Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

ORLEN w liczbach

Kapitały:  

Kluczowe dane finansowe

Kluczowe dane finansowe [mln PLN] 2013* 2014 2015 2016
Przychody ze sprzedaży 113 597 106 832 88 336 79 553
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisem aktualizującym**, w tym: 3 086 5 213 8 738 9 412

Downstream

2 407 4 210 7 776 8 107

Detal

1 268 1 416 1 539 1 801

Wydobycie

(32) 152 44 255

Funkcje Korporacyjne1

(557) (565) (621) (751)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO), w tym: 3 086 (147) 7 745 9 557

Downstream

2 407 (852) 7 640 8 325

Detal

1 268 1 440 1 539 1 794

Wydobycie

(32) (170) (808) 182

Funkcje Korporacyjne1

(557) (565) (626) (744)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO), w tym: 3 086 (147) 7 745 9 557

PKN ORLEN S.A.

2 074 2 920 4 376 4 846

Grupa Unipetrol

255 478 1 653 1 952

Grupa ORLEN Lietuva

(23) (4 375) 1 074 1 083

Pozostałe

780 830 642 1 676
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej powiększona o amortyzację (EBITDA) 2 418 (2 720) 6 235 9 642
Amortyzacja, w tym: 2 111 1 991 1 895 2 110

Downstream

1 633 1 408 1 269 1 317

Detal

351 355 368 392

Wydobycie

6 122 173 301

Funkcje Korporacyjne1

121 106 85 100
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO (EBIT LIFO), w tym: 975 (2 138) 5 850 7 447

Downstream

774 (2 260) 6 371 7 008

Detal

917 1 085 1 171 1 402

Wydobycie

(38) (292) (981) (119)

Funkcje Korporacyjne1

(678) (671) (711) (844)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 307 (4 711) 4 340 7 532
Zysk/(Strata) netto 90 (5 828) 3 233 5 740
Zysk/(Strata) akcjonariuszy Jednostki Dominującej 176 (5 811) 2 837 5 261
Aktywa razem 51 352 46 725 48 137 55 559
Kapitał własny 27 551 20 386 24 244 29 285
Dług netto 4 668 6 720 6 810 3 363
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 540 3 187 5 354 9 331
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 441) (4 020) (4 096) (4 436)
Nakłady inwestycyjne (CAPEX) 2 484 3 788 3 183 4 673
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROACE) [%]2 0,7 1,7 15,2 19,1
Zwrot z zaangażowanego kapitału wg LIFO (ROACE LIFO) [%]3 2,3 8,5 19,5 18,9
Dźwignia finansowa netto [%]4 16,9 33,0 28,1 11,5
Dług netto/Wynik z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację z ostatnich czterech kwartałów (EBITDA LIFO)6 1,51 1,29 0,73 0,35
Dług netto/Wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację z ostatnich czterech kwartałów (EBITDA)7 1,93 2,55 0,88 0,35
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (EPS) [PLN/akcję] 0,41 (13,59) 6,63 12,30
Wpływ wyceny zapasów wg LIFO [mln PLN] 2013* 2014 2015 2016
Wpływ wyceny zapasów wg LIFO na poziom EBITDA, w tym:                                                                                                                                (668) (2 573) (1 510) 85

PKN ORLEN S.A.

(595) (2 272) (1 507) 165

Grupa Unipetrol

(10) (278) (38) (13)

Grupa ORLEN Lietuva

(44) 10 28 (77)

Pozostałe

(19) (33) 7 10

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. z metody proporcjonalnej na metodę praw własności zgodnie z MSSF 11
**) Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych ujęte w:
- II kwartale 2014 roku w wysokości (5,0) mld PLN dotyczyły głównie rafinerii ORLEN Lietuva w kwocie (4,2) mld PLN, części rafineryjnej GrupyUnipetrol w kwocie (0,7) mld PLN oraz Spolana z Grupy Anwil i Grupy Rafinerii Jedlicze w łącznej wysokości (0,1) mld PLN
- IV kwartale 2014 roku w wysokości (0,3) mld PLN dotyczące działalności Grupy ORLEN Upstream w Kanadzie
- II kwartale 2015 roku w wysokości (0,4) mld PLN dotyczące głównie aktywów Grupy ORLEN Upstream
- III kwartale 2015 roku w wysokości (0,1) mld PLN dotyczące głównie części petrochemicznej Grupy Unipetrol
- IV kwartale 2015 roku w wysokości (0,4) mld PLN dotyczące aktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Upstream w Kanadzie
- IV kwartale 2016 roku w wysokości 0,2 mld PLN dotyczyły głównie części rafineryjnej Grupy Unipetrol w kwocie 0,3 mld PLN, działalności poszukiwawczej Grupy ORLEN Upstream w Polsce i Grupy ORLEN Oil w łącznej wysokości (0,1) mld PLN

1) Zawiera Funkcje Korporacyjne spółek Grupy ORLEN oraz spółki nieujęte w powyższych segmentach
2) ROACE = zysk operacyjny z ostatnich czterech kwartałów po opodatkowaniu przed odpisem aktualizującym wartość aktywów trwałych / średni kapitał zaangażowany (kapitał własny + dług netto) z ostatnich czterech kwartałów
3) ROACE LIFO = zysk operacyjny z ostatnich czterech kwartałów wg LIFO po opodatkowaniu przed odpisem aktualizującym wartość aktywów trwałych / średni kapitał zaangażowany (kapitał własny + dług netto) z ostatnich czterech kwartałów
4) Dźwignia finansowa netto = dług netto / kapitał własny - wyliczone wg stanu na koniec okresu
5) Kowenant badany zgodnie z zapisami umów kredytowych bez uwzględnienia odpisów aktualizujących aktywów trwałych
6) Dług (odsetkowy) pomniejszony o środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu / EBITDA wg LIFO z ostatnich czterech kwartałów
7) Dług (odsetkowy) pomniejszony o środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu / EBITDA z ostatnich czterech kwartałów

Wartość ekonomiczna zatrzymana

WARTOŚĆ EKONOMICZNA ZATRZYMANA 2015 2016
A. BEZPOŚREDNIA WARTOŚĆ EKONOMICZNA WYTWORZONA 89 110 81 598

A1. Przychody

89 110 81 598

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług

68 768 57 775

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

19 568 21 778

Pozostałe przychody operacyjne1)

384 1 797

Przychody finansowe

390 248
B. PODZIELONA WARTOŚĆ EKONOMICZNA (85 843) (77 212)

B1. Koszty operacyjne

(81 074) (71 505)

Koszty działalności operacyjnej

(80 811) (71 163)

Pozostałe koszty operacyjne1),2)

(263) (342)

B2. Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

(2 110) (2 206)

B3. Płatności na rzecz inwestorów

(1 738) (1 805)

Dywidenda wypłacona

(706) (912)

Koszty finansowe

(1 032) (893)

B4. Płatności na rzecz państwa

(518) (1 280)

Podatek dochodowy

(465) (1 147)

Kary i odszkodowania

(53) (133)

B5. Płatności na rzecz społeczności lokalnych

(394) (405)

B6. Inwestycje społeczne (darowizny)

(9) (11)
C. WARTOŚĆ EKONOMICZNA ZATRZYMANA 3 267 4 386

1) przed uwzględnieniem wpływu odpisów netto aktualizujących wartość aktywów trwałych
2) nie obejmują kar i odszkodowań oraz darowizn

Parametry makroekonomiczne

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016
Ropa naftowa Brent (USD/bbl) 109 99 52 44
Dyferencjał Brent / URAL (USD/bbl) 1,0 1,7 1,8 2,5
Ropa WTI (USD/bbl) 99 94 49 44
Ropa Canadian Light Sweet (USD/bbl) 91 86 45 40
Gaz Henry Hub (USD/1000m3) 132 155 93 91
Gaz NGX AB-NIT (2A) (USD/1000m3) 107 135 71 60
Modelowa marża downstream (USD/bbl)1 10,7 11,4 13,8 11,7
Modelowa marża rafineryjna (USD/bbl)2 3,4 3,4 8,2 5,3
Modelowa marża petrochemiczna (EUR/t)3 730 781 968 960
Modelowa marża olefinowa (EUR/t)4 471 486 460 347
Marże (crack) z notowań        
Produkty rafineryjne (USD/t)5        
Benzyna 167 167 177 142
ON 119 108 108 71
Lekki olej opałowy 99 93 96 64
Jet A-1 164 156 129 93
Ciężki olej opałowy (234) (225) (142) (125)
SN 150 131 161 177 139
Produkty petrochemiczne (EUR/t)5        
Polietylen6 191 209 459 507
Polipropylen6 298 328 496 529
Etylen 605 589 602 610
Propylen 467 543 488 359
Toluen 249 244 231 201
Benzen 375 432 278 296
Butadien 480 373 295 350
Paraksylen 519 382 416 431

1) Modelowa marża downstream (MMD) = Przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – Koszty (wsad 100% = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny)
2) Modelowa marża rafineryjna = Przychody (Produkty (93,5%) = 36% Benzyna + 43% ON + 14,5% COO) minus koszty (100% wsadu: ropa Brent i pozostałe surowce wyceniane po ropie Brent); ceny produktów wg notowań USD/bbl
3) Modelowa marża petrochemiczna = Przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP homo + 12% PP copo) - ceny produktów wg notowań kontraktowych minus koszty (100% wsadu = 75% Nafta + 25% LS VGO) - ceny produktów wg notowań spot
4) Modelowa marża petrochemiczna na olefinach = przychody (100% Produkty = 50% Etylen + 30% Propylen + 10% Benzen + 10% Toluen) – ceny produktów wg notowań kontraktowych minus koszty(100% wsadu = 75% Nafta + 25% LS VGO); ceny produktów wg notowań. Od 2016 roku Modelowa marża petrochemiczna na olefinach = Przychody (100% Produkty = 0,85*Etylen*54% + 0,92*Propylen*28% + 0,84*Glikole*9% + 0,81*Butadien*6% + 0,8*Tlenek Etylenu*3%) minus koszty (100% Wsad = 100% Nafta); ceny produktów wg notowań

5) Marże (crack) dla produktów rafineryjnych i petrochemicznych (z wyjątkiem polimerów) wyliczone jako różnica pomiędzy notowaniem danego produktu a notowaniem ropy Brent DTD
6) Marża (crack) dla polimerów wyliczona jako różnica pomiędzy notowaniami polimerów a notowaniami monomerów

Kursy walutowe

  Kurs średni1 Kurs na koniec1
Waluta 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
USD/PLN 3,16 3,15 3,77 3,94 3,01 3,51 3,90 4,18
EUR/PLN 4,20 4,19 4,18 4,36 4,15 4,26 4,26 4,42
CZK/PLN 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,16
CAD/PLN 3,07 2,85 2,95 2,98 2,83 3,03 2,81 3,10
CAD/USD 0,97 0,90 0,78 0,76 0,94 0,86 0,72 0,74
USD/LTL 2,60 2,60 bd bd 2,51 2,84 bd bd
EUR/LTL 3,45 3,45 bd bd 3,45 3,45 bd bd
USD/CZK 19,5 20,8 24,6 24,4 19,9 22,8 24,8 25,6
EUR/CZK 26,0 27,5 27,3 27,0 27,4 27,7 27,0 27,0

1) Na podstawie kursów ustalanych przez Narodowy Bank Polski (NBP), Czeski Bank Narodowy i Bank Litwy (w latach 2013-2014)

Konsumpcja paliw1

Kraje, tys.ton 2013 2014 2015 2016
Polska 14 659 14 641 15 522 17 214
Benzyny 3 633 3 653 3 762 3 996
ON 11 026 10 988 11 760 13 217
Litwa 1 303 1 466 1 493 1 700
Benzyny 207 205 205 219
ON 1 096 1 261 1 287 1 481
Czechy 5 708 5 936 6 115 6 291
Benzyny 1 570 1 577 1 576 1 601
ON 4 138 4 359 4 539 4 690
Niemcy 53 302 54 115 55 050 56 764
Benzyny 18 452 18 527 18 228 18 217
ON 34 850 35 588 36 822 38 547

1) Szacunki własne opracowane na bazie dostępnych danych Agencji Rynku Energii S.A., Litewskiego Urzędu Statystycznego, Czeskiego Urzędu Statystycznego i Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Naftowego

EBITDA LIFO, EBIT LIFO, Amortyzacja

EBITDA LIFO

Wyszczególnienie, mln PLN 2013 2014
przed odpisem1
2015 2015 
przed odpisem
 2016  2016
przed odpisem1
Rafineria 466 2 040 4 710 4 743 5 286 5 049
efekt LIFO (Rafineria) (688) (2 417) (1 513) (1 513) 86 86
Petrochemia 1 941 2 170 2 930 33 033 3 039 3 058
efekt LIFO (Petrochemia) 20 (156) 3 3 (1) (1)
Downstream 2 407 4 210 7 640 7 776 8 325 8 107
Detal 1 268 1 416 1 539 1 539 1 794 1 801
Wydobycie (32) 152 (808) 44 182 255
Funkcje korporacyjne (557) (565) (626) (621) (744) (751)
EBITDA LIFO 3 086 5 213 7 745 8 738 9 557 9 412
 

Amortyzacja

Wyszczególnienie, mln PLN 2013 2014
przed odpisem1
2015 2015 
przed odpisem1
2016 2016 
przed odpisem1
Rafineria 958 755 644 644 689 689
Petrochemia 675 653 625 625 628 628
Downstream 1 633 1 408 1 269 1 269 1 317 1 317
Detal 351 355 368 368 392 392
Wydobycie 6 122 173 173 301 301
Funkcje korporacyjne 121 106 85 85 100 100
Amortyzacja 2 111 1 991 1 895 1 895 2 110 2 110
 

EBIT LIFO

Wyszczególnienie, mln PLN 2013 2014
przed odpisem1
2015 2015 
przed odpisem
2016 2016 
przed odpisem1
Rafineria (492) 1 285 4 066 4 099 4 597 4 360
efekt LIFO (Rafineria) (688) (2 417) (1 513) (1 513) 86 86
Petrochemia 1 266 1 517 2 305 2 408 2 411 2 430
efekt LIFO (Petrochemia) 20 (156) 3 3 (1) (1)
Downstream 774 2 802 6 371 6 507 7 008 6 790
Detal 917 1 061 1 171 1 171 1 402 1 409
Wydobycie (38) 30 (981) (129) (119) (46)
Funkcje korporacyjne (678) (671) (711) (706) (844) (851)
EBIT LIFO 975 3 222 5 850 6 843 7 447 7 302

1) odpis z tytułu utraty wartości aktywów zgodnie z MSR 36

 

Segment Downstream

Wyszczególnienie, mln PLN 2013* 2014 2015 2016
Przychody segmentu, w tym: 92 986 85 941 69 611 60 094
Sprzedaż zewnętrzna 77 047 70 549 56 987 49 202
Sprzedaż między segmentami 15 939 15 392 12 624 10 892
Koszty segmentu (92 710) (85 971) (64 963) (54 939)
Pozostałe przychody operacyjne 188 468 276 1 964
Pozostałe koszty operacyjne (399) (5 329) (316) (324)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto (211) (4 861) (40) 1 640
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 41 58 253 298
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisami aktualizującymi 2 407 4 210 7 776 8 107
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) 2 407 (852) 7 640 8 325
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) 1 739 (3 425) 6 130 8 410
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO (EBIT LIFO) przed odpisami aktualizującymi 774 2 802 6 507 6 790
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO (EBIT LIFO) 774 (2 260) 6 371 7 008
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) 106 (4 833) 4 861 7 093
CAPEX 1 596 2 714 2 242 3 533
Sprzedaż produktów (tys. ton) 28 376 27 706 30 380 30 708

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zgodnie z MSSF 11

Segment Detal

Wyszczególnienie, mln PLN 2013* 2014 2015 2016
Przychody segmentu, w tym: 36 624 36 104 31 122 30 121
Sprzedaż zewnętrzna 36 462 35 913 31 052 29 841
Sprzedaż między segmentami 162 191 70 280
Koszty segmentu (35 695) (35 015) (29 934) (28 681)
Pozostałe przychody operacyjne 90 182 50 87
Pozostałe koszty operacyjne (102) (186) (67) (125)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto (12) (4) (17) (38)
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi 1 268 1 416 1 539 1 801
Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) 1 268 1 440 1 539 1 794
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi 917 1 061 1 171 1 409
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) 917 1 085 1 171 1 402
CAPEX 467 345 448 479
Sprzedaż produktów (tys. ton) 7 516 7 776 7 986 8 187

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zgodnie z MSSF 11

Segment Wydobycie

Wyszczególnienie, mln PLN 2013* 2014 2015 2016
Przychody segmentu, w tym: 17 298 215 442
Sprzedaż zewnętrzna 17 298 215 442
Sprzedaż między segmentami 0 0 0 0
Koszty segmentu (48) (271) (347) (537)
Pozostałe przychody operacyjne 83 4 3 60
Pozostałe koszty operacyjne (90) (323) (852) (83)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto (7) (319) (849) (23)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0 0 (1)
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi (32) 152 44 255
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) (32) (170) (808) 182
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi (38) 30 (129) (46)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) (38) (292) (981) (119)
CAPEX 304 499 288 525
Sprzedaż produktów (tys. ton) 17 258 310 558

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zgodnie z MSSF 11

Funkcje Korporacyjne

Wyszczególnienie, mln PLN 2013* 2014 2015 2016
Przychody segmentu, w tym: 314 311 288 351
Sprzedaż zewnętrzna 71 72 82 68
Sprzedaż między segmentami 243 239 206 283
Koszty segmentu (1 078) (1 007) (971) (1 072)
Pozostałe przychody operacyjne 210 112 91 53
Pozostałe koszty operacyjne (123) (86) (119) (176)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto 87 26 (28) (123)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (1) (1) 0 0
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi (557) (565) (621) (751)
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) (557) (565) (626) (744)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi (678) (671) (706) (851)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) (678) (671) (711) (844)
CAPEX 117 230 205 136

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zgodnie z MSSF 11


Przejdź do: