Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Wartości i Zasady Postępowania

Kapitały:  

Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.” stanowią fundament relacji wewnątrz firmy, a także z otoczeniem zewnętrznym. Dotyczy to zarówno partnerów biznesowych, społeczności lokalnych, jak i relacji z konkurencją.

Dokument  „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.” całościowo reguluje kwestie etyczne. Stanowi przewodnik po relacjach wewnątrz firmy, oraz z otoczeniem zewnętrznym – partnerami biznesowymi, społecznościami lokalnymi, środowiskiem naturalnym oraz konkurencją. Jest w nim mowa o sprawiedliwym traktowaniu wszystkich pracowników i klientów bez względu, m.in. na wiek, płeć, zajmowane stanowisko, wyznanie, narodowość, światopogląd. Dokument uwzględnia także zapisy dotyczące procedur antykorupcyjnych. Zawiera zapisy o zobowiązaniu do dbałości i przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości podejmowanych działań, wzajemnym szacunku oraz profesjonaliźmie. Dokument, który został zaimplementowany także w Grupie Kapitałowej, uzupełnia nową strategię biznesową spółki kładąc istotny nacisk na budowę właściwych relacji w organizacji. W 2016 roku został także przyjęty „Kodeks postępowania dla Dostawców PKN ORLEN”.

Pracownicy firmy, ale także nasi interesariusze, np. klienci czy partnerzy biznesowi, mają możliwość zgłoszenia naruszenia lub podejrzenia naruszenia wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A., związanego ze zdarzeniami w pracy lub zachowaniami pracowników PKN ORLEN. Informacje o naruszeniach zasad mają sprecyzowaną wariantową ścieżkę zgłaszania i rozpatrywania, której przebieg uzależniony jest od skali problemu, stopnia skomplikowania sprawy i zaufania zaangażowanych stron. Podejrzenie naruszenia obowiązujących „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.”  lub wyjaśnienie dylematów etycznych można zgłosić do:

Zarządzanie programem etycznym rozumiemy jako wcielanie w życie najważniejszych wartości w organizacji, wypracowywanie mechanizmów wspierających działania zgodne z tymi wartościami i budowę poczucia wspólnej odpowiedzialności za etyczne zachowania.

Tematy związane z przestrzeganiem praw człowieka i zasadami etyki w biznesie są poruszane podczas różnych szkoleń, spotkań wewnętrznych i wykładów tematycznych proponowanych pracownikom. W ramach Programu Adaptacji nowo przyjęci pracownicy są zapoznawani poprzez udział w grze szkoleniowej z przyjętymi w PKN ORLEN zasadami i wartościami. Szkolenie z rozwiązywania dylematów etycznych jest także dostępne na elektronicznej platformie szkoleniowej.

W 2016 roku do Rzecznika ds. Etyki nie zgłoszono zdarzeń/zachowań korupcyjnych lub konfliktu interesów. W raportowanym okresie nie odnotowano także przypadków dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wiek, niepełnosprawność.

W kilku spółkach Grupy ORLEN funkcjonują rzecznicy, pełnomocnicy lub komisje ds. etyki.

Pracownicy firmy, ale także nasi interesariusze, np. klienci czy partnerzy biznesowi, mają możliwość zgłoszenia naruszenia lub podejrzenia naruszenia wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A. poprzez korporacyjną stronę internetową www.orlen.pl.

W ramach prowadzonych działań mających na celu utrwalanie „Wartości i zasad postępowania”, a także kształtowanie pożądanych postaw i zachowań podjęto szereg działań dla pracowników, m.in. programy i projekty HR opierają się na Wartościach, ocena (Zarządzanie przez Wartości) czy chociażby tytuł „Zasłużony Pracownik PKN ORLEN” za postawę prospołeczną i przestrzeganie Wartości. Największym projektem obejmującym całą Grupę Kapitałową jest ORLEN Olimpiada - rozgrywki sportowe dla pracowników, łączące pozytywną rywalizację sportową w duchu zasad fair-play z wartościami korporacyjnymi. Trzy dotychczasowe edycje zgromadziły tysiące pracowników z rodzinami. W każdej edycji wydarzenia w zawodach sportowych udział bierze 2 tys. zawodników, natomiast w piknikach uczestniczy prawie 20 tys. uczestników (w 2016 roku również mieszkańcy miasta Płocka).

Kolejnym działaniem umacniającym wypracowaną kulturę korporacyjną Grupy ORLEN jest wolontariat pracowniczy. Istniejący i działający w spółce od 2004 roku program przeszedł proces rozwoju otwierając się na inicjatywy zgłaszane przez pracowników. Dzięki wprowadzonym zmianom (trzy programy, szereg możliwości zaangażowania dla każdego pracownika bez względu na stanowisko i miejsce w strukturach firmy) oraz poszerzeniu oferty działań, z roku na rok systematycznie rośnie zarówno liczba zrealizowanych akcji dobroczynnych, jak i zaangażowanych wolontariuszy. W samym tylko 2016 roku odbyło się 79 akcji wolontariackich, co przełożyło się na prawie 5 tys. zaangażowanych wolontariuszy – pracowników. Wdrożony został nowy projekt dla pracowników Zakładu Produkcyjnego w Płocku pod nazwą Fabryka Dobrej Energii, w ramach którego 450 pracowników obszaru produkcji zaangażowało się w pomoc na rzecz potrzebujących (12 akcji remontowych na rzecz 8 ośrodków opiekuńczych) w Płocku i okolicach.

W każdym działaniu przywiązujemy wagę do Wartości, co przekłada się na inne wewnętrzne projektyORLEN Pasja (pomoc firmy w rozwijaniu zainteresowań pracowników), treningi ogólnorozwojowe, konkursy tematyczne, Dzień Otwarty dla rodzin pracowników połączony z edukacją nt. bezpieczeństwa i ochrony środowiska, tradycyjne świąteczne spotkania Zarządu z pracownikami na zakończenie roku.

Kultura korporacyjna PKN ORLEN oparta na wartościach nieustannie się rozwija i odpowiada na potrzeby zmieniającego się otoczenia. Dobry kierunek zmian i wprowadzonych dokumentów został doceniony nie tylko przez polskich ekspertów, ale również przez międzynarodowe grono. W latach 2014, 2015 i 2016 amerykański Instytut Ethisphere przyznał PKN ORLEN tytuł World’s Most Ethical Company, umieszczając Koncern jako jedyną firmę z Europy Środkowo – Wschodniej w zaszczytnym rankingu. Jednocześnie PKN ORLEN jako lider rozwiązań etycznych w regionie został po raz trzeci partnerem ogólnopolskiego konkursu „Etyczna Firma”, mającego na celu stworzenie polskiego odpowiednika rankingu firm etycznych.


Przejdź do: