Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Segment Wydobycie

Kapitały:  
 

Segment Wydobycia zajmuje istotną pozycję na mapie tworzenia wartości Grupy ORLEN, zwiększając swój udział w wynikach osiąganych przez Koncern. Rozbudowujemy bazę zasobową, a także zdobywamy niezwykle cenny w branży wydobywczej know-how. Dzięki optymalizacji prac i koncentracji na najbardziej perspektywicznych projektach, dostrzegamy duży potencjał wzrostu wydobycia zarówno w Polsce, jak i w Kanadzie.

Janusz Radomski
Prezes Zarządu, ORLEN Upstream

    J.m. Kanada Polska
Rezerwy ropy i gazu (2P) mln 102,5 11,3
Wydobycie mln boe/rok 4,5 0,5
Średnia produkcja tys. boe/dzień 12,2 1,4
Struktura wydobycia (ciekłe/gazowe) % 43/57 10/90
Odwierty netto liczba 13,1 5,0
Koncesje liczba - 31

Nowa strategia Grupy ORLEN zakłada dalszy rozwój działalności poszukiwawczo-wydobywczej w celu zwiększania produkcji i posiadanych zasobów ropy i gazu ziemnego. Budowa kompetencji w obszarze wydobycia wymagała skompletowania międzynarodowego zespołu specjalistów, zdolnego do budowy i zarządzania zdywersyfikowanym portfelem aktywów, a także stosującego najnowsze dostępne na świecie metody poszukiwawcze i technologie wydobywcze.

W Polsce ORLEN Upstream wraz ze spółką zależną FX Energy, na koniec 2016 roku prowadził prace samodzielnie lub z partnerem (PGNiG) na obszarze 31 koncesji o łącznej powierzchni około 19 tys. kmpołożonych w obrębie 9 województw i na obszarze trzech basenów naftowych. Udział Grupy ORLEN wynosi w 17 koncesjach 100%, w 1 koncesji 51% oraz w 13 koncesjach 49%. Grupa dysponowała na koniec 2016 roku krajowymi zasobami 2P wynoszącymi 11,3 mln boe ze średniorocznym wydobyciem na poziomie 1,2 tys. boe/d. Grupa ORLEN w Kanadzie działa głównie w prowincji Alberta i posiada aktywa produkcyjne obejmujące łączną powierzchnię prawie 1,5 tys. kmnetto (377 tys. akrów), z których średnioroczne wydobycie węglowodorów w 2016 roku osiągnęło poziom 12,2 tys. boe/d, a łączne zasoby 2P na koniec roku wyniosły 102,5 mln boe.

Działalność w Polsce

W 2016 roku Grupa ORLEN kontynuowała optymalizację portfela posiadanych aktywów. Miało to związek zarówno z pozyskaniem nowych koncesji, jak i z rezygnacją z mniej perspektywicznych części obszarów poszukiwawczych.

Na drodze przetargu od Ministerstwa Środowiska pozyskano koncesję poszukiwawczo-rozpoznawczą Poręba-Tarnawa, położoną w województwie małopolskim oraz koncesję poszukiwawczo-rozpoznawczą Skołyszyn, zlokalizowaną na pograniczu województwa małopolskiego i podkarpackiego. Obie zostały włączone w skład projektu Karpaty. W ramach rozbudowy obszaru projektowego Edge pozyskano nową koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów, nazwaną Tuchola N. Dokonano również oceny zasadności kontynuacji prac poszukiwawczych na obszarach koncesji zlokalizowanych na terenie woj. mazowieckiego i lubelskiego (projekt Lublin Shale i Karbon), woj. łódzkiego (projekt Mid Poland Unconventionals) oraz woj. małopolskiego (projekt Karpaty) i podjęto decyzję o koncentracji dalszych prac poszukiwawczych jedynie na wybranych obszarach w ramach tych projektów.

Obecne na rynku polskim wydobycie węglowodorów odbywa się we współpracy z PGNiG SA i proporcjonalnie do udziału Grupy ORLEN wynoszącego 49% osiąga poziom 56 tys. ton. Wydobycie prowadzone jest na obszarze koncesyjnym projektu Płotki położonego w Wielkopolsce, charakteryzującego się perspektywicznością pod kątem nagromadzenia węglowodorów.

W ramach prac w Basenie Podlasko-Lubelskim w 2016 roku zakończono akwizycję danych sejsmicznych 3D na koncesji Wierzbica. Dane zostały poddane dalszym analizom w ramach jednego z projektów naukowo-badawczych w programie Blue Gas. Powadzone były także prace związane z likwidacją otworów oraz placów wiertniczych na koncesjach Wierzbica i Wodynie-Łuków. W 2016 roku zakończono analizę danych sejsmicznych 2D na koncesji Wodynie-Łuków. Wykonano także akwizycję danych sejsmicznych 3D na koncesjach Lublin, Garwolin i blok 255.

W Basenie Permskim przeprowadzono analizę danych sejsmicznych 2D na bloku Sieradz. Wykonano również prace dokumentacyjne i przygotowawcze do zagospodarowania części obszaru Sieraków.
W 2016 roku na obszarze Płotki wykonano otwór poszukiwawczy na koncesji Pyzdry oraz rozpoczęto wiercenie otworu poszukiwawczego na koncesji Kórnik-Środa. Jednocześnie prowadzone były działania planistyczno-projektowe dla zagospodarowania dwóch złóż w ramach tej samej koncesji oraz prace planistyczne dla budowy stacji gazowej Pyzdry. W 2016 roku zakończono zagospodarowanie złoża Karmin na koncesji Jarocin-Grabina i uruchomiono z niego produkcję. Z kolei na obszarze projektu Edge wykonano dwa otwory poszukiwawcze na koncesjach Unisław-Gronowo i Brda-Rzeczenica.

W ramach prac w Basenie Karpackim z obszaru projektu Bieszczady pozyskiwano dalsze dane sejsmiczne 2D i 3D. W 2016 roku przeprowadzono test produkcyjny odwiertu na bloku 437 oraz rozpoczęto wiercenie dwóch otworów poszukiwawczych na blokach 437 i 457. W ramach projektu Karpaty wykonano otwór poszukiwawczy na bloku 435. W ramach projektu Miocen przeprowadzono akwizycję danych sejsmicznych 3D na koncesji Siennów-Rokietnica oraz rozpoczęto ich analizę.

Projekty poszukiwawcze Grupy ORLEN w Polsce:

Źródło: Opracowanie własne

Działalność w Kanadzie

Działalność wydobywcza w Kanadzie prowadzona jest głównie w prowincji Alberta za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream Canada. W 2016 roku produkcja węglowodorów wyniosła 502 tys. ton.

Działalność operacyjna na stabilnym kanadyjskim rynku wpisuje się w określony w strategii profil ryzyka. Korzystne parametry złożowe posiadanych aktywów i rozwój działalności w dobrze rozpoznanym już regionie zmniejszają ryzyko inwestycji. Rynek kanadyjski charakteryzuje się bardzo dobrym dostępem do rozwiniętych usług wiertniczych i serwisowych, jak również dostępem do wykwalifikowanej kadry z doświadczeniem w zakresie wydobycia zasobów niekonwencjonalnych. Istotne są także stabilne zasady systemu podatkowego oraz przyjazne otoczenie regulacyjne.

W 2016 roku oddano do użytkowania należącą do ORLEN Upstream Canada instalację uzdatniania gazu na obszarze Ferrier/Strachan. Posiada ona moc produkcyjną wynoszącą 1,1 mln m3 medium złożowego na dzień, co daje możliwości przetworzenia 6,5 tys. boe/d. Grupa ORLEN posiada także aktywa wydobywcze w prowincji Nowy Brunszwik oraz 10,7% udziałów w projekcie budowy terminalu eksportowego gazu skroplonego na wschodnim wybrzeżu Kanady – Goldboro LNG.

Aktywa w Kanadzie:

 

Sprzedaż wolumenowa segmentu Wydobycie

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Wydobycie [tys. ton]:

Sprzedaż 2016 2015  
  wartość wolumen wartość wolumen zmiana %
1 2 3 4 5 6=(2-4)/4 7=(3-5)/5
Ropa naftowa 84 76 104 96 (19%) (21%)
Gaz ziemny 172 359 68 179 153% 101%
Pozostałe 186 123 43 35 333% 251%
Razem 442 558 215 310 106% 80%

Wydobycie i sprzedaż węglowodorów do końca 2015 roku realizowana była przez segment upstream tylko w Kanadzie. Dzięki akwizycji 100% udziałów amerykańskiej spółki FX Energy, dokonanej w grudniu 2015 roku, od 2016 roku produkcja i sprzedaż węglowodorów jest również prowadzona na rynku polskim.

W 2016 roku łączna sprzedaż na obu rynkach osiągnęła poziom blisko 558 tys. ton i zwiększyła się o 80% (r/r).

 

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Wydobycie:

  Zobacz nagranie „Segment Wydobycie”


Przejdź do: