Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Walne Zgromadzenie w 2016 roku

Kapitały:  

W roku 2016 odbyły się dwa Walne Zgromadzenia: 29 stycznia 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a 3 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze Spółki ustalili liczbę członków Rady Nadzorczej oraz podjęli uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze zatwierdzili roczne sprawozdania z działalności Spółki i Grupy ORLEN oraz sprawozdania finansowe za 2015 rok. Zdecydowali także o udzieleniu absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu.

Walne Zgromadzenie zdecydowało, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, o podziale zysku netto za rok obrotowy 2015, w wysokości 1.047.519.491,84 PLN w następujący sposób:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN ustaliło 15 lipca 2016 roku jako dzień dywidendy i 5 sierpnia 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało także Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:


Przejdź do: