Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Pośredni Wpływ Ekonomiczny

Kapitały:  

Grupa ORLEN to 70 spółek, w tym 59 spółek zależnych, zlokalizowanych w Polsce i za granicą. Wszystkie działają zgodnie z zasadami Strategii CSR, która zakłada, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia, w którym funkcjonujemy.

Spółki wchodzące w skład Grupy ORLEN przywiązują szczególną wagę do właściwego wywiązywania się z roli odpowiedzialnego członka społeczności. Grupa ORLEN bierze pod uwagę zarówno bezpośredni wpływ na swoje otoczenie, jak i oddziaływanie pośrednie. Jest pracodawcą, podatnikiem, sponsorem, dobroczyńcą, partnerem dla licznych dostawców, instytucji, organizacji.

Zatrudnienie
Grupa ORLEN w 2016 roku zatrudniała łącznie 19,7 tys. osób. Wywiera w ten sposób wpływ nie tylko na życie osób zatrudnionych, ale także ich bliskich.

Według stanu na 31 grudnia 2016 roku, przykładowo, spółka ANWIL zatrudniała 1 232 osoby. Natomiast w spółce ORLEN Południe pracowało 639 osób, a kolejne znalazły zatrudnienie w jej grupie kapitałowej. Segment wydobycia w roku 2016 dał zatrudnienie 142 osobom (ORLEN Upstream – 97, ORLEN Upstream Canada – 42, FX Energy - 3). Pracownikami spółki IKS Solino w 2016 roku było 258 osób, a Grupa Unipetrol była pracodawcą dla 4 497 osób.

Podatki
Tylko w przypadku PKN ORLEN łączna kwota zobowiązań podatkowych w roku 2016 sięgnęła 28 mld PLN. W Płocku, gdzie mieści się Zakład Produkcyjny PKN ORLEN, kwota zapłaconych podatków w 2016 roku wyniosła 166 mln PLN.

Istotą odpowiedzialności w tym obszarze jest rzetelne wywiązywanie się z nałożonych prawem obowiązków.

ANWIL wnosi podatki na rzecz Włocławka z tytułu nieruchomości, środków transportu, wieczystego użytkowania gruntu, a także podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. W roku 2016 była to kwota ponad 120 mln PLN.

Wartość podatków oraz obciążeń fiskalnych, tj. podatek VAT, PIT oraz narzuty na wynagrodzenia w spółkach ORLEN Upstream i FX Energy Poland w roku 2016 sięgnęła prawie 10 mln zł. Ponadto, w związku z prowadzoną działalnością poszukiwawczo-wydobywczą, w minionym roku obie spółki dokonały łącznie płatności na rzecz administracji publicznej z tytułu opłaty za użytkowanie górnicze i opłaty eksploatacyjnej w wysokości blisko 2,5 mln PLN. W związku z nadwyżką wartości naliczonego podatku od sprzedaży (General Sales Tax; GST) względem kwot należnych, powstałych w ramach prowadzonej przez ORLEN Upstream Canada w 2016 roku działalności operacyjnej i inwestycyjnej, spółka uzyskała zwrot podatku. Jednocześnie podatki i opłaty wynikające z prowadzenia działalności poszukiwawczo-wydobywczej poniesione na rzecz administracji publicznej w Kanadzie, takie jak tantiemy, opłaty licencyjne oraz dzierżawne wyniosły 18,1 mln PLN1.

Spółka ORLEN Południe w roku 2016 z tytułu podatku VAT, akcyzowego, PIT-4, podatku od nieruchomości, CIT oraz podatku od środków transportu zapłaciła łącznie prawie 140 mln PLN.

Podatki IKS Solino wyniosły prawie 22 mln PLN. Złożyły się na to VAT, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, CIT i PIT-4.

Unipetrol z tytułu podatków lokalnych (region Litvinov, Usti i Most) odprowadził kwotę powyżej 4 mln PLN.

1) Wartości określone zgodnie z metodologią „Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok”

Zaangażowanie społeczne

Działania w tym obszarze zostały uregulowane w Strategii CSR. Spółki Grupy ORLEN angażują się w życie społeczności lokalnych także poprzez intensywne działania z zakresu sponsoringu społecznego i dobroczynności.

Około 30 spółek Grupy ORLEN deklaruje aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Powstają dedykowane społecznościom lokalnym programy jak w Płocku czy Włocławku. Ich celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Służy temu angażowanie się w problemy społeczności lokalnych, głównie dotyczących służby zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji. Spółki wspierają także projekty, których celem jest promocja kultury i sztuki, rozwój sportu amatorskiego i zawodowego czy rozwój infrastruktury miejskiej. Generalną zasadą jest pomoc spółek Grupy ORLEN w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społeczności, wśród których działają. Formą takiej pomocy są m.in. partnerstwa międzysektorowe. PKN ORLEN jest jednym z fundatorów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka, a przedstawiciele spółki aktywnie uczestniczą w jej działalności. Organizacja m.in. promuje i dofinansowuje inicjatywy realizowane przez lokalne NGO’s. Podobne cele przyświecają wspieranemu przez PKN ORLEN Stowarzyszeniu „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, które utworzyły Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Odolanów oraz Gmina Ostrów Wielkopolski.

Szerokie spektrum działań społecznych spółki ANWIL uzupełnia powołana w 2014 roku Fundacja „ANWIL dla Włocławka”. Jej budżet przeznaczony jest na realizację lokalnych inicjatyw. Spółka ORLEN Upstream angażuje się w życie społeczności lokalnych zamieszkujących obszary wszystkich posiadanych przez nią koncesji. Wspiera lokalne organizacje sportowe, projekty edukacyjne i społeczne, uczestniczy w programie PKN ORLEN na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa poprzez dofinansowywanie wyposażenia jednostek straży pożarnych. W tym ostatnim programie dofinansowania dla jednostek z terenu swego działania przekazuje także spółka ANWIL.

Społeczną misję PKN ORLEN realizuje powołana w 2001 roku Fundacja ORLEN – DAR SERCA. Współpracuje ona z ponad 350 Rodzinnymi Domami Dziecka w całej Polsce, w których przebywa około 2500 podopiecznych, prowadzi programy stypendialne, realizuje przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa, kultury i inne. Ważnym adresatem jej działań są społeczności lokalne.

Fundacja ORLEN – DAR SERCA w 2016 roku między innymi ufundowała nowoczesną aparaturę do sali operacyjnej oddziału ortopedii w Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku. Nowy sprzęt medyczny to wysokiej klasy wyposażenie oświetleniowe, które umożliwia lekarzom uzyskanie bardziej precyzyjnego obrazu pola operacyjnego, co pozwala na podniesienie skuteczności i bezpieczeństwa przeprowadzanych operacji.

Fundacja zaangażowała się także w poprawę oznakowania przejść dla pieszych w pobliżu placówek oświatowych w Płocku. Dziesięć przejść, obok szkół podstawowych zostało oznakowanych piktogramami dzięki którym kierowcy zwiększają swoją ostrożność. Na poboczu pojawiły się również tabliczki T-27, czyli popularne „AGATKI”. Są to pierwsze tak oznakowane przejścia dla pieszych w Płocku. Fundacja dofinansowała również budowę ciągu pieszo - rowerowego w Ostrowie Wielkopolskim, dzięki czemu udało się odseparować ruch pieszy i rowerowy od kołowego, co w znaczący sposób wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa.

Fundacja ORLEN – DAR SERCA kontynuowała współpracę z Politechniką Warszawską – Filią w Płocku, która otrzymała darowiznę na zakup dygestoriów z wyposażeniem, czyli urządzeń, których zadaniem jest zapobieganie wydostawaniu się szkodliwych substancji, a także ochrona przed ewentualnymi pożarami i eksplozjami.
Z kolei w Gąbinie dzięki pomocy Fundacji ORLEN – DAR SERCA powstał nowoczesny plac zabaw dla dzieci usytuowany w kompleksie szkolnym.

W ramach „Polityki dobroczynności PKN ORLEN spółki Grupy ORLEN mają możliwość prowadzenia działań społecznych za pośrednictwem korporacyjnej Fundacji.

ANWIL jest znaczącym mecenasem lokalnego sportu. Wsparcie otrzymały, m.in Klub Koszykówki ANWIL Włocławek i Yacht Club ANWIL. ANWIL także realizował projekty edukacyjne, skierowane do szkół z Włocławka, w tym na akcje cykliczne takie jak „Drzewko za butelkę”, „Odblaskiem po oczach”, czy „Pan Karp zarybia Wisłę”.

Włocławscy przedszkolacy oraz uczniowie szkół podstawowych w ubiegłym roku już po raz czternasty włączyli się w ogólnopolską akcję „Drzewko za butelkę”, której lokalnym koordynatorem jest ANWIL. Spółka organizuje przedsięwzięcie we Włocławku od 2002 roku, a więc od momentu zainicjowania go przez Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” (ang. Responsible Care). W 2016 roku 6 958 przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z Włocławka zebrało w trakcie trwania akcji 603 364 zużytych butelek PET. Tym samym najmłodsi włocławianie pobili swój wynik z 2015 roku, poprawiając go aż o 40 689 zgromadzonych butelek i ponownie okazali się najlepsi w kraju.

W 2016 roku ANWIL zorganizował także trzecią edycję autorskiej akcji „Odblaskiem po oczach”, której celem jest popularyzacja noszenia elementów odblaskowych przez najmłodszych uczestników ruchu drogowego. W jej ramach pracownicy spółki wraz
z policjantami z Komendy Miejskiej Policji odwiedzili 20 przedszkoli niepublicznych we Włocławku i okolicach gdzie rozdali maluchom 860 kamizelek i opasek odblaskowych, jednocześnie wyjaśniając im, dlaczego tak ważne jest bycie widocznym na drodze.

Stałym elementem strategii ANWILU jest troska o środowisko oraz edukacja ekologiczna. Konkurs „Pan Karp zarybia Wisłę” to wspólna inicjatywa, realizowana od 2015 roku, przez Towarzystwo Promocji Ryb oraz włocławską spółkę, której celem jest podniesienie świadomości najmłodszych w zakresie znaczenia ryb dla ekosystemu. W ubiegłym roku ponad 10 tys. węgorzy trafiło do Wisły w ramach finału drugiej edycji konkursu. W wydarzeniu wzięli udział zwycięzcy wyłonieni spośród uczniów piętnastu włocławskich szkół i przedszkoli oraz szesnastu placówek pedagogicznych z sześciu województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, a także łódzkiego.

Opisane inicjatywy to oczywiście tylko część działań społecznych prowadzonych przez ANWIL. Istotną rolę w realizacji zadań społecznych pełni „Fundacja ANWIL dla Włocławka”, której cały budżet przeznaczony jest na wspieranie lokalnych inicjatyw z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa, sportu, kultury i sztuki. Dzięki jej działalności ANWIL przyczynia się do poprawy jakości życia włocławian.

ANWIL, będący wiodącym przedsiębiorstwem sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej, od lat angażuje się w popularyzację nauki chemii na wszystkich poziomach kształcenia, współpracując m.in. z Politechniką Łódzką. Do najważniejszych inicjatyw zrealizowanych w 2016 roku należy objęcie patronatem klasy o profilu technik technologii chemicznej w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku, w której we wrześniu ubiegłego roku rozpoczęło naukę piętnastu uczniów. Przedsiębiorstwo było również głównym sponsorem 63. Olimpiady Chemicznej w okręgu toruńskim - jednym z trzynastu, w których jest ona organizowana przez Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Ogromną uwagę do wspierania interesariuszy przywiązuje także ORLEN Upstream i powiązane z nią spółki FX Energy oraz ORLEN Upstream Canada.

Od pięciu lat ORLEN Upstream działa na rzecz poprawy regionalnego stanu bezpieczeństwa poprzez dofinansowywanie wyposażenia jednostek straży pożarnych. W 2016 roku wsparciem objęto 32 jednostki działające w obrębie prowadzonych przez spółkę prac terenowych. ORLEN Upstream angażował się także w inicjatywy edukacyjne skierowane do dzieci. Przykładem jest cykl lekcji dotyczących bezpieczeństwa i pierwszej pomocy dla około 1 000 uczniów klas pierwszych zatytułowany „Smok Mądragon Daje Radę”, przeprowadzony w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Grupie ORLEN. Inną akcją, skierowaną do uczniów, były „Lekcje WF-u z Mistrzem”, dzięki którym do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia udało zachęcić się 3 364 dzieci z dziewiętnastu szkół. W maju 2016 roku pracownicy ORLEN Upstream włączyli się w akcję wolontariacką, w trakcie której wyremontowali plac zabaw przy Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Kosewie. Spółka zapewniła również wyposażenie obiektu, w postaci mebli i AGD. Spółka ORLEN Upstream włączała się także, jak co roku, w życie lokalnych społeczności poprzez sponsorowanie regionalnych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Niektóre inicjowane były samodzielnie, jak piknik „Zakochaj się w geologii” zorganizowany wiosną w Świdniku, w związku z prowadzonymi w okolicy badaniami sejsmicznymi i mający na celu przybliżenie mieszkańcom stosowanej technologii i specyfiki prac.

Spółka w 2016 roku angażowała się również w projekty typu R&D (ang. Research and Development) realizowane w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o nazwie Blue Gas, takie jak GAZGEOLMOD, ŁUPZAS, IRES, RESDEV, EKOŁUPKI czy UNGASLAB.

Intensywną działalność społeczną prowadziła także spółka ORLEN Upstream Canada. Wśród wspieranych projektów znalazły się zarówno inicjatywy sportowe łączące zdrową rywalizację z działaniami dobroczynnymi, jak również dotacje na rzecz społeczności lokalnych. Na wyróżnienie zasługuje ubiegłoroczna kampania charytatywna zorganizowana przez pracowników ORLEN Upstream Canada we współpracy z organizacją „United Way”. Wśród zrealizowanych działań znalazły się: zbiórka pieniędzy oraz zaangażowanie w renowację ośrodka pomocy potrzebującym, a także przygotowywanie zestawów lunchowych dla bezdomnych, będących pod opieką Drop Inn Center. Zespół kanadyjski za szczególne zaangażowanie w ten projekt został wyróżniony nagrodą „Welcome to United Way” przyznawaną za najlepszy debiut w programie w danym roku.

Spółka ORLEN Południe realizowała samodzielnie, jak i za pośrednictwem Fundacji ORLEN - DAR SERCA liczne projekty z zakresu edukacji i oświaty, a także ochrony życia i zdrowia kierowane do społeczności lokalnej. Dodatkowo, spółka włączyła się w program stypendialny dla dzieci pracowników „Dla Orłów”, czy akcję „Stop zwolnieniom z WF”. W jej ramach ponad 300 dzieci w Trzebini i Jedliczu wzięło udział w profesjonalnej „Lekcji WF z Mistrzem”. Mistrzyniami były zawodniczki siatkarskiej ORLEN Ligi. Poza aktywnością sportową  dzieci uczestniczyły także w warsztatach chemicznych, fizycznych, plastycznych - we wszystkim co rozwija, kształtuje i napędza przyszłość. Miały także zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez ratowników medycznych z Malta Służba Medyczna.

Spółka angażowała się także w akcje o charakterze ekologicznym. W Gminie Jedlicze zrealizowała projekt „Drzewko za butelkę” zorganizowany w ramach programu Responsible Care. W trwającej miesiąc akcji uczestniczyło 250 przedszkolaków oraz ponad 1 000 uczniów szkół podstawowych. Wynik okazał się niezwykle imponujący i potwierdził ogromny sukces przedsięwzięcia – dzieci zebrały ponad 145 000 butelek PET. Każda placówka biorąca udział w inicjatywie otrzymała sadzonki drzewek oraz pamiątkowe dyplomy. Zwycięskie szkoły i przedszkola otrzymały także środki na doposażenie placówek w niezbędny sprzęt czy też organizację wycieczek edukacyjnych. W zorganizowanym przez ORLEN Południe finale akcji  wzięło udział około 300 dzieci. Inną, tradycyjnie organizowaną przez ORLEN Południe akcją jest  „Drzewko za makulaturę”, stanowiące stały punkt programu Wigilii na trzebińskim Rynku. Dla pierwszych 500 osób z makulaturą firma przygotowuje drzewka choinkowe do wysadzenia do gruntu. Środki pieniężne uzyskane ze zbiórki makulatury trafiły do jednej z lokalnych szkół podstawowych.

Na uwagę zasługuje także zaangażowanie pracowników – wolontariuszy. W projekcie „Zostań pomocnikiem Św. Mikołaja” pracownicy spełnili marzenia 41 dzieci z domów dziecka w Długiem i w Miękini.

Kolejna spółka, IKS Solino, podobnie jak inne spółki Grupy ORLEN, prowadzi działania społeczne m.in. poprzez aktywności sponsorskie. Współpracuje także z Fundacją ORLEN – DAR SERCA w zakresie działalności dobroczynnej. Znalazła się w grupie spółek, które uczestniczyły w programie stypendialnym „Dla Orłów”. Angażuje się również w działania wolontariackie. W ramach szkolenia kadry menadżerskiej została przeprowadzona akcja na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu. Pracownicy brali udział w projekcie „Zostań pomocnikiem św. Mikołaja – spełniaj marzenia”.

Unipetrol w swoich relacjach z otoczeniem kieruje się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspiera działania, które mają wpływ na poprawę jakości życia w jej najbliższym otoczeniu oraz dba o stan środowiska. Ponadto firma angażuje się we wspieranie i promocję młodych talentów chemicznych. Filarami społecznego zaangażowania Unipetrolu są edukacja, wolontariat, dobroczynność i ochrona środowiska.

Spółka wspiera naukę, badania naukowe, a także edukację. Ze szczególną uwagą odnosi się do popularyzacji chemii. Od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Chemii i Techniki w Pradze. Filia uniwersytetu znajduje się na terenie parku przemysłowego w Litvinovie, dając studentom możliwość współpracy z unikatowym centrum badawczym UNICre należącym do Grupy Unipetrol. Jest to jedyny tego typu projekt w Czechach. Ponadto, Unipetrol aktywnie wspiera projekt pod nazwą Zlatý Amos, w ramach którego wybierani są najlepsi nauczyciele chemii w Republice Czeskiej.

Od 2012 roku pracownicy UNIPETROL angażują się w działania wolontariackie na rzecz najbliższego otoczenia. Pracownicy prowadzą doroczną zbiórkę w ramach projektu „Spełniamy Marzenia”, a zebrane pieniądze przeznaczają na działania lokalnych organizacji charytatywnych. Działania pracowników uzupełniają działalność dobroczynną, prowadzoną przez spółkę, ponieważ Unipetrol regularnie wspiera społeczność regionu Usti. Dzięki programom dobroczynnym spółki odbudowywana jest lokalna infrastruktura, organizowane są imprezy kulturalne oraz zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

Kolejnym filarem działań społecznych jest zaangażowanie w ochronę środowiska. Unipetrol współpracuje, m.in. z Czeską Unią Rybołówstwa, aktywnie uczestnicząc w zarybianiu rzeki Biliny.

W ramach prowadzonych działań sponsorskich Unipetrol wspiera sport. Angażuje się, m.in. w hokej i sporty motorowe. W kręgu zainteresowań firmy są także dzieci i młodzi sportowcy.

Dostawcy
W 2016 roku w PKN ORLEN i Grupie ANWIL zostały wdrożone „Kodeksy postępowania dla dostawców”.

Spółki Grupy ORLEN to ważni partnerzy dla dostawców, w tym lokalnych. I tak spółka ANWIL w 2016 roku współpracowała z 5 251 dostawcami krajowymi i 705 zagranicznymi. W ubiegłym roku wdrożyła „Kodeks postępowania dla Dostawców ANWIL”.  Dokument stanowi vademecum współpracy na linii ANWIL – dostawcy, dzięki któremu włocławskie przedsiębiorstwo ma pewność, że partnerzy, z którymi kooperuje przestrzegają obowiązujących w Grupie ORLEN standardów, a oferenci ubiegający się o możliwość zdobycia kontraktu mają pełną świadomość oczekiwań wobec nich.

ORLEN Upstream ogromną wagę przykłada do tego, aby prowadzone przez spółkę i na jej zlecenie prace były bezpieczne dla środowiska naturalnego. Dobierając kontrahentów wybiera firmy, które spełniają najwyższe standardy w tym zakresie. Ponad 90% kontrahentów uzyskało potwierdzenie dbałości o środowisko oraz działanie proekologiczne, adaptując się do najwyższych standardów i wymogów norm środowiskowych określonych w normie ISO 14000.

W ramach segmentu Wydobycia w 2016 roku prowadzone były w Polsce przedsięwzięcia na obszarze łącznie trzydziestu koncesji (samodzielnie i z partnerem), położonych w obrębie dziewięciu województw. Przygotowując się do rozpoczęcia działań na danym obszarze oraz prowadząc bieżące operacje, spółka zawsze stara się angażować do współpracy przedsiębiorstwa i społeczności lokalne. W 2016 roku do różnego typu usług, począwszy od budowy dróg dojazdowych i placów pod inwestycje, przez utylizację odpadów, aż do wykorzystania lokalnej infrastruktury hotelowej i gastronomicznej, ORLEN Upstream zakontraktował 14 podmiotów gospodarczych z terenów objętych koncesjami. Do prac rekultywacyjnych zatrudniono 3 mieszkańców.

Tego rodzaju wrażliwość na działanie lokalne ORLEN Upstream zaszczepia również u podwykonawców. Zgodnie z tym, m.in. współpracująca z ORLEN Upstream firma ochroniarska zatrudniła w 2016 roku do dozoru inwestycji 3 pracowników, mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów, a podwykonawca świadczący usługi wiertniczo-serwisowe zakontraktował 2 lokalne firmy do działań logistycznych i socjalnych na wiertni.

W wyniku akwizycji ORLEN Upstream z końcem 2015 roku przejął spółkę FX Energy, nabywając w niej 100% udziałów. Tym samym uzyskał pełną kontrolę nad aktywami należącymi wcześniej do amerykańskiej firmy i podmiotów od niej zależnych. Ta akwizycja rozszerzyła portfel prowadzonych projektów w Polsce o nowe obszary poszukiwawczo-wydobywcze. W związku z operacjami prowadzonymi w 2016 roku przez FX Energy (już jako spółki z Grupy ORLEN), do różnego rodzaju prac towarzyszących inwestycjom zakontraktowanych zostało 10 podmiotów gospodarczych z terenów objętych wspólnymi koncesjami.

Unipetrol identyfikuje wśród swoich dostawców aż 223 z regionu Usti. W sumie spółka współpracuje z 4 720 dostawcami.

Aktywność w organizacjach

Grupa ORLEN angażuje się w działalność wielu organizacji traktując to jako ważny element odpowiedzialnego funkcjonowania na polskiej i europejskiej scenie gospodarczej.

Podobnie jak PKN ORLEN spółki Grupy ORLEN angażują się w realizację programu Responsible Care („Odpowiedzialność i Troska”). Celem tej międzynarodowej inicjatywy przemysłu chemicznego jest ciągłe dążenie do poprawy w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska (tzw. triada HSE – ang. Health, Safety, Environment), jak również otwartość komunikowania. Uczestniczą w nim ANWIL, IKS Solino, Unipetrol. W 2016 roku przystąpiła do niego spółka ORLEN Południe.

Ważnym elementem aktywności społecznej spółek jest ich przynależność do organizacji i stowarzyszeń branżowych oraz udział w pracach na rzecz rozwoju sektorów przemysłowych, w których prowadzą swoją działalność biznesową.

I tak na przykład ANWIL jest członkiem, m.in. Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Europejskiej Organizacji Producentów Nawozów (ang. Fertilizers Europe), Klubu Polskie Forum ISO 9000, Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, a także Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki.

Z kolei ORLEN Upstream jest członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Energy & Geoscience Institute. Pracownicy spółki są członkami różnorodnych organizacji branżowych.

Spółka ORLEN Upstream Canada stowarzyszona jest w Canadian Association of Petroleum Producers – CAPP (Kanadyjskim Stowarzyszeniu Producentów Ropy) oraz Lochend Industry Producers Group (Stowarzyszeniu Producentów Przemysłu w Lochend, czyli regionie w prowincji Alberta).

ORLEN Południe aktywnie działa m.in. w Krajowej Izbie Biopaliw, Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego czy Europejskim Stowarzyszeniu Producentów Świec. Są to organizacje skupiające liczące się podmioty poszczególnych branż przemysłu chemicznego.

IKS Solino w 2016 roku angażowała się w pracę Fundacji Polska Sól oraz Solution Mining Research Institute.

Spółka Unipetrol uczestniczy w pracy licznych organizacji i stowarzyszeń, w tym m.in. Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego w Republice Czeskiej, Klubu Kapitału Polskiego w Czechach czy SGP Standard. Przedstawiciele Unipetrolu zasiadają w zarządach kluczowych organizacji branżowych w tym Czeskiego Związku Przemysłu i Handlu Naftowego (ČAPPO) i SVSE - stowarzyszenia skupiającego dużych konsumentów energii.


Przejdź do: