Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Odpowiedzialność za Produkt

Kapitały:  

Grupa ORLEN sukcesywnie obniża energochłonność jednostek produkcyjnych poprawiając doskonałość operacyjną.

1. SUROWCE I MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE W PRODUKCJI

 W ramach produkcji rafineryjnej jak i petrochemicznej przerabiane są różne surowce, jak i półprodukty. Głównym surowcem jest jednak ropa naftowa, będąca podstawą bilansu masowego produkcji, a także pozostałe wsady, w tym biokomponenty i inne chemikalia.

TABELA: Surowce/materiały zużyte w 2016 roku

Surowce nieodnawialne [t]
  PKN ORLEN ORLEN Lietuva Unipetrol
Ropa naftowa 15 129 586 9 323 372 5 421 666
Pozostałe surowce 1 006 848 508 966 1 322 317
Surowce odnawialne [t]
  PKN ORLEN ORLEN Lietuva Unipetrol
Biokomponenty 723 636 75 480 215 081
 

TABELA: Zużycie ropy naftowej

Zużycie ropy naftowej
  2014 2015 2016 Udział ropy we wsadach ogółem
PKN ORLEN 14,28 15,67 15,13 86%
ORLEN Lietuva 7,50 8,49 9,32 94%
Unipetrol 5,13 6,50 5,42 83%

Ropa naftowa, która jest surowcem nieodnawialnym, nabywana jest dla wszystkich rafinerii Grupy ORLEN w ramach zintegrowanego procesu zakupowego prowadzonego w PKN ORLEN od odbiorców zewnętrznych.

Pozostałe grupy materiałowe, które są zużywane w naszych zakładach to gaz ziemny, biokomponenty oraz półprodukty, które głównie wymieniane są pomiędzy rafinerią a petrochemią (nie stanowią wsadu pierwotnego).

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z RECYKLINGU WYKORZYSTANE W PROCESIE PRODUKCYJNYM

Grupa ORLEN poddaje recyklingowi ścieki i ponownie wykorzystuje wodę. Prowadzony w spółkach Grupy ORLEN recykling polega na odzyskiwaniu surowców i ich ponownym przetwarzaniu w procesach produkcyjnych w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Przetwarzając wtórnie surowce spółki ograniczają wykorzystanie surowców pierwotnych, co wpływa na wzrost efektywności prowadzonych procesów oraz przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów.

Odzyskiwanie i przetwarzanie surowców redukuje także ilość odpadów. Elementem oszczędnego gospodarowania energią jest wykorzystywanie surowców energetycznych lub tych, które są nośnikami energii. Podstawową zasadą prowadzonego recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania materiałów, przy najmniejszym nakładzie energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia.

W roku 2016 w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku odzyskano 0,03% slopów w procesie oczyszczania ścieków, które zawrócono do przerobu na instalacji destylacji. Ponadto wykorzystano 21% oczyszczonych ścieków do produkcji wody gospodarczej i wody p.poż.

Surowce oraz ciepło były również powtórnie wykorzystywane w spółkach Grupy ORLEN.

3. OZNAKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG

Obowiązki Spółek Grupy ORLEN dotyczące informowania za pomocą oznakowania i etykietowania o zagrożeniach, które niosą ze sobą produkty, wynikają z zapisów ustawodawstwa międzynarodowego i europejskiego. Wewnętrzne zarządzenia regulują zakres i podział odpowiedzialności w poszczególnych Spółkach Grupy ORLEN.

Podstawowym narzędziem stosowanym przy wskazaniu rodzaju wymaganego oznakowania są karty charakterystyki, opracowane zgodnie z rozporządzeniem unijnym REACH. W kartach znajdują się informacje o etykietowaniu produktów zgodnie z klasyfikacją CLP oraz o nalepkach ostrzegawczych wynikających z zagrożeń w transporcie (jeśli takie informacje są wymagane).

Karty charakterystyki są głównie źródłem informacji dotyczącym produktów o zastosowaniach przemysłowych i profesjonalnych. W przypadku bezpośredniego wprowadzenia produktów na rynek, do zastosowań konsumenckich, informacje takie Spółki Grupy ORLEN przekazują za pomocą etykiet znajdujących się na opakowaniach.

Na etykietach umieszczanych na opakowaniach produktów opracowanych zgodnie z rozporządzeniem CLP, znajdują się poza piktogramami: zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności.

W związku z szerokim wachlarzem zastosowań produktów pochodzących z Grupy ORLEN, oznakowania na opakowaniach są również zgodne z zapisami szczegółowymi zawartymi w prawodawstwie dotyczącym, np. detergentów, nawozów.

Ponieważ wymóg informowania o zagrożeniach i o bezpiecznym stosowaniu produktu jest regulowany prawem, oznakowanie zawarte zarówno w kartach, jak i na opakowaniach jest ocenione pod kątem poprawności przez odpowiednie służby państwowe (np. Sanepid, Państwowa Inspekcja Pracy).

4. ZAWARTOŚĆ BENZENU, OŁOWIU I SIARKI W PALIWACH

TABELA: Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w poszczególnych gatunkach paliw ciekłych w podziale na Spółki

 

PKN ORLEN S.A.

  Średnie wartości zawartości w 2016 r. Podstawa wymagań normawywnych
Nazwa handlowa paliwa ciekłego Siarki Benzenu Ołowiu  
Benzyny  
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 10,0 max. 1,00 max. 5,0  
Jednostka mg/kg %(V/V) mg/l  
EuroSuper 95 9,0 0,68 <2,5 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 25 października 2015 r., poz. 1680) oraz normy PN-EN 228:2013-04/Ap3:2016-06 „Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody badań"

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

1,0 0,32 >2,5

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

0,2 -0,01 >2,5
EuroSuper 95 z Etanolem i ETBE 8,8 0,58 <2,5

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

1,2 0,42 >2,5

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

0,2 0,01 >2,5
Super Plus 98 z Etanolem i ETBE 8,2 0,52 <2,5

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

1,8 0,48 >2,5

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

0,2 -0,07 >2,5
VERVA 98 z Etanolem i ETBE 7,6 0,51 2,5

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

2,4 0,49 >2,5

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

-0,4 -0,08 >2,5
Olej napędowy            
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 10,0 bw bw  
Jednostka mg/kg  
Ekodiesel Ultra 7,4 nz nz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 25 października 2015 r., poz. 1680) oraz normy PN-EN 590:2013-12 "Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań"

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

2,6

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

-0,5
Ekodeisel Ultra klasy 2 6,7 nz nz

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

3,3

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

-0,8
Verva ON 8,5 nz nz

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

1,5

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

-0,5
Olej opałowy            
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 0,1 bw bw  
Jednostka %(m/m)  
Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus 0,1 nz nz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2017 r., poz. 2008) oraz PN-C-96024:2001 "Przetwory naftowe. Oleje opałowe"

różnica między średnią wartością w2016 a wymaganiami normatywnymi

0,0

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

0,0
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 3,5 bw bw  
Jednostka %(m/m)  
OOC3 2,0 nz nz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 pażdziernika 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w oleju żeglugowym w tym sposobu jej oznaczania (Dz.U. 2015 r., poz. 1665) oraz oraz PN-C-96024:2001 "Przetwory naftowe. Oleje opałowe"

różnica między średnią wartością w2016 a wymaganiami normatywnymi

1,5

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

-0,1
Paliwo do turbinowych silników lotniczych            
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 0,30 bw bw  
Jednostka %(m/m)  
Jet A-1 0,04 nz nz Norma Zakładowa ZN-ORLEN-18 "Paliwo do turbinowych silników lotniczych Jet A-1" wymagania szczegółowe zgodne Wymaganiami Jakościowymi Paliwa Lotniczego w zakresie Połączonych Systemów Operacyjnych (Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated System – AFQRJOS), Product Speci-fications Biulletin, Biuletyn 96. Aviation Fuel Quality Requirements, wydanie 29. z października 2016 r. Joint Inspection Group (JIG), które zawiera wymagania przedstawione w: a) Brytyjskiej Normie Obronnej, Dokumencie British Ministry of Defence, Defence Standard 91-091 (DEF STAN 91-091), wydanie 9. z dn. 3 Października 2016 r. „Turbine Fuel, Aviation Kerosine Type, Jet A-1. NATO Code: F-35”, Join Service Designation: AVTUR oraz b) Normie ASTM D 1655-16a Standard Specification for Aviation Turbine Fuels.

różnica między średnią wartością w2016 a wymaganiami normatywnymi

0,26

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

-0,02
 

ORLEN  POŁUDNIE

  Średnie wartości zawartości w 2016 r. Podstawa wymagań normawywnych
Nazwa handlowa paliwa ciekłego Siarki Benzenu Ołowiu  
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 10,0 bw bw  
Jednostka mg/kg  
Biodiesel RME/FAME (B100) 5,46 nz nz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz.U. 2009 r., nr 18, poz. 98), Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów (Dz.U. z dnia 17 grudnia 2010 r., poz. ) , Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów (Dz.U. z dnia 11 czerwca 2015 r., poz. 780).oraz PN-EN 14214+A1:2014-04/AC:2014-11 "Paliwa do pojazdów samochodowych. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla). Wymagania i metody badań"

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

4,54

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

1,1
 

ORLEN Lietuva

  Średnie wartości zawartości w 2016 r. Podstawa wymagań normawywnych
Nazwa handlowa paliwa ciekłego Siarki Benzenu Ołowiu  
Benzyny            
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 10,0 max. 15,0 max. 1,00 max. 5,0  
Jednostka mg/kg mg/kg %(V/V) mg/l  
US92 gasoline 13,23 0,90 nz US specification (Colonial pipeline company section 3,4 quality assurance)

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

1,77 0,10

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

0,37 0,09
A92 gasoline 6,97 0,84 < 2,5 Norlama Zakładowa ORLEN Lietuva ĮST 166451720-3:2009 "Automotive fuels. Basic unleaded petrol for compounding with bioethanol. Requirements and test methods.

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

3,03 0,16 >2,5

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

-1,24 0,04 >2,5
95 gasoline 6,92 0,81 < 2,5 EN 228:2012 " Automotive. Unleaded petrol. Requirements and test method" - norma krajowa LST EN:2013 „Automobiliniai degalai. Bešvinis benzinas. Reikalavimai ir tyrimo metodai“.

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

3,08 0,19 >2,5

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

-0,38 -0,02 >2,5
95 Bio gasoline 6,78 0,90 < 2,5

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

3,22 0,10 >2,5

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

-0,01 0,00 >2,5
98 Gasoline 5,38 0,88 < 2,5

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

4,62 0,12 >2,5

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

0,30 -0,06 >2,5
Olej napędowy            
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 1000 max. 10,0 bw bw  
Jednostka mg/kg mg/kg  
Marine gasoil 800 nz nz LST ISO 8217:2012 "Petroleum products - Fuels (class F) - Specifications of marine fuels”

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

200,00

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

-100
Arctic diesel 6,76 nz nz EN 590:2013/AC:2014 “Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods” - norma krajowa LST EN 590:2014/AC:2014”Automobiliniai degalai. Dyzelinas. Reikalavimai ir tyrimo metodai”

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

3,24

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

0,52
Diesel F 7,34 nz nz

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

2,66

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

0,37
Diesel E 7,05 nz nz

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

2,95

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

-0,51
Diesel C 6,54 nz nz

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

3,46

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

-1,57
Diesel E BIO 7,43 nz nz

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

2,57

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

1,43
Diesel C BIO 6,59 nz nz

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

3,41

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

-1,40
Heating Oil 6,98 nz nz

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

3,02

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

0,76
Diesel Agro 7,15 nz nz

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

2,85

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

0,50
Olej opałowy            
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 30 000 bw bw  
Jednostka mg/kg  
Fuel oil 24 300   nz nz According to agreement with client.

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

5 700

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

1 300
Paliwo do turbinowych silników lotniczych            
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 0,30 bw bw  
Jednostka %(m/m)  
JET A-1 0,02 nz nz ASTM D 1655-16 "Standard Specification for Aviation Turbine Fuels"

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

0,29

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

-0,01
 

Česká Rafinérská a.s.

  Średnie wartości zawartości w 2016 r. Podstawa wymagań normawywnych
Nazwa handlowa paliwa ciekłego Siarki Benzenu Ołowiu  
Benzyny            
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 10,0 max. 1,00 max. 5,0  
Jednostka mg/kg %(V/V) mg/l  
Natural 95 Super (BIO-E5) 3,8 0,75 0,0 ČSN-EN 228:2013 (65 6505) "Motorová paliwa. Bezolovnaté automobilové benziny.Technické požadavky a metody zkoušeni" ("Automotive. Unleaded petrol. Requirements and test method")

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

6,2 0,25 5,0

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

0,6 0,03 0,0
Natural 95 Super (BIO-E10) 4,1 0,77 0,0

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

5,9 0,23 5,0

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

1,0 0,03 0,0
Natural 95 Super (BioETBE-exp.) 3,8 0,77 0,0

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

6,2 0,23 5,0

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

0,6 0,06 0,0
Natural 95 Preblend without biocomponents bioalcohol (NBP - preblend) 4,4 0,77 0,0

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

5,6 0,23 5,0

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

1,6 -0,01
Olej napędowy            
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 10 bw bw  
Jednostka mg/kg  
Motorová nafta třídy B, D, F (MN tř. B,D,F - NBF - preblend) 7,3 nz nz ČSN EN 590:2014 (65 6506) "Motorová paliva. Motorové nafty. Technické požadavky a metody zkoušení" (" Automotive. Diesel. Requirements and test method")

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

2,7

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

-0,3
Motorová nafta třídy 2 (NBF B0) 3,2 nz nz

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

6,8

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

-0,8
NM třída B,D,F (NBF-preblend) 7,2 nz nz

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

2,8

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

-0,9
Olej opałowy            
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 1000,0 min. 0,1 max. 1,0  
Jednostka mg/kg %(m/m) %(m/m)  
ETO 8,3 nz nz Norma Zakładowa PN 10 CRC "Topný olej extralehký (TOEL, ETO) Technické požadavky a metody zkoušení"

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

991,70

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

0,3
TOT R2 vysokosirný 2,6     ČSN 65 7991:2003/Z1:2005 “Ropné výrobky. Topné oleje. Technické požadavky”

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

2,5

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

0,0
TOT R2 málosirný 1,0 nz nz ČSN 65 7991:2003/Z1:2005 “Ropné výrobky. Topné oleje. Technické požadavky”

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

0,0

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

0,0
Paliwo do turbinowych silników lotniczych     0,0      
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 0,30 bw bw  
Jednostka %(m/m)  
JET A-1 0,09 nz nz Wymagania Jakościowe Paliwa Lotniczego w zakresie Połączonych Systemów Operacyjnych (Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated System – AFQRJOS), Product Speci-fications Biulletin, Biuletyn 96. Aviation Fuel Quality Requirements, wydanie 29. z października 2016 r. Joint Inspection Group (JIG)

różnica między średnią wartością w 2016 r. a wymaganiami normatywnymi

0,21

różnica między średnią wartością w 2016 r. a średnią wartością w 2015 r.

0,05

Wszystkie gatunki paliw ciekłych stanowiących wyrób gotowy (finalny/handlowy) produkowane i wprowadzane na rynek przez PKN ORLEN i spółki Grupy ORLEN spełniają obowiązujące wymagania formalno-prawne i normatywne w zakresie zawartości  benzenu, ołowiu i siarki. Więcej informacji znajduje się na www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/Strony/default.aspx

ILOŚĆ WYPRODUKOWANYCH I ZAKUPIONYCH BIOKOMPONENTÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W trosce o środowisko naturalne, jak również ze względu na wymagania krajowe dotyczące zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów w paliwach transportowych Grupa ORLEN wykorzystała ponad 699 tys. ton estrów metylowych oraz ponad 225 tys. ton bioetanolu.

Całość biokomponentów wykorzystywanych w Grupie ORLEN na wszystkich rynkach spełniała Kryteria Zrównoważonego Rozwoju określone w Dyrektywie o Odnawialnych Źródłach Energii oraz w Dyrektywie o Jakości Paliw Dyrektywy.

TABELA: ILOŚCI BIOKOMPONENTÓW WYKORZYSTANE W RAMACH GRUPY ORLEN – BIOKOMPONENTY SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (KZR)

[t] Polska Czechy Litwa RAZEM
Estry metylowe kwasów tłuszczowych 543 887 115 789 39 408 699 084
Bioetanol 175 811 40 487 8 795 225 092

 

[m3] Polska Czechy* Litwa RAZEM
Estry metylowe kwasów tłuszczowych 609 813 131 131 44 630 785 574
Bioetanol 226 042 51 184 11 119 228 345

* Zakupiony wolument biokomponentów wykorzystany był do blendowania paliw przeznaczonych na rynek czeski, niemiecki, inne
**Biokomponenty wyprodukowane przez ORLEN południe zawierają się w przedmiotowych wolumentach

5. PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA ASPEKTEM „ENERGIA”

Strategia obszaru Energetyki opiera się na tworzeniu wartości Koncernu poprzez synergie działań z Rafinerią i Petrochemią w ramach segmentu Downstream. W 2016 roku Grupa ORLEN obniżyła wskaźnik energochłonności o blisko 1 p.p. (r/r).

Naszym główny celem jest tworzenie nowoczesnej kogeneracji przemysłowej jako źródła energii elektrycznej i cieplnej dla aktywów produkcyjnych jak również realizacja nowych projektów w oparciu o innowacyjne technologie, wliczając w to Odnawialne Źródła Energii. W ramach Grupy ORLEN szczególną uwagę skupiamy na nieustannej pracy nad doskonałością operacyjną, w takich obszarach jak: optymalizacja procesów produkcyjnych, straty dystrybucyjne czy wzrost wydajności instalacji. Strategia obszaru Energetyki zakłada dążenie Koncernu do przeistoczenia się z roli wyłącznie konsumenta energii elektrycznej do nowej roli - producenta energii elektrycznej. Wszelkie działania zmierzające do realizacji wyznaczonych sobie celów odbywają się z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz lokalnych społeczności.

Kluczowe przedsięwzięcia w obszarze Energetyki:

W 2016 roku w wyniku podjętych działań mających na celu zmniejszenie konsumpcji energii, zredukowano na poszczególnych nośnikach energii następujące ilości:

Bazą dla przedstawienia ww. wyników są dane pochodzące ze spółek PKN ORLEN, Unipetrol i ORLEN Lietuva. Kryterium wyboru spółek raportujących w głównej mierze opierało się na istotności biznesowej poszczególnych jednostek z punktu widzenia obszaru Energetyki. Dane dotyczą wyłącznie Obszaru Energetyki, tj  jednostek produkcyjnych (EC).

Zużycie Energii
zużycie energii elektrycznej MWh 513 751
zużycie energii cieplnej GJ 6 641566
sprzedaż energii elektrycznej MWh 2 346373
sprzedaż energii cieplnej GJ 31 694348
zużycie energii elektrycznej GJ 1 849504
zużycie energii cieplnej GJ 6 641566
sprzedaż energii elektrycznej GJ 8 446944
sprzedaż energii cieplnej GJ 31 694348
Zużycie jednostek razem GJ 48 632362

W zestawieniu są ujęte jednostki o największych zużyciach i produkcji (PKN ORLEN, ANWIL, Unipetrol, ORLEN Lietuva). Powyższe dane dotyczą wyłącznie Obszaru Energetyki, czyli j jednostek produkcyjnych (EC)


Przejdź do: