Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Skonsolidowane sprawozdania

Kapitały:  

1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

  NOTA 2016 2015 zmiana (r/r)
wartość
zmiana (r/r)
%
Przychody ze sprzedaży 6.2
7.1.1
7.1.2
79 553 88 336 (8 783) (9,9)

przychody ze sprzedaży produktów i usług

  57 775 68 768 (10 993) (16,0)

przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

  21 778 19 568 2 210 11,3
Koszt własny sprzedaży 7.1.3 (68 223) (77 792) 9 569 12,3

koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług

  (47 976) (59 489) 11 513 19,4

wartość sprzedanych towarów i materiałów

  (20 247) (18 303) (1 944) (10,6)
Zysk brutto ze sprzedaży   11 330 10 544 786 7,5
Koszty sprzedaży   (4 125) (3 971) (154) (3,9)
Koszty ogólnego zarządu   (1 426) (1 552) 126 8,1
Pozostałe przychody operacyjne 7.1.4 2 163 420 1 743 415,0
Pozostałe koszty operacyjne 7.1.5 (707) (1 354) 647 47,8
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 9.3 297 253 44 17,4
Zysk z działalności operacyjnej   7 532 4 340 3 192 73,5
Przychody finansowe 7.1.6.1 248 390 (142) (36,4)
Koszty finansowe 7.1.6.2 (893) (1 032) 139 13,5
Przychody i koszty finansowe netto   (645) (642) (3) (0,5)
Zysk przed opodatkowaniem   6 887 3 698 3 189 86,2
Podatek dochodowy 7.1.7 (1 147) (465) (682) (146,7)

podatek dochodowy bieżący

  (751) (310) (441) (142,3)

podatek odroczony

  (396) (155) (241) (155,5)
Zysk netto   5 740 3 233 2 507 77,5
Inne całkowite dochody:          
które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty   (4) 3 (7) -

wycena nieruchomości inwestycyjnej do wartości godziwej na moment przeklasyfikowania

  6 - 6 -

zyski i straty aktuarialne

  (10) 4 (14) -

podatek odroczony

  - (1) 1 -
które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty   221 1 327 (1 106) (83,3)

instrumenty zabezpieczające

7.2.7.3 (396) 1 530 (1 926) -

różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą

  542 88 454 515,9

podatek odroczony

7.1.7.2
7.2.7.3

75 (291) 366 -
    217 1 330 (1 113) (83,7)
Całkowite dochody netto   5 957 4 563 1 394 30,6
Zysk netto przypadający na   5 740 3 233 2 507 77,5

akcjonariuszy jednostki dominującej

  5 261 2 837 2 424 85,4

akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących

  479 396 83 21,0
Całkowite dochody netto przypadające na   5 957 4 563 1 394 30,6

akcjonariuszy jednostki dominującej

  5 445 4 107 1 338 32,6

akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących

  512 456 56 12,3
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcję)   12,30 6,63 5,67 85,5

Łączny wolumen sprzedaży w 2016 roku wyniósł 39,5 mln t i był wyższy o 2,0% (r/r). Niższe o (9,9)% (r/r) przychody ze sprzedaży wynikają z tańszej ropy naftowej i w efekcie notowań produktów Grupy.

Dodatnia zmiana salda pozostałej działalności operacyjnej netto w 2016 roku w wysokości 1 456 mln PLN związana była głównie z otrzymaniem odszkodowania z tytułu awarii instalacji do produkcji etylenu w Grupie Unipetrol w kwocie 1 280 mln PLN oraz dodatnim wpływem netto odwrócenia odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w kwocie 145 mln PLN.

Szczegółowe informacje przedstawiono w nocie 7.1.4, 7.1.57.2.4.

Koszty finansowe netto za 2016 rok wyniosły (645) mln PLN i obejmowały głównie ujemne różnice kursowe netto w kwocie (542) mln PLN. Szczegółowe informacje przedstawiono w nocie 7.1.6.

 

2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

  NOTA 31/12/2016 31/12/2015 zmiana (r/r)
wartość
zmiana (r/r)
%
AKTYWA          
Aktywa trwałe          
Rzeczowe aktywa trwałe 7.2.1 27 671 24 536 3 135 12,8
Wartości niematerialne 7.2.2 1 377 1 298 79 6,1
Inwestycje wyceniane metodą praw własności 9.3 763 774 (11) (1,4)
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 7.1.7.2 167 365 (198) (54,2)
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające 7.2.8 66 135 (69) (51,1)
Pozostałe aktywa 7.2.8 277 254 23 9,1
    30 321 27 362 2 959 10,8
Aktywa obrotowe          
Zapasy 7.2.5.1 11 182 10 715 467 4,4
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 7.2.5.2 8 553 6 597 1 956 29,7
Należności z tytułu podatku dochodowego   121 44 77 175,0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   5 072 2 348 2 724 116,0
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży   61 97 (36) (37,1)
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające 7.2.8 97 806 (709) (88,0)
Pozostałe aktywa 7.2.8 152 168 (16) (9,5)
    25 238 20 775 4 463 21,5
Aktywa razem   55 559 48 137 7 422 15,4

 

  NOTA 31/12/2016 31/12/2015 zmiana (r/r)
wartość
zmiana (r/r)
%
PASYWA          
KAPITAŁ WŁASNY          
Kapitał podstawowy 7.2.7.1 1 058 1 058 - -
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 7.2.7.2 1 227 1 227 - -
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń 7.2.7.3 (355) (80) (275) 343,8
Kapitał z aktualizacji wyceny   5 - 5 -
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą   946 537 409 76,2
Zyski zatrzymane 7.2.7.4 23 882 19 431 4 451 22,9
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej   26 763 22 173 4 590 20,7
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 7.2.7.5 2 522 2 071 451 21,8
Kapitał własny razem   29 285 24 244 5 041 20,8
ZOBOWIĄZANIA          
Zobowiązania długoterminowe          
Kredyty, pożyczki i obligacje 7.2.6.1 7 446 8 131 (685) (8,4)
Rezerwy 7.2.9 828 710 118 16,6
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 7.1.7.2 809 674 135 20,0
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające 7.2.8 280 239 41 17,2
Pozostałe zobowiązania 7.2.8 289 473 (184) (38,9)
    9 652 10 227 (575) (5,6)
Zobowiązania krótkoterminowe          
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 7.2.5.3 13 591 10 658 2 933 27,5
Kredyty i pożyczki 7.2.6.1 989 1 027 (38) (3,7)
Rezerwy 7.2.9 666 749 (83) (11,1)
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego   659 162 497 306,8
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające 7.2.8 403 767 (364) (47,5)
Pozostałe zobowiązania 7.2.8 314 303 11 3,6
    16 622 13 666 2 956 21,6
Zobowiązania razem   26 274 23 893 2 381 10,0
Pasywa razem   55 559 48 137 7 422 15,4

Wartość aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2016 roku była wyższa o 2 959 mln PLN (r/r) głównie z tytułu wzrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych o 3 214 mln PLN, które obejmowały głównie nakłady inwestycyjne w wysokości 4 673 mln PLN, amortyzację w kwocie (2 110) mln PLN, dodatni wpływ zmniejszenia netto odpisów aktualizujących wartość aktywów w kwocie 145 mln PLN oraz różnice kursowe z przeliczenia sald spółek zagranicznych Grupy w kwocie 481 mln PLN.

Wartość aktywów obrotowych na dzień 31 grudnia 2016 roku zwiększyła się o 4 463 mln PLN (r/r), głównie z tytułu wyższego o 2 724 mln PLN salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności o 1 956 mln PLN oraz zmianę o (709) mln PLN wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne.

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 29 285 mln PLN i był wyższy o 5 041 mln PLN (r/r) głównie z tytułu zysku netto za 2016 rok w wysokości 5 740 mln PLN oraz podziału zysku netto za 2015 rok i przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy Jednostki Dominującej kwoty (855) mln PLN.

Dług netto Grupy ORLEN na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 3 363 mln PLN i był niższy o (3 447) mln PLN (r/r). Szczegółowe informacje przedstawiono w nocie 7.2.6.

 

3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
  Kapitał podstawowy oraz kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń Kapitał z aktualizacji wyceny Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą Zyski zatrzymane Razem Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym Kapitał własny razem
NOTA 7.2.7.1
7.2.7.2
7.2.7.3     7.2.7.4   7.2.7.5  
01/01/2016 2 285 (80) - 537 19 431 22 173 2 071 24 244
Zysk netto - - - - 5 261 5 261 479 5 740
Składniki innych całkowitych dochodów - (275) 5 463 (9) 184 33 217
Całkowite dochody netto - (275) 5 463 5 252 5 445 512 5 957
Zmiana struktury - - - (54) 54 - (1) (1)
wykup udziału niekontrolującego - - - - (1) (1) (1)  
połączenie/sprzedaż jednostek powiązanych - - - (54) 55 1 - 1
Dywidendy - - - - (855) (855) (60) (915)
31/12/2016 2 285 (355) 5 946 23 882 26 763 2 522 29 285
01/01/2015 2 285 (1 319) - 509 17 296 18 771 1 615 20 386
Zysk netto - - - - 2 837 2 837 396 3 233
Składniki innych całkowitych dochodów - 1 239 - 28 3 1 270 60 1 330
Całkowite dochody netto - 1 239 - 28 2 840 4 107 456 4 563
Zmiana struktury udziału niekontrolującego - - - - 1 1 - 1
Dywidendy - - - - (706) (706) - (706)
31/12/2015 2 285 (80) - 537 19 431 22 173 2 071 24 244
 

4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

  NOTA 2016 2015 zmiana (r/r)
wartość
zmiana (r/r)
%
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej          
Zysk przed opodatkowaniem   6 887 3 698 3 189 86,2
Korekty o pozycje:          
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 9.3 (297) (253) (44) (17,4)
Amortyzacja 7.1.3 2 110 1 895 215 11,4
Strata z tytułu różnic kursowych 7.1.6.4 287 24 263 1 095,8
Odsetki netto 7.1.6.3 219 199 20 10,1
Dywidendy   (5) (2) (3) (150,0)
(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej, w tym:   (299) 1 106 (1 405) -

utworzenie/(odwrócenie) odpisów aktualizujących wartość
rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

7.1.4
7.1.5
7.2.4
(145) 993 (1 138) -
Zmiana stanu rezerw 7.2.9 330 463 (133) (28,7)
Zmiana stanu kapitału pracującego 7.2.5 816 (1 320) 2 136 -
   zapasy   (287) (655) 368 56,2
   należności   (1 679) 1 258 (2 937) -
   zobowiązania   2 782 (1 923) 4 705 -
Pozostałe korekty, w tym:   (381) (252) (129) (51,2)
odszkodowanie od ubezpieczycieli należne Grupie Unipetrol 7.2.5.2 (222) - (222) -
Podatek dochodowy (zapłacony) 7.1.7.3 (336) (204) (132) (64,7)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   9 331 5 354 3 977 74,3
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej          
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego,
wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów
  (5 033) (3 079) (1 954) (63,5)
Nabycie akcji i udziałów skorygowane o przejęte środki pieniężne   (2) (1 195) 1 193 99,8
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego,
wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów
  141 131 10 7,6
Sprzedaż jednostki podporządkowanej   77 - 77 -
Dywidendy otrzymane   317 192 125 65,1
Pozostałe   64 (145) 209 -
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej   (4 436) (4 096) (340) (8,3)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej          
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek   3 586 1 896 1 690 89,1
Emisja obligacji   3 258 - 3 258 -
Spłaty kredytów i pożyczek   (7 943) (3 771) (4 172) (110,6)
Odsetki zapłacone 7.1.6.3 (223) (258) 35 13,6
Dywidendy wypłacone   (912) (706) (206) (29,2)
   akcjonariuszom jednostki dominującej 7.2.7.7 (855) (706) (149) (21,1)
   akcjonariuszom niekontrolującym   (57) - (57) -
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   (28) (28) - -
Pozostałe   52 1 51 5 100,0
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej   (2 210) (2 866) 656 22,9
Zwiększenie/(Zmniejszenia) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   2 685 (1 608) 4 293 -
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
z tytułu różnic kursowych
  39 19 20 105,3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu   2 348 3 937 (1 589) (40,4)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu   5 072 2 348 2 724 116,0

Wpływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej w 2016 rok wyniosły 9 331 mln PLN i obejmowały głównie zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację w wysokości 9 642 mln PLN oraz dodatni efekt zmniejszenia kapitału pracującego netto o 816 mln PLN pomniejszony o udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności w kwocie (297) mln PLN, odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w kwocie (145) mln PLN oraz zapłacone podatki dochodowe w wysokości (336) mln PLN oraz pozostałe korekty w kwocie (381) mln PLN.

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej w 2016 roku wyniosły (4 436) mln PLN i obejmowały głównie wydatki netto na nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów w kwocie (4 892) mln PLN oraz wpływy z tytułu otrzymanych dywidend i sprzedaży spółki ORLEN Transport w kwotach odpowiednio 317 mln PLN i 74 mln PLN.

Wydatki netto środków pieniężnych z działalności finansowej w 2016 roku wyniosły (2 210) mln PLN i obejmowały głównie spłatę netto kredytów i pożyczek w wysokości (4 357) mln PLN, wpływy z emisji obligacji w kwocie 3 258 mln PLN, wypłacone dywidendy w kwocie (912) mln PLN, w tym dla akcjonariuszy Jednostki Dominującej w kwocie (855) mln PLN, oraz płatności odsetek w wysokości (223) mln PLN.


Przejdź do: