Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Realizacja strategii w latach 2014-2016

Kapitały:  
 

Rekordowe wyniki oraz najwyższa w historii Spółki giełdowa kapitalizacja sprawiły, że rok 2016 był dla PKN ORLEN wyjątkowy. Bardzo nas to cieszy i motywuje do stawiania coraz ambitniejszych celów, czego dowodem jest ogłoszona w 2016 roku nowa strategia Koncernu. Obrane w niej kierunki działań stanowią odpowiedź na globalne wyzwania związane z rozwojem nowych źródeł energii, postępem technologicznym oraz zmianami społecznymi. Zamierzamy nadal wzmacniać pozycję rynkową Koncernu i realizować najważniejsze inwestycje rozwojowe. Jest to możliwe dzięki utalentowanym i w pełni zaangażowanym pracownikom oraz nowoczesnej kulturze zarządzania. Będziemy też wspierać rozwój innowacji, aby przyczynić się do budowy silnej pozycji konkurencyjnej zarówno Koncernu, jak i całej polskiej gospodarki.

Wojciech Jasiński
Prezes Zarządu, PKN ORLEN

a) Podsumowanie realizacji działań strategicznych w latach 2014-2016

W ostatnich trzech latach PKN ORLEN konsekwentnie realizował cele strategiczne. Przekroczony został zakładany poziom średniorocznego zysku EBITDA wg LIFO, który w latach 2014-2016 wyniósł średniorocznie 7,4 mld PLN i był wyższy o 2,3 mld PLN w porównaniu z założeniami na lata 2014-2017. Stabilna sytuacja finansowa pozwalała realizować inwestycje rozwojowe i jednocześnie konsekwentnie zwiększać wysokość wypłacanej dywidendy, która w latach 2014-2016 wyniosła łącznie 2,2 mld PLN. Jednocześnie utrzymane zostały bezpieczne wskaźniki finansowe. Osiągane wyniki finansowe zostały docenione przez rynek – 21 listopada 2016 roku, po raz pierwszy w historii, PKN ORLEN stał się najbardziej wartościową spółką na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

b) Realizacja strategii w segmentach w 2016 roku

Downstream

 • Rekordowa EBITDA LIFO: 8,1 mld PLN*
 • Wysoki przerób ropy: 30,1 mt oraz sprzedaż wolumenowa: 30,7 mt
 • Uzysk produktów białych w Grupie ORLEN na poziomie 78% oraz obniżenie wskaźnika energochłonności o blisko 1 p.p. (r/r)
 • Wzrost udziału o 8,1 p.p. (r/r) w hurtowym rynku paliw w Czechach w skutek przejęcia udziałów w Česká Rafinérská
 • Utrzymanie wysokiego potencjału produkcyjnego rafinerii Grupy ORLEN, pomimo zwiększonego zakresu postojów remontowych oraz awaryjnego zatrzymania w rafinerii w Kralupach
 • Zawarcie umowy na budowę instalacji metatezy w Płocku

* Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 0,3 mld PLN odwrócenie odpisu na aktywach rafineryjnych Unipetrol

Detal

 • Rekordowy wynik EBITDA: 1,8 mld PLN
 • Wzrost sprzedaży wolumenowej o 2,5 % (r/r), w tym: wzrost w Polsce o 5,6% (r/r) i w Czechach o 14,8% (r/r)
 • Poprawa marż paliwowych na rynku polskim i niemieckim
 • Zakończenie procesu rebrandingu stacji BLISKA na ORLEN (w kanale stacji własnych CODO)
 • Otwarcie 133 nowych punktów gastronomicznych w Polsce i w Czechach w 2016 roku
 • Wprowadzenie nowego formatu gastronomicznego Stop Cafe 2.0.

Wydobycie

 • Wzrost łącznych rezerw ropy i gazu (2P) do 114 mln boe
 • Średnie wydobycie w roku 2016 na poziomie 13,6 tys. boe/d

Downstream
Wartość segmentu Downstream (rafineria, petrochemia, energetyka) budowana jest głównie poprzez pogłębienie integracji łańcucha wartości oraz systematyczne rozszerzanie koszyka produktów i stopnia konwersji. W ramach działań zwiększających konkurencyjność segmentu prowadzony jest szereg projektów rozwojowych. W 2016 roku Unipetrol rozpoczął budowę nowej instalacji polietylenu (PE3) w Litvínovie w Czechach - jednej z najnowocześniejszych instalacji produkcyjnych tego typu w Europie. PKN ORLEN kontynuował również dwa duże projekty energetyczne: budowa elektrowni CCGT we Włocławku (463 MWe) oraz budowa CCGT w Płocku (596 MWe), umożliwiające osiągnięcie korzyści z kogeneracji przemysłowej. Kolejnym ważnym wydarzeniem w segmencie Downstream było uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na budowę nowoczesnej instalacji Metatezy w Płocku.

Budowa wartości w segmencie Downstream pozwoliła na osiągnięcie w 2016 roku EBITDA LIFO w wysokości 8,1 mld PLN, wobec nakładów kapitałowych przeznaczonych na segment w wysokości 3,5 mld PLN w 2016 roku.

Detal
Budowa wartości segmentu Detal odbywa się poprzez rozwój nowoczesnej sieci stacji własnych oraz kanału DOFO i wzrost sprzedaży paliw w rynkach macierzystych (Polska, Czechy, Litwa, Niemcy) oraz sprzedaży pozapaliwowej. Na koniec 2016 roku Grupa ORLEN dysponowała 2 726 stacjami, które odnotowały wzrost sprzedaży wolumenowej o 2,5% (r/r).

W segmencie Detal realizowany był również szereg inicjatyw: wprowadzenie nowych produktów i usług oraz wdrożenie nowego formatu gastronomicznego Stop Cafe 2.0. W Czechach odnotowane zostały dalsze wzrosty zarówno wolumenu paliw (włączenie do sieci 20 z 68 przejętych stacji od OMV w 2015 roku),  jak i sprzedaży pozapaliwowej (wzrost liczby Stop Cafe o 37 lokalizacji).

Budowa wartości w segmencie Detal pozwoliła na osiągnięcie EBITDA w wysokości 1,8 mld PLN, wobec nakładów kapitałowych przeznaczonych na segment w wysokości 0,5 mld PLN.

Wydobycie
W 2016 roku Grupa ORLEN kontynuowała w Polsce zmiany w portfelu posiadanych aktywów. Miało to związek zarówno z pozyskaniem nowych obszarów do poszukiwań (koncesja Poręba – Tarnawa, koncesja Skołyszyn, obszar Edge), jak i rezygnacją z mniej perspektywicznych części koncesji (koncentracja dalszych prac poszukiwawczych jedynie na wybranych obszarach w ramach projektów Lublin Shale, Karbon, Mid Poland Unconventionals, Karpaty).

Ponadto Grupa ORLEN prowadzi działalność wydobywczą w Kanadzie w prowincji Alberta za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream Canada przy wykorzystaniu technik odwiertów horyzontalnych oraz szczelinowania hydraulicznego. W 2016 roku oddano do użytkowania instalację uzdatniania gazu na obszarze Ferrier/Strachan. Grupa ORLEN posiada także aktywa wydobywcze w prowincji Nowy Brunszwik oraz udziały w projekcie budowy terminala Goldboro LNG.

Grupa ORLEN dysponuje łącznymi zasobami 114 mln boe rezerw ropy i gazu (2P), a łączne średnie wydobycie w 2016 roku wyniosło 13,6 tys. boe/d, przy średniej produkcji w 4 kwartale 2016 roku na poziomie 13,9 tys. boe/d.

c) Kluczowe czynniki sukcesu strategii na lata 2014-2017

  Jednostka Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Wykonanie 2016
KPI Finansowe        
EBITDA LIFO (przed odpisami aktualizującymi) mld PLN 5,2 8,7 9,4
Downstream mld PLN 4,2 7,8 8,1
Detal mld PLN 1,4 1,5 1,8
Wydobycie mld PLN 0,2 0,0 0,3
Dźwignia finansowa % 33,0 28,1 11,5
Dług netto/EBITDA LIFO (przed odpisami aktualizującymi) X 1,29 0,73 0,35
KPI DOWNSTREAM        
Udział w rynku paliw w Polsce1 % 61 58 55
Wykorzystanie mocy rafineryjnych % 84 90 86
Wykorzystanie mocy instalacji olefin % 83 74 47
Przerób ropy w Grupie PKN ORLEN mln t 27,3 30,9 30,1
Uzysk paliw PKN ORLEN % 76,9 79,0 79,0
KPI DETAL        
Udział sprzedaży paliw w rynkach macierzystych1 % 14,4 14,5 14,7
Sprzedaż na stację mln l 3,8 3,6 3,8
Liczba stacji efektywnych1 x 2 566 2 612 2 673
KPI WYDOBYCIE        
Wydobycie węglowodorów mln boe/r 2,1 2,6 5,0
Zasoby węglowodorów mln boe 50 98 114
Liczba nowych odwiertów (netto) x 24,7 12,6 18,1
  Stan na koniec okresu

Przejdź do: