Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Otoczenie Społeczne

Kapitały:  

PKN ORLEN od chwili swego powstania uczestniczy w inicjatywach zewnętrznych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W grudniu 2003 roku PKN ORLEN przystąpił do inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana Global Compact, deklarując respektowanie zasad z zakresu przestrzegania praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji.

W 2016 roku Grupa ORLEN podjęła działania na rzecz wdrożenia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w spółkach Grupy i całym sektorze energetycznym. Ogłoszone w 2015 roku Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ mają znacznie szerszy zakres niż Milenijne Cele Rozwoju. 17 Celów i 169 zadań obejmuje szerokie spektrum problemów, w których rozwiązywaniu znaczący udział mieć będzie odpowiedzialny biznes.

Kolejny projekt to Responsible Care, światowa inicjatywa przemysłu chemicznego zobowiązująca zakłady chemiczne do wspólnej pracy w celu systematycznego poprawiania bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska (tzw. triada HSE – Health, Safety, Environment) oraz otwartej komunikacji o swoich działaniach. PKN ORLEN uczestniczy w Programie od 1997 roku (przystąpił do niego poprzednik prawny Koncernu). W kolejnych latach dołączyły spółki Grupy ORLEN, tj. ANWIL, Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” oraz Basell Orlen Polyolefins. Tym samym dobrowolnie zobowiązały się do działania na rzecz ciągłego zmniejszania swej uciążliwości dla otaczającego środowiska, poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia swoich pracowników, a także społeczności lokalnej. W 2007 roku została podpisana Deklaracja Poparcia dla Światowej Karty Responsible Care. Powstała ona z inicjatywy Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Chemicznych (ICCA) i jest rodzajem dobrowolnej samoregulacji branży chemicznej, zmierzającej do poszanowania ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi na całym świecie. Określa także możliwości sprostania wyzwaniom jakie niesie ze sobą zasada zrównoważonego rozwoju, a także właściwe zarządzanie chemikaliami, zobowiązuje również do zwiększenia przejrzystości działań przemysłu chemicznego. Kolejnym krokiem była aktualizacja Światowej Karty Responsible Care, która miała miejsce w roku 2015. Nowa wersja skupia się przede wszystkim na roli i odpowiedzialności oraz zaangażowaniu światowych koncernów chemicznych we wsparcie rozwoju Programu.

Z uwagi na trendy globalne i konsumenckie strategie CSR muszą nie tylko odpowiadać na aktualne wyzwania, ale także je proaktywnie wyprzedzać. Takim działaniem była z pewnością inicjatywa firm energetycznych, które zdecydowały się podpisać „Deklarację zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej”. PKN ORLEN znalazł się w ich gronie w 2010 roku. Sygnatariusze Deklaracji uznali, że „…wspólne wysiłki muszą koncentrować się na stosowaniu i promowaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju”. Takie działania firm energetycznych sprzyjają tworzeniu wspólnej wartości, wnoszą także wkład w rozwiązywanie ważnych problemów społecznych.

Istotnym wydarzeniem było podpisanie w 2014 roku przez PKN ORLEN „Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Koncern stał się tym samym jedną z firm wspierających realizację "Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050. Dokument nawiązuje do międzynarodowej inicjatywy Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development). Projekt integruje polskie przedsiębiorstwa wokół idei zrównoważonego rozwoju określając kluczowe wyzwania i obszary priorytetowe, w których oczekiwana jest aktywność biznesu jego wsparcie dla przemian społeczno-gospodarczych. Od 2015 roku PKN ORLEN oraz spółka ORLEN Eko aktywnie działają w Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju, która powstała przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Podczas Kongresu „Polska Chemia" w 2015 Koncern podpisał „Deklarację wspierania idei zrównoważonego rozwoju branży chemicznej". Sygnatariusze tego dokumentu stwierdzili: „Świadomi roli branży chemicznej w kształtowaniu nowoczesnej gospodarki oraz jej wpływu na rozwój innych dziedzin przemysłu, dążymy do tego, aby poprzez działania i inicjatywy podejmowane w naszych przedsiębiorstwach aktywnie wspierać wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju.”

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT)

Misją PPPT jest stworzenie oraz trwały rozwój liczącego się w Europie ośrodka gospodarczego, bazującego na przemyśle i nowoczesnych technologiach, w którym jego lokatorzy znajdują dogodne warunki dla prowadzenia biznesu. Park powstał z inicjatywy Miasta Płock i PKN ORLEN. Porozumienie dotyczące jego powołania zostało podpisane w 2003 roku, a zarządzająca nim spółka rozpoczęła działalność dwa lata później. Celem jest zbudowanie spójnego obszaru, gdzie synergie nauki, badań i wiedzy wykorzystywane są dla wytwarzania najnowszych produktów, technologii i usług, które pobudzają rozwój gospodarczy i działają na rzecz tworzenia miejsc pracy. Park jest miejscem, w którym kreowane i wspierane są procesy gospodarcze oparte na innowacyjnych projektach oraz programach naukowo-badawczych.

Partnerskie relacje z organizacjami pozarządowymi

PKN ORLEN i spółki Grupy ORLEN aktywnie działają na rzecz trzeciego sektora. Na uwagę zasługuje program partnerstw międzysektorowych, w którym uczestniczą dwie organizacje mające istotny wpływ na aktywizację społeczności lokalnych w Płocku oraz Ostrowie Wielkopolskim i najbliższym regionie. Celem partnerstw jest poprawa jakości życia w regionach, w których PKN ORLEN prowadzi działania biznesowe. Podstawowymi adresatami są lokalne NGO’sy realizujące innowacyjne projekty na rzecz społeczności lokalnej. Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” będąca pionierską w skali Polski inicjatywą, została powołana do życia przez Urząd Miasta Płocka, PKN ORLEN i Basell Orlen Polyolefins. Jej działania służące podwyższaniu jakości życia w Płocku realizowane są dzięki zaangażowaniu fundatorów. Fundacja wspiera finansowo płockie stowarzyszenia, kluby i fundacje w pracy na rzecz poprawy życia mieszkańców Płocka w każdej dziedzinie, począwszy od sportu, przez opiekę społeczną i kulturę. W 2014 r. zainaugurowała konkurs dla grup nieformalnych i osób indywidualnych, a rok wcześniej rozpoczęła nową metodę pracy z dziećmi opartą na pedagogice podwórkowej (streetworking).

Podobne cele realizuje Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego”. W roku 2004 roku Gmina Miasta Ostrów Wielkopolski, PKN ORLEN i UNDP powołały Fundusz Grantowy, który w 2006 roku został przekształcony w Stowarzyszenie. Utworzyły je Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Odolanów oraz Gmina Ostrów Wielkopolski. Głównym celem Stowarzyszenia jest współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi szczególnie w zakresie realizacji ciekawych inicjatyw związanych z kulturą, sztuką oraz dziedzictwem narodowym, nauką i edukacją, profilaktyką i ochroną zdrowia, opieką społeczną i rozwiązywaniem problemów społecznych, sportem i kulturą fizyczną. Jego głównym darczyńcą jest PKN ORLEN. Beneficjentami obu tych programów są lokalne organizacje pozarządowe, społecznicy, mieszkańcy, klienci, dostawcy, podwykonawcy a także instytucje medyczne, kulturalne, oświatowe, podmioty zajmujące się opieką społeczną.

PKN ORLEN jest także jednym z Fundatorów Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, wyjątkowego miejsca na mapie Polski, dokumentującego historię polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego. Jej celem jest utrzymanie, rozwój i promocja muzeum, zabezpieczanie urządzeń o znaczeniu historycznym, powiększanie ekspozycji, dbałość o dziedzictwo kulturowe. To jedyne muzeum znajdujące się na terenie czynnej kopalni ropy naftowej. Można tam zobaczyć między innymi wciąż działające XIX - wieczne szyby naftowe Fundacja tworzy także płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi ochroną aparatury, sprzętu i dokumentów przemysłu naftowego i gazownictwa. Wpisuje się to w szeroko rozumianą dbałość o dziedzictwo kulturowe i wspieranie kultury oraz ochronę zabytków polskiej kultury, w tym przypadku w zakresie związanym z przemysłem naftowym i gazowniczym.

PKN ORLEN w roku 2015 dołączył do grona fundatorów Polskiej Fundacji Narodowej, która stawia sobie za cel m.in. promocję i ochronę wizerunku Rzeczpospolitej Polskiej oraz polskiej gospodarki.

Fair Trade

Już od roku 2008 w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro dostępna jest wyłącznie kawa sygnowana znakiem Fair Trade. Termin ten jest używany dla określonego systemu certyfikacji i oznaczania produktów Sprawiedliwego Handlu (ang. Fair Trade). Sprawiedliwy Handel to zorganizowany ruch społeczny, który wykorzystuje podejście rynkowe, aby poprawiać sytuację mieszkańców krajów rozwijających się oraz promować zrównoważony rozwój. Poza korzystną ceną, producenci otrzymują od partnerów handlowych wsparcie, aby móc prowadzić swoją działalność w sposób zrównoważony, bezpieczny dla ludzi i środowiska, oraz rozwijać swoją społeczność na zasadach demokratycznych. Do zwolenników i propagatorów Sprawiedliwego Handlu należy szerokie grono organizacji społecznych i handlowych, które aktywnie działają i lobbują na arenie międzynarodowej na rzecz większej równości w podziale zysków, jakie generuje handel międzynarodowy. Istotnym elementem tej idei jest wspieranie i promowanie zrównoważonego stylu życia oraz zwiększanie wiedzy i świadomości konsumentów.

System pomocy w transporcie materiałów niebezpiecznych (SPOT)

Grupa ORLEN odgrywa niezwykle istotną rolę w ważnym dla bezpieczeństwa Systemie Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych, który wspomaga likwidację skutków zdarzeń wypadkowych z udziałem chemikaliów. Jego podstawę stanowi sieć odpowiednio wyposażonych ośrodków regionalnych. Centrum Krajowe SPOT znajduje się w Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN w Płocku i w ramach I stopnia pomocy udziela informacji drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem strony internetowej. W Systemie znajdują się także spółki ORLEN Paliwa oraz ORLEN Południe i ANWIL. Nadrzędnym celem Systemu jest ograniczenie skutków awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych, poprzez wsparcie działań operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych na terenie kraju.

Organizacje i stowarzyszenia

Przedstawiciele Grupy ORLEN aktywnie działają w wielu stowarzyszeniach i organizacjach o różnym charakterze. Członkostwo w nich traktowane jest jako ważny element funkcjonowania na polskiej oraz europejskiej scenie gospodarczej i społecznej.

Główne korzyści wynikające z przynależności to przede wszystkim możliwość pozyskania wiedzy, bieżący dostęp do informacji na temat projektów aktów normatywnych dotyczących sektora rafineryjno‑petrochemicznego na rynku polskim i europejskim, dostęp do zagranicznych wyników badań i rozwiązań technicznych, ale także możliwość dzielenia się wiedzą i pozyskiwania nowych doświadczeń. Aktywność w nich to także sposób na budowanie trwałych relacji z otoczeniem szczególnie dzięki aktywności w organizacjach pracodawców czy promujących ideę odpowiedzialnego biznesu.

Organizacje i stowarzyszenia - członkostwo PKN ORLEN w 2016 roku

WYBRANE ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH CZŁONKAMI W 2016 ROKU BYŁY POZOSTAŁE SPÓŁKI GRUPY ORLEN:

Unipetrol:

ORLEN Upstream Canada:

ORLEN Południe:


Przejdź do: