Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Zintegrowany System Zarządzania

Kapitały:  

PKN ORLEN deklaruje dostarczanie swoim klientom wyrobów najwyższej jakości, dążąc jednocześnie do osiągania maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej, efektywności energetycznej, wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji.

Realizacji tej deklaracji służy funkcjonujący w PKN ORLEN Zintegrowany System Zarządzania, który jest ciągle doskonalony i rozwijany.
Stanowią go:

Poprzez standaryzację i stosowanie mechanizmów systemowych, w tym działań zapobiegawczych realizuje się zasada przezorności, prewencja ryzyka szkód środowiskowych, skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem informacji. Zasadę przezorności wspierają mechanizmy systemowe, uprzedzające występowanie nieprawidłowości, bazujące na analizie procesów oraz elementach analizy ryzyk i szans.

Zgodnie z zasadą przezorności prowadzimy działalność biznesową stosując działania zapobiegające degradacji środowiska.

Kontynuowano rozpoczętą w 2014 roku realizację działań zmierzających do wdrożenia Systemu Zarządzania Energią, opartego o wymagania normy ISO 50001. Podjęto szereg działań, w tym przeprowadzono pilotażowy Przegląd energetyczny.

W zakresie rozszerzenia zakresu funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP, kontynuowane były prace mające na celu wdrożenie standardów systemu HACCP na ok. 250 stacjach franczyzowych (DOFO). W maju i czerwcu 2016 roku auditorzy Bureau Veritas Certification (BVC) i Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej (CCJ WAT) przeprowadzili audity recertyfikacyjne Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Wyniki auditów pozwoliły na przyznanie Spółce certyfikatów na zgodność z wymaganiami poszczególnych norm na kolejne lata. tutaj

Audity - weryfikacja zewnętrzna i wewnętrzna ZSZ

W styczniu 2016 roku auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) przeprowadzili audit certyfikujący Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Zakres auditu obejmował komórki organizacyjne w Płocku biorące udział w procesach pełnej kontroli przygotowania, produkcji i zwalniania do sprzedaży asfaltów drogowych i modyfikowanych polimerów, produkowanych według następujących norm europejskich:

W wyniku auditu nie stwierdzono niezgodności i utrzymano ważność certyfikatów zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

W maju 2016 roku auditorzy:

W trakcie auditów nie stwierdzono niezgodności. Uzyskano potwierdzenie prawidłowości realizowanych działań systemowych i utrzymano ważność certyfikatów zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, AQAP 2120:2009 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014.

W czerwcu 2016 roku auditorzy Bureau Veritas Polska przeprowadzili audit certyfikacyjny zgodnie z Dyrektywą RED (Dyrektywa dotycząca odnawialnych źródeł energii). W wyniku auditu nie stwierdzono niezgodności. Uzyskano potwierdzenie prawidłowości realizowanych działań, w wyniku czego wydano certyfikat zgodności z RED i Systemem Certyfikacyjnym ISCC EU zatwierdzonym przez Komisję Europejską o numerze EU-ISCC-Cert-PL214-28012406.

W 2016 roku zrealizowano 496 auditów wewnętrznych ZSZ, 15 auditów weryfikacji prawidłowości monitorowania emisji CO2, 15 auditów u dostawców wyrobów i usług oraz 6 auditów ISCC. Skuteczność działania systemu potwierdza odnotowany w 2016 roku wzrost ilości niezgodności stwierdzonych podczas auditów wewnętrznych o 19,8%.

Systemy Zarządzania w Spółkach GK ORLEN

W 2016 roku kontynuowano realizację działań zmierzających do standaryzacji w obszarze Systemów Zarządzania w Grupie Kapitałowej ORLEN, celem dostosowania modelu zarządzania do strategii rozwoju PKN ORLEN, jako Koncernu środkowoeuropejskiego - regionalnego lidera, budującego własną wartość poprzez poprawę efektywności i racjonalne inwestycje oraz rozwój w nowych obszarach.

W 2016 roku Spółki Grupy Kapitałowej prowadziły działania w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o Wytyczne w zakresie Systemów Zarządzania dla Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN oraz harmonogram certyfikacji Systemów Zarządzania w Spółkach. Zainicjowano działania mające na celu podejście do wspólnej certyfikacji – ogłoszono zapytanie na rynek. Uzyskane odpowiedzi potwierdziły możliwości optymalizacji realizowanych procesów przy jednoczesnym osiągnięciu redukcji kosztów utrzymania certyfikatów w skali GK.


Przejdź do: