Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Różnorodność i Równość Szans

Kapitały:  

Kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach, uwzględniającej aspekty dotyczące różnorodności jest zawarte w Strategii HR i Strategii CSR.

W PKN ORLEN kwestie związane z zarządzaniem różnorodnością uregulowane są w poniższych dokumentach obowiązujących w Spółce:

Regulują one takie zagadnienia jak:

Ponadto polityka różnorodności w PKN ORLEN realizowana jest poprzez następujące działania:

Powyższe regulacje i rozwiązania są zaimplementowane bądź znajdują się w trakcie wdrażania w pozostałych spółkach Grupy ORLEN.

W skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKN ORLEN, Jednostki Dominującej Grupy ORLEN  wchodzą członkowie z wykształceniem w zakresie prawa, ekonomii, chemii i energetyki oraz różnorodnym doświadczeniem zawodowym.

Na 31 grudnia 2016 roku w skład Zarządu Spółki wchodziło sześciu mężczyzn, a w skład Rady Nadzorczej wchodziły 2 kobiety i 5 mężczyzn.

Na poniższym schemacie została przedstawiona struktura zatrudnienia ze względu na płeć i wiek członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek Grupy ORLEN.

Struktura zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek Grupy ORLEN:


Przejdź do: