Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Szanse

Kapitały:  

Wizja rozwoju PKN ORLEN wpisuje się w globalne trendy w zakresie wykorzystania źródeł energii (m.in. wykorzystanie ropy naftowej, paliwa alternatywne, magazynowanie energii), rozwoju technologii (m.in. smart everything, Internet wszechrzeczy, zaawansowana robotyka, druk 3D) oraz procesów społecznych (m.in. zmieniające się zachowania społeczne, urbanizacja, demografia), które wpłyną na nowe zachowania i oczekiwania klientów.

W ostatnich latach można zaobserwować, że zmiany na świecie przyspieszają i mają coraz większy, jednak trudny do przewidzenia wpływ na otaczającą rzeczywistość. Dlatego, w odpowiedzi na zachodzące procesy Grupa ORLEN będzie konsekwentnie dostosowywać model biznesowy we wszystkich segmentach działalności:

1. Zintegrowane aktywa i silna pozycja rynkowa w segmencie Downstream

Grupa ORLEN posiada bardzo dobrą sytuację do dalszego rozwoju w segmencie Downstream: zintegrowane aktywa w trzech krajach w Europie Centralnej, przerób 30 mln ton różnych gatunków ropy naftowej rocznie oraz portfolio ponad 50 produktów rafineryjnych i petrochemicznych sprzedawanych w ponad 80 krajach świata.

Kluczowe działania w horyzoncie Strategii 2017 - 2021 w segmencie Downstream obejmują dbałość o bezpieczeństwo surowcowe, dalszą poprawę doskonałości operacyjnej i umocnienie pozycji rynkowej.

W ramach bezpieczeństwa surowcowego Grupa ORLEN będzie dążyć do dywersyfikacji dostaw ropy i zabezpieczenia dostaw gazu ziemnego. Rafinerie w Grupie ORLEN zlokalizowane w Polsce, Czechach i na Litwie w dalszym ciągu będą dążyć do głębszej integracji, zwiększenia elastyczności na wyzwania rynkowe i regulacyjne oraz zwiększenia uzysku produktów wysokomarżowych. Zwiększenie udziałów na rynkach macierzystych (m.in. dzięki atrakcyjnej ofercie produktowej) i rozbudowa infrastruktury przyspieszającej dotarcie do klienta to filary wzmocnienia pozycji rynkowej przez Grupę ORLEN.

2. Rozwój oferty i wysoka satysfakcja klientów w segmencie Detal

Segment Detal to ponad 2700 stacji, czyli największa sieć detaliczna w Europie Środkowej. Na stacjach należących do Grupy ORLEN realizowanych jest 1,4 mln transakcji dziennie. Tylko w Polsce sprzedaje się 6,6 mld litrów paliwa rocznie, przy czym znaczną część wolumenu sprzedaży paliw kupują klienci aktywnie uczestniczący w programie Vitay oraz klienci flotowi. 

Kluczowe obszary wzrostu w segmencie Detal to nowoczesna sieć sprzedaży paliw, unikalne doświadczenia zakupowe oraz dalsza poprawa doskonałości operacyjnej.

PKN ORLEN będzie rozwijać sieć stacji własnych i franczyzowych (prawie 200 nowych stacji paliw do 2021 roku), planuje wprowadzanie paliw jakościowych oraz przygotowuje się do sprzedaży paliw alternatywnych. Grupa ORLEN jest regionalnym pionierem w instalacji stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych w ramach współpracy z wiodącym producentem samochodów elektrycznych TESLA. Poprzez realizację szeregu inicjatyw segment Detal zostanie przekształcony w dostawcę unikalnych doświadczeń zakupowych. Planowane jest wdrożenie nowych produktów i usług przy wykorzystaniu przewag konkurencyjnych i doświadczenia biznesowego (duża i gęsta sieć stacji oraz pokaźna baza klientów). W nadchodzących latach planujemy otwarcie zmodernizowanych kącików gastronomicznych Stop Cafe 2.0. Koncept ten zyskał aprobatę klientów, a poszerzona oferta stwarza szanse na poprawę marży pozapaliwowej. Spersonalizowana oferta (przygotowana w oparciu o Big Data) oraz rozwój programu lojalnościowego pozwolą na zwiększenie satysfakcji klientów. W ramach działań optymalizacyjnych Grupa ORLEN wdroży szereg inicjatyw pozwalających na obniżenie kosztów i wzrost przychodów (m.in. badanie satysfakcji klienta, optymalizacja zasobów gruntowych, optymalizacja kosztów sieci, zwiększenie liczby stacji z paliwami premium). Z perspektywy segmentu kluczowe jest również wdrożenie projektów wspomagających sprzedaż, które są warunkiem koniecznym do realizacji wielu istotnych inicjatyw.

3. Strategia ostrożnej kontynuacji w segmencie Wydobycia

Rozwój segmentu Wydobycia przypadający na ostatnie cztery lata pozwolił na zbudowanie solidnego portfela aktywów, charakteryzującego się dalszą możliwością rozwoju. W latach 2013 – 2016 przeprowadzono szereg działań mających na celu zwiększenie potencjału wydobywczego w Polsce (nabycie dwóch koncesji od Deutsche Erdoel AG, przystąpienie do Umowy o Wspólnych operacjach z PGNiG, pozyskanie nowych koncesji od Ministerstwa Środowiska oraz nabycie spółki FX Energy) oraz Kanadzie (nabycie pierwszej kanadyjskiej firmy naftowej TriOil Resources oraz dwie kolejne transakcje: zakup Birchill Exploration i Kicking Horse Energy). Grupa ORLEN posiada silną bazę aktywów jako podstawę budowy wartości: wydobycie w 2016 roku w wysokości 5 mln boe, zasoby 2P na poziomie 114 mln boe, aktywa pozwalające na efektywny wzrost wydobycia oraz stałą poprawę efektywności ponoszonych wydatków.

Aktualnie realizowana Strategia na lata 2017 - 2021 zakłada budowę wartości Grupy ORLEN w segmencie Wydobycia w oparciu o ostrożną kontynuację dotychczasowych działań, czyli wzrost wydobycia w Polsce i Kanadzie oraz dalszą poprawę efektywności operacyjnej. Planowane jest zwiększenie poziomu produkcji wielkości zasobów 2P oraz koncentracja na najbardziej perspektywicznych projektach. Wyzwania związane z niskimi cenami węglowodorów uznawane są za przejściowe i w średnim horyzoncie czasowym oczekujemy powrotu na ścieżkę wzrostu cen. Grupa ORLEN będzie uważnie przyglądać się zmianom zachodzącym na rynku ropy i gazu oraz elastycznie na nie reagować. Stała poprawa kluczowych wskaźników operacyjnych (m.in. lepsza ekonomika odwiertów, optymalizacja zakresu prac) oraz uzyskiwanie synergii w ramach segmentu w Polsce i Kanadzie (m.in. transfer know – how z Kanady, czyli jednego z najbardziej zaawansowanych technologicznie rynków ropy i gazu) to kluczowe elementy poprawy doskonałości operacyjnej w segmencie Wydobycia.

4. Innowacje tworzące wartość

Model zarządzania innowacjami w Grupie ORLEN skupia wszystkie aspekty strategii Koncernu, a same innowacje rozumie się znacznie szerzej niż wyłącznie tworzenie i wdrażanie nowych produktów. Zwracamy uwagę na, m.in. innowacje produktowe, innowacje procesowe, czy innowacje sprzedażowe. Za kluczowe uznajemy projekty związane z obecnym łańcuchem wartości. Grupa ORLEN oferuje pracownikom i innowatorom trudno dostępne, a mogące przesądzić o powodzeniu komercyjnym pomysły, formy wsparcia – od specjalistycznych laboratoriów po ogromną sieć detaliczną. Z uwagi na znaczenie kapitału intelektualnego we współczesnej gospodarce, bardzo duży nacisk kładziony jest na rozwój kompetencji pracowników. Konsekwentnie budujemy doświadczony zespół specjalistów, zwłaszcza w obszarze R&D oraz rozwijamy system wsparcia dla naszych liderów.

Strategia innowacyjności to innowacje zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne wsparte nowoczesnym modelem zarządzania. W ramach zwiększenia innowacyjności zewnętrznej realizowane są projekty mające na celu współpracę w ramach zewnętrznego ekosystemu innowacji, sprawne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań komercyjnych oraz wykorzystanie specjalnych narzędzi  realizacji projektów (Akcelerator, Crowdsourcing, Innovation Lab). Innowacje wewnętrzne oznaczają usprawnienie procesów technologicznych i organizacyjnych, rozwijanie portfela projektów B+R oraz wykorzystanie synergii w ramach Grupy ORLEN.

Grupa ORLEN wspiera kulturę innowacyjności, aby móc w pełni czerpać korzyści z innowacyjności wewnętrznej i zewnętrznej. W ramach organizacji promowana jest innowacyjność jako oczekiwana postawa, a szybka ścieżka decyzyjna dla projektów innowacyjnych pozwala na elastyczne reagowanie na potrzeby rynku.


Przejdź do: