Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Struktura Grupy ORLEN oraz wspólne porozumienia umowne

9.1. STRUKTURA GRUPY

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI


Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje aktywa, zobowiązania, kapitał własny, przychody, koszty i przepływy środków pieniężnych Jednostki Dominującej i jej jednostek zależnych prezentowane w taki sposób, jakby należały one do pojedynczej jednostki i sporządzane były na ten sam dzień sprawozdawczy, co jednostkowe sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach.

Spółki zależne konsolidowane są metodą pełną, a wspólne działania poprzez ujęcie odpowiednich części aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów. Wspólne przedsięwzięcia oraz inwestycje w jednostki stowarzyszone wycenia się przy zastosowaniu metody praw własności.

Udział Grupy w zysku lub stracie jednostki, w której dokonano inwestycji, ujmuje się w zysku lub stracie Grupy w pozostałej działalności operacyjnej.
W zakresie inwestycji w jednostki zależne udziały niekontrolujące prezentuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym, oddzielnie od kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Jednostki Dominującej.

W zakresie inwestycji w jednostki stowarzyszone Grupa wywiera znaczący wpływ gdy posiada bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez jednostki zależne) od 20% do 49% praw głosu w jednostce, w której dokonano inwestycji, chyba że można w sposób oczywisty wykazać, że jest inaczej.   


PROFESJONALNY OSĄD


Inwestycje w jednostkach zależnych i współkontrolowanych
Grupa, niezależnie od charakteru jej zaangażowania w danej jednostce (jednostce, w której dokonano inwestycji) określa swój status oceniając, czy sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji, a także czy sprawuje współkontrolę we wspólnym przedsięwzięciu biorąc pod uwagę wszystkie fakty i okoliczności.


PKN ORLEN jako Jednostka Dominująca Grupy jest podmiotem wielosegmentowym, odpowiednio alokowanym do wszystkich segmentów operacyjnych i funkcji korporacyjnych.
 

Nazwa spółki Spółka matka Udział w liczbie głosów Metoda konsolidacji/ Metoda wyceny
    31/12/2016 31/12/2015  
Segment Downstream        
Grupa ORLEN Lietuva        
AB ORLEN Lietuva PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

UAB Mazeikiu Naftos prekybos namai

AB ORLEN Lietuva 100% 100% pełna

OU ORLEN Eesti

UAB Mezeikiu naftos prekybos namai 100% 100% pełna

SIA ORLEN Latvija

UAB Mezeikiu naftos prekybos namai 100% 100% pełna

UAB Emas

AB ORLEN Lietuva 100% 100% pełna
Grupa UNIPETROL        
PARAMO, a.s. UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna

MOGUL SLOVAKIA, s.r.o.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 100% pełna

Paramo Oil, s.r.o.

PARAMO, a.s. 100% 100% pełna

UNIPETROL Austria HmbH

UNIPETROL, a.s. - 100% pełna

UNIPETROL RPA, s.r.o.

UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna

UNIPETROL Slovensko, s.r.o.

UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna

UNIPETROL Deutschland GmbH

UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna

UNIPETROL RPA Hungary Kft.

UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna

CHEMOPETROL, a.s.

UNIPETROL, a.s. - 100% pełna

Spolana a.s.

UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% - pełna

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna
PETROTRANS, s.r.o. BENZINA, s.r.o. 100% 100% pełna
UNIPETROL RAFINÉRIE, s.r.o. UNIPETROL, a.s. - 100% pełna
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna
Butadien Kralupy a.s. UNIPETROL, a.s. 51% 51% udział w aktywach i zobowiązaniach
Grupa ANWIL        
Anwil S.A. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

Spolana a.s.

ANWIL S.A. - 100% pełna

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Pro-Lab Sp. z o.o.

ANWIL S.A. - 99,99% pełna

Przedsiębiorstwo Usług technicznych Wircom Sp. z o.o.

PKN ORLEN S.A. - 97,38% pełna
Grupa Basell Orlen Polyolefins        
Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 50% 50% praw własności

Basell ORLEN Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z.o.o. 100% 100% praw własności
Grupa ORLEN Południe        
ORLEN Południe S.A. PKN ORLEN S.A. 100% 100%  

EkoNaft Sp. z o.o.

ORLEN POŁUDNIE S.A. - 100% pełna

Energomedia Sp. z o.o.

ORLEN POŁUDNIE S.A. 100% 100% pełna

Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.

ORLEN POŁUDNIE S.A. 100% 100% pełna

Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku S.A.

ORLEN Południe S.A. 89% 89% pełna
Grupa ORLEN Oil        
ORLEN Oil Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
Grupa ORLEN Asfalt        
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

ORLEN Asfalt Ceska Republika s.r.o.

ORLEN ASFALT Sp. z o.o. 100% 100% pełna
Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" S.A. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Serwis S.A PKN ORLEN S.A 100% 100% pełna

 

Nazwa spółki Spółka matka Udział w liczbie głosów Metoda konsolidacji/ Metoda wyceny
    31/12/2016 31/12/2015  
Petrolot Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Eko Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
Baltic Power Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN KolTrans Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 99,85% 99,85% pełna
Ship-Service S.A. PKN ORLEN S.A. 60,86% 60,86% pełna
ORLEN Transport S.A. PKN ORLEN S.A. - 100% pełna
ORLEN Wir Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. - 76,59% pełna
Segment Detal        
AB Ventus-Nafta PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Deutschland GmbH PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Budonaft Sp .z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 99,33% 99,33% pełna
UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. 100% - pełna
BENZINA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. - 100% pełna
Segment Wydobycie        
Grupa ORLEN Upstream        
ORLEN Upstream Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Upstream International BV PKN ORLEN S.A. - 100% pełna

ORLEN Upstream Kanada Ltd.

PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

1426628 Alberta Ltd.

ORLEN Upstream Kanada Ltd. 100% 100% pełna

OneEx Operations Partnership

ORLEN Upstream Kanada Ltd. 100% 100% pełna

Kicking Horse Energy Inc.

ORLEN Upstream Sp. z o.o. - 100% pełna

KCK Operating Company Ltd.

ORLEN Upstream Sp. z o.o. - 100% pełna

Columbia Natural Resources Canada Ltd.

ORLEN Upstream Sp. z o.o. - 100% pełna

Kicking Horse Internat. Exploration Ltd.

ORLEN Upstream Sp. z o.o. - 100% pełna

Pieridae Production GP Ltd

ORLEN Upstream Kanada Ltd. 50% 50% praw własności

671519 NB Ltd

Pieridae Production GP Ltd 50% 50% praw własności

KCK Atlantic Holdings Ltd.

Kicking Horse Energy Inc. 100% 100% pełna

Pieridae Production LP

KCK Atlantic Holdings Ltd. 80% 80% praw własności
FX Energy, Inc. ORLEN Upstream Sp. z o.o. 100% 100% pełna

FX Drilling Company, Inc.

FX Energy, Inc. - 100% pełna

FX Producing Company, Inc.

FX Energy, Inc. - 100% pełna

Frontier Exploration, Inc.

FX Energy, Inc. 100% 100% pełna

FX Energy Netherlands Partnership C.V.

FX Energy, Inc. 100% 100% pełna

FX Energy Netherlands B.V.

FX Energy Netherlands Partnership C.V. 100% 100% pełna

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Netherlands Partnership C.V. 100% 100% pełna
Funkcje Korporacyjne        
AB ORLEN Lietuva PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
Grupa UNIPETROL        

UNIPETROL, a.s.

PKN ORLEN S.A. 62,99% 62,99% pełna

UNIPETROL RPA, s.r.o.

UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna

UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

UNIPETROL, a.s. - 100% pełna
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna
HC Verva Litvinov, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. 70,95% 70,95% pełna
ORLEN Administracja Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Capital AB PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Finance AB PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
Grupa ORLEN Holding Malta        
ORLEN Holding Malta Ltd. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

Orlen Insurance Ltd.

ORLEN HOLDING MALTA Ltd. 100% 100% pełna
Grupa ORLEN Ochrona        
ORLEN Ochrona Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

UAB Apsauga

ORLEN OCHRONA Sp. z o.o. 100% 100% pełna
ORLEN Projekt S.A. PKN ORLEN S.A. 99,77% 99,77% pełna
ORLEN Laboratorium S.A. PKN ORLEN S.A. 99,38% 99,38% pełna
Grupa Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny        
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. (PPPT S.A.) PKN ORLEN S.A. 50% 50% praw własności

Centrum Edukacji Sp. z o.o.

PPPT S.A. 69,43% 69,43% praw własności

Zakres działalności podstawowych spółek z Grupy ORLEN 

Nazwa jednostki Siedziba Podstawowa działalność
AB ORLEN Lietuva (łącznie z własną Grupą Kapitałową) Litwa - Juodeikiai przerób ropy naftowej, wytwarzanie produktów rafineryjnych oraz sprzedaż hurtowa
UNIPETROL a.s. (łącznie z własną Grupą Kapitałową) Republika Czeska - Praga przerób ropy naftowej oraz produkcja i dystrybucja produktów rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych
Anwil S.A. Polska - Włocławek wytwarzanie nawozów azotowych, tworzyw sztucznych i chemikaliów
ORLEN Południe S.A. Polska - Trzebinia przerób ropy naftowej, produkcja i sprzedaż biopaliw, olejów
ORLEN Oil Sp. z o.o. Polska - Kraków produkcja, dystrybucja i sprzedaż olejów smarowych, płynów eksploatacyjnych
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. Polska - Płock produkcja i sprzedaż asfaltów drogowych oraz specyfików asfaltowych
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Polska - Płock handel paliwami płynnymi
Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A. Polska - Inowrocław magazynowanie ropy naftowej, paliw i gazów, wydobycie i dostarczanie solanki
ORLEN Upstream Sp. z o.o. (łącznie z własną Grupą Kapitałową) Polska - Warszawa poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów, prowadzenie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego

JEDNOSTKI STRUKTURYZOWANE

ORLEN Capital AB
Przedmiotem działalności spółki jest pozyskiwanie środków pieniężnych w drodze emisji obligacji oraz innych instrumentów finansowych dla inwestorów instytucjonalnych i prywatnych oraz udzielanie pożyczek lub kredytów do spółek Grupy a także prowadzeniem wszelkich innych czynności związanych z powyższymi instrumentami finansowymi.  

W dniu 30 czerwca 2014 roku oraz w dniu 7 czerwca 2016 roku ORLEN Capital AB zrealizował emisje euroobligacji z 7 letnim okresem wykupu na łączną kwotę około 5 530 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2016 roku (co odpowiada 1 250 mln EUR). Środki pozyskane przez ORLEN Capital w drodze emisji zostały odpożyczone do PKN ORLEN na mocy zawartej umowy pożyczki. PKN ORLEN jest gwarantem obu emisji obligacji na mocy nieodwołalnych i bezwarunkowych gwarancji wydanych na rzecz obligatariuszy w łącznej kwocie 9 290 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2016 roku (co odpowiada 2,1 mld EUR). Gwarancje zostały udzielone na okres trwania emisji euroobligacji, czyli odpowiednio do 30 czerwca 2021 roku i 7 czerwca 2023.

ORLEN Finance AB
Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie usług finansowych w ramach Grupy ORLEN, w tym pożyczek wewnątrzgrupowych, a także wszelkich innych instrumentów finansowych, w tym głównie finansowania zewnętrznego.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa udzieliła gwarancji na rzecz ORLEN Finance w kwocie 885 mln PLN.

ORLEN Insurance Ltd.
ORLEN Insurance jest wewnętrznym towarzystwem ubezpieczeniowym (tzw. captive), którego głównym celem działalności jest ubezpieczanie i reasekurowanie działalności Grupy, dopasowując ubezpieczenia do indywidualnych jej potrzeb w zakresie posiadanego majątku i potencjalnej utraty marży.

9.2. JEDNOSTKI ZALEŻNE

9.2.1. Zmiany w strukturze udziałowej Grupy ORLEN

RODZAJ TRANSKACJI / SPÓŁKI DATA TRANSAKCJI LICZBA NABYTYCH / (ZBYTYCH) AKCJI / UDZIAŁÓW
ZBYCIA AKCJI / UDZIAŁÓW*    
przez PKN ORLEN:    

w ORLEN Transport S.A.

29 lutego 2016 (25 530 000)
przez FX Energy Inc:    

w FX Drilling Company, Inc

30 grudnia 2016 (1 000 000)

w FX Producing Company, Inc.

30 grudnia 2016 (1 000 000)
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI I OBJĘCIE UDZIAŁÓW    
przez PKN ORLEN:    

w ORLEN Upstream Sp. z o.o.

25 maja 2016 3 478
PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI    

ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. w spółkę ORLEN Laboratorium S.A.

10 sierpnia 2016 -
POŁĄCZENIA I NABYCIA W RAMACH GRUPY:    
POŁĄCZENIA    

ORLEN Upstream Kanada z Kicking Horse Energy Inc., KCK Operating Company Ltd., Columbia Natural Resources Canada, Ltd. i Kicking Horse International Exploration Ltd

1 stycznia 2016 -

Unipetrol Slovensko s.r.o. z Mogul Slovakia s.r.o.

1 stycznia 2016 -

Unipetrol RPA s.r.o. z Benzina s.r.o.

1 stycznia 2016 -

ORLEN Serwis S.A. z ORLEN Wir Sp. z o.o. i Wircom Sp. z o.o

29 lutego 2016 240 344

Unipetrol RPA, s.r.o. z Unipetrol Services, s.r.o, Unipetrol Rafinerie, s.r.o. i Chemopetrol, a.s.

1 sierpnia 2016 -

ORLEN Upstream sp. z o.o. z ORLEN Upstream International B.V.

24 października 2016 -

Unipetrol RPA s.r.o z ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s

1 stycznia 2017 -
NABYCIA AKCJI I UDZIALÓW    
przez PKN ORLEN:    

w ORLEN Serwis S.A.

9 listopada 2016 79 028

w ORLEN Serwis S.A.

30 grudnia 2016 2 276
przez UNIPETROL RPA:    

w Spolana a.s. - od Anwil S.A.

10 czerwca 2016 7 482 788
WYKREŚLENIE SPÓŁEK Z KRS    

Pro-Lab sp. z o.o. w likwidacji

18 kwietnia 2016 (18 282)

EkoNaft sp. z o.o. w likwidacji

17 maja 2016 (100)

Unipetrol Austria HmbH w likwidacji

9 września 2016 (1)

* Wpływ transakcji na dane finansowe Grupy został zaprezentowane w nocie 7.1.4 w pozycji zysk ze zbycia jednostek podporządkowanych w kwocie 63 mln PLN

Zmiany struktury Grupy są elementem realizacji strategii zakładającej koncentrację na działalności podstawowej i przeznaczanie uwolnionego kapitału na rozwój Grupy w najbardziej perspektywicznych obszarach.

9.3. INWESTYCJE WE WSPÓLNE POROZUMIENIA UMOWNE

  Miejsce prowadzenia działalności Podstawowa działalność Metoda wyceny
wspólne przedsięwzięcia      

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. (BOP)

Płock produkcja, dystrybucja i sprzedaż poliolefin praw własności

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT)

Płock budowa i wynajem nieruchomości praw własności

Pieridae Production GP Ltd (Grupa ORLEN Upstream)

Calgary poszukiwanie i wydobycie kopalin, magazynowanie, transport i logistyka praw własności
wspólne działania      

Butadien Kralupy a.s. (Grupa Unipetrol)

Kralupy nad Vltavou produkcja butadienu udział w aktywach i zobowiązaniach

Dodatkowo ORLEN Upstream posiada udział we wspólnych działaniach:

Inwestycje wyceniane metodą praw własności

  31/12/2016 31/12/2015
Wspólne przedsięwzięcia, w tym: 756 767

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. (BOP)

677 693

Pieridae Production GP Ltd (Grupa ORLEN Upstream)

47 45
Jednostki stowarzyszone 7 7
  763 774

Udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności

  2016 2015
Wspólne przedsięwzięcia, w tym: 297 252

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. (BOP)

298 252
Jednostki stowarzyszone - 1
  297 253

 Skrócone informacje finansowe Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.

  31/12/2016 31/12/2015
Aktywa trwałe 856 874
Aktywa obrotowe 1 152 1 376

środki pieniężne

440 394

pozostałe aktywa obrotowe

712 982
Aktywa razem 2 008 2 250
Kapitał własny razem 1 395 1 415
Zobowiązania długoterminowe 50 36
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 563 799

zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

548 783
Zobowiązania razem 613 835
Pasywa razem 2 008 2 250
Dług netto (440) (393)
Aktywa netto 1 395 1 415
Udział Grupy we wspólnych przedsięwzięciach (50%) 698 708
Korekty konsolidacyjne (21) (15)
Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw własności 677 693

 

  2016 2015
Przychody ze sprzedaży 3 218 3 895
Koszt własny sprzedaży, w tym: (2 365) (3 136)

amortyzacja

(97) (101)
Zysk brutto na sprzedaży 853 759
Koszty sprzedaży (90) (112)
Koszty ogólnego zarządu (25) (23)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto (1) 1
Zysk z działalności operacyjnej 737 625
Przychody i koszty finansowe netto 7 4
Zysk przed opodatkowaniem 744 629
Podatek dochodowy (142) (120)
Zysk netto 602 509
Całkowite dochody netto 602 509
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 745 611
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (74) (17)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (625) (433)
Dywidendy otrzymane od wspólnych przedsięwzięć 311 190
Zysk netto 602 509
Udział Grupy we wspólnych przedsięwzięciach (50%) 301 255
Korekty konsolidacyjne (3) (3)
Udział Grupy w wyniku wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 298 252

W 2016 roku oraz w 2015 roku nie wystąpiły znaczące ograniczenia w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnych przedsięwzięciach wynikające z umów kredytowych, wymogów regulacyjnych i innych ustaleń umownych, które ograniczałyby dostęp do aktywów oraz rozliczania zobowiązań Grupy.