Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Outlook CSR 2017+

Kapitały:  

PKN ORLEN od 2015 roku realizuje strategię CSR. Jej podstawą jest założenie, że „Realizując strategię biznesową, zawsze pamiętamy, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia, w którym funkcjonujemy oraz opierać się o zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie z zasobów.”

Strategia CSR jest ściśle związana z biznesową. Bazując na „Wartościach i zasadach postępowania PKN ORLEN S.A.”, motywuje pracowników do poszukiwania nowych pomysłów oraz innowacyjnych rozwiązań. Wspierając biznes buduje poczucie współodpowiedzialności za wdrażanie CSR w organizacji oraz promuje ideę odpowiedzialności i zaangażowania wśród Interesariuszy. Przyszłe działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu będą więc wypadkową założeń ogłoszonej w grudniu 2016 roku nowej Strategii Grupy ORLEN na lata 2017 – 2021, której filarami są budowa wartości, ludzie i siła finansowa.

Rok 2017 to ostatni etap wdrażania Strategii CSR na lata 2015 – 2017. Oznacza to, że w tym roku trwają już prace nad nową strategią społecznej odpowiedzialności biznesu. Zostanie ona zbudowana w oparciu o założenia strategii biznesowej oraz trendy CSR, a przede wszystkim potrzeby Grupy ORLEN i oczekiwania jej interesariuszy. Istotne znaczenie będą miały również Cele Zrównoważonego Rozwoju ogłoszone przez ONZ w 2015 roku. Dodatkowym elementem, który należy uwzględnić to obowiązek raportowania danych niefinansowych.

Strategie biznesowe firm muszą obecnie odpowiadać na wyzwania, które niesie ze sobą cywilizacja, postęp oraz zmieniające się oczekiwania Interesariuszy. Odpowiedzialne przywództwo, a co za tym idzie rozwijanie biznesu w sposób zrównoważony to sposób na ograniczenie ryzyk, budowanie zaufania do marki i jej reputacji. Odpowiedzialne zarządzanie w Grupie ORLEN zdeterminowane jest myśleniem o wpływie działalności Koncernu na otoczenie bliskie i dalekie, na przewidywaniu jej skutków na dziś, myśleniu o tym co oznacza ona dla przyszłych pokoleń. Sukcesy nie są już mierzone osiągniętym zyskiem. Istotą jest umiejętność długoterminowego budowania wartości, a więc zarządzanie wartością firmy.

Trendy
Społeczna odpowiedzialność biznesu w najbliższej przyszłości będzie determinowana przez kilka trendów. Z pewnością wpłynie na nią realizacja ogłoszonych przez ONZ we wrześniu 2015 roku Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDG’s – Sustainabilty Development Goal’s). Dokument zawiera 17 założeń oraz 169 szczegółowych celów koncentrujących się wokół eliminacji ubóstwa, walki z nierównością, przeciwdziałaniu zmianom klimatu w perspektywie najbliższych 15 lat. Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa do realizacji tych celów parlamenty i rządy lokalne, społeczeństwo obywatelskie, ale także firmy i przedsiębiorców. PKN ORLEN aktywnie włączył się w ich wdrażanie w Polsce będąc partnerem warsztatów dla spółek z sektora paliwowego. Spółka już zidentyfikowała szereg takich projektów. Bierze pod uwagę m.in. wdrażanie SDG’s planując kolejne działania.


Grupa ORLEN w swoich działaniach uwzględnia także przyjęte w czerwcu 2011 roku przez ONZ „Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka” (ang. UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the UN “Protect, Respect and Remedy” Framework) oraz towarzyszące im ramy sprawozdawczości. Wytyczne te „określają obowiązki państwa w zakresie zabezpieczenia praw człowieka. Co szczególnie ważne dla biznesu wskazują na odpowiedzialność biznesu za poszanowanie praw człowieka oraz zwiększenie dostępu osób poszkodowanych do skutecznych środków zaradczych. Powinny być stosowane w odniesieniu do wszystkich państw i przedsiębiorstw.

Kolejny trend to rozwój kapitału społecznego. Warunkiem sukcesu jest tu przede wszystkim dialog oparty na zaufaniu. Budowanie na tej bazie trwałych relacji ma przynosić korzyści wszystkim uczestnikom procesu. Niezmiennym trendem w tym obszarze pozostaje ochrona praw człowieka.

W Polsce nad zachowaniami prospołecznymi ciągle dominują postawy indywidualistyczne. Edukacja i otwarte, transparentne działania biznesu mogą wpłynąć na ich zmianę. A jednym z elementów transparentności jest otwarta, rzetelna komunikacja. Oczekiwania w tym zakresie, ale też obowiązki rosną. Stąd kolejnym ważnym trendem, o którym należy wspomnieć jest raportowanie danych niefinansowych. Przy czym o ile dotychczas było ono dobrowolnym działaniem firm, o tyle wraz z wejściem w życie Dyrektywy unijnej 2014/95/UE dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych staje się ono od 2017 roku obowiązkiem spółek giełdowych, banków oraz funduszy inwestycyjnych, które zatrudniają ponad 500 osób i mają sumę bilansową powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR. Założenia wspomnianej Dyrektywy zostały ujęte w Ustawie o rachunkowości opublikowanej w dniu 15 grudnia 2016 roku. Należy przyjąć, że może to spowodować wzrost znaczenia danych niefinansowych dla analityków oraz inwestorów. Oznacza to bowiem obowiązek ujawniania danych pozafinansowych, m.in. z zakresu wpływu na środowisko, polityki różnorodności, poszanowania praw człowieka, oceny ryzyk i szeregu innych. Ujawnianie tych informacji oparte jest na zasadzie „stosuj lub wyjaśnij" (ang. comply or explain).

Z pewnością raportowanie zintegrowane, obejmujące kwestie niefinanso­we i finansowe, umożliwia lepsze określenie stanu firmy niż same dane finansowe. Raporty przygotowywane zgod­nie z nowymi standardami będą musiały zawierać informacje o po­lityce społecznej, pracowniczej i środowiskowej, przeciwdzia­łaniu korupcji czy poszanowaniu praw człowieka.

PKN ORLEN raporty społeczne publikuje już od 2003 roku, od roku 2008 zgodnie ze standardem Global Reporting Initiative. W 2015 roku Koncern wydał pierwszy Raport zintegrowany. Kolejne opracowywane są w tej właśnie formule.
Trendem widocznym od paru lat, którego znaczenie wciąż rośnie, jest zrównoważony łańcuch dostaw. Rzeczą oczywistą staje się stosowanie wysokich standardów w całym łańcuchu dostaw. A odpowiedzialny pracodawca musi brać pod uwagę oczekiwania pracowników dotyczące respektowania ich praw, zapewniania bezpieczeństwa, działania zgodnie z wartościami.

Podstawy odpowiedzialnego biznesu
Głównym celem działań CSR prowadzonych przez Grupę ORLEN jest tworzenie wartości zarówno dla spółek Grupy, jak i jej Interesariuszy. Etyczne, społeczne i środowiskowe aspekty funkcjonowania są wpisane nie tylko w Strategię CSR, ale przede wszystkim stanowią codzienność w biznesowym funkcjonowaniu Grupy.

Działania społeczne Grupy ORLEN są nie tylko potrzebą Koncernu i jego odpowiedzią na oczekiwania społeczne. Przede wszystkim wzmacniają jego pozycję biznesową, ale też potwierdzają, że Koncern ma świadomość swojej roli w skali szerszej. Dlatego bierze pod uwagę wyzwania stawiane przed firmami w „Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”, która zakłada aktywną postawę biznesu na rzecz wsparcia przemian społeczno-gospodarczych. Nawiązuje ona do międzynarodowej inicjatywy Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ang. World Business Council for Sustainable Development). Dokument wskazuje główne wyzwania oraz określa działania prowadzące do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Za priorytetowe zostało uznanych sześć obszarów, tj. kapitał społeczny, kapitał ludzki, infrastruktura, zasoby naturalne, energia, a także jakość państwa i instytucji publicznych.

Sposób działania biznesu w przyszłości determinują także standardy CSR, których stosowania oczekuje się od odpowiedzialnych firm. Należą do nich z pewnością zasady Global Compact, które znajdują swoje odzwierciedlenie, m.in. w „Wartościach i zasadach postępowania PKN ORLEN S.A.”, jak i realizowanej obecnie Strategii CSR. Ale są to też standardy raportowania, jak Global Reporting Initiative, wytyczne branżowe, np. IPIECA (ang. The International Petroleum Industry Environmental Conservation Association) czy też wytyczne OECD (Europejska Organizacja Współpracy i Rozwoju, ang. Organisation for Economic Coorporation and Development) dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Zarówno w działaniach, jak i raportowaniu uwzględniamy także siedem obszarów opisanych w normie ISO 26000, zawierającej wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności.

Biznesowym aspektem działań społecznych jest obecność odpowiedzialnych spółek w indeksach giełdowych, np. Dow Jones Sustainability Group Indexes czy FTSE4GOOD, a w Polsce RESPECT Index. Już od roku 2009, czyli od chwili powstania Indeksu PKN ORLEN z sukcesem przechodzi trudną kwalifikację i jest w nim notowany. W grudniu 2016 roku powstał indeks „FTSE4Good Emerging Index” w skład którego zakwalifikowano akcje PKN ORLEN, więc tym samym Koncern został uznany za spółkę stosującą wysoki poziom zaangażowania w dziedzinach ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i stosowania dobrych praktyk.

Zważywszy na rosnącą liczbę inwestorów, dla których znaczenie ma to, czy firma jest zarządzana w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, dba o wysoki poziom relacji inwestorskich, regularnie raportuje dane finansowe. Jest to referencja dla potencjalnych inwestorów, którzy poszukują atrakcyjnych, pewnych inwestycji.

Wybrane kierunki działania
Grupa ORLEN konsekwentnie buduje wizerunek odpowiedzialnej spółki, stawia na angażowanie interesariuszy i zaangażowanie społeczne.

Prowadzi szereg działań z zakresu sponsoringu społecznego. Będą one kontynuowane w najbliższych latach. Spośród aktywności z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu w Grupie ORLEN nadal dominują kwestie ekologii, zaangażowanie w sport, kwestie zdrowia i bezpieczeństwa, zaangażowanie społeczne, dobroczynność oraz mecenat kultury.

Na uwagę zasługuje wieloletnie zaangażowanie w rozwój trzeciego sektora. Systematycznie rozwija się działalność korporacyjnej Fundacji ORLEN – Dar Serca. Rośnie liczba projektów realizowanych w ramach programu partnerstw międzysektorowych realizowanego przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka oraz Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Bogatą tradycję i nowe kierunki działania łączy w swej działalności Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.

Pojawiły się także nowe kierunki działania skoncentrowane na promowaniu polskości i elementów narodowych. Jest to z jednej strony sponsoring sportu narodowego drugiej otwarcie na wysoką kulturę. Istotnym elementem tych działań jest udział w Polskiej Fundacji Narodowej, która stawia sobie za cel między innymi promocję i ochronę wizerunku Rzeczypospolitej Polski oraz polskiej gospodarki, wspieranie działalności na rzecz rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, a także wspieranie działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocję wiedzy o historii, gospodarce i kulturze polskiej oraz postaw patriotycznych. Na uwagę zasługuje fakt, że jednym z celów jej działania jest także ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Za swój statutowy cel Fundacja uznała także wspieranie działalności mających na celu promocję oraz realizację zasad biznesu społecznie odpowiedzialnego.


Przejdź do: