Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Segment Downstream

Kapitały:  

 

  J.m. Grupa ORLEN Polska Czechy Litwa
Maksymalne moce przerobowe mln t 35,2 16,3 8,7 10,2
Wykorzystanie mocy przerobowych % 86 93 62 91
Uzysk produktów białych % 78 80 79 73
Wykorzystanie mocy instalacji Olefin % 47 70 18 -
Wykorzystanie mocy instalacji PTA % 87 87 - -

 

 
  J.m. Grupa ORLEN Polska Czechy Litwa
  OGÓŁEM tys.t 30 708 15 173 6 421 9 114
Rafineria, w tym: tys.t 26 440 12 070 5 256 9 114

paliwa

tys.t 18 225 6 808 4 451 6 966

frakcje ciężkie

tys.t 4 334 1 961 453 1 920

pozostałe produkty rafineryjne

tys.t 3 881 3 301 352 228
Petrochemia, w tym: tys.t 4 268 3 103 1 165 -

olefiny

tys.t 681 661 20 -

poliolefiny

tys.t 245 - 245 -

benzen

tys.t 248 212 36 -

tworzywa sztuczne

tys.t 351 284 67 -

nawozy sztuczne

tys.t 1 089 914 175 -

PTA

tys.t 605 605 - -

pozostałe produkty petrochemiczne

tys.t 1 049 427 622 -

 

  J.m. Grupa ORLEN Polska Czechy Litwa
Łączna długość wykorzystywanych sieci rurociągów km 3 753 1 888 1 774 91
długość wykorzystywanych sieci rurociągów surowcowych km 1 695 930 674 91
długość wykorzystywanych sieci rurociągów produktowych km 2 058 958 1 100 -

 

  J.m. Polska Czechy Litwa
Zainstalowana moc cieplna MWt 2721,5 1399,1 1040,4
Zainstalowana moc energetyczna MWe 446,6 141,5 160,0
Sprawność kotłów % 93,0 89,5 91,7
Dostępność kotłów % 84,2 76,4 90,1
 

Downstream - Produkcja

 

W 2016 roku utrzymaliśmy znakomite wskaźniki produkcyjne, poradziliśmy sobie z konsekwencjami nieplanowanych postojów w Czechach realizując jednocześnie kluczowe projekty rozwojowe. Wzmacniając pozycję Koncernu na rynku petrochemicznym rozpoczęliśmy budowę instalacji polietylenu w czeskim Litvinowie, a także instalacji Metatezy w Płocku, dzięki której znacząco zwiększymy produkcję propylenu. Przestoje remontowe oraz odbudowa czeskich aktywów petrochemicznych nie zachwiały ciągłością produkcji, w pełni zaspokajając popyt na nasze produkty na wszystkich rynkach. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z osiągnięć ORLEN Lietuva, która odnotowała świetne rezultaty operacyjne i finansowe.

Krystian Pater
Członek Zarządu ds. Produkcji, PKN ORLEN

 

Główne aktywa produkcyjne Grupy ORLEN

Rodzaje rafinerii funkcjonujących w Europie:

Podstawowe parametry operacyjne

Przerób ropy i uzyski paliw:

 

Downstream - Sprzedaż

 

W 2016 roku nastąpiła istotna strukturalna zmiana rynku paliwowego w Polsce. Wprowadzenie przez rząd pakietu paliwowego uporządkowało rynek paliwowy, korzystnie wpływając na przywrócenie równych szans dla wszystkich jego uczestników. Szara strefa w tym obszarze nie tylko ograniczała przychody budżetowe z należnych podatków, ale też istotnie wpływała na zaburzenie zasad konkurencyjności na rynku. PKN ORLEN, dzięki elastyczności i szybkości w działaniu, potrafił efektywnie wykorzystać nową sytuację rynkową, co przełożyło się na znaczący wzrost sprzedaży hurtowej oraz rekordowy wolumen przewozów zrealizowany przez obszar logistyki. Nowoczesna struktura zespołu sprzedaży produktów rafineryjnych, petrochemicznych i logistyki oraz konsekwentny rozwój kompetencji w zakresie tradingu paliw stanowią fundament budowy wartości dla PKN ORLEN oraz kluczowych partnerów biznesowych Grupy.

Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu ds. Sprzedaży, PKN ORLEN

 

Udziały rynkowe Grupy ORLEN w segmencie Downstream

Hurt rafineryjny

W 2016 roku Grupa ORLEN prowadziła hurtową sprzedaż produktów rafineryjnych na terenie Polski, Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier, Austrii, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Ukrainy oraz drogą morską do terminali przeładunkowych Europy Zachodniej. Do rynków macierzystych Grupy ORLEN należą rynek polski, litewski i czeski. Grupa ORLEN posiada bogate portfolio produktów rafineryjnych, m.in. benzyna, olej napędowy, paliwo lotnicze Jet A-1, olej opałowy lekki i ciężki, asfalty, oleje silnikowe oraz szeroką gamę produktów i półproduktów pozapaliwowych.

Udział w rynku paliw w Polsce

Źródło: Opracowanie własne

 

 Udział w rynku paliw w Czechach


Źródło: Opracowanie własne

Udział w rynku paliw krajów bałtyckich

Źródło: Opracowanie własne

 

Hurt petrochemiczny

Grupa ORLEN jest jedną z największych firm petrochemicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jedynym producentem monomerów i polimerów na rynku polskim oraz większości produktów petrochemicznych na rynku czeskim.

Producenci polietylenu w Europie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie POLYGLOBE
 
 

Producenci polipropylenu w Europie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie POLYGLOBE
 
 

Producenci PTA w Europie

Żródło: Opracowanie własne na podstawie PCI.
 
 

Producenci PCW w Europie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie IHS Markit
 
 • Nominalne zdolności produkcyjne PCW w Europie wynoszą 7 561 tys. ton/rocznie.
 • Trwałe wyłączenie zakładów Oltchim i Karpatneftekhim z nominalnymi mocami produkcyjnymi około 300 tys. ton/rok.
 • Wiodący producent PCW w Europie – spółka INOVYN powstała z połączenia Ineos Chlor i Solvay i posiada moce produkcyjne 2 195 tys. ton/rok.
 • Kolejni producenci Kem One, Vynova, Vinnolit posiadają zdolności produkcyjne PCW szacowane odpowiednio na 881 tys. ton/rok,
  820 tys. ton/rok i 809 tys. ton/rok.
 • Anwil ze zdolnościami 340 tys. ton/rok zajmuje 8 pozycję na europejskim rynku tworzyw sztucznych.
 • Głównymi konkurentami Anwil na krajowym i europejskim rynku PCW są spółki BorsodChem, Inovyn i Vynova.

Aktywa logistyczne Grupy ORLEN

Sprawna infrastruktura logistyczna stanowi kluczowy element przewagi konkurencyjnej Grupy ORLEN na rynku.

Grupa ORLEN wykorzystuje sieć uzupełniających się elementów infrastruktury: terminali paliw, lądowych i morskich baz przeładunkowych, sieci rurociągów surowcowych. W roku 2016 logistyka produktów w Grupie ORLEN była realizowana za pomocą rurociągów, transportem kolejowym oraz cysternami samochodowymi.

W 2016 roku transport rurociągowy był podstawową formą przesyłu surowców i produktów Grupy ORLEN. Łączna długość wykorzystywanych sieci rurociągów produktowych i surowcowych, należących do podmiotów zewnętrznych oraz własnych w Polsce, Czechach i na Litwie, wynosiła prawie 3,8 tys. km (2,1 tys. km to rurociągi produktowe, a 1,7 tys. km to rurociągi surowcowe).

Na rynku polskim PKN ORLEN do transportu produktów paliwowych korzysta z 620 km rurociągów należących do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń" oraz infrastruktury własnej o łącznej długości 338 km, składającej się z dwóch odcinków Płock – Ostrów Wielkopolski – Wrocław o długości 319 km oraz Wielowieś – Góra (IKS Solino) o długości 19 km. Transport ropy naftowej odbywa się głównie poprzez sieć rurociągów należących do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń" o łącznej długości 887 km, a także rurociągiem własnym o długości 43 km łączącym miejscowości Góra (IKS Solino) i Żółwiniec (połączenie z rurociągiem PERN „Przyjaźń”). Na potrzeby operacyjne w zakresie przyjęcia, magazynowania, wydania i przeładunku paliw w 2016 roku Grupa ORLEN na terenie Polski wykorzystywała łącznie 24 obiekty (terminale własne, terminale będące własnością podmiotów z Grupy ORLEN oraz bazy podmiotów trzecich). Łączna pojemność magazynowa w ramach infrastruktury własnej oraz zawartych umów wynosiła na koniec 2016 roku około 7 mln m3.

W 2016 roku na rynku czeskim Grupa ORLEN korzystała z 1 774 km rurociągów (1 100 km rurociągów produktowych firmy ČEPRO i 674 km rurociągów surowcowych firmy MERO) oraz z 12 baz magazynowo-dystrybucyjnych należących do państwowego operatora ČEPRO i 2 baz magazynowych wynajmowanych od innych firm.

Głównym składnikiem infrastruktury logistycznej, będącym obecnie w użytkowaniu na rynku litewskim, jest rurociąg surowcowy o długości 91 km, łączący terminal w Butyndze z rafinerią w Możejkach. Zarówno terminal jak i rurociąg są własnością ORLEN Lietuva.

Na rynku niemieckim ORLEN Deutschland wykorzystuje pojemności magazynowo-dystrybucyjne w pięciu bazach zlokalizowanych w północnej części Niemiec, należących do podmiotów zewnętrznych. Transport paliw na tym rynku realizowany jest w całości przy użyciu transportu samochodowego.

 

Infrastruktura logistyczna wykorzystywana przez Grupę ORLEN w Europie:

Energetyka

Grupa ORLEN jest znaczącym producentem energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej w dużej części na własne potrzeby produkcyjne. Jest również jednym z największych odbiorców gazu w Polsce i aktywnym uczestnikiem procesu liberalizacji rynku gazu.

Zgodnie z założeniami Strategii Grupy ORLEN realizowane są projekty modernizacji istniejących źródeł wytwórczych oraz nowe inwestycje w postaci bloków gazowo-parowych.

Grupa ORLEN aktualnie posiada bloki energetyczne w trzech krajach. W Polsce zlokalizowane są w Płocku, Włocławku, Jedliczach oraz Trzebini, w Czechach w Litvinovie, Spolanie, Kolinie i Pardubicach oraz na Litwie w Możejkach.

Aktywa energetyczne i ich parametry techniczne w Grupie ORLEN:

 • Zakład Elektrociepłowni („EC”) PKN ORLEN w Płocku jest największą pod względem mocy zainstalowanej elektrociepłownią przemysłową w Polsce i jedną z największych w Europie, wytwarzającą ciepło i energię elektryczną w procesie tzw. wysokosprawnej kogeneracji. EC jest podstawowym dostawcą ciepła zawartego w parze i wodzie grzewczej oraz energii elektrycznej a media wykorzystywane są na potrzeby instalacji produkcyjnych oraz na potrzeby odbiorców zewnętrznych. W roku 2016 zostały formalnie zakończone zadania inwestycyjne związane z dostosowaniem EC do nowych wymagań środowiskowych oraz zrealizowano program poprawy efektywności w zakresie wytwarzania ciepła i energii.
 • EC w Trzebini z Grupy ORLEN Południe zabezpiecza pełne potrzeby cieplne w parze i wodzie oraz częściowo potrzeby energii elektrycznej a podstawowym paliwem jest miał węglowy.
 • EC w Jedliczu z Grupy ORLEN Południe jest podstawowym źródłem produkcji ciepła w parze technologicznej a podstawowym paliwem jest miał węglowy.
 • EC Anwil jest elektrociepłownią przemysłową wytwarzającą ciepło technologiczne i energię elektryczną w procesie kogeneracji i jest opalana gazem ziemny i olejem opałowym.
 • EC w Litvinovie w Grupie Unipetrol bazuje na węglu brunatnym, a aktywa energetyczne są w trakcie działań modernizacyjnych.
 • Elektrociepłownia w Spolanie opalana jest głównie węglem brunatnym.
 • EC Paramo składa się z dwóch zakładów produkcyjnych w Kolinie i Pardubicach opalanych gazem ziemnym.
 • EC w ORLEN Lietuva stanowi źródło pary technologicznej dla procesów produkcyjnych i opalana jest mieszanką ciężkiego oleju opałowego oraz gazami rafineryjnymi.

Grupa ORLEN w 2016 roku prowadziła również budowę elektrociepłowni przemysłowych CCGT we Włocławku i Płocku.

Budowana we Włocławku elektrownia gazowo-parowa o mocy 463 MWe będzie ściśle powiązana technologicznie z Zakładem Produkcyjnym Anwil. Przekazanie elektrowni do eksploatacji przewidziane jest na II kwartał 2017 roku po zrealizowaniu przez wykonawcę zdiagnozowanych napraw oraz przeprowadzeniu pomiarów gwarancyjnych i próbnego rozruchu. Po oddaniu do eksploatacji, nowo wybudowana elektrownia stanowić będzie główne źródło ciepła technologicznego oraz energii elektrycznej dla Grupy ORLEN, a nadwyżka produkowanej energii elektrycznej lokowana będzie poprzez PSE na rynku krajowym.

W 2015 roku rozpoczęta została realizacja inwestycji budowy bloku gazowo-parowego w Płocku o mocy 596 MWe. W kwietniu 2015 roku przekazano teren budowy Generalnemu Wykonawcy - konsorcjum firm Siemens AG oraz Siemens Polska Sp. z o.o. Do końca 2015 roku wykonano wszystkie prace ziemne związane z obiektami technologicznymi, jak również obiektami pomocniczymi. W roku 2016 na budowę dotarły kluczowe elementy bloku gazowo-parowego, w tym turbina gazowa, turbina parowa, generator oraz rozpoczął się intensywny montaż mechaniczny bloku. W 2016 roku uzgodniono również wszystkie kwestie administracyjne, planistyczne oraz służebnościowe dla linii blokowej 400 kV. Ukończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec 2017 roku.

Działalność na rynku hurtowym energii elektrycznej rozszerzona została z rynku polskiego na rynek litewski i czeski. Jednocześnie rozpoczęto w PKN ORLEN sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych.

Sprzedaż wolumenowa segmentu Downstream

W roku 2016 Grupa ORLEN osiągnęła rekordowy poziom sprzedaży wolumenowej w segmencie Downstream. Łączny wolumen sprzedaży wyniósł 30 708 tys. ton i był wyższy o 1,1% (r/r) głównie w rezultacie wyższych o 4,9% (r/r) wolumenów rafineryjnych przy niższych o (17,5)% (r/r) wolumenach petrochemicznych na rynku czeskim i polskim.

Największy wpływ na poziom sprzedaży w obszarze rafineryjnym posiadały lekkie i średnie destylaty.

Zmniejszenie sprzedaży w obszarze petrochemicznym w zakresie monomerów, polimerów i PCW było konsekwencją ograniczeń podażowych związanych z niedostępnością do listopada 2016 roku instalacji do produkcji etylenu w Grupie Unipetrol po awarii z sierpnia 2015 roku oraz cyklicznego postoju instalacji Olefin w PKN ORLEN.

Wyższa sprzedaż PTA była efektem intensyfikacji produkcji w I połowie 2016 roku oraz konsekwentnej polityki sprzedażowej na rynkach europejskich - polskim i niemieckim.

Niższa sprzedaż nawozów wynikała z postojów remontowych instalacji produkcyjnych z czerwca i lipca 2016 roku w Anwil.

 

Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Downstream [mln PLN/ tys. ton]:

Sprzedaż 2016 2015    
  wartość wolumen wartość wolumen zmiana %
1 2 3 4 5 6=(2-4)/4 7=(3-5)/5
Lekkie destylaty1 10 513 5 766 11 528 5 437 (8,8%) 6,1%
Średnie destylaty2 22 714 12 459 25 062 11 995 (9,4%) 3,9%
Frakcje ciężkie3 3 786 4 334 4 610 4 544 (17,9%) (4,6%)
Monomery4 2 025 681 2 978 878 (32,0%) (22,4%)
Polimery5 1 135 245 2 341 482 (51,5%) (49,2%)
Aromaty6 625 248 930 358 (32,8%) (30,7%)
Nawozy sztuczne7 821 1 089 1 057 1 146 (22,3%) (5,0%)
Tworzywa sztuczne8 1 218 351 1 492 445 (18,4%) (21,1%)
PTA 1 571 605 1 532 587 2,5% 3,1%
Pozostałe9 4 794 4 930 5 457 4 508 (12,1%) 9,4%
Razem 49 202 30 708 56 987 30 380 (13,7%) 1,1%

1) Benzyna, LPG
2) Olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze
3) Ciężki olej opałowy, asfalt, oleje
4) Etylen, propylen
5) Polietylen, polipropylen
6) Benzen, toluen, paraksylen, ortoksylen
7) Canwil, siarczan amonu, saletra amonowa, pozostałe nawozy
8) PCW, granulat PCW
9) Pozostałe:
- w ujęciu ilościowym pozycja obejmuje głównie solankę, sól wypadową, destylaty próżniowe, aceton, amoniak, butadien, fenol, gazy techniczne, glikole, kaprolaktam, ług sodowy oraz siarkę
- w ujęciu wartościowym pozycja obejmuje sprzedaż pozostałych produktów, towarów i materiałów segmentu, oraz przychody ze sprzedaży usług segmentu

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN - Downstream - Sprzedaż:

W 2016 roku Grupa nie zidentyfikowała wiodących klientów, z którymi zrealizowałaby indywidualnie przychody ze sprzedaży przekraczające poziom 10% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN.

Rynki zbytu

Do podstawowych rynków macierzystych Grupy ORLEN w segmencie Dowstream należą:

 • rynek polski - PKN ORLEN, ORLEN Paliwa sp. z o.o., ORLEN Południe S.A., ORLEN Asfalt Sp. z o.o., ORLEN Oil Sp. z o.o., IKS SOLINO S.A., Petrolot Sp. z o.o., Ship-Service S.A., Anwil S.A.
 • rynek krajów bałtyckich - AB ORLEN Lietuva, ORLEN Latvija SIA (Łotwa), ORLEN Eesti OU (Estonia).
 • rynek czeski - Unipetrol RPA s.r.o., Paramo a.s., Unipetrol Slovensko s.r.o., Unipetrol Deutschland GmbH, Butadien Kralupy a.s., Unipetrol RPA Hungary Kft., ORLEN Asfalt Ceska Republika s.r.o., Spolana a.s.

Sprzedaż wolumenowa na rynkach macierzystych Grupy ORLEN w segmencie Downstream [tys. ton]:

Sprzedaż 2016 2015 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Polska 15 173 15 192 (19) (0,1%)
Litwa 9 114 8 462 652 7,7%
Czechy 6 421 6 726 (305) (4,5%)
Razem 30 708 30 380 328 1,1%

1) wg kraju siedziby spółki realizującej sprzedaż

Struktura sprzedaży wolumenowej na rynkach macierzystych Grupy ORLEN w segmencie Downstream:

a) Rynek polski

Wysokie tempo wzrostu polskiej gospodarki na tle gospodarek europejskich oraz dobra koniunktura na rynku pracy miały istotny wpływ na poziom konsumpcji paliw na rynku polskim. Dodatkowy wpływ na poziom krajowego popytu miały niskie ceny paliw oraz wprowadzenie tzw. pakietu paliwowego czyli rozwiązań ograniczających wpływ tzw. szarej strefy, których efekty były szczególnie widoczne w IV kwartale 2016 roku.

Według Agencji Rynku Energii w 2016 roku krajowa konsumpcja benzyny i oleju napędowego wzrosła odpowiednio o 6,1% i 12,5% (r/r).

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Downstream na rynku polskim [tys. ton]:

Sprzedaż 2016 2015 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Lekkie destylaty 1 704 1 634 70 4,3%
Średnie destylaty 5 104 4 980 124 2,5%
Frakcje ciężkie 1 961 2 309 (348) (15,1%)
Monomery 661 784 (123) (15,7%)
Aromaty 212 213 (1) (0,5%)
Nawozy sztuczne 914 951 (37) (3,9%)
Tworzywa sztuczne 284 339 (55) (16,2%)
PTA 605 587 18 3,1%
Pozostałe 3 728 3 395 333 9,8%
Razem 15 173 15 192 (19) (0,1%)
 

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Downstream na rynku polskim:

Sprzedaż segmentu Downstream Grupy ORLEN na rynku polskim osiągnęła w 2016 roku poziom zbliżony do roku ubiegłego i wyniosła 15 173 tys. ton. Zrealizowano wyższe wolumeny rafineryjne o 2,2% (r/r), przy niższych o (8,1)% (r/r) wolumenach petrochemicznych na skutek postoju remontowego instalacji Olefin w PKN ORLEN.

W obszarze produktów rafineryjnych zwiększyła się sprzedaż lekkich i średnich destylatów. Intensyfikacja działań związana z obsługą finalnych odbiorców przyniosła pozytywne rezultaty sprzedaży zarówno do koncernów zagranicznych, jak i sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W roku 2016 nadal rosła sprzedaż paliwa lotniczego co pozwoliło na umocnienie pozycji lidera wśród jego dostawców. W związku z dynamicznym wzrostem przewozów lotniczych w Polsce, rynek paliwa lotniczego pozostaje istotnym elementem strategii sprzedażowej Koncernu.

b) Rynki operacyjne ORLEN Lietuva

Według szacunków MFW tempo wzrostu gospodarczego na Litwie wynosiło 2,6% (r/r), w Estonii 1,5% (r/r) a na Łotwie 2,5% (r/r). Pozytywne wskaźniki makroekonomiczne miały wpływ na zwiększony popyt na paliwa, który łącznie dla trzech rynków bałtyckich wzrósł w segmencie benzyny o 3,2% (r/r) oraz oleju napędowego o 4,9% (r/r). Największe wzrosty konsumpcji miały miejsce na Litwie, gdzie popyt na benzynę zwiększył się o 9,0% (r/r), a na olej napędowy o 12,8% (r/r). Niekorzystnym zjawiskiem wpływającym na konsumpcję na rynku estońskim był wzrost podatku akcyzowego. Niskie bariery wejścia na rynki bałtyckie spowodowały, że ORLEN Lietuva działał w otoczeniu nasilającej się konkurencji, głównie ze strony importerów z Finlandii i Białorusi.

Pomimo presji rynkowej łączna sprzedaż wolumenowa zwiększyła się w 2016 roku o 7,7% (r/r).

 

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Downstream na rynkach obsługiwanych przez Grupę ORLEN Lietuva [tys. ton]:

Sprzedaż 2016 2015 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Lekkie destylaty 2 753 2 480 273 11,0%
Średnie destylaty 4 213 4 179 34 0,8%
Frakcje ciężkie 1 920 1 635 285 17,4%
Pozostałe 228 168 60 35,7%
Razem 9 114 8 462 652 7,7%

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Downstream na rynkach obsługiwanych przez Grupę ORLEN Lietuva:

Bardzo trudna sytuacja gospodarcza na Ukrainie obserwowana w ostatnich latach uległa poprawie. W roku 2016 szacunki wskazują na wzrost poziomu PKB rzędu 1,5% (r/r) w porównaniu ze spadkiem o (9,9)% rok wcześniej. Jednak pomimo poprawy wskaźników ekonomicznych sytuacja gospodarstw domowych jest trudna, a brak stabilności na rynku finansowym i wysoka inflacja przekładają się na stan niepewności i dużego ryzyka rynkowego. Na rynku ukraińskim widoczna była również agresywna polityka cenowa rafinerii białoruskich oraz wzmożona podaż paliw z Rosji. Pomimo powyższych ograniczeń Grupa ORLEN Lietuva zwiększyła sprzedaż paliw na rynku ukraińskim o 1,1% (r/r).

c) Rynek czeski

W roku 2016 gospodarka Czech rosła w tempie 2,5% (r/r). Sprzyjające otoczenie rynkowe wpłynęło na wzrost konsumpcji benzyn o 1,7% (r/r) i oleju napędowego o 4,0% (r/r).

W kwietniu 2015 roku Unipetrol wykupił pozostałe udziały w Česka Rafinerska a.s. od ENI. Grupa Unipetrol została wyłącznym właścicielem rafinerii w Litvinovie i Kralupach i jedynym producentem paliw w Czechach. Łączna sprzedaż lekkich i średnich destylatów wzrosła o 7,0% (r/r) pomimo ograniczeń produkcyjnych spowodowanych awaryjnym zatrzymaniem od połowy maja 2016 instalacji Fluidalnego Krakingu Katalitycznego rafinerii w Kralupach.

Niższe wolumeny petrochemiczne o (4,5)% (r/r) to głównie wpływ awarii instalacji do produkcji etylenu z sierpnia 2015 roku, która została ponownie uruchomiona w listopadzie 2016 roku. Ograniczone możliwości sprzedażowe były bilansowane poprzez koordynację przepływów produktowych w ramach Grupy ORLEN, a także poprzez zakupy półproduktów i produktów od stron trzecich.

 

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Downstream na rynku czeskim [tys. ton]:

Sprzedaż 2016 2015 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Lekkie destylaty 1 309 1 323 (14) (1,1%)
Średnie destylaty 3 142 2 836 306 10,8%
Frakcje ciężkie 453 600 (147) (24,5%)
Monomery 20 94 (74) (78,7%)
Polimery 245 482 (237) (49,2%)
Aromaty 36 145 (109) (75,2%)
Nawozy sztuczne 175 195 (20) (10,3%)
Tworzywa sztuczne 67 106 (39) (36,8%)
Pozostałe 974 945 29 3,1%
Razem 6 421 6 726 (305) (4,5%)
 

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Downstream na rynku czeskim:

W 2016 roku Grupa Unipetrol kontynuowała sprzedaż do szerokiego portfela klientów, w tym do dużych koncernów paliwowych i sieci hipermarketów. Grupa Unipetrol lokowała również produkty na rynkach eksportowych: słowackim, węgierskim, niemieckim i austriackim za pośrednictwem spółek Unipetrol Slovakia i Unipetrol Deutschland.

Źródła zaopatrzenia

a) Ropa naftowa

Dostawy ropy naftowej do PKN ORLEN realizowane są głównie rurociągiem „Przyjaźń” oraz drogą morską przy wykorzystaniu rurociągu Gdańsk-Płock.

Grupa ORLEN Lietuva jest zaopatrywana w surowiec przez terminal w Butyndze.

Zaopatrzenie w surowiec Grupy Unipetrol odbywa się z wykorzystaniem południowego odcinka rurociągu „Przyjaźń” dla rafinerii w Litvinovie oraz rurociągów TAL i IKL dla rafinerii w Kralupach. Rafineria w Litvinovie może być również zaopatrywana przy wykorzystaniu rurociągu TAL i IKL.

W 2016 roku obowiązywały dwie umowy długoterminowe na dostawy ropy naftowej drogą rurociągową dla rafinerii w Płocku zawarte z Rosneft Oil Company oraz Tatneft Europe AG oraz umowa długoterminowa na dostawy ropy drogą morską z Saudi Arabian Oil Company. Umowy te zapewniały PKN ORLEN ponad 70% dostaw ropy naftowej. Dodatkowo na mocy odrębnych umów PKN ORLEN dostarcza ropę naftową również do 3 rafinerii z Grupy ORLEN zlokalizowanych odpowiednio w Litvinovie i Kralupach w Czechach oraz w Możejkach na Litwie.

W 2016 roku dostawy ropy naftowej na wszystkich kierunkach przebiegały zgodnie z planem.

Dostawcami surowca do wszystkich rafinerii Grupy ORLEN byli zarówno producenci, jak i inne firmy działające na międzynarodowym rynku naftowym. Surowiec dostarczany do Płocka pochodził przede wszystkim z Rosji i Arabii Saudyjskiej, ale zrealizowano również dostawy z Kazachstanu, Iranu oraz Azerbejdżanu. Do rafinerii w Czechach ropę dostarczano z: Rosji, Algierii, Arabii Saudyjskiej, Azerbejdżanu oraz Kazachstanu. Rafineria w Możejkach zaopatrywana była głównie w ropę rosyjską, a ponadto zrealizowano dostawy z Arabii Saudyjskiej i Kazachstanu.

W 2016 roku udział firmy Rosneft Oil Company w dostawach ropy naftowej przekroczył 10% przychodów Grupy ORLEN.

b) Gaz ziemny

Zakupy gazu ziemnego w 2016 roku opierały się na długoterminowym kontrakcie pomiędzy PKN ORLEN i PGNiG z 1997 roku oraz na umowach z dostawcami alternatywnymi.

W dniu 29 września 2016 roku PKN ORLEN podpisał z PGNiG S.A. nowy, 5 letni kontrakt, obowiązujący do 30 września 2021 roku o wartości ponad 7 mld zł. Na bazie zawartej umowy PGNiG będzie strategicznym dostawcą paliwa gazowego do spółek Grupy ORLEN w Polsce.

Grupa ORLEN realizuje działania mające na celu zapewnienie stabilnych dostaw i obniżania ogólnego kosztu zakupu gazu ziemnego, m.in. poprzez dywersyfikację źródeł dostaw, centralizację obrotu gazem ziemnym oraz budowę kompetencji traderskich. Zbudowany w 2016 roku nowy portfel umów gazowych pozwala na szereg działań optymalizacyjnych zarówno na poziomie rożnych dostawców, jak i różnych indeksów gazowych oraz kilku miejscach dostaw.

Ponadto PKN ORLEN realizuje szereg projektów poszukiwawczo-wydobywczych w celu pozyskania własnych źródeł ropy i gazu.

W 2016 roku nie występowały podmioty, których udział w dostawach gazu ziemnego przekroczył 10% przychodów Grupy ORLEN.

  Zobacz nagranie „Segment Downstream - Kluczowe Inwestycje”


Przejdź do: