Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Otoczenie Regulacyjne

Kapitały:  

Spółki należące do Grupy ORLEN prowadzą działalność gospodarczą na rynkach regulowanych. Z tego powodu zgodność ich działań z regulacjami stanowi jeden z kluczowych aspektów.

W ramach prowadzonej polityki zarządzania ryzykiem regulacyjnym PKN ORLEN i pozostałe spółki Grupy ORLEN prowadzą oparty o obowiązujące przepisy prawa, w pełni transparentny, otwarty dialog obejmujący między innymi zaangażowanie w opiniowanie projektów rozwiązań legislacyjnych na poziomie ustawodawstwa krajowego oraz wspólnotowego.


POLSKA:

1. Biopaliwa

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek zapewnienia 10% udziału energii odnawialnej w ogólnej ilości energii zużywanej w transporcie w 2020 roku. Do krajowego porządku prawnego dyrektywa ta została implementowana ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (wielokrotnie nowelizowaną). Przedmiotowa ustawa nakłada na krajowe rafinerie i importerów paliw realizację tzw. Narodowego Celu Wskaźnikowego - obowiązek zapewnienia minimalnego udziału paliw odnawialnych (biokomponentów) w ogólnej ilości paliw ciekłych.

W 2016 roku PKN ORLEN brał udział w konsultacjach projektów aktów prawnych związanych z regulacjami biopaliwowymi.

Spółka w szczególności postulowała:

1) obniżenie poziomu NCW

2) wprowadzenie obligatoryjnego blendingu biokomponentów do paliw ciekłych

3) uszczelnienie systemu realizacji NCW w Polsce.  

Ustawą z dnia 30 listopada 2016 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw obniżono poziomy NCW względem poziomów określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z 2013 roku w 2017 roku do 7,1% z 7,8% a w 2018 roku do 7,5% z 8,5%. Fakt, iż współczynnik redukcyjny NCW w 2017 roku będzie wynosić 0,82 oznacza, że finalne, rzeczywiste NCW dla PKN ORLEN w 2017 roku (5,822%) będzie najniższym od roku 2012. Dodatkowo, ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono wymóg realizacji NCW począwszy od 2017 roku przynajmniej w 50% poprzez biokomponenty dodawane do paliw ciekłych pochodzenia naftowego (obligatoryjny blending). Jednocześnie ustawa ta zmodyfikowała definicję podmiotu zobowiązanego do realizacji NCW, rozszerzając ją o wszystkie podmioty dokonujące importu paliw ciekłych do Polski, niezależnie od tego czy działają na podstawie właściwej koncesji czy też nie.  

2. Podatek od sprzedaży detalicznej

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej, która weszła w życie 1 września 2016 roku wprowadza opodatkowanie sprzedaży detalicznej dokonywanej na rzecz konsumentów. Podstawę opodatkowania stanowi przychód netto ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę wolną (ustaloną na 17 mln PLN miesięcznie). Stawki podatku wynoszą: 0,8% od podstawy opodatkowania do kwoty 170 mln PLN i 1,4% od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln PLN. Szacowane koszty dla PKN ORLEN wyliczone były na 18,5 mln PLN miesięcznie, ok. 222 mln PLN rocznie (przy czym szacunek nie obejmował wyłączenia sprzedaży detalicznej dokonywanej na rzecz przedsiębiorców, ze względu na niemożność wyodrębnienia takich danych).

W związku z decyzją Komisji Europejskiej z 19 września 2016 roku, która zawiera m.in. nakaz zawieszenia wszelkiej pomocy niezgodnej z prawem do momentu podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym, w dniu 18 października 2016 roku Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 października 2016 roku, a zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Następnie ustawą z dnia 15 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzono przepis, zgodnie z którym przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 roku.

3. Walka z szarą strefą

W 2016 roku PKN ORLEN brał udział w konsultacjach publicznych do projektów zmian podatkowych oraz administracyjnych mających na celu przeciwdziałanie zjawisku szarej strefy w paliwach ciekłych, w szczególności w zakresie wyłudzania podatku VAT oraz unikaniu realizacji zobowiązań administracyjnych związanych z podażą paliw ciekłych na rynek.   

Ustawa z dnia 7 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (pakiet paliwowy) oraz ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (pakiet energetyczny) wprowadziły  szereg fundamentalnych zmian regulacji rynku paliw ciekłych w Polsce, w tym nowe zasady rozliczania podatku VAT od przywozu paliw ciekłych do Polski, ścisłe powiązanie wymagań podatkowych z wymaganiami koncesyjnymi w Polsce. Powyższe przepisy, których pełne wdrożenie będzie realizowane w 2017 roku, powinny doprowadzić do ustalenia rzeczywistej ilości podmiotów funkcjonujących na rynku, inwentaryzacji infrastruktury paliw ciekłych oraz trwałego zminimalizowania nielegalnej podaży paliw ciekłych na rynek.

4. Liberalizacja rynku gazu

Koncern przez cały 2016 rok kontynuował dialog publiczny w procesie liberalizacji rynku gazu w Polsce dotyczący zniesienia obowiązku zatwierdzania przez Prezesa URE taryf na gaz sprzedawany dla odbiorców biznesowych oraz gospodarstw domowych. Ustawa z dnia 30 listopada 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła harmonogram uwolnienia cen gazu w Polsce, który zakłada, uwolnienie cen gazu dla odbiorców przemysłowych od 1 października 2017 roku a dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2024 roku.

5. Efektywność energetyczna

PKN ORLEN dążąc do efektywnej realizacji celów strategicznych, ukierunkowany jest na ciągłą poprawę efektywności energetycznej, leżącej u podstaw energooszczędnego modelu gospodarki. Podejście to przełożyło się na aktywny udział Spółki w pracach legislacyjnych nad nową ustawą o efektywności energetycznej, która weszła w życie z dniem 1 października 2016 roku. Wprowadzony mechanizm audytu energetycznego PKN ORLEN pozwoli na poprawę wyników finansowych poprzez optymalizacje zużycia energii, przyczyniając się jednocześnie do zmniejszenia wpływu działalności Spółki na środowisko.  Możliwości pomniejszenia kosztów zakupu energii lub gazu ziemnego od zrealizowanych przedsięwzięć proefektywnościowych na majątku objętym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2, czy uwzględnienie ciepła i gazu ziemnego jako rodzaju energii finalnej, których oszczędność uzyskana dzięki realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych będzie mogła być zaliczona w poczet realizacji obowiązku efektywnościowego, Spółka ocenia pozytywnie. Pozwoli to m.in. wypełnić obowiązek uzyskania w każdym roku oszczędności energii finalnej w wysokości 1,5 proc. rocznej sprzedaży energii odbiorcom końcowym i zmniejszenia kosztów zakupu gazu ziemnego.

6. Certyfikaty energetyczne

Po 3-letnim postępowaniu prowadzonym przez Komisję Europejską została wydana decyzja zatwierdzająca certyfikatowy system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji. Komisja Europejska uznała krajowy system wsparcia za zgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, wskazując że jest on zgodny z celami UE w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej przyczyniający się do zwiększenia efektywności pozyskiwania energii. Zgodnie z założeniem program będzie realizowany do 2018 roku. Decyzja ta potwierdza prawidłowość uzyskanego przez PKN ORLEN w ubiegłych latach wsparcia z tytułu wytwarzania energii elektrycznej w zakładowej elektrociepłowni w Płocku, jak również daje możliwość osiągnięcia dalszego wsparcia z tego tytułu dla instalacji kogeneracyjnych.

7. Przedsiębiorstwa energochłonne

W 2016 roku Komisja Europejska zdecydowała się nie zgłaszać zastrzeżeń do środka pomocy polegającego na zmniejszeniu obciążeń związanych z OZE dla przedsiębiorstw energochłonnych uznając jego zgodność z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wprowadzona redukcja kosztów systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz podatku akcyzowego od energii elektrycznej pozwalają na poprawę konkurencyjności produktów Spółki.


CZECHY:

Najważniejsze organy, urzędy i instytucje w otoczeniu regulacyjnym czeskiego Unipetrolu:

Najważniejsze akty prawne mające wpływ na działalność Unipetrolu na rynku czeskim:


 

NIEMCY:

Otoczenie regulacyjne niemieckiej spółki ORLEN Deutschland:

ORLEN Deutschland podlega następującym przepisom prawa i regulacjom:

Ponadto w Niemczech działa szereg ważnych urzędów i instytucji na szczeblu lokalnym, w tym m.in. organy administracji samorządowej (m.in. urzędy ds. budownictwa, urzędy ds. gospodarki wodnej, urzędy ds. gospodarki odpadami), na szczeblu krajowym (m.in. urząd ochrony i bezpieczeństwa danych) i na szczeblu federalnym (m.in. federalny urząd antymonopolowy).


LITWA:

Otoczenie regulacyjne litewskiej spółki ORLEN Lietuva:


KANADA:

Kanadyjsie aktywa prawne i organy regulacyjne w branży ropy naftowej i gazu ziemnego

Kanadyjskie spółki działające w branży ropy naftowej i gazu ziemnego podlegają rozległym regulacjom oraz kontroli działalności (m.in. w kwestii praw do gruntów, poszukiwań, zagospodarowania, wydobycia, przerobu i wzbogacania, transportu oraz wprowadzania do obrotu), wynikającym z przepisów wprowadzanych przez władze różnego szczebla, w wyniku porozumień pomiędzy rządem Kanady i rządami prowincji. Działalności ORLEN Upstream Canada dotyczą regulacje prowincji Alberta, Kolumbia Brytyjska, Saskatchewan i Nowy Brunszwik, w różnorodnych aspektach które muszą być uwzględniane przez podmioty inwestujące w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego. Treść obowiązujących aktów prawnych jest publicznie dostępna. Poniżej przedstawiono kluczowe spośród ustaw, rozporządzeń i porozumień obowiązujących w branży ropy naftowej i gazu ziemnego, zarówno na szczeblu federalnym, jak i w prowincjach, w których spółka prowadzi działalność.

Akty prawne i organy regulacyjne w poszczególnych prowincjach

Ustawy i rozporządzenia obowiązujące w prowincji Alberta

Mines and Minerals Act (Ustawa o kopalniach i kopalinach) - reguluje gospodarowanie i rozporządzanie prawami do kopalń i kopalin należących do Korony (tzn. skarbu państwa), w tym zasady nakładania i pobierania opłat koncesyjnych, czynszów oraz opłat eksploatacyjnych.

Istotne rozporządzenia to:

Responsible Energy Development Act (Ustawa o odpowiedzialnym rozwoju energetyki) — dokument ustanawiający urząd regulacji energetyki dla prowincji Alberta (Alberta Energy Regulator, AER) oraz określający zakres jego uprawnień, strukturę, kompetencje, obowiązki i funkcje

Coal Conservation Act and Coal Conservation Rules (Ustawa o ochronie zasobów węgla oraz zasady ochrony zasobów węgla) — przepisy dotyczące oceny, zagospodarowania i ochrony zasobów węgla w prowincji Alberta

Gas Resources Preservation Act (Ustawa o ochronie zasobów gazu) — dotycząca eksportu gazu ziemnego i propanu z prowincji Alberta

Oil and Gas Conservation Act (Ustawa o ochronie zasobów ropy naftowej i gazu) — dotycząca ochrony i zagospodarowania zasobów ropy naftowej i gazu w prowincji Alberta, w tym ustawowego wprowadzenia zasad bezpiecznego i efektywnego poszukiwania i zagospodarowania zasobów oraz kontroli zanieczyszczenia środowiska. Istotne rozporządzenia i przepisy:

Oil Sands Conservation Act (Ustawa o ochronie piasków roponośnych) — dotycząca ochrony i zagospodarowania zasobów piasków roponośnych w prowincji Alberta w celu zapewnienia sprawnego, efektywnego i opłacalnego zagospodarowania tych zasobów w interesie publicznym. Istotne rozporządzenia i przepisy:

Pipeline Act (Ustawa o rurociągach) — dotycząca budowy i eksploatacji rurociągów w prowincji Alberta. Istotne rozporządzenia i przepisy:

Environmental Protection and Enhancement Act (Ustawa o ochronie środowiska naturalnego i działaniach mających na celu poprawę jego stanu) — dotyczy ochrony, poprawy jakości i rozsądnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego, wskazując proponowane działania wymagające uzyskania zgody lub rejestracji. Istotne rozporządzenia i przepisy:

Water Act (Ustawa o gospodarce wodnej) — zapewnia wparcie i promocję w zakresie ochrony i zagospodarowania zasobów wodnych, w tym rozsądnego wykorzystania wody, z uwzględnieniem m.in. wymogów rozwoju ekonomicznego prowincji Alberta oraz dobrobytu jej mieszkańców. Istotne rozporządzenia i przepisy:

Public Lands Act (Ustawa o gruntach publicznych) — dotyczy korzystania z gruntów publicznych w powiązaniu z ustawą Responsible Energy Development Act (Ustawa o odpowiedzialnym zagospodarowaniu źródeł energii). Istotne rozporządzenia i przepisy:

Urzędy regulacyjne prowincji Alberta

Alberta Energy (Ministerstwo Energetyki Prowincji Alberta) — zarządza zagospodarowaniem nieodnawialnych zasobów w prowincji Alberta, udziela praw do prowadzenia poszukiwań i zagospodarowania złóż, dba o zapewnienie w perspektywie długoterminowej dobrobytu społeczeństwa poprzez odpowiednie zarządzanie zasobami energetycznymi i kopalinami, ich odpowiedzialne zagospodarowanie i rozważne korzystanie z energii.

Alberta Energy Regulator (Urząd Regulacji Energetyki Prowincji Alberta) — jest odpowiedzialny za regulację cyklu życia projektów dotyczących ropy naftowej, piasków roponośnych, gazu ziemnego i węgla w prowincji Alberta, od złożenia wniosku i rozpoczęcia prac terenowych po wydobycie, zakończenie eksploatacji i rekultywację; przeprowadza także ocenę oddziaływania projektów na środowisko.

Natural Resources Conservation Board (Rada ds. Ochrony Zasobów Naturalnych) — jej zadania to przegląd ważniejszych planowanych projektów inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych, a także regulacja w zakresie intensywnej hodowli zwierząt na terenie prowincji Alberta; jako decydent Rada działa zgodnie z zasadami etyki, dbając o interesy prowincji w perspektywie długoterminowej.

Surface Rights Board (Rada ds. Praw Do Gruntów) — jest podmiotem o charakterze quasi-trybunału, udzielającym praw dostępu i pomagającym właścicielom/dzierżawcom gruntów rozwiązywać spory o wynagrodzenie z operatorami w sytuacjach, w których operator zainteresowany jest uzyskaniem dostępu do gruntów prywatnych lub należących do Korony (tzn. skarbu państwa), w celu zagospodarowania kopalin takich, jak ropa naftowa, gaz czy węgiel, lub też budowy i użytkowania rurociągów oraz elektroenergetycznych linii przesyłowych.

Ustawy i rozporządzenia obowiązujące w prowincji Nowy Brunszwik

Oil and Natural Gas Act (Ustawa o ropie naftowej i gazie ziemnym) — dotyczy dzierżawy gruntów, poszukiwań oraz zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w prowincji Nowy Brunszwik. Istotne rozporządzenia:

Petroleum Act (Ustawa o ropie naftowej) — nie weszła jeszcze w życie; ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę Oil and Natural Gas Act (Ustawa o ropie naftowej i gazie ziemnym)

Clean Environment Act (Ustawa o czystości środowiska) — dotyczy przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko dla planowanych projektów w prowincji Nowy Brunszwik. Istotne rozporządzenia:

Organy regulacyjne w prowincji Nowy Brunszwik

Department of Energy and Mines (Departament Energetyki i Kopalń) — reguluje kwestie związane z prawami do gruntów, poszukiwaniami, rozpoznaniem, wydobyciem oraz likwidacją odwiertów w obszarze ropy naftowej i gazu.

Department of Environment and Local Government (Departament Środowiska Naturalnego i Samorząd Lokalny) — odpowiadają za wdrożenie procedury oceny i zatwierdzenia na potrzeby regulacji i kontroli kwestii środowiskowych i społecznych związanych z budową, eksploatacją oraz likwidacją projektów i infrastruktury w obszarze ropy naftowej i gazu ziemnego.

Ustawy i rozporządzenia obowiązujące w prowincji Kolumbia Brytyjska

Petroleum and Natural Gas Act (Ustawa o ropie naftowej i gazie ziemnym) — reguluje gospodarowanie i rozporządzanie prawami do kopalń i kopalin należących do Korony (tzn. skarbu państwa), w tym zasady nakładania i pobierania opłat koncesyjnych, czynszów oraz opłat eksploatacyjnych. Istotne rozporządzenia:

Oil and Gas Activities Act (Ustawa o działalności w obszarze ropy naftowej i gazu ziemnego) — reguluje prowadzenie działalności związanej z poszukiwaniem i zagospodarowaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz konsultacjami w tym zakresie. Istotne rozporządzenia:

Environmental Management Act (Ustawa o zarządzaniu środowiskowym) — zapewnia ochronę zdrowia ludzi oraz jakości wody, gruntów i powietrza w prowincji Kolumbia Brytyjska w oparciu o nowoczesne narzędzia zarządzania środowiskowego.

Organy regulacyjne w prowincji Kolumbia Brytyjska

Ministry of Natural Gas Development (Ministerstwo wydobycia gazu ziemnego) — odpowiada za zarządzanie systemem nabywania praw do gruntów oraz dzierżawy koncesji, na których znajdują się złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w prowincji Kolumbia Brytyjska.

Oil and Gas Commission (Komisja Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego) — niezależny organ, regulacyjny zapewniający nadzór nad działalnością w obszarze wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w prowincji Kolumbia Brytyjska, w tym w zakresie poszukiwania, zagospodarowania, wydobycia, przesyłania rurociągami oraz rekultywacji gruntów.

Surface Rights Board (Rada ds. Praw do Gruntów) — zapewnia wsparcie przy rozwiązywaniu sporów pomiędzy właścicielami gruntów a podmiotami, które potrzebują dostępu do gruntów prywatnych w celu poszukiwania, zagospodarowania lub eksploatacji podziemnych zasobów naturalnych należących do Korony (tzn. skarbu państwa) takich, jak ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel, pozostałe kopaliny oraz źródła energii geotermalnej.

Ustawy i rozporządzenia obowiązujące w prowincji Saskatchewan

The Oil and Gas Conservation Act (Ustawa o ochronie zasobów ropy i gazu) — reguluje właściwe prowadzenie działalności w zakresie poszukiwania i zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w prowincji Saskatchewan oraz optymalizację ich wydobycia. Istotne rozporządzenia:

The Crown Minerals Act (Ustawa o kopalinach należących do Korony) — reguluje dzierżawę praw do wydobycia kopalin należących do Korony oraz zasady pobierania opłat eksploatacyjnych. Istotne rozporządzenia:

The Environmental Assessment Act (Ustawa o ocenach środowiskowych) — ustanawia ramy systemowe w celu zagwarantowania, że zagospodarowanie złóż kopalin obejmuje odpowiednie środki ochrony środowiska naturalnego w oparciu o zintegrowane oceny oddziaływania na środowisko.

The Environmental Management and Protection Act, 2010 (Ustawa o zarządzaniu i ochronie środowiska z 2010 r.)

Organy regulacyjne w prowincji Saskatchewan

Ministry of Economy (Ministerstwo Gospodarki) — reguluje działalność związaną z poszukiwaniem, zagospodarowaniem, eksploatacją oraz ochroną nieodnawialnych zasobów naturalnych, w tym wydaje pozwolenia na działalność poszukiwawczo-wydobywczą.

Ministry of Environment (Ministerstwo Środowiska) — opracowuje naukowe rozwiązania oraz narzędzia zapewniające zgodność z przepisami i ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, których celem jest ochrona środowiska i lokalnych społeczności oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Cele te osiąga dzięki przeprowadzaniu ocen oddziaływania na środowisko, zarządzaniu terenami przemysłowymi oraz kontroli zgodności z przepisami.

Federalne akty prawne i organy regulacyjne

Ustawy i rozporządzenia federalne:

Canada Oil and Gas Operations Act (Federalna ustawa o działalności w branży ropy i gazu) — reguluje działalność związaną w poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem oraz przesyłem ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich znajdujących się pod kontrolą federalnego rządu Kanady. Rozporządzenia wydane na podstawie tej ustawy regulują działalność w zakresie badań geofizycznych, wykonywania odwiertów, prowadzenia wydobycia, budowy instalacji. Odnoszą się także do wymogów finansowych oraz kwestii wycieków i odpadów.

The Canada Petroleum Resources Act (Federalna ustawa o zasobach ropy naftowej) — reguluje kwestie dzierżawy gruntów na obszarze tzw. Frontier Lands (terytoria północne wraz z obszarami morskimi), na których znajdują się złoża ropy naftowej i gazu stanowiące własność federalną, na rzecz spółek poszukujących ropy naftowej i gazu ziemnego i planujących ich wydobycie. Rozporządzenia wydane na podstawie tej ustawy regulują kwestie związane z opłatami eksploatacyjnymi, rejestracją oraz finansowaniem badań.

Canadian Environmental Assessment Act (Federalna ustawa o ocenach środowiskowych) — reguluje kwestię ocen środowiskowych proponowanych projektów w sytuacji, gdy propozycję składa rząd federalny lub gdy realizacja projektu wiąże się z uzyskaniem federalnego finansowania, zgody lub koncesji.

Federalne organy regulacyjne:

National Energy Board (Krajowa Rada ds. Energetyki) — nadzoruje działalność w zakresie ropy naftowej, gazu ziemnego i elektroenergetyki w aspekcie międzynarodowym i kontaktów pomiędzy prowincjami; reguluje budowę i funkcjonowanie sieci rurociągów ropy i gazu ziemnego, przecinających granice międzynarodowe lub granice prowincji.

Natural Resources Canada (Ministerstwo Zasobów Naturalnych) — federalne ministerstwo mające w swojej gestii zasoby naturalne, do którego zadań należą m.in. kształtowanie polityk i programów mających na celu zwiększenie wkładu sektora zasobów naturalnych w gospodarkę. Jego działania koncentrują się na promowaniu zagospodarowania i wykorzystania zasobów naturalnych Kanady w sposób odpowiedzialny oraz zwiększaniu konkurencyjności kanadyjskich produktów pochodzących z eksploatacji zasobów naturalnych.

Canadian Environmental Assessment Agency (Kanadyjska Agencja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko) — odpowiedzialna za przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko na mocy kanadyjskiej Ustawy o ocenach środowiskowych.


Przejdź do: