Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Społeczeństwo

Kapitały:  

Strategie biznesowe firm muszą odpowiadać na wyzwania, które niesie ze sobą cywilizacja, postęp oraz zmieniające się oczekiwania Interesariuszy. Odpowiedzialne przywództwo, a co za tym idzie rozwijanie biznesu w sposób zrównoważony to sposób na ograniczenie ryzyk, budowanie zaufania do marki i jej reputacji. Odpowiedzialne zarządzanie w Grupie ORLEN zdeterminowane jest myśleniem o wpływie działalności Koncernu na otoczenie bliskie i dalekie, na przewidywaniu jej skutków, myśleniu o tym co oznacza ona dla przyszłych pokoleń.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) Grupy ORLEN zakłada, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia oraz opierać się na zrównoważonym i odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów.

Strategia CSR wyznacza trzy podstawowe obszary działań – Organizacja, Otoczenie Bliskie i Otoczenie Dalekie. Pierwszym z nich jest Organizacja, gdzie celem jest budowanie trwałych relacji z pracownikami w oparciu o różnorodność, poczucie bezpieczeństwa, możliwości rozwoju oraz łączenia ról społecznych i zawodowych. W Otoczeniu Bliskim priorytetem jest rozwijanie wrażliwości społecznej oraz odpowiedzialności partnerów biznesowych i klientów poprzez dzielenie się dobrymi praktykami, wiedzą i wdrażanie najwyższych standardów CSR. Natomiast w Otoczeniu Dalekim PKN ORLEN promuje innowacyjność, wyznacza najwyższe standardy branżowe w zakresie etyki biznesu i ochrony środowiska.

W ramach pierwszego obszaru Grupa ORLEN dąży do tworzenia klimatu zaufania i równości szans, sprawiedliwego traktowania wszystkich bez względu na płeć, wiek, zajmowane stanowisko, staż pracy, przynależność do związków zawodowych, wyznanie, narodowość, światopogląd, wygląd zewnętrzny czy orientację seksualną. Realizowana jest przejrzysta polityka respektowania praw człowieka i braku dyskryminacji oraz zapewnienie równowagi między aktywnością zawodową i życiem rodzinnym.

Do istotnych działań z drugiego obszaru Strategii, czyli działań związanych z rozwijaniem wrażliwości społecznej i odpowiedzialności należy wolontariat pracowniczy. Założenia programu uległy aktualizacji i został on również otwarty na inicjatywy zgłaszane przez pracowników. Dzięki poszerzeniu oferty działań systematycznie rośnie zarówno liczba zrealizowanych akcji dobroczynnych, jak i zaangażowanych wolontariuszy będących pracownikami Koncernu.

Innowacyjne projekty ograniczające wpływ na środowisko stanowią trzeci filar Strategii CSR. Ekologiczna odpowiedzialność to nie tylko zgodność z prawodawstwem w zakresie norm ochrony środowiska naturalnego, czy działalność edukacyjna skierowana do pracowników, klientów, dostawców, jak i społeczności lokalnej. To także wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego i inwestowanie w innowacyjne, przyjazne środowisku technologie, które zapewniają korzyści i przewagę konkurencyjną na rynku.

Przykładowe projekty:

1. ORGANIZACJA

2. OTOCZENIE BLISKIE

3. OTOCZENIE DALEKIE

Wolontariat Pracowniczy

Wolontariat ORLEN jest prowadzony nieprzerwanie od 2004 roku i na stałe wpisał się w kulturę organizacyjną firmy. Składają się na niego trzy różne programy i formy zaangażowania - grantowy, integracyjny i akcyjny. Ich założeniem jest finansowe, merytoryczne i organizacyjne wsparcie udzielane przez pracodawcę dla działań społecznych oraz dobroczynnych inicjowanych oraz realizowanych przez pracowników.

W 2016 roku pracownicy łączyli spotkania szkoleniowe z pomocą na rzecz potrzebujących, zgłaszając się do programu wolontariatu integracyjnego "Działamy razem. Pomagamy". Efektem tych aktywności były m.in. wyremontowane placówki i uporządkowane tereny świetlic środowiskowych, wybudowane place zabaw dla dzieci, organizowane warsztaty edukacyjne i aktywności sportowe.

2016 rok to także inauguracja projektu wolontariatu integracyjnego pod nazwą „Fabryka Dobrej Energii”, w ramach którego pracownicy Zakładu Produkcyjnego w Płocku, realizują prace remontowe i budowlane na rzecz społeczności w Płocku. W sumie w roku ubiegłym 450 wolontariuszy obszaru produkcji zrealizowało osiem dużych projektów remontowych a zakres przeprowadzonych prac był ogromny - odrestaurowano place zabaw i tereny zielone przy ośrodkach oraz ponad czterdzieści pomieszczeń, z których na co dzień korzysta blisko 500 podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Pracownicy Koncernu, w ramach programu grantowego „Mam dobry pomysł. Pomagam" otrzymali granty na realizację własnych inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych. Wolontariusze ORLENU pomogli m.in. podopiecznym hospicjów i szpitali, organizowali warsztaty dla dzieci.

Ponadto przeprowadzone zostały dwie duże akcje na rzecz środowiska naturalnego, z udziałem całych rodzin – z okazji Dnia Ziemi zrealizowane zostały prace porządkowe brzegu rzeki Wisły w Płocku, druga akcja w Warszawie gdzie odbudowany został ekosystem nad Jeziorkiem Czerniakowskim.

Koniec roku upłynął pod hasłem „Zostań pomocnikiem św. Mikołaja – spełnij marzenia”, czyli świątecznej akcji wolontariatu, organizowanej już po raz dziesiąty. Pracownicy  zakupili i przekazali w okresie świątecznym prezenty ponad 1500 podopiecznym świetlic środowiskowych, państwowych oraz Rodzinnych Domów Dziecka z całej Polski.

W 2016 roku w działania Wolontariatu ORLENU zaangażowało się ponad 2 000 wolontariuszy Koncernu i pracowników stacji oraz członków ich rodzin, którzy wspólnie zrealizowali prawie 80 projektów społecznych i wsparli blisko 4 000 beneficjentów.

  Zobacz nagranie „Wolontariat Pracowniczy”

  Zobacz nagranie „Wolontariat Szczypiorno"

Dobroczynność korporacyjna

Zgodnie z obowiązującą w Koncernie Polityką Dobroczynności, Grupa ORLEN jest otwarta na otaczający świat i ludzi oraz deklaruje wrażliwość na potrzebę niesienia pomocy.

Projekty dobroczynne prowadzone są bezpośrednio przez spółki Grupy ORLEN oraz za pośrednictwem Fundacji ORLEN - DAR SERCAFundacji ANWIL dla Włocławka. Działania dobroczynne znalazły swoje ważne miejsce w Strategii CSR realizowanej przez Koncern. W działalności dobroczynnej kierujemy się priorytetami, którymi są ochrona życia i zdrowia oraz edukacja i wychowanie.

Działalność dobroczynna Grupy ORLEN
PKN ORLEN jest pionierem wspierania społeczności lokalnych w ramach współpracy międzysektorowej. Celem jej jest poprawa jakości życia mieszkańców regionów, w których prowadzone są działania biznesowe. Podstawowymi adresatami są lokalne organizacje pozarządowe realizujące innowacyjne projekty na rzecz społeczności lokalnej. Od kilku lat o granty mogą ubiegać się także osoby indywidualne. Pozwala to utrzymać dobre relacje z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami oraz władzami lokalnymi. Realizowane projekty służą podwyższaniu jakości i standardu życia, wyrównywaniu szans, tworzeniu partnerstw. Wspierają rozwój przedsiębiorczości w oparciu o własny potencjał i kompetencje.

Projekt współpracy międzysektorowej bazuje na know – how dostarczonym przez UNDP (United Nations Development Programme). W Płocku prowadzi go Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” utworzona przez Urząd Miasta Płocka, PKN ORLEN i Basell Orlen Polyolefins. W podobny sposób realizuje swoje projekty Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego”.

Koncern włącza się także w nowe projekty. W 2016 roku dołączył do grona fundatorów Polskiej Fundacji Narodowej, która stawia sobie za cel promocję i ochronę wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskiej gospodarki. Wsparł także organizację Światowych Dni Młodzieży, wydarzenia o wymiarze religijnym, kulturowym i społecznym. Darowizna została przeznaczona na dofinansowanie działań związanych z organizacją pracy wolontariuszy oraz przyjęciem osób z niepełnosprawnością.

W 2016 roku spółki Grupy ORLEN prowadziły działalność dobroczynną zgodnie z przyjętymi zasadami. Trzynaście z nich współpracowało z Fundacją ORLEN – DAR SERCA w zakresie działań dobroczynnych. Darowizny były przeznaczane na cele zdrowotne, rehabilitację, pomoc społeczną, aktywności sportowe, edukację i naukę.
Na szczególną uwagę zasługują programy realizowane wspólnie przez kilka spółek z Grupy ORLEN pod egidą Fundacji ORLEN – DAR SERCA, między innymi program pomocy strażom pożarnym oraz program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych dzieci pracowników spółek Grupy ORLEN.

Oprócz darowizn finansowych przekazywane są także rzeczowe. Spółki starają się pomagać najbliższemu otoczeniu przekazując to, co same produkują lub dobrej jakości sprzęt wycofywany z użytkowania. Przykładem jest spółka ANWIL, która obdarowuje beneficjentów nawozami sztucznymi, a w 2016 roku przekazała także samochody pożarnicze wycofane z eksploatacji. Z kolei ORLEN Upstream obdarował placówkę medyczną meblami biurowymi. PKN ORLEN podarował beneficjentom środek gaśniczy i komputery.

Angażowanie klientów
PKN ORLEN zgodnie z przyjętymi w Strategii CSR założeniami angażuje do działań dobroczynnych swoich klientów. Od 2006 roku mogą oni przekazywać punkty VITAY, z przeznaczeniem na wsparcie podopiecznych rodzinnych domów dziecka.
W 2016 roku użytkownicy programu VITAY przekazali ponad 10,5 mln punktów. Środki z tego tytułu zostały przeznaczone na wyposażenie dzieci z rodzinnych domów dziecka w zestawy przyborów szkolnych, opłacenie rehabilitacji potrzebującym wychowankom, ufundowanie najzdolniejszym podopiecznym rocznych stypendiów oraz zaopatrzenie wszystkich placówek w sprzęt przeciwpożarowy. Przekazując punkty VITAY klienci  pomagają rozwijać talenty wychowanków rodzinnych domów dziecka i wspierają ich start w dorosłe życie. Aby dołączyć do akcji, wystarczy jako nagrodę w katalogu VITAY wybrać 500 pkt dla rodzinnych domów dziecka. Zadeklarowane punkty zostają przeliczone na konkretne kwoty i przekazane na potrzeby dzieci.
Użytkownicy programu VITAY od roku 2015 mają również możliwość wspierania inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. Tylko w 2016 roku przekazali ponad 2,5 mln punktów VITAY, za równowartość których sfinansowano opiekę nad zwierzętami, leczenie i rehabilitację orłów czy sadzenie drzew na obszarach miejskich.

Fundacje
W ramach Grupy ORLEN działają dwie fundacje. Pierwszą z nich jest powołana przez PKN ORLEN w 2001 roku Fundacja ORLEN – DAR SERCA. To jedna z najdłużej działających na polskim rynku fundacji korporacyjnych. Natomiast w roku 2014 rozpoczęła działalność utworzona przez spółkę ANWIL Fundacja ANWIL dla Włocławka.

Działania Fundacji ORLEN – DAR SERCA koncentrują się wokół kilku obszarów. Wiodącym programem, który prowadzi od chwili swego powstania jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego w formie rodzinnych domów dziecka. Szerokie spektrum działań ma na celu zarówno propagowanie tej formy opieki zastępczej, jak i udzielanie wsparcia kompetencyjnego i finansowego. Pod opieką Fundacji znajduje się ok. 350 rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo - wychowawczych, co stanowi blisko połowę wszystkich domów w Polsce. Znalazło w nich opiekę ponad 2 500 dzieci. Fundacja pomaga najzdolniejszym wychowankom oferując programy stypendialne. Wsparcie rodzin to oferta zimowego i wakacyjnego wypoczynku oraz pomoc doraźna przekazywana w formie darowizn. Opiekunowie mogą liczyć na możliwość podniesienia swoich kompetencji podczas corocznych konferencji.

Kolejną grupą działań są programy stypendialne. W 2015 roku Fundacja prowadziła ich sześć, poza programami dla wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka i stypendiami specjalnymi. Bardzo popularny lokalnie jest program „Mam pasję powyżej średniej” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Płocka i powiatu płockiego. Z kolei stypendyści „Mistrzów chemii” to najzdolniejsi uczniowie, którzy posiadają ponadprzeciętne osiągnięcia w dziedzinie przedmiotów ścisłych, w szczególności chemii. Natomiast „PEŁNIA ŻYCIA” gromadzi grupę paraolimpijczyków, najlepszych polskich lekkoatletów z niepełnosprawnością, zdobywców złotych medali na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich Londyn 2012. W 2016 roku dołączyli do nich kolejni paraolimpijczycy – medaliści Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Stypendia otrzymują zawodnicy, którzy swoimi sukcesami udowodnili, że możliwe jest pokonywanie barier związanych z niepełnosprawnością.

Inna grupa działań Fundacji koncentruje się wokół kwestii bezpieczeństwa. Wsparcie otrzymują instytucje dbające o bezpieczeństwo. Ponadto Fundacja od kilku lat prowadzi akcję społeczną „NIE DLA DYMU”, w której zachęca o zadbanie o bezpieczeństwo we własnych domach i najbliższym otoczeniu.

Fundacja prowadzi także działania na rzecz rozwoju kultury, nauki i podtrzymywania tradycji narodowych. Wsparcie w formie darowizn finansowych, rzeczowych i kart paliwowych kierowała przede wszystkim do instytucji wychowawczych i kulturalnych, parafii, organizacji pozarządowych oraz urzędów gmin i kół zainteresowań działających przy tychże instytucjach na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów działalności spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN.

Dofinansowanie projektów związanych z promowaniem sportu i kultury fizycznej to kolejny obszar działalności statutowej Fundacji. Szereg aktywności odnosi się do dzieci i młodzieży. Darowizny pomogły beneficjentom w organizacji obozów sportowych, wyjazdów na rozgrywki i turnieje, czy zakupie sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia profesjonalnych treningów czy zajęć sportowych.

Fundacja ORLEN - DAR SERCA prowadzi własne projekty, ale zgodnie z „Polityką dobroczynności” wspiera także spółki Grupy ORLEN w prowadzonych przez nie działaniach dobroczynnych. Ze szczególną troską traktowane są problemy społeczności lokalnych.

Fundacja ORLEN – DAR SERCA w 2016 roku obchodziła 15-lecie swego powstania. Uczciła ten fakt inaugurując nowy program, którego celem jest wsparcie hospicjów. W jego efekcie osiem placówek zgłoszonych przez pracowników PKN ORLEN otrzymało darowizny o ogólnej wartości 100 000 PLN. Poza pomocą na rzecz potrzebujących celem programu jest promocja idei wolontariatu.

Kolejną fundacją jest Fundacja ANWIL dla Włocławka. Spółka ANWIL wspomaga liczne inicjatywy, których nadrzędnym celem jest poprawa funkcjonowania w obszarach ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i wychowania oraz sportu. Od 2014 roku zgodnie z jej misją: wspierając lokalne inicjatywy, zmieniamy przyszłość Włocławka, Fundacja wspiera szerokie spektrum projektów służących mieszkańcom miasta. Pomaga w realizacji przedsięwzięć, m.in. z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa, sportu, kultury i sztuki. Wspiera środowiska gospodarcze i działania ukierunkowane na rozwój gospodarczy Włocławka. Szczególną uwagę poświęca projektom adresowanym do ludzi młodych.

W 2004 roku z inicjatywy PKN ORLEN, PGNiG oraz SITPNiG powstała Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Zajmuje się ona dokumentowaniem historii branży naftowej. Dzięki regularnym dotacjom finansowym i wsparciu merytorycznemu Muzeum rozwija się, proponuje nowoczesne, multimedialne formy zwiedzania, gromadzi nowe eksponaty.

Projekty społeczne

W zakresie realizacji projektów o charakterze społecznym w 2016 roku koncentrowano się na kilku obszarach.

Pierwszy z nich to mecenat nad projektami wsparcia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Są to inicjatywy związane z propagowaniem sztuki filmowej, teatru, muzyki i literatury. Jako Koncern narodowy wspieraliśmy najważniejsze polskie instytucje i przedsięwzięcia kulturalne, w tym między innymi: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Narodowe w Warszawie, Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju, Festiwal Filmowy w Gdyni. Nawiązano również współpracę z warszawskim Teatrem Kamienica.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest edukacja. Będąc liderem branży petrochemicznej wykorzystujemy posiadane specjalistyczne kompetencje do promocji edukacji i wiedzy związanej z naukami ścisłymi, ze szczególnym uwzględnieniem chemii. Przekłada się to na udział w inicjatywach naukowych (kongresach, konferencjach, olimpiadach) służących transferowi wiedzy oraz inicjowaniu działań mających na celu zachęcanie dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy i pozyskiwania nowych kompetencji. Między innymi zrealizowano kolejną edycję Programu Stypendialnego „Mam Pasję Powyżej Średniej”, adresowanego do najbardziej uzdolnionej młodzieży z Płocka i okolic, a we współpracy z płocką filią Politechniki Warszawskiej zrealizowano cykl konferencji i seminariów naukowych.

Kolejnym strategicznym obszarem działań społecznych były inicjatywy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Jako firma działająca w branży ściśle powiązanej z motoryzacją, braliśmy udział w realizacji projektów zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednym z nich jest zainicjowany w 2006 roku i kontynuowany w kolejnych latach program „ORLEN. Bezpieczne Drogi”. W 2016 roku we współpracy z TVP zrealizowano „Wielki Test na Prawo Jazdy”. Jest to projekt mający na celu promocję właściwych postaw wpływających na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do wspólnych działań zaproszono uczestników programu Vitay, którzy mogli przekazać zgromadzone punkty, z których PKN ORLEN sfinansuje modernizację przejść dla pieszych zlokalizowanych w pobliżu placówek edukacyjnych.  

W ramach działań o charakterze społecznym, nawiązana została współpraca z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Realizowano także program „ORLEN dla Ołów”, służący ochronie populacji orłów zamieszkującej w Polsce. Mając na uwadze zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a sferą życia prywatnego Koncern wziął udział w projekcie „Dwie Godziny Dla Rodziny”.

PKN ORLEN wsparł również szereg działań związanych z promowaniem pamięci i tradycji narodowej. Wśród zrealizowanych inicjatyw należy przywołać udział w adresowanym do młodzieży gimnazjalnej i licealnej, konkursie historycznym „Patria Nostra”, którego celem jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych. PKN ORLEN wsparł również realizację projektu „Strażnik Pamięci”, w którym honorowane są osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do przechowywania i przywracania pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski. W skali lokalnej, Koncern uczestniczył w konferencji naukowej „Żołnierze Niezłomni Mazowsza”.

Kolejny obszar aktywności Koncernu to promocja polskiej gospodarki i popularyzacja Polski na arenie międzynarodowej. PKN ORLEN był jednym ze sponsorów „Kongresu 590”, stanowiącego forum wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji. Promując polskie przedsiębiorstwa oraz polskie produkty ORLEN wsparł realizację takich projektów jak między innymi „200 Największych Polskich Firm”, „100% Polski Produkt”, „Kupuję bo polskie” czy „Polski Kompas”. Mając na uwadze popularyzację polskiej kultury i sztuki oraz nawiązanie pozytywnych relacji z partnerami chińskimi PKN ORLEN sponsorował I. edycję festiwalu „Polskie Kręgi Sztuki w Chinach”.

Istotne znaczenie przywiązywano do wdrażania działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz służących wyrównywaniu szans, w szczególności dotyczących aktywizacji osób z niepełnosprawnością, dzieci z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych oraz osób grupy wiekowej 55+. Wyrazem zaangażowania Koncernu w sprawy osób potrzebujących jest wspieranie inicjatyw społecznych o charakterze dobroczynnym oraz mających na celu rehabilitację poprzez sport osób niepełnosprawnych ruchowo lub intelektualnie. Kontynuowana była współpraca z Fundacją „Integracja”, działającą na rzecz osób niepełnosprawnych - Koncern sponsorował konkurs „Człowiek bez barier”. PKN ORLEN wziął również udział w XXII edycji międzynarodowego turnieju tenisa ziemnego na wózkach inwalidzkich - Płock ORLEN Polish Open.

Prowadzona była także aktywna współpraca ze społecznościami lokalnymi, w tym w głównej mierze w Płocku i miejscach  prowadzenia działań biznesowych. Wśród nich realizowano dedykowane programy współpracy, takie jak „ORLEN dla Płocka”, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta. W ramach programu kontynuowano realizację projektów przy współpracy z Urzędem Miasta Płocka, organizacjami pozarządowymi oraz zainicjowano kilka przedsięwzięć z partnerami społecznymi, m.in. Piłkarskie Wakacje z ORLENEM, Bezpieczne wakacje z ORLENEM, czy bezpłatne lekcje pływania. Kontynuowana była współpraca w ramach Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, która wspiera projekty dedykowane mieszkańcom miasta m.in. w zakresie sportu, opieki społecznej i kultury. Fundacja prowadzi także działalność w zakresie streetworkingu na terenie miasta dla najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym dzieci. Działania dobroczynne, sponsoringowe i CSR w dużej mierze koncentrowały się w 2016 roku na wsparciu służb ratowniczych, Policji, Straży Pożarnej, WOPR, instytucji kultury, m.in. Płockiej Orkiestry Symfonicznej, Muzeum Mazowieckiego, Teatru Dramatycznego, a także edukacji, poprzez kontynuację ścisłej współpracy z Politechniką Warszawską Filią w Płocku. PKN ORLEN sponsorował także szczypiornistów ORLEN Wisły Płock i wsparł sekcję piłki nożnej Wisła Płock.

 Zobacz nagranie "ORLEN dla Płocka"

Promocja Sportu i Zdrowego Stylu Życia

Jako największa polska firma, czujemy się odpowiedzialni za wspieranie dyscyplin i reprezentacji narodowych, które pozytywnie oddziałują na miliony Polaków i mamy świadomość jak potrzebne jest promowanie sportu amatorskiego oraz zdrowego i aktywnego stylu życia.

PKN ORLEN od lat stawia na kochane przez Polaków dyscypliny, takie jak:  lekkoatletyka, siatkówka i sporty motorowe. Koncern angażuje się także w propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizowanych w Polsce imprez sportowych adresowanych do najmłodszych.

Najważniejsze programy i projekty:

 Zobacz nagranie "ORLEN Warsaw Marathon"

 Zobacz nagranie „Verva Activejet Procycling Team”

 Zobacz nagranie "Verva Street Racing - Narodowy Festiwal Motoryzacji"

Zaangażowanie w Debatę Publiczną

Koncern kontynuował autorską przestrzeń komunikacji i dyskusji o najważniejszych zagadnieniach społecznych, gospodarczych i politycznych – Future Fuelled by Knowledge (Przyszłość zasilana wiedzą).

Celem projektu jest przede wszystkim inicjowanie transferu wiedzy oraz wskazywanie możliwych kierunków działań i konkretnych rozwiązań złożonych problemów. Firma realizuje je między innymi poprzez organizację konferencji tematycznych, paneli dyskusyjnych, a także publikację przekrojowych raportów eksperckich. W 2016 roku PKN ORLEN był współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem debat organizowanych, m.in. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, czy Kongresu 590 w Rzeszowie.

Wnioski z powyższych wydarzeń, najważniejsze głosy eksperckie i podsumowania przedstawione zostały na platformie internetowej Napędzamy Przyszłość (www.napedzamyprzyszlosc.pl). Publikowane są tam także przekrojowe raporty analityczne, dotyczące kluczowych zagadnień i wyzwań branżowych. Przykładem takiego działania jest wydany w 2016 roku Zeszyt „Gra o Innowacje” .

Ważnym elementem Projektu Future Fuelled by Knowledge jest blog głównego ekonomisty PKN ORLEN, dr Adama Czyżewskiego. Za pośrednictwem tego kanału ekspert Koncernu, w przystępny sposób wyjaśnia czytelnikom złożone procesy makroekonomiczne i to, w jaki sposób wpływają one na nasze codziennie życie, ale też na ceny ropy, stabilność gospodarki czy rozwój sektora energetycznego.

Aby docierać z przekazami dotyczącymi Koncernu i jego działań w ramach Future Fuelled by Knowledge do jeszcze szerszego grona odbiorców, Grupa ORLEN od 4 lat wykorzystuje platformę społecznościową Twitter. Profil korporacyjny daje firmie możliwość komentowania w czasie rzeczywistym, znaczących wydarzeń gospodarczych i branżowych, a także dzielenia się informacjami dotyczącymi bieżącego funkcjonowania Grupy ORLEN.


Przejdź do: