Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Organy Nadzorujące i Zarządzające

Kapitały:  

Zasady działania Rady Nadzorczej i jej Komitetów oraz Zarządu PKN ORLEN są – poza przepisami powszechnie obowiązującymi – regulowane przez Statut PKN ORLEN, a także odpowiednio przez Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu. Na funkcjonowanie organów zarządzających i nadzorczych PKN ORLEN wpływ mają również zasady ładu korporacyjnego ustanowione przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (Dobre Praktyki GPW ).


Rada Nadzorcza

Angelina Sarota Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Leszek Pawłowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny)
Adam Ambrozik Sekretarz Rady Nadzorczej
Grzegorz Borowiec Członek Rady Nadzorczej
Artur Gabor Członek Rady Nadzorczej (Niezależny)
Cezary Banasiński Członek Rady Nadzorczej (Niezależny)
Radosław L. Kwaśnicki Członek Rady Nadzorczej
Cezary Możeński Członek Rady Nadzorczej
Remigiusz Nowakowski Członek Rady Nadzorczej (powołany na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki)

W dniu 28 stycznia 2016 roku Minister Skarbu Państwa działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna odwołał Pana Remigiusza Nowakowskiego ze składu Rady Nadzorczej.

Na wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa, Spółka PKN ORLEN S.A. zwołała w dniu 29 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. podczas którego doszło do następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Leszka Pawłowicza Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny)
Adama Ambrozika Sekretarz Rady Nadzorczej
Grzegorza Borowca Członek Rady Nadzorczej
Cezarego Banasińskiego Członek Rady Nadzorczej (Niezależny)
Cezarego Możeńskiego Członek Rady Nadzorczej

Mateusza Bochacika

Sekretarz Rady Nadzorczej
Agnieszkę Krzętowską Członek Rady Nadzorczej (Niezależny - zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 22 marca 2016 roku)

Arkadiusza Siwko

Członek Rady Nadzorczej
Adriana Dworzyńskiego Członek Rady Nadzorczej (Niezależny)
Remigiusza Nowakowskiego Członek Rady Nadzorczej
 
Angelina Sarota Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Radosław L. Kwaśnicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 8 lutego 2016)
Mateusz Bochacik Sekretarz Rady Nadzorczej (od dnia 8 lutego 2016)
Artur Gabor Członek Rady Nadzorczej (Niezależny)
Adrian Dworzyński Członek Rady Nadzorczej (Niezależny)
Agnieszka Krzętowska Członek Rady Nadzorczej (Niezależny - zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 22 marca 2016 roku)
Remigiusz Nowakowski Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Siwko Członek Rady Nadzorczej

W związku z końcem kadencji Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. upływającej w 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 3 czerwca 2016 roku powołało Radę Nadzorczą na nową kadencję w poniższym składzie.

 
Angelina Sarota Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Radosław L. Kwaśnicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 8 lutego 2016 roku)
Mateusz Bochacik Sekretarz Rady Nadzorczej (od dnia 28 czerwca 2016 roku)
Artur Gabor Członek Rady Nadzorczej (Niezależny)
Adrian Dworzyński Członek Rady Nadzorczej (Niezależny)
Agnieszka Krzętowska Członek Rady Nadzorczej (Niezależny - zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 6 czerwca 2016 roku)
Remigiusz Nowakowski Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Protasewicz Członek Rady Nadzorczej

W dniu 14 września 2016 roku rezygnację z członkostwa w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. złożył Pan Remigiusz Nowakowski. Od dnia 15 września 2016 roku skład Rady Nadzorczej liczył 7 Członków. Na dzień 31 grudnia 2016 roku powyższy skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. nie uległ zmianie.

Liczba kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN, stan uwzględniający zmiany w składzie:

STAN NA LICZBA KOBIET LICZBA MĘŻCZYZN
1 stycznia 2016 roku 1 8
29 stycznia 2016 roku 2 6
od 3 czerwca 2016 roku do 14 września 2016 roku 2 6
od 15 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku 2 5

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza PKN ORLEN sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Jej szczegółowe kompetencje określa Kodeks Spółek HandlowychStatut Spółki. Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności PKN ORLEN oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Informacje na temat, między innymi, uprawnień Rady Nadzorczej są dostępne w Statucie Spółki.

Mając na względzie najwyższe standardy dobrych praktyk oraz, aby zapewnić możliwość rzetelnej oceny działalności Spółki przez akcjonariuszy, do obowiązków Rady Nadzorczej PKN ORLEN należy także coroczne przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania za dany rok. Zgodnie ze znowelizowanym od 1 stycznia 2016 roku Kodeksem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok zawiera:

Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza PKN ORLEN może powoływać Komitety - stałe lub ad hoc - działające jako jej kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze.

W ramach Rady Nadzorczej PKN ORLEN działają następujące Komitety stałe:

Zakres kompetencji poszczególnych Komitetów określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej, który udostępniony jest akcjonariuszom Spółki na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl. Wszystkie Komitety powoływane są przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków, natomiast sam Komitet wybiera swojego przewodniczącego.

Komitet Audytowy

Zadaniem Komitetu Audytowego jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej PKN ORLEN w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz Grupy ORLEN i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki.

W szczególności do zadań Komitetu należy:

Ponadto do zadań Komitetu Audytowego należy:

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego

Zadaniem Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego jest ocena:

Komitet ds. Strategii i Rozwoju

Zadaniem Komitetu ds. Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach planowanych inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.

W szczególności do zadań Komitetu należy:

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Zadaniem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o kwalifikacjach odpowiednich dla budowy sukcesu Spółki.

W szczególności do zadań Komitetu należy:

Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Zadaniem Komitetu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez uwzględnienie w działalności Spółki oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. pracownikami, klientami, akcjonariuszami, społecznością lokalną) aspektów społecznych, etycznych i ekologicznych. W szczególności do zadań Komitetu należy:


Zarząd

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w Zarządzie PKN ORLEN
Wojciech Jasiński Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Piotr Chełmiński Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki
Krystian Pater Członek Zarządu ds. Produkcji
Marek Podstawa Członek Zarządu ds. Sprzedaży

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2016 roku odwołała Pana Marka Podstawę z Zarządu PKN ORLEN i jednocześnie powołała Pana Mirosława Kochalskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Pana Zbigniewa Leszczyńskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję Zarządu, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w Zarządzie PKN ORLEN
Wojciech Jasiński Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Mirosław Kochalski Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych (od 12 lutego 2016 roku)
Piotr Chełmiński Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki
Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu ds. Sprzedaży (od 12 lutego 2016 roku)
Krystian Pater Członek Zarządu ds. Produkcji
 

Podział kompetencji Członków Zarządu Spółki

Podział odpowiedzialności Członków Zarządu PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2016 roku:

Kompetencje Zarządu PKN ORLEN

Wszyscy Członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw PKN ORLEN.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu. Jako czynności zwykłego zarządu traktowane są czynności mające za przedmiot obrót paliwami w rozumieniu Statutu Spółki (tj. ropą naftową, produktami ropopochodnymi, biokomponentami, biopaliwami, oraz innymi paliwami, w tym gazem ziemnym, gazem przemysłowym i gazem opałowym) lub energią oraz wszelkie inne czynności niewskazane w Regulaminie Zarządu.

Uchwały Zarządu wymaga m.in.:

Zarząd ma obowiązek przekazywać Radzie Nadzorczej regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności PKN ORLEN oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.


Przejdź do: