Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Podstawowe informacje

Kapitały:  

5.1. Podstawowa działalność Grupy ORLEN
5.2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
5.3. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz zasady przeliczania danych finansowych dla celów  konsolidacji
5.4. Polityka rachunkowości
5.5. Wpływ zmian standardów i interpretacji MSSF na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN

5.1.PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY ORLEN

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7 („Spółka”, „PKN ORLEN”, „Emitent”, „Jednostka Dominująca”)  powstał z połączenia Petrochemii Płock S.A. z Centralą Produktów Naftowych S.A. w dniu 7 września 1999 roku.

PKN ORLEN wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Grupa ORLEN”, „Grupa”) jest jednym z największych i najbardziej nowoczesnych koncernów  paliwowo - energetycznych w Europie Środkowej działającym na rynku polskim, litewskim, czeskim i niemieckim. Grupa ponadto posiada jednostki zlokalizowane na terenie Malty, Szwecji, Holandii, Słowacji, Węgier, Estonii i Łotwy oraz USA i Kanady.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy ORLEN jest przerób ropy naftowej oraz produkcja paliw, wyrobów petrochemicznych i chemicznych, jak również sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów paliwowych. Grupa ORLEN prowadzi także  poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów oraz wytwarza, prowadzi dystrybucję i obrót energią elektryczną i cieplną.

Przedmiotem działalności spółek Grupy ORLEN jest również działalność usługowa: magazynowanie ropy naftowej i paliw, usługi transportowe, usługi konserwacyjno-remontowe, laboratoryjne, ochrony, projektowe, administracyjne oraz ubezpieczeniowe i finansowe. Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 9.1.

Od 26 listopada 1999 roku akcje PKN ORLEN są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w systemie notowań ciągłych. Na rynku kapitałowym obecna jest także jedna ze spółek zależnych PKN ORLEN - Unipetrol a.s., której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze.

5.2.PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), obejmującymi Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje Stałego Komitetu ds. Interpretacji (SKI) i Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską (UE) i weszły w życie do końca 2016 roku. Grupa zastosowała wszystkie MSR i MSSF zgodnie z datą wejścia ich w życie.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz nieruchomości inwestycyjnych, które zostały wycenione w wartości godziwej. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe z wyjątkiem skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostało sporządzone zgodnie z zasadą memoriału.

Zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz.133, ze zmianami Dz.U. 2016 r. poz.860) („Rozporządzenie”) i obejmuje roczny okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku i okres porównawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie przedstawia rzetelnie sytuację finansową i majątkową Grupy ORLEN na dzień 31 grudnia 2016 roku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę ORLEN w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę ORLEN. Czas trwania Jednostki Dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy ORLEN jest nieoznaczony.

5.3.WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA PREZENTACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ ZASADY  PRZELICZENIA DANYCH FINANSOWYCH DLA CELÓW KONSOLIDACJI

Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej i walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski (PLN). Dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zaprezentowano w milionach PLN (mln PLN), chyba że w konkretnych sytuacjach podano inaczej.

Przeliczenie na PLN sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych dla celów konsolidacji:

Różnice kursowe powstałe w wyniku powyższych przeliczeń ujmowane są w kapitale własnym jako różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą.

WALUTA Kurs średni w okresie sprawozdawczym Kurs na koniec okresu sprawozdawczego
  2016 2015 31/12/2016 31/12/2015
EUR/PLN 4,3648 4,1841 4,4240 4,2615
USD/PLN 3,9459 3,7717 4,1793 3,9011
CZK/PLN 0,1614 0,1534 0,1637 0,1577
CAD/PLN 2,9772 2,9532 3,0995 2,8102

5.4.POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Istotne zasady rachunkowości oraz istotne wartości oparte na osądach i szacunkach zostały przedstawione jako element poszczególnych not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Grupa stosowała zasady rachunkowości w sposób ciągły dla wszystkich prezentowanych okresów sprawozdawczych.

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu dokonania profesjonalnych osądów oraz szacunków i założeń, które mają wpływ na prezentowane wartości. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę profesjonalnego osądu, co do wartości księgowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł.

W istotnych kwestiach Zarząd dokonując osądów, szacunków czy też przyjmując założenia może opierać się na opiniach niezależnych ekspertów. Osądy, szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji.

Wybrane zasady rachunkowości Nota
Segmenty działalności 6.1
Przychody ze sprzedaży 7.1.1
Koszty 7.1.3
Podatek dochodowy 7.1.7
Rzeczowe aktywa trwałe 7.2.1
Działalność poszukiwań i wydobycia zasobów mineralnych 7.2.1
Wartości niematerialne 7.2.2
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 7.2.4
Zapasy 7.2.5.1
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 7.2.5.2
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 7.2.5.3
Dług netto 7.2.6
Kapitał własny 7.2.7
Rezerwy 7.2.9
Instrumenty finansowe 7.3
Ustalanie wartości godziwej 7.3
Leasing 7.4.2
Aktywa i zobowiązania warunkowe 7.4.4
Inwestycje w jednostkach zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych 9.1
 

5.5.WPŁYW ZMIAN STANDARDÓW MSSF NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ORLEN

Standardy opublikowane i zatwierdzone przez Unię Europejską, jeszcze nieobowiązujące

MSSF 9 - Instrumenty finansowe

Grupa dokonała wstępnej analizy wpływu zastosowania Modelu Straty Oczekiwanej do oceny ryzyka kredytowego dla należności nieprzeterminowanych na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz dla danych historycznych. Na podstawie wyników analizy, Grupa nie oczekuje, że nowy standard będzie miał znaczący wpływ na jej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

MSSF 15 - Przychody z umów z klientami

Grupa rozpoczęła proces oceny wpływu zastosowania głównych założeń MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” na skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dokonała wstępnej analizy w ramach tzw. pięciostopniowego modelu rozpoznawania przychodów. Model ten zakłada, że przychody powinny być ujęte wówczas, gdy (lub w stopniu, w jakim) jednostka przekazuje klientowi kontrolę nad dobrami lub usługami, oraz w kwocie, do jakiej jednostka oczekuje być uprawniona. Zależnie od spełnienia określonych kryteriów, przychody są rozkładane w czasie, w sposób obrazujący wykonanie umowy przez jednostkę, lub ujmowane jednorazowo, w momencie, gdy kontrola nad dobrami lub usługami jest przeniesiona na klienta. Wstępna analiza miała na celu identyfikację istotnych kontraktów zawieranych w ramach: sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz działalności wydobywczej, które potencjalnie mogłyby zawierać elementy wpływające na moment rozpoznania przychodów oraz ich wysokość w danym okresie sprawozdawczym, w szczególności w odniesieniu do: kontraktów długoterminowych, wieloelementowych oraz wzajemnie powiązanych, istotnych elementów finansowania, wynagrodzenia zmiennego, bonusów handlowych czy stosowanych w kontraktach kar lub premii. W 2017 roku analiza oceny wpływu MSSF 15 zostanie rozszerzona na inne typy kontraktów. Grupa oczekuje, że wyniki pełnej analizy wpływu MSSF 15 na dane Grupy będą dostępne w II połowie 2017 roku. Grupa na podstawie przeprowadzonych wstępnie analiz ocenia, że w momencie początkowego zastosowania, tj. w okresie rozpoczynającym się 1 stycznia 2018 roku, MSSF 15 nie będzie miał istotnego wpływu na moment ujęcia i kwotę przychodów rozpoznanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy.

Standardy przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), oczekujące na zatwierdzenie przez UE

MSSF 16 – Leasing

Ujęcie leasingu operacyjnego w sprawozdaniu z sytuacji finansowej spowoduje rozpoznanie nowego składnika aktywów – prawa do użytkowania przedmiotu leasingu – oraz nowego zobowiązania – zobowiązania do dokonania płatności z tytułu leasingu. Prawa do użytkowania aktywów w leasingu podlegać będą umorzeniu natomiast od zobowiązania naliczane będą odsetki. Oczekuje się, że w momencie początkowego zastosowania standard może mieć istotny wpływ na zwiększenie pozycji aktywa trwałe i zobowiązania z tytułu leasingu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy w szczególności w odniesieniu do umów leasingu operacyjnego (dzierżawa, najem) dotyczących głównie stacji paliw, środków transportu i sprzętu komputerowego, które zostały zaprezentowane w nocie 7.4.2.1. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa nie dysponuje wiarygodnym szacunkiem wpływu MSSF 16 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, ponieważ jest w trakcie jego analizy.

Grupa zamierza przyjąć wymienione powyżej nowe standardy MSSF opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lecz nieobowiązujące do dnia zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego zgodnie z datą ich wejścia w życie.

Standardy i Interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), oczekujące na zatwierdzenie przez UE, które zgodnie z oczekiwaniami nie będą miały istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN


Przejdź do: