interwencji wewnętrznych dotyczących uciążliwości zapachowych. W przypadku 38 interwencji zewnętrznych służby potwierdziły ich występowanie. Każde ze zgłoszeń było rozpatrywane w sposób indywidualny, z najwyższą starannością. W rejonie potencjalnego występowania uciążliwości wykonywane były pomiary stężeń substancji, na bieżąco śledzono sytuację meteorologiczną oraz stężenia substancji mierzone w automatycznych stacjach monitoringu powietrza. Służby technologiczne podejmowały działania mające na celu sprawdzenie poprawności prowadzonych procesów produkcyjnych, remontowych i konserwacyjnych oraz podejmowane były na bieżąco działania mające na celu minimalizację uciążliwości zapachowych.

Interwencje w 2016 roku miały miejsce głównie w okresie prac remontowych prowadzonych na instalacjach Bloku Przerobu Ropy, Bloku Pochodnych C4, Bloku Reformingów I-V, Wydziału Krakingu i Alkilacji, Bloku Asfaltowo-Olejowym, Bloku Gospodarki Gazami, Bloku Paliwowym. W okresach zatrzymywania do remontu, a następnie przygotowania do rozruchu miało miejsce opróżnianie i przedmuchiwanie aparatów oraz parowanie poszczególnych węzłów zawierających mieszaniny węglowodorów kierowanych następnie do spalenia w pochodni z zachowaniem metodologii ograniczających możliwość uciążliwości zapachowej dla otoczenia Zakładu.

W celu minimalizacji ryzyka wystąpienia tychże uciążliwości w trakcie prac przygotowawczych do remontu wykorzystywano technologię dekontaminacji, pozwalającą na dezaktywację szkodliwych substancji w obiegu wewnętrznym. Niemniej jednak operacje te mogły być źródłem okresowych emisji, które przy wietrze z sektora północnego i niekorzystnych warunkach meteorologicznych mogły powodować uciążliwość zapachową wyczuwalną w mieście.

Ponadto przyczyną interwencji zewnętrznych były zakłócenia w pracy instalacji Clausa oraz zwiększona zawartość siarkowodoru w gazach opałowych. Kilka interwencji dotyczyło uciążliwości hałasowych związanych ze słyszalną w mieście pracą pochodni.

Wzrost liczby interwencji w Płocku jest efektem rosnącej wśród społeczności lokalnej świadomości ekologicznej. Wpływ na to miała między innymi intensyfikacja debaty publicznej dotyczącej stanu środowiska naturalnego w Płocku oraz warunkujących go czynników, w której aktywny udział brali przedstawiciele Koncernu. Taka postawa, ukierunkowana na dialog podmiotów oddziałujących na środowisko z lokalną społecznością, stymuluje podejmowanie działań w kierunku poszukiwania efektywniejszych dróg zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie skuteczniejszych sposobów dbałości o otoczenie.

Do spółek Grupy ORLEN, tj. Paramo i Spolana  wniesiono łącznie 9 skarg związanych z ich oddziaływaniem na środowisko. Skargi zostały rozpatrzone zgodnie z wewnętrznymi procedurami systemowymi, a skarżący otrzymali informacje dotyczące wniesionej skargi. 

Wszystkie skargi, które wpłynęły do Spółek zostały rozpatrzone w roku sprawozdawczym.

 

Zakład Produkcyjny w Płocku jest największym zakładem działających w ramach Grupy ORLEN. PKN ORLEN funkcjonuje w ściśle regulowanych ramach prawnych służących ochronie środowiska.

Wszelkie emisje Zakładu objęte są konkretnymi limitami wynikającymi z restrykcyjnych przepisów prawa UE i krajowego.

Pozwolenie Zintegrowane

PKN ORLEN jako jedna z pierwszych firm w branży chemicznej uzyskał Pozwolenie Zintegrowane (PZ). PZ obejmuje emisje wszystkich ponad 70 emitorów znajdujących się na terenie Zakładu w Płocku. Nie tylko tych związanych bezpośrednio z produkcją rafineryjno – petrochemiczną, ale też np. zakładową oczyszczalnię ścieków.

PZ uwzględnia najlepsze dostępne techniki monitoringu oddziaływania, które muszą być wykorzystywane przez Zakład. Na bieżąco kontrolowanych jest ponad 30 substancji uznanych przez krajowe i europejskie prawodawstwo za kluczowe dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

Regularnie  działania Zakładu Produkcyjnego w Płocku są kontrolowane przez liczne niezależne instytucje m.in.:

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 • Polskie Centrum Akredytacji
 • Bureau Veritas Certification
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna (REACH)
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Inspekcja Handlowa
 • Urząd Celny
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Niezależni weryfikatorzy / audytorzy systemów zarządzania
 • Jednostki certyfikujące
 • Organy administracji państwowej
 • Państwowy Inspektorat Dozoru Budowlanego

W 2016 roku odnotowanych zostało łącznie 25 kontroli przeprowadzonych przez niezależne instytucje.

Inwestycje środowiskowe

Inwestycje środowiskowe są kluczowym elementem długofalowej strategii rozwoju Koncernu. Od 1990 roku emisja łączna Zakładu zmniejszyła się co najmniej 5-krotnie przy wzroście przerobu ropy o prawie 60%. W tym czasie na inwestycje proekologiczne Koncern przeznaczył ponad 6,5 mld zł.

Jak chronimy płockie powietrze

PKN ORLEN zrealizował wart 1,4 mld zł program Inwestycji Ekologiczno-Energetycznych. Najważniejszą instalacją programu Inwestycji Ekologiczno-Energetycznych jest Instalacja Oczyszczania Spalin (IOS), która powstała wyłącznie w celu redukcji oddziaływania Koncernu na środowisko. Dzięki tej instalacji w roku 2016 w odniesieniu do roku 2015 obniżono emisję  pyłu o 88%, tlenków azotu o 48% i dwutlenku siarki o 95%).

PKN ORLEN prowadzi testy innowacyjnej technologii oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych. Gazy powstające w systemie kanalizacyjnym Zakładu poddawane są neutralizacji dokonywanej przez wyselekcjonowane, występujące w przyrodzie bakterie. Proces, odbywa się w specjalnie zaprojektowanym bioreaktorze, stwarzającym optymalne warunki do rozwoju i działania drobnoustrojów. Dzięki temu mikroorganizmy mogą pracować szybciej, z wyższą wydajnością i w znacząco bardziej zmiennych warunkach niż ma to miejsce podczas procesów zachodzących w naturze. Zastosowana metoda pozwala na całkowity rozkład zanieczyszczeń na dwutlenek węgla i wodę. Jeśli technologia spełni oczekiwania w zakresie redukcji związków złowonnych, Koncern planuje przeprowadzenie działań inwestycyjnych polegających na całkowitej hermetyzacji systemu kanalizacyjnego i budowie reaktora neutralizującego wszystkie gazy przez niego wytwarzane. W przypadku realizacji projektu jego kluczowymi zaletami będą całkowita neutralność dla środowiska – technologia nie produkuje produktów ubocznych – bezpieczeństwo bioprocesów zachodzących w temperaturze 25-30°C i w normalnym ciśnieniu atmosferycznym, a także niska energochłonność.

W celu pogłębienia dialogu z mieszkańcami Płocka i dostarczenia wiedzy na temat istotnych aspektów działalności Zakładu, od 2016 roku Koncern organizuje cykliczne spotkania poświęcone ochronie środowiska.

Nazwa spółki Adres Strona internetowa
ANWIL S.A. ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek www.anwil.pl
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock www.basellorlen.pl
BENZINA s.r.o. Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, Czech Republic www.benzina.cz
Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock www.centrumedukacji.pl
Česká rafinérská a.s. Záluží 2, 436 01 Litrvínov, Czech Republic www.crc.cz
Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław www.solino.pl
ORLEN Administracja Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock www.orlenadministracja.pl
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock www.orlen-asfalt.pl
ORLEN Budonaft Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1C, 34-600 Limanowa www.budonaft.com.pl
ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 58, 45-701 Opole www.orlencs.pl
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock www.orlencuk.pl
ORLEN Deutschland GmbH Kurt-Wagener- Str. 7, 25337 Elmshorn, Germany www.orlen-deutschland.de
ORLEN Eko Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock www.orleneko.pl
ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock www.orlenkoltrans.pl
ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock www.orlenlaboratorium.pl
ORLEN Ochrona Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock www.orlenochrona.pl
ORLEN OIL Sp. z o.o. ul. Opolska 100, 31-323 Kraków www.orlenoil.pl
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Widełka 869, 36-145 Widełka www.orlenpaliwa.com.pl
ORLEN Południe S.A. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia www.orlenpoludnie.pl
ORLEN Projekt S.A. ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock www.orlenprojekt.eu
ORLEN Serwis S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock www.orlenserwis.pl
PARAMO a.s. Přerovská 560, Pardubice 530 06, Czech Republic www.paramo.cz
PETROLOT Sp. z o.o. ul. Bennetta 2, 02-159 Warszawa www.petrolot.pl
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock www.orlen.pl
Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock www.pppt.pl
Public Company ORLEN Lietuva St. 75 Juodeikiai Village LT-89467 Mazeikiai District, Lithuania www.orlenlietuva.lt
Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o. ul. Kpt. ż. w. W. Poinca 1, 80-561 Gdańsk www.naftoport.pl
SHIP-SERVICE S.A. ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa www.ship-service.pl
SPOLANA a.s. Práce, 657 Neratovice 277 11, Czech Republic www.spolana.cz
UNIPETROL DOPRAVA s.r.o. Růžodol 4, 436 70 Litvínov, Czech Republic www.unipetroldoprava.cz
UNIPETROL RPA s.r.o. Záluží 1, 436 70 Litvínov, Czech Republic www.unipetrolrpa.cz

Przejdź do: